รหัสโครงการ 58-03898
สัญญาเลขที่ 58-00-2111
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย

2. ชุมชน บ้านหนองถ้วยหมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03898 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2111

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนชุมชนจัดตั้งเป็นสภาผู้นำเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการ และกิจกรรมอื่นๆของชุมชน

 3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาผู้นำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดแกนนำชุมชนอย่างน้อย30คน

2.เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านและและคนของชุมชน

3.ร้อยละ 90 ของสภาผู้นำ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน มีการเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งคนในชุมชน ผู้นำและภาคีเครือข่าย

4.ทำให้ทุกคนรู้หน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบ ในการแบ่งงานกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.กิจกรรมประชุมจัดตั้งสภาผู้นำ มีการดำเนินงานจัดเวทีให้แกนนำชุมชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือทำให้เกิดคณะทำงานชุมชนในรูปแบบสภาผู้นำ ที่ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน ,เยาวชน , อสม.,ครู จำนวน 40 คน

2.แกนนำฃุมชนมีความเข้าใจเรื่องสภาผุ้นำเพิ่มมากชึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของชุมชน

3.เกิดการทำงานร่วมกันของแกนนำชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนของวงสภาผู้นำชุมชน

4.เกิดโครงสร้างสภาผู้นำชุมชน แบ่งบทบาทหน้าที่ ของแต่ละบุคคล

5.สมาชิกสภาชุมชน มีส่วนร่วม ในการวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ครั้งที่ 1 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสภาผู้นำ และจัดทำโครงสร้างสภาผู้นำ แกนนำชุมชนร่วมคัดเลือกตัวแทนสภาผู้นำ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน 19 คน อสม.5 คน ผู้นำอช. 2 คน ตัวแทนเกษตร 1คน อบต. 4 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน กำนัน 1 คน ครู 2 คน เกษตรตำบล 1คน

ครั้งที่ 2 สภาผู้นำ ทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ การทำงานของสภาผู้นำฯ พร้อมทั้งแต่งตั้ง และแบ่งบทบาทหน้ารับผิดชอบงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

เวทีปรึกษาหารือจัดตั้งสภาผู้นำ แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12/11/58 ภาคเช้า เวลาในการประชุม เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.และครั้งที่ 2 ภาคบ่ายสถานที่อาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองถ้วย โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ,คณะทำงานโครงการ และวิทยากรกระบวนการ นายปราโมทย์ ดำจวนลม จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1ภาคเช้า นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านได้เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับวิทยากรกระบวนการ นายปราโมทย์ ดำจวนลม ตลอดจนตัวแทนของชุมชนที่เข้าร่วมเวที วิทยากรกระบวนการ ได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับสภาผู้นำ ในการได้มาถึงสภาผู้นำว่าต้องทำอย่างไร


ครั้งที่ 2 ภาคบ่าย นายไพฑูรย์หนูจีนแจ้งที่ประชุมถึงเวทีคุยสรุปการจัดตั้งสภาผู้นำและโครงสร้างของสภาผู้นำ พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย ซึ่งในเวทีได้อภิปรายกันอย่างหลากหลาย เสร็จแล้วก็ถึงเวลาการเลือก เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ได้ผลดังนี้

 1. นายวินัย ชูเปีย ตำแหน่งประธานสภาผู้นำ บทบาท หน้าที่ ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ

 2. นายไพรัช หนูผุด นายประเสริฐ คงนวล รองประธาน

 3. นายสมเพียร ขำมาก เลขานุการ นายปราโมทย์ ดำจวนลม ผู้ช่วยเลขานุการ

 4. นางมณฑา โกศล เหรัญญิก นางสุนันทา ก้งเช่ง ผู้ช่วยเหรญญิก

 5. นางสายใจ จีนพานิช ประชาสัมพันธ์ นายสุพจน์ โกศล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 6. นายไพฑูรย์ หนูจีน ติดตามประเมินผล

 7. นางมนฤดี ชาตรี เศรษฐกิจ นางสุนีย์ ด้วงดี นางสุคนธ์ แกล้วทนงค์

 8. นางสุรีย์ ฉิมสังข์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นางแสง ศิรินุพงศ์

 9. ที่ปรึกษาสภาชุมชน นายอำเภอระโนด พัฒนาการอำเภอระโนด เกษตรอำเภอระโนด สาธารณสุขอำเภอระโนด ผอ.กศน.อำเภอระโนด ผอ.โรงเรียน

ในตำบลตะเครียะ นายกอบต.ตำบลตะเครียะ ประมงอำเภอระโนด ปศุสัตว์อำเภอระโนด ผอ.ชลประทาน ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาตะเครัยะ นาย

วิจารณ์ แสงแก้ว นายเฉี้ยง พรหมเทพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

2. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ทีมสื่อ สจรส.มอ. ลงถ่ายทำวีดีโอ ของโครงการช่วงที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของ สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือน โดยมีสภาผู้นำ และคนในชุมชนเข้าร่วม ร้อยละ 80 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสื่อ สจรส.มอ. ได้บันทึกวีดีโอทั้งสัมภาษณ์ผู้นำ ชาวบ้านและถ่ายทำบรรยากาศ ความเป็นไปของหมู่บ้าน ช่วงแรกของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ต่อไปหรือเข้าไปดูได้ที่ ยูทูป เรื่อง สงขลามหาชน ตอน สุขชินโดม 34 ทายาทชาวนาที่หนองถ้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทีมสื่อ สจรส.มอ. มาถึงที่อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ผู้นำท้องถิ่นแะชาวบ้านให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุยกัน และเริ่มถ่ายทำวีดีโอ โดยเริ่มจากผู้ใหญ่ ไพฑูรย์ หนูจีนและพัฒนาการอำเภอ ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองถ้วย และทีมผู้นำระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมสื่อ สจรส.มอ. มาถึงที่อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ผู้นำท้องถิ่นแะชาวบ้านให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุยกัน และเริ่มถ่ายทำวีดีโอ โดยเริ่มจากผู้ใหญ่ ไพฑูรย์ หนูจีนและพัฒนาการอำเภอ ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองถ้วย และทีมผู้นำระดับหมู่บ้านและออกถ่ายทำบรรยากาศในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ตามครัวเรือนต่างๆจนเสร็จการถ่ายทำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อวางแผน การปฎิบัติงานร่วมกัน

2.เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือน โดยมีสภาผู้นำ และคนในชุมชนเข้าร่วม ร้อยละ 80 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้มีแผนการการดำเนินโครงการเตรียมเวทีชี้แจงโครงการนวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ให้ประชาชนได้รับทราบที่มาของโครงการ และแบ่งงานให้ชัดเจนในการขับเคลื่อน
 • การประชุมไ้ด้สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรมที่จัดไป ในครั้งนี้ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายกิจกรรมกิจกรรมทำเชื้อราไตรโคเดอมา บิวเวอรเรีย เมตาไรเซี่ยม ซึ่งได้สร้างความเชื่อใจกัน นำไปสู่ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งต่อไปอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

2.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารรือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ หนูจีนเปิดเวทีการประชุม พูดถึงกิจกรรมและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ การดำเนินโครงการ
  ประธานสภาผู้นำนายวินัย ชูเปียพูดคุย ชี้แจง และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการ และเตรียมเวทีชี้แจงโครงการนวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ให้ประชาชนได้รับทราบที่มาของโครงการและขั้นตอนการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

 • นายสมเพียร ขำมากผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงการใช้จ่ายเงินในโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทำเชื้อราไตรโคเดอมา บิวเวอรเรีย เมตาไรเซี่ยม และประเมินความสนใจของชาวบ้านและโรงเรียนบ้านดอนแบกและโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ซึ่งได้ให้ความสนใจอย่างมากและนัดหมายการประชุมสภาผู้นำครั้งต่อไปวันที่ 8 ธันวาคม 2558 13.00-15.00 น.

