รหัสโครงการ 58-03898
สัญญาเลขที่ 58-00-2111

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
รหัสโครงการ 58-03898 สัญญาเลขที่ 58-00-2111

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,500.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,700.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.02 บาท
งวดที่ 2 = 359.91 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 359.93 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 174,235.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 17,924.93 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 5,000.00 4,800.00
1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน 10,000.00 12,000.00
1. ทีมสื่อ สจรส.มอ. ลงถ่ายทำวีดีโอ ของโครงการช่วงที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 1
3. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
4. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
5. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
6. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
7. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
8. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
9. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
10. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
11. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ 5,625.00 4,950.00
1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร 26,330.00 25,330.00
1. สร้างแบบสอบถามครัวเรือนที่ใช้สารเคมีและครัวเรือนที่ไม่ใช้สารเคมี
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเด็กและเยาวชนและแกนนำชุมชน
3. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ใช้สารเคมีในชุมชน ครังที่1
4. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลชุมชน ในเวทีประชุมหมู่บ้าน 7,725.00 7,000.00
1. คืนข้อมูลชุมชน ในเวทีประชุมหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ พัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบ ศก.พอเพียง 39,600.00 33,750.00
1. เรียนรู้การทำเชื้อรา ไตรโคเดอมา บิวเวอร์เลีย เมตาไรเซียม
2. เรียนรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
3. เรียนรู้เรื่อง การทำสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร
4. ทีมสภาผู้นำลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลัก : ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 38,750.00 31,700.00
1. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่1
2. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งทึ่2
3. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่3
4. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่4
5. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่5
6. เยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาขิกครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ธรรมนูญอาหารปลอดภัย เกษตรกรสุขภาพดี 9,020.00 7,595.00
1. ธรรมนูญอาหารปลอดภัย เกษตรกรสุขภาพดี
2. ประชาคมกฎระเบียบการลดใช้สารเคมี
กิจกรรมหลัก : หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน 12,700.00 12,350.00
1. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
2. หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาครูบัญชีอาสา รุ่น 1 25,950.00 2,000.00
1. ให้ความรู้พัฒนาบัญชีครูอาสา
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ 19,300.00 20,500.00
1. ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ
2. จัดทำแปลงสาธิตแปลงปลูกข้าว
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 11,360.00
1. ปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558
2. อบรมการเขียนรายงาน และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทีม สจรส.มอ
3. การประชุมจัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีมสจรส.ม.อ.
4. ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานปิดโครงการ
5. งานสร้างสุข
6. จัดส่งรายงานเล่มฉบับสมบรูณ์โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 3,000.00 900.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

213,000.00 174,235.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สมเพียร ขำมาก )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559