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อวางแผน การปฎิบัติงานร่วมกัน

2.เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือน โดยมีสภาผู้นำ และคนในชุมชนเข้าร่วม ร้อยละ 80 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสภาผู้นำได้ความรู้ ความเข้าใจนโครงการที่ดำเนินอยู่และได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนการดำเนินการโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

2.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารรือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

นายวินัย ชูเปียได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการและมีการสรุปผลการดำเนินงานและมีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00-12-00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อวางแผน การปฎิบัติงานร่วมกัน

2.เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือน โดยมีสภาผู้นำ และคนในชุมชนเข้าร่วม ร้อยละ 80 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านได้ร่วมพูดคุยเกิดความรักสามัคคีในชุมชน
 • เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง
 • เกิดการวางแผน และกำหนดปฎิทินในการทำงานร่วมกัน
 • เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

2.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารรือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ หนูจีนเปิดการประชุม แจ้งให้ทราบเรื่องจากอำเภอ และเรื่องอื่น และที่ประชุมได้นำเรื่องโครงการชาวนา ปลอดภัยใส่จผู้บริโภค บ้านหนองถ้วยมาประชุมหารือ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมที่ทำและแจ้งกิจกรรมที่จะทำต่อไป ตลอดจนเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น

 1. ชาวนาที่ได้อบรมการทำเชื้อราไตรโครโดมีการรวมกลุ่มทำม่าไปใช้กับนาข้าวเพิ่มขึัน แทนการ ใช้สารเคมี

 2. แจ้งให้ที่ประชุมทราบกิจกรรมครั้งต่อไปคือการร่วมกันร่างกฎกติกาการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์

 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.5 สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อวางแผน การปฎิบัติงานร่วมกัน

2.เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมประจำเดือน โดยมีสภาผู้นำ และคนในชุมชนเข้าร่วม ร้อยละ 80 โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพทีมงานในการคิดวางแผนการทำานร่วมกัน

 • เกิดการวางแผน และกำหนดปฎิทินในการทำงานร่วมกัน

 • เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ได้พูดคุยกันบ่อยครั้ง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำชุมชน มีการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง

2.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารรือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

นายวินัย ชูเปีย ประธานสภาผู้นำเปิดการประชุม ชี้แจงความคืบหน้าของโครงการและร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมต่อไป

 • photo

 

40 40

3. สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สภาผู้นำชุมชน ประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อให้เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ-เพื่อจัดเวทีชี้แจงการดำเนินโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ร้อยละ 90 ของคนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.เรื่องการลดการใช้สารเคมีและการดำเนินกิจกรรมเป็นเขตลดเหล้าและบุหรี่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง
 • เกิดต้นแบบผู้นำทางความคิด ในการเข้าามาทำกิจกรรมร่วมกัน
 • คนในชุมชนรับรู้ร่วมกันเกียวกับการทำกิจกรรมที่ทางโครงการจัดทำขึ้น และสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ตัวเองสนใจได้
 • เป็นเวทีในการพูดคุย ปรึกษา หารือ ลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนได้
 • คนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.เรื่องการลดการใช้สารเคมีและการดำเนินกิจกรรมเป็นเขตลดเหล้าและบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาผู้นำและคณะทำงาน ชุมชน ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ให้ประชาชนทั้ง 129 ครัวเรือน พร้อมทั้งรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้คนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการฯและประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเป็นเขตลดเหล้าและบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เวลา09.00 น. สถานที่ประชุม อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย นายไพฑูรย์ หนูจีน เปิดการประชุม และชี้แจงเรื่องจากอำเภอและเรื่องโครงการต่างนหมู่บ้าน จนมาถึงโครงการชาวนา ปลอดภัยใส่จผู้บริโภคซึ่งได้เชิญพัฒนาการอำเภอมาห้ความรู้กับชาวบ้านนเรื่องของสภาผู้นำและการดำเนินโครงการ ต่อมา นายประโมทย์ ดำจวนลม ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอระโนด วิทยากรชี้แจงแผนงานโครงการ และการได้มาซึ่งสภาผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจากนั้นนายวินัย ชูเปียประธานสภาผู้นำชุมชนได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดตั้งสภาผู้นำเมื่อเดือนที่มาว่ามีใครอยู่นตำแหน่งใดบ้างเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้นนายสมเพียร ขำมาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วยได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมนโครงการตั้งแต่เริ่มตันจนศึกษาดูงาน การได้รับงบประมาณจากสสส. การทำรายงานปิดงวดและชี้แจงเรื่องอาหารว่าง อาหารหลัก และการรณรงค์กิจกรรมเขตลดหล้าและบุหรี่ การพูดถึงการลดการใช้สารเคมีอย่างจริงจัง เห็นโทษภัยของการใช้สารเคมี

 2. รับสมัครคนในชุมชน และเด็ก เยาวชน ในวัยเรียน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

 3. ข้อเสนอ และความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

129 98

4. สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 สร้างแบบสอบถามครัวเรือนที่ใช้สารเคมีและครัวเรือนที่ไม่ใช้สารเคมี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อออกแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลชุมชนในการใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ร้อยละ 90 ของคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมี

2.ร้อยละ 90 ของคนในชุมชนสามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนตนเอง และจำหน่ายในชุมชน

3.ร้อยละ 80 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ และได้ฝึกปฎิบัติในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารกำจัดแมลงและวิธีการต่างๆ เพื่อไว้ใช้เอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ร่างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลชุมชน 2 ชุด ได้แก่
 1. แบบสอบถามสถานะการการใช้สารเคมีนพื้นที่ ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปในครอบครัวของผุ้ตอบแบบสอบถาม และความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
 2. แบบสอบถามการใช้สารอินทรีย์ ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานการณ์การใช้สารอินทรีย์
 • คนในชุมชนได้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ ทำให้เกิดความสามัคคี
 • เกิดการเรียนรู้ในการใช้ข้อมูล ผ่านการมีส่วนร่วมในการออกแบบสอบถาม นำมาสู่การแก้ไขปัญหาและมีความตระหนักการลดใช้สารเคมีระหว่างในการเรียนรู้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สร้างแบบเก็บข้อมูล ครัวเรือนที่ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี และการปลูกข้าวโดยใช้สารอินทรีย์

กิจกรรมที่ทำจริง

นายไพฑูรย์ หนูจีน เปิดการประชุม ชี้แจงการสร้างแบบเก็บข้อมูล นายอาทิตย์ แดงคง เกษตรตำบลตะเครียะ ดำเนินการสร้างแบบสอบถามข้อมูล ตามขั้นตอน มีการสอบถาม หัวข้อที่จะนำไปสอบถาม ให้ผู้ร่วมประชุมเสนอแนะด้วย ช่วยกันเสนอและลงมติเป็นข้อๆๆจนเสร็จเป็นแบบสอบถาม ดังนี้ ภาคเช้้า สร้างแบบสอบถามการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี ดังมีหัวข้อแบบสอบถามดังนี้

แบบสอบถาม สถานะการการใช้สารเคมีนพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

โปรดทําเครืองหมาย /( ) ลงใน  หน้าข้อความทีถูกต้อง หรือเห็นด้วยหรือเติม ข้อความลงในช่องว่างทีกาหนด
ผู้สอบถาม....................................................................................

วันที.............................เดือน....................พ.ศ. 2559

ชือ– สกุลเกษตรกร………………………..………………………บ้านเลขที………….….. บ้าน หมู่ที…………….. ตําบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป

 1. เพศ  ชาย  หญิง

 2. อายุ  ตํากว่า20 ปี  20 –29 ปี  30 –39 ปี  40 –49 ปี  50 –59 ปี  60 ปี ขึนไป

 3. สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า/แยกทางกัน

 4. ระดับการศึกษา  ไม่ได้เรียน  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อนุปริญญา / ปวส.  ปริญญาตรีขึนไป

 5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว…………………. คน

 6. พืนทีทีทําการเกษตร

 เป็นทีดินของตนเอง…………………….. ไร่

 เช่าทีดินคนอืน……………………… ไร่

 อืนๆ (ระบุ)…………………………………………

7.รายได้ของครอบครัวโดยเฉลียเดือนละ  ไม่เกิน 2,000 บาท  6,001 – 7,000 บาท  2,001 – 3,000 บาท  7,001 – 8,000 บาท  3,001 – 4,000 บาท  8,001 – 9,000 บาท  4,001 – 5,000 บาท  9,001 – 10,000 บาท  5,001 – 6,000 บาท  มากกว่า10,001 บาท

8.ชนิดของพืชทีเพาะปลูก

 ข้าวโพด  ยาสูบ  ข้าว  กะหลําปลี  อืนๆ (ระบุ)……………………………………..

9.ท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็ นระยะเวลา…………………………… ปี

10.ท่านซือสารเคมีเป็นเงินประมาณปี ละ………………………… บาท

11.ส่วนใหญ่ท่านซือสารเคมีประเภทใด

 สารพิษฆ่าแมลงชือ……………………………………..  สารพิษกําจัดวัชพืชชือ…………………………………  อืนๆ (ระบุ)…………………………………………….  ไม่ทราบ

12.ในรอบ 1 เดือนทีผ่านมาท่านใช้สารเคมี………..…………… ครัง

13.แต่ละครังทีท่านพ่นสารเคมีท่านใช้เวลานาน……………..……… ชัวโมง

14.ท่านใช้สารเคมีมาแล้วเป็นเวลา………………………..…… ปี

15.ท่านใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นแบบใด

 แบบสะพายหลังใช้มือฉีด เครืองยนต์สะพายหลัง เครืองยนต์ชนิดสายลากจูง  อืนๆ(ระบุ)……………………………………….

16.ใครเป็นคนแนะนําให้ท่านเลือกซื้อ เลือกใช้สารเคมี

 เพือนบ้าน  จนท.เกษตรฯ  เจ้าของร้านขายสารเคมี  ดูจากโฆษณา  พิจารณาเลือกซือเอง  อืนๆ(ระบุ)………………………

17.ท่านหรือคนในครอบครัวเคยแพ้สารเคมีหรือไม่

 เคย  ไม่เคย

18.ครอบครัวของท่านเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือไม่  เป็น  ไม่เป็น

 1. ท่านเคยอบรมเกียวกับสารเคมีหรือไม่  เคยจาก…………………………………..  ไม่เคย

 2. ท่านเคยได้รับความรู้เกียวกับการใช้สารเคมีหรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 เคย จาก…… หนังสือพิมพ์  จนท. เกษตรฯ  จนท.สาธารณสุข วิทยุ  โทรทัศน์  ฉลากยา เพือนบ้าน  อสม.  อืนๆ(ระบุ)………

 ไม่เคย


ส่วนที่ 2 ความรู้เกียวกับการใช้สารเคมี ู 21.ท่านทราบหรือไม่ว่าการใช้สารเคมีทีไม่ถูกต้องมีอันตรายต่อใครบ้าง

 ทราบ คือเป็นอันตรายต่อ... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ผู้ใช้สารเคมีเอง  ผู้ทีอยู่ใกล้สารเคมีขณะฉีดพ่น  สัตว์เลียง  ผู้ทีบริโภคพืช/ผักทีฉีดสารเคมี  อืนๆ(ระบุ)………………………………………………………………  ไม่ทราบ

22.ท่านทราบหรือไม่ว่าสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางใดบ้าง

 ทราบ โดยเข้าทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ปาก  การหายใจ  ผิวหนัง  อืนๆ(ระบุ)……………………………………………….  ไม่ทราบ

23.ท่านทราบอาการของการแพ้พิษสารเคมีหรือไม่

 ทราบ คือ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ตาพร่า  คลืนไส้ ผืนคัน ปวดหัว  หมดสติ ชัก  ท้องร่วง  กล้ามเนือกระตุก นําลายฟูมปาก  อืนๆ(ระบุ)……………………………………………….  ไม่ทราบ

24.ท่านทราบหรือไม่ว่าเราสามารถทํางานให้ปลอดภัยจากพิษของสารเคมีได้อย่างไร

 ทราบโดย….. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  อ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ใช้หน้ากากผ้าหรืออุปกรณ์ปิ ดจมูก  สวมเสือแขนยาว กางเกงขายาว  สวมถุงมือยางและรองเท้าบู๊ท  อาบนํ้าฟอกสบู่ และเปลียนเสือผ้าทันทีหลังการทํางาน  อืนๆ(ระบุ)…………………………………………….  ไม่ทราบ

25.ท่านทราบหรือไม่ว่าควรฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเวลาใดของวัน ทีจะทําให้มีผลดีต่อพืชและมีอันตรายต่อเกษตรกรน้อยทีสุด

 เช้า - เย็น  กลางวัน  ฉีดเมือไรก็ได้

26.การรับประทานอาหารหรือสูบบุหรีระหว่างทีทํางานเกียวกับสารเคมีมีผลดี/ ผลเสียอย่างไร

 ผลดี เพราะ……………………………………………………………  ผลเสียคือทําให้ร่างกายได้รับสารเคมีเพิมขึน  ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

27.ท่านทราบหรือไม่ว่าเวลาทีท่านหรือคนในครอบครัวแพ้พิษของสารเคมีขณะฉีดพ่น ควรทําอย่างไร  ทราบ โดย(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ให้หยุดทํางานทันที  รีบออกจากบริเวณฉีดพ่นหรือผสมสารเคมีทันที  พักผ่อนในทีทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  รีบเปลียนเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออกทันที  รีบไปสถานบริการสาธารณสุขทีใกล้ทีสุด  อืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………  ไม่ทราบ

28.ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้ามีสารเคมีหกเปรอะเปือนพืนดินในบริเวณทีอยู่อาศัย ควรทําอย่างไร  ทราบ โดย...  ใช้นําเทราดบริเวณทีสารเคมีหก  ใช้เศษหญ้า เศษใบไม้มากองปิดไว้  ใช้ดิน ขีเลือย หรือปูนขาวมาโรยแล้วตักดินบริเวณนันไปทิ้ง  อืนๆ (ระบุ)…………………………………………………..  ไม่ทราบ

29.ท่านทราบหรือไม่ว่าสารเคมีทีมีฉลากถูกต้อง ต้องมีเครืองหมาย หรือข้อความอะไรบ้าง

 ทราบ คือมี... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  เครืองหมายหัวกระโหลกไขว้และข้อความว่าวัตถุมีพิษ  ชือการค้า ยีห้อ ชือสามัญ  การเกิดพิษและการแพ้พิษสารเคมีเบืองต้น  สถานทีผลิต วัน เดือน ปีทีผลิต  ประโยชน์ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คําเตือน  อืนๆ(ระบุ)…………………………………….
 ไม่ทราบ

30.ท่านทราบหรือไม่ว่าการผสมสารเคมี2 ชนิดขึนไปในการฉีดพ่นจะทําให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ทราบ  ผลดีคือ…………………………………………………  ผลเสียคือ ทําให้เป็นพิษต่อคน สัตว์และแมลงมากขึน  ผลเสียคือ สารเคมีฆ่าฤทธิ์ กันหมดไป  ผลเสียคือ ทําให้สารทีผสมแล้วเป็ นพิษมากขึน และตกค้างอยู่ใน สิงแวดล้อม เช่น ดิน นํา นานกว่าเดิม  อืนๆ (ระบุ)……………………………………………  ไม่ทราบ

31.ท่านทราบหรือไม่ว่าควรเก็บรักษาสารเคมีไว้อย่างไร  ทราบ โดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  แยกเก็บให้มิดชิดไม่ปะปนกับสิงอืน  เก็บให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลียง  ใส่กุญแจมีป้ ายบอกชัดเจน  ไม่ทราบ

32.ท่านทราบหรือไม่ว่าควรจะทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีทีใช้หมดแล้วอย่างไร  เผา  ฝังหรือขาย  อืนๆ(ระบุ)…………………………..

ส่วนที3 ทัศนคติเกียวกับการใช้สาร

ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

33.ท่านคิดว่าการใช้สารเคมีทีไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

34.ท่านคิดว่าการใช้สารเคมีมีแต่ประโยชน์คือทําให้ได้ผลผลิตสูงไม่มีโทษ หรืออันตรายใดๆ

 1. การใช้สารเคมีมากอาจทําให้สารเคมีเหล่านันตกค้างในนําและในดินได้

36.การใช้สารเคมีเป็ นวิธีทีได้ผลรวดเร็วเพราะใช้สะดวกและดีทีสุด

37.ในขณะฉีดสารเคมีถึงแม้ว่าละอองจะปลิวมาถูกตัวบ้างก็ไม่เป็นไร

38.สารเคมีชนิดใดๆ ก็มีพิษเหมือนๆ กัน

39.ท่านคิดว่าคนทีไม่ได้ฉีดสารเคมีก็ไม่น่าจะได้รับอันตรายจากสารเคมีเหล่านันแต่อย่างใด

ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

40.ท่านคิดว่าถ้าปิดฝาขวดสารเคมีทียังใช้ไม่หมดให้สนิทแล้วจะวางไว้ทีไหนก็ได้

41.ถ้าจะให้ได้ผลผลิตเต็มทีต้องฉีดสารเคมีให้มาก

42.ท่านคิดว่าควรจะทราบชนิดของแมลงทีเป็ นปัญหาเสียก่อนทีจะเลือกสาร

43.ท่านคิดว่าสารเคมีทีสามารถกําจัดแมลงได้หลายชนิดเป็นสารทีมีคุณภาพดี เหมาะแก่การใช้

44.สารเคมีทีดีต้องฉีดแล้วแมลงตายทันที

45.ควรฉีดพ่นสารเคมีป้ องกันไว้ล่วงหน้าดีกว่า รอให้แมลงมากินผักถึงแม้จะไม่มีแมลงก็ตาม

46.ท่านรู้สึกว่าการใส่หน้ากาก ถุงมือและเสือผ้าให้มิดชิดขณะ พ่นทําให้ อึดอัด น่ารําคาญ ทํางานไม่สะดวก

47.ท่านคิดว่าขวดสารเคมีทีใช้หมดแล้วถ้านํามาล้างให้สะอาดก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าทิงไว้เฉยๆ

48.หากท่านเกิดอาการเวียนศีรษะ คลืนไส้ แน่นหน้าอก ขณะฉีดพ่นสารเคมีควรหยุดทํางานและรีบออกจากบริเวณนันทันที

49.ท่านคิดว่าการใช้สารเคมีหลายชนิดผสมกันจะทําให้ฆ่าแมลงได้หลายชนิดยิงขึน

50.ท่านคิดว่าเมือฉีดพ่นสารเคมีแล้วควรป้ องกันไม่ให้สัตว์เลียงเข้าไปในบริเวณทีฉีด

51.ท่านคิดว่าการใช้สารเคมีทีไม่ถูกต้องจะไม่มีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค

52.ถ้าจะให้ผลผลิตราคาดีต้องใช้สารเคมีให้มาก

ส่วนที4การปฏิบัติตัวในการใช้สารเคมี

53.การเลือกซือสารเคมีท่านพิจารณาอะไรก่อน

 ราคา  ความเหมาะสมกับแมลงทีกําจัด  ความเป็นพิษต่อร่างกาย อืนๆ (ระบุ)………………………………………..  ไม่ทราบ

54.ก่อนทีท่านจะใช้สารเคมีท่านอ่านฉลากข้างขวดหรือไม่  อ่านทุกครัง  อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง  ไม่อ่าน

55.ท่านเคยใช้ปากเปิ ดขวดสารเคมีหรือไม่  เคย  ไม่เคย

56.ขณะผสมสารเคมีท่านใช้มือเปล่าลงกวน/คน หรือไม่  ใช้  ใช้เป็นบางครัง  ไม่ใช้

57.ในการใช้สารเคมีแต่ละครังท่านใช้จํานวนเท่าใด  น้อยกว่าทีฉลากกําหนดไว้  เท่าทีฉลากกําหนดไว้  มากกว่าทีฉลากกําหนดไว้

58.ก่อนทีท่านจะพ่นสารเคมีท่านดูทิศทางลมก่อนหรือไม่  ดูทุกครัง  ดูเป็นบางครัง  ไม่ได้ดู

 1. ถ้าหัวฉีดอุดตันท่านแก้ไขอย่างไร  ใช้ปากเป่ า/ดูด  ล้างด้วยน้ำ  ใช้ไม้/ ลวดแทง  อืนๆ (ระบุ)…………………………………………………

60.ท่านเคยใช้สารเคมีหลายชนิดรวมกันในการฉีดพ่นยาหรือไม่  ใช้ทุกครัง  ใช้บางครัง  ไม่ใช้เลย

61.หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วยังมีสารเคมีเหลืออยู่ในถังท่านทําอย่างไร  ฉีดพ่นต่อจนหมด  เททิ้งลงดิน  เทลงร่องนํา  เก็บไว้ใช้ต่อ

62.ระหว่างการฉีดพ่นสารเคมีท่านปฏิบัติตนอย่างไร ข้อความ ทําเป็นประจํา ทําบางครัง ไม่ได้ทํา 1. ใช้หน้ากากหรืออุปกรณ์ปิดจมูก 2. สวมเสือแขนยาว กางเกงขายาว เสือผ้ารัดกุม 3. สวมรองเท้าบู๊ทมิดชิด 4. สวมหมวกหรือผ้าพันศีรษะ 5. อาบนํา ฟอกสบู่ และเปลียนเสือผ้าทันทีหลังการฉีดพ่น 6. ซักเสือผ้าให้สะอาดทุกครังและซักแยกกับเสือผ้าอืน

63.ท่านสูบบุหรีขณะทํางานทีเกียวข้องกับสารเคมีหรือไม่  สูบ  ไม่สูบ

64.ทีผ่านมาท่านฉีดพ่นสารเคมีเวลาใด  เช้า - เย็น  กลางวัน  อืนๆ(ระบุ)……………………

65.ขณะผสมสารเคมีถ้ามีสารเคมีเปรอะเปือนร่างกายท่านทําอย่างไร  ปล่อยทิงไว้เฉยๆ  รีบล้างออกด้วยนําสบู่ อาบนํา เช็ดกับเสือผ้า  อืนๆ(ระบุ)……………………………………

66.ถ้าท่านมีบาดแผลบริเวณร่างกายท่านควรทําอย่างไรเกียวกับการพ่น/ใช้สารเคมี

 หยุดฉีดพ่น ให้คนอืนฉีดพ่นแทน  ใช้พลาสเตอร์ปิ ดหรือผ้าพันแล้วฉีดพ่นต่อ  ไม่ได้ทําอะไร ฉีดพ่นตามปกติ  อืนๆ(ระบุ)………………………………………

67.เมือมีอาการแพ้พิษสารเคมีท่านทําอย่างไร  ไม่ได้แก้ไข ทํางานต่อ  หยุดทํางาน แล้วไปพบ จนท.สาธารณสุข  อืนๆ(ระบุ)……………………………………..

68.ท่านล้างอุปกรณ์ เครืองพ่นสารเคมีอย่างไร  นําไปล้างในคลอง หนอง บึง  ตักนํามาล้างในบ้านตักนํามาล้างและเทในทีห่างไกลจากแหล่งนํา อืนๆ(ระบุ)……………………

69.ท่านเก็บสารเคมีไว้ทีไหน  ปะปนกับสิงอืนๆ  เก็บไว้ในทีทีแดดส่องถึง  แยกเก็บโดยเฉพาะและใส่กุญแจ  อืนๆ(ระบุ)…………………………………….

70.ภาชนะทีบรรจุสารเคมีทีท่านใช้หมดแล้วท่านทําอย่างไร  ขายหรือฝัง  เผา  นํามาใช้อีก  อืนๆ(ระบุ)………………………………

71.หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วท่านเว้นระยะในการเก็บผลผลิตหรือไม่  เว้นอย่างน้อย 3 วัน  ไม่เว้น เพราะ………………………………….……..

72.หลังจากฉีดพ่นสารเคมีท่านได้ปิดป้ายบอกให้ผู้อืนรู้ถึงวันทีฉีดพ่นหรือไม่  ปิดป้ายบอก  ไม่ปิดป้ายบอก


** ภาคบ่าย สร้างแบบสอบถามการใช้สารอินทรีย์ แบบสอบถาม(ตัวอย่าง) สถานะการการใช้สารอินทรีย์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา

โปรดทําเครืองหมาย /( ) ลงใน  หน้าข้อความทีถูกต้อง หรือเห็นด้วยหรือเติม ข้อความลงในช่องว่างทีกาหนด
ผู้สอบถาม....................................................................................

วันที.............................เดือน....................พ.ศ. 2559

ชือ– สกุลเกษตรกร………………………..………………………บ้านเลขที…………. บ้าน หมู่ที…………….. ตําบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป

 1. เพศ  ชาย  หญิง


 2. อายุ  ตํากว่า20 ปี  20 –29 ปี  30 –39 ปี  40 –49 ปี  50 –59 ปี  60 ปี ขึนไป


 3. สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า/แยกทางกัน


 4. ระดับการศึกษา  ไม่ได้เรียน  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อนุปริญญา / ปวส.  ปริญญาตรีขึนไป


 5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว…………………. คน


 6. พืนทีทีทําการเกษตร

 เป็นทีดินของตนเอง…………………….. ไร่

 เช่าทีดินคนอื่น……………………… ไร่

 อืนๆ (ระบุ)…………………………………………


7. รายได้ของครอบครัวโดยเฉลียเดือนละ  ไม่เกิน 2,000 บาท  6,001 – 7,000 บาท  2,001 – 3,000 บาท  7,001 – 8,000 บาท  3,001 – 4,000 บาท  8,001 – 9,000 บาท  4,001 – 5,000 บาท  9,001 – 10,000 บาท  5,001 – 6,000 บาท  มากกว่า10,001 บาท


8.ชนิดของพืชทีเพาะปลูก

 ข้าวโพด  ยาสูบ  ข้าว  กะหลําปลี  อืนๆ (ระบุ)……………………………………..


9.ท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลา…………………………… ปี


10.ท่านสารอินทรีย์เป็นเงินประมาณปี ละ………………………… บาท


11.ส่วนใหญ่ท่านผลิตสารอินทรย์ประเภทใด

 ปู๋ยหมัก……………………………………..  น้ำหมักชีวภาพ…………………………………  อืนๆ (ระบุ)…………………………………………….  ไม่ทราบ


12.ในรอบ 1 เดือนทีผ่านมาท่านใช้สารอินทรีย์………..…………… ครัง


13.แต่ละครังทีท่านพ่นสารอินทรีย์ท่านใช้เวลานาน……………..……… ชั่วโมง


14. ท่านใช้สารอินทรีย์มาแล้วเป็นเวลา………………………..…… ปี


15. ท่านใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นแบบใด

 แบบสะพายหลังใช้มือฉีด เครืองยนต์สะพายหลัง เครื่องยนต์ชนิดสายลากจูง  อืนๆ(ระบุ)……………………………………….


16. ใครเป็นคนแนะนําให้ท่านผลิตสารอินทรีย์

 เพือนบ้าน  จนท.เกษตรฯ  เจ้าของร้านขายสารอินทรีย์  ดูจากโฆษณา อืนๆ(ระบุ)………………………


17. ท่านหรือคนในครอบครัวเคยแพ้สารอินทรีย์หรือไม่

 เคย  ไม่เคย


18. ครอบครัวของท่านเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือไม่  เป็น  ไม่เป็น


19. ท่านเคยอบรมเกียวกับสารอินทรีย์หรือไม่  เคยจาก…………………………………..  ไม่เคย


20. ท่านเคยได้รับความรู้เกียวกับการใช้สารอินทรีย์หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 เคย จาก…… หนังสือพิมพ์  จนท. เกษตรฯ  จนท.สาธารณสุข วิทยุ  โทรทัศน์  ฉลากยา เพือนบ้าน  อสม.  อืนๆ(ระบุ)………

 ไม่เคย

 • photo
 • photo

 

50 50

5. คืนข้อมูลชุมชน ในเวทีประชุมหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

6. เรียนรู้ พัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบ ศก.พอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 เรียนรู้การทำเชื้อรา ไตรโคเดอมา บิวเวอร์เลีย เมตาไรเซียม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเดิมเป็นเกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาร

2.กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการทำเชื้อรา ไตรโคเดอมา บิวเวอร์เลีย เมตาไรเซียม

3.กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีความรู้ในการลดใช้สารเคมี สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้เองในแปลงเกษตรของตนเอง

-ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี

-เกิดชุดความรู้การทำปุ๋ย จำนวน 1 ชุด เพื่อเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและบุคคลภายนอก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ทำเชื่อรา ไตรโครโดม่า บิวเวอร์เรีย เมตาไรเซี่ยม
 • ผลผลิตของเชื้อไตรโครเดอร์ที่ได้ ถุงละ 4ขีด จำนวน40 ถุง บิวเวอร์เรีย จำนวน 20 ถุง เมตาไรเซี่ยมจำนวน20 ถุง
 • กลุ่มเกษตรกร สามารถรวมกลุ่มกันทำและนำไปใช้ในแปลงตนเอง
 • ผลผลิต เช่น พืชผักผลไม้ มีความปลอดภัยจากสารเคมี
 • สุขภาพของผู้ผลิต และผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ฐานที่ 3 เรียนรู้การทำเชื่อรา ไตรโครโดม่า บิวเวอร์เรีย เมตาไรเซี่ยม
วิธีการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ชนิดสดไว้ใช้ได้เอง ด้วยการหุงข้าวให้สุกในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อัตราปลายข้าว 3 ส่วน น้ำ 2 ส่วน ตักใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ผงหัวเชื้อลงไปเล็กน้อย บ่มไว้ 5-7 วัน ก็สามารถนำเชื้อสดไปใช้ได้

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 09.00-15.00น. สถานที่ใช้ในการอบรม อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย วิทยากรนายอาทิตย์ แดงคง ได้ให้ความรู้ และฝึกเรียนรู้การทำเชื่อรา ไตรโครโดม่า บิวเวอร์เรีย เมตาไรเซี่ยม

ส่วนประกอบของเชื้อรา
** ไตรโครโดม่า วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงขยายเชื้อ 1 หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 ข้าวสาร 3 ส่วน 3 น้ำ 2 ส่วน 4 ถุงร้อน 5 ยางรัดปากถุง 6 เข็มหมุด 7 หม้อหุงข้าว 8 ทัพพี 9 ตาชั่ง

ประโยชน์เชื้อไครโคเดอร์มา

1 แข่งขันกับเชื่้อราโรคพืช

2 เป็นปรสิตต่อเชื้อราโรคพืช

3 สร้างสารยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช

4 ชักนำให้พืชมีความทนทาน

วิธีการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิดสดไว้ใช้ได้เอง

ด้วยการหุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อัตราปลายข้าว 3 ส่วน น้ำ 2 ส่วน ข้าวหุงดิบ ซุยห้ข้าวร่วนเสมอกัน ตักใส่ถุงพลาสติก 500 กรัม รีดเอาอากาศออก พับถุงรอให้อุ่น แล้วใส่ผงหัวเชื้อลงไป 5หยด รัดยางห้แน่น เจาะรู 30-40 รูใต้ปากถุงที่มัดยางไว้ บ่มไว้ 5-7 วัน ก็สามารถนำเชื้อสดไปใช้ได้

วิธีการนำไปใช้สัดส่วนใช้กับพืช น้ำเปล่า 20ลิตรผสมต่อไตรโครโดมา1 ถุงที่กรองเอาเฉพาะน้ำ แล้วนำน้ำที่กรองมาผสมกับน้ำ 20ลิตรรฉีดพ่นพืชผักได้หรือนำไปคลุกเมล็ด เชื้อสด1 กก.ผสมน้ำ100ลิตรแช่เมล็ดพันธ์ข้าว 1คืน

** บิวเวอร์เรีย วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงขยายเชื้อ 1 หัวเชื้อราบิวเวอร์เลีย 2 ข้าวสาร 2 ส่วน 3 น้ำ 1 ส่วน 4 ถุงร้อน 5 ยางรัดปากถุง 6 เข็มหมุด 7 หม้อหุงข้าว 8 ทัพพี 9 ตาชั่ง

ประโยชน์เชื้อราบิวเวอเรีย
สามาถทำลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยงไฟ หนอนห่อบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั้กจั่น แมลงหวี่ขาว

วิธีการทำเชื้อราบิวเวอเรียชนิดสดไว้ใช้ได้เอง

ด้วยการหุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อัตราปลายข้าว 2 ส่วน น้ำ 1 ส่วน ข้าวหุงดิบ ซุยให้ข้าวร่วนเสมอกัน ตักใส่ถุงพลาสติก 500 กรัม รีดเอาอากาศออก พับถุงรอให้อุ่น แล้วใส่ผงหัวเชื้อลงไป 5หยด รัดยางห้แน่น เจาะรู 30-40 รูใต้ปากถุงที่มัดยางไว้ บ่มไว้ 7-10 วัน ก็สามารถนำเชื้อสดไปใช้ได้

วิธีการนำไปใช้สัดส่วนใช้กับพืช อัตราการใช้ เชื้อสด 1-2 กก.ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยแบ่งน้ำเป็น 2ส่วนส่วนที่หนึ่ง 15 ลิตรนำมาผสมกับสารจับใบคนให้เข้ากัน ส่วนที่สอง น้ำอีก5ลิตรนำมาผสมกับเชื้อราบิวเวอเรียคนหรือล้างให้สปอร์สีขาวหลุดออกจากเมล็ดข้าวกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วนำไปรวมกับส่วนที่หนึ่ง นำเชื้อราไปฉีดพ่นห้ทั่วต้นพืช ช่วงเวลาการพ่น ตอนเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดแมลงออกหากิน ควรฉีดพ่น2-3ครั้งห่างกัน 7วัน

** เมตาไรเซี่ยม วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงขยายเชื้อ 1 หัวเชื้อราเมตาไรเซี่ยม 2 ข้าวสาร 2 ส่วน 3 น้ำ 1 ส่วน 4 ถุงร้อน 5 ยางรัดปากถุง 6 เข็มหมุด 7 หม้อหุงข้าว 8 ทัพพี 9 ตาชั่ง

ประโยชน์เชื้อราเมตาไรเซี่ยม สามาถทำลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงหมัดผัก หนอนศัตรูพืช หนอนทราย ปลวก และเพลี้ยต่างๆ

วิธีการทำเชื้อราเมตรไรเซียม

ชนิดสดไว้ใช้ได้เอง ด้วยการหุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อัตราปลายข้าว 2 ส่วน น้ำ 1 ส่วน ข้าวหุงดิบ ซุยห้ข้าวร่วนเสมอกัน ตักใส่ถุงพลาสติก 500 กรัม รีดเอาอากาศออก พับถุงรอให้อุ่น แล้วใส่ผงหัวเชื้อลงไป 5หยด รัดยางห้แน่น เจาะรู 30-40 รูใต้ปากถุงที่มัดยางไว้ บ่มไว้ 7-10 วัน ก็สามารถนำเชื้อสดไปใช้ได้

4.วิธีการนำไปใช้ ใช้เชื้อสด1กก.คลุกกับปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก.ใส่ลงในดิน กำจัดหนอนทรายหรือ ผสมน้ำในอัตราเชื้อสด1กก.ต่อน้ำ 20ลิตร ใช้กับปลวกรดลงนดินหรือบนจอมปลวก ใช้กำจัดแมลงที่อาศัยบนต้นพืชโดยฉีดพ่นในตอนเย็น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

7. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

8. ธรรมนูญอาหารปลอดภัย เกษตรกรสุขภาพดี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ธรรมนูญอาหารปลอดภัย เกษตรกรสุขภาพดี

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้เข้าใจว่าอาหารปลอดภัยต้องทำอย่างไร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกฎกติกากลุ่ม เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักในการลดใช้สารเคมี

2.ร้อยละ 90 ของผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าวและผัก มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากสารเคมี

3.ผู้บริโภคสามารถซื้ออาหารและผลผลิตที่มีความปลอดภัย

4.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีสุขภาพดี จากการปลูกพืชแบบอินทรีย์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านมีความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐาน GAP ว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP)
 • เกษตรกรสามารถลดใช้สารเคมีในแปลงนา และแปลงผัก แต่มีการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
 • เกษตรกรในชุมชน มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรค หรือสารเคมีปนเปื้อนในเลือด
 • ผลผลิตมีความปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภตผลิตสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่า ผลิตผลิตที่ใช้สารเคมี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.วิทยากรให้ความรู้มาตรฐาน GAP หมายถึงอะไร และทำไมต้องทำ และเกี่ยวข้องอย่างไรกับเกษตรกร

2.สภาผู้นำและสมาชิกโครงการ ร่วมกำหนดข้อตกลงร่างกติกาลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน GAP จำนวน 2 ครั้งๆละ 1วัน

3.ประชาคมกฎระเบียบลดใช้สารเคมี เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรนำไปยึดถือปฏิบัติ

4.จัดทำป้ายข้อตกลง จำนวน 1 จุด ณ.อาคารศูนย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง

กิจกรรมที่ทำจริง

ภาคเช้า

เชิญวิทยากรนายอาทิตย์ แดงคงเกษตรตำบลตะเครียะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP ว่าคืออะไร ทำไมต้องทำ และเกี่ยวข้องอย่างไรกับเกษตรกร นายอาทิตย์ได้อธิบายมาตรฐาน GAP ว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อกำหนดเรื่อง แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ประโยชน์ที่ได้จากมาตรฐาน GAP เพื่อให้ มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเคมีและเชื้อโรค ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารให้กลับมาเหมือนเดิม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ลดต้นทุน เพิ่มรายรับลดรายจ่าย และได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว

ภาคบ่าย

ร่วมกันกำหนดร่างข้อตกลงกติกาการลดใช้สารเคมีมีดังนี้ ห้ามใช้สารเคมีหลังจากเข้าเริ่มตั้งท้อง เมื่อฉีดพ่นสารเคมีในระยะที่ใช้ได้ ขวดบรรจุให้เก็บมาฝังดินห้ามทิ้งไว้เกลื่อนกลาด ห้ามฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในแปลงผักแต่ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอมา บิวเวอเรีย เมตาไรเซี่ยม น้ำส้มควนไม้ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แทนได้ มีการติดตามและเมินผลตามระยะของฤดูกาลทั้งข้าวและพืชผักโดยทีมงานสภาผู้นำในการประเมินผล ยินยอมให้มีการตรวจวัดปริมาณสานเคมีในกระแสเลือด ยินยอมให้มีการตรวจปริมาณสารเคมีในข้าวและพืชผัก

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 ประชาคมกฎระเบียบการลดใช้สารเคมี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้ได้เข้าใจว่าอาหารปลอดภัยต้องทำอย่างไรและให้ปฏิบัติคามกฎระเบียบการลดใช้สารเคมี

2.เพื่อร่วมกำหนดข้อตกลงของชุมชนในการลดใช้สารเคมี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกฎกติกากลุ่ม เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักในการลดใช้สารเคมี

2.ร้อยละ 90 ของผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าวและผัก มีคุณภาพและมีความปลอดภัยจากสารเคมี

3.ผู้บริโภคสามารถซื้ออาหารและผลผลิตที่มีความปลอดภัย

4.ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีสุขภาพดี จากการปลูกพืชแบบอินทรีย์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดข้อตกลงกับชาวบ้านเรื่องการลดใช้สารเคมี
  ข้อตกลงกติกาการลดใช้สารเคมีมีดังนี้
 1. ห้ามใช้สารเคมีหลังจากเข้าเริ่มตั้งท้อง เมื่อฉีดพ่นสารเคมีในระยะที่ใช้ได้
 2. ขวดบรรจุให้เก็บมาฝังดินห้ามทิ้งไว้เกลื่อนกลาด
 3. ห้ามฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในแปลงผักแต่ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอมา บิวเวอเรีย เมตาไรเซี่ยม น้ำส้มควนไม้ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แทนได้
 4. มีการติดตามและเมินผลตามระยะของฤดูกาลทั้งข้าวและพืชผักโดยทีมงานสภาผู้นำในการประเมินผล
 5. ยินยอมให้มีการตรวจวัดปริมาณสานเคมีในกระแสเลือด
 6. ยินยอมให้มีการตรวจปริมาณสารเคมีในข้าวและพืชผัก
 • เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาลดใช้สารเคมีร่วมกัน

 • แกนนำชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการประชุม วางแผน การนำกระบวนการพูดคุยข้อมูลกับชุมชน

 • สุขภาพทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค มีความปลอดภัย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชาคมกฎระเบียบการลดใช้สารเคมี นายวินัย ชูเปียได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการลดการใช้สารเคมี ตามกฎกติกาที่ได้ร่วมกันร่าง ว่าส่วนหญ่เห็นด้วยและจะยีดถือตามข้อปฏิบัติหรือมั้ย ชาวบ้านส่วนใหญ่ยกมือเห็นด้วยกับกฎระเบียบข้อปฏิบัติเรื่องการลดการใช้สารเคมี

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่บ้านเปิดประชุมชี้แจงชาวบ้าน และร่วมทำการประขาคมกฎระเบียบการลดใช้สารเคมีซึ่งมีข้อตกลง เมื่อชาวบ้านได้ฟังร่างกฎระเบียบการลดใช้สารเคมีแล้ว ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ หนูจีน ได้ให้ช่วยกันลงมติรับร่างซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยและจะยึดถือปฏิบัติตามและมีมติเพิ่มบทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง มีดังนี้ ไม่อนุญาติให้ผู้ที่ตรวจพบมีสารเคมีตกค้าง นำผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองไปขายในตลาดผักปลอดสารที่รพ.ระโนดจนกว่าทีมติดตามและประเมินผลจะลงไปตรวจและรับรองว่าปลอดภัยจากสารเคมีแล้วถึงอนุญาติให้ไปขายต่อได้ และหากยังมีการละเมิดใช้สารเคมีแล้วตรวจพบให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เช่นตัดหญ้าริมถนน ทำความสะอาดวัด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 85

9. หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

10. พัฒนาครูบัญชีอาสา รุ่น 1

ไม่มีกิจกรรม

11. ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ การปลูกข้าวปลอดสารพิษ

ไม่มีกิจกรรม

12. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้และและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานและบันทึกข้อมูลผ่านweb site คนใต้สร้างสุข

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจวิธิการบันทึกข้อมูลผ่านweb
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจวิธิการเขียนรายงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมกับ สสส.สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 5-6/10/58 ผู้ดำเนินโครงการเข้ารับการปฐมนิเทศน์กับ สสส.สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ณ อาคาร LRC ชั้น14 เวลา 09.00-16.00น. เรื่องการลงบันทึกข้อมูลผ่าน web site คนใต้สร้างสุข เรื่องการลงบันทึกข้อมูล,การเก็บเอกสารทาการเงินและวิธีการลงกิจกรรมทางปฏิทิน

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 อบรมการเขียนรายงาน และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทีม สจรส.มอ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อเรียนรู้การเขียนรายงานโครงการ

2.เรียนรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนของการจัดทำการเงินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลผ่าน Web siteคนใต้สร้างสุข

 • สามารถเข้าใจวิธีการรายงานทางการเงิน และการส่งเอกสารยื่นเสียภาษี

 • มีการ Up Date เอกสารที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันได้ตามแบบฟอร์มของเอกสาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมที่ทำจริง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

รับฟังคำแนะนำการเขียนรายงานทางการเงิน และการยี่นเอกสารการเสียภาษี ตามข้อกำหนดของ สสส.

พี่เลี้ยงตรวจความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลให้ตรงกับWeb Site ที่บันทึกข้อมูล พร้อมแนะนำวิธีการตรวจเช็คเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.3 การประชุมจัดทำรายงานปิดงวด 1 โดยทีมสจรส.ม.อ.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานปิดงวด 1 ได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.จัดทำรายงานปิดงวด 1 รายงาน ส.1 รายงานการเงิน ง.1  และตรวจสอบเอกสารการเงิน

2.การบันทึกรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายการคืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม โดยจัดทำรายงานปิดงวด 1

กิจกรรมที่ทำจริง

1.จัดทำรายงานปิดงวด 1 ประกอบด้วยรายงานการเงินงวด 1 ,รายงาน ส.1

2.การตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงิน

3.การปรับเพิ่มเติมรายงานในหน้าเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • photo
 • photo

 

2 2

13. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00-09:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม และพื้นที่สาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ป้ายสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 ป้าย ใช้รณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม และพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยจากควันบุหรี่ให้กับประชาชนที่มาทำกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายไวนิวส์ สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ที่ร้านบิ๊กเอ็ม โฆษณา

 1. ป้ายเขตปลอดบุหรี่ ขนาด 0.49x1.30เมตร จำนวน 4 ป้าย

 2. ป้ายโครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย ขนาด 1.20x2.30 จำนวน 1 ป้าย

 3. ป้าย โลโก้ สสส. ขนาด 0.50x0.08 เมตร จำนวน 2 ป้าย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 42 15                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 213,000.00 40,645.00                  
คุณภาพกิจกรรม 60 50                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

กิจกรรมในโครงการเกิดขึ้นน้อย

เดือนธันวาคม-เดือนมกราคมที่ผ่านมาตรงกับฤดูทำนาของชาวบ้าน ทำให้การนัดทำกิจกรรมเป็นไปได้น้อย กว่าแผนที่วางไว้

หลังจากเดือนกุมพาพันธ์ไปชาวบ้านจะว่างงานมากขึ้นสามารถดำเนินโครงการได้เหมือนปกติ ชาวบ้านมีเวลามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ไพฑูรย์ หนูจีน 151/2 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง
นาย วินัย ชูเปีย 15/2 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สายใจ จีนพานิช 185/3 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาย นพดล แก้วมณี 92/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน ( 8 มีนาคม 2559 )
 2. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน ( 8 เมษายน 2559 )
 3. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน ( 8 พ.ค. 2559 )
 4. ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ( 12 พ.ค. 2559 )
 5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเด็กและเยาวชนและแกนนำชุมชน ( 14 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 )
 6. หนึ่งบัญชี หนึ่งครัวเรือน ทำได้เองที่บ้าน ( 18 พ.ค. 2559 )
 7. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ใช้สารเคมีในชุมชน ครังที่1 ( 25 พ.ค. 2559 )
 8. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณืการใช้สารเคมีในชุมชน ครั้งที่ 2 ( 27 พ.ค. 2559 )
 9. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน ( 8 มิถุนายน 2559 )
 10. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 11. เรียนรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 12. เรียนรู้เรื่อง การทำสารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 13. ให้ความรู้พัฒนาบัญชีครูอาสา ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 14. สภาผู้นำชุมชน ประชุมประจำเดือน ( 12 สิงหาคม 2559 )
 15. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่1 ( 13 สิงหาคม 2559 )
 16. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งทึ่2 ( 14 สิงหาคม 2559 )
 17. ร่วมคิด ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่3 ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สมเพียร ขำมาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......