บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
11 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 23 กันยายน 2559 14:18:37
Project trainer
แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 23 กันยายน 2559 14:31:33 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานปิดโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการและการตรวจสอบเอกสารการเงิน

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    ผู้รับผิดชอบโครงการ

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    ประชุมร่วมกับ สสส.สจรส.มอ. และพี่เลี้ยง ผู้ติดตามโครงการ

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    09.00 น. ทีม สจรส.มอ. และพี่เลี้ยง ผู้ติดตาม ได้มีการตรวจรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข และเอกสารการเงิน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมทางคณะทำงานโครงการมีการบันทึกข้อมูลในเว้ปไซต์ยังไม่เรียบร้อย จึงให้พื้นที่ดำเนินการให้เสร็จก่อน 15 ตค. 59

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานมีความเข้าใจในการจัดทำรายงานปิดงวด 2 ซึ่งจะต้องมีเอกสารนำส่ง ดังนี้ ส.3  ส.4 รายงาน ง.1 งวดที่ 2 

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    ผู้รับผิดชอบโครงการมีภารกิจมาก ทั้งในด้านของครอบครัว และงานของฝ่ายปกครอง เนื่องจากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้มีการบันทึกกิจกรรมล่าช้า และยังขาดความเรียบร้อย

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    -

    ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

    พยายามบันทึกกิจกรรมบ่อย ๆ ห้ามสะสม

    11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
    รายงานจากพี่เลี้ยง
    โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 7 มีนาคม 2559 14:52:32
    Project trainer
    แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 7 มีนาคม 2559 15:02:10 น.

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1

    • photo

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อประชุมจัดทำรายงานปิดโครงการ งวดที่ 1

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     ผู้รับผิดชอบโครงการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     การประชุมร่วมกับ สสส.,สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     ผู้รับผิดชอบโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     จัดรายงานปิดโครงการ ประกอบด้วย รายงาน ส.1 รายงานการเงิน ง.1  ตลอดจนการตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม การบันทึกข้อมูลในเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • ให้มีการปรับเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานกิจกรรมให้มีเนื้อหาที่สมบรูณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการอธิบายกระบวนที่ทำกิจกรรม และผลที่ได้
     • เอกสารการเงิน มีความเรียบร้อย 
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     ความเข้าใจในรายละเอียด การเรียบเรียงข้อมูล เพื่อบันทึกในรายงานกิจกรรม  ขาดการอธิบายขยายความ  ดังนั้นพี่เลี้ยงติดตามโครงการจึงได้มีการนัดมาปรับรายงานเพิ่มเติมโดยคอยซักถามประเด็นที่ทำ ทำให้เนื้อหามีความสมบรูณ์เพิ่มมากขึ้น

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

     ควรมีการบันทึกข้อมูลในสมุดก่อน เพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกิจกรรมที่ทำ  เพื่อได้นำข้อมูลดังกล่าวบันทึกในเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข 

     21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพี่เลี้ยง
     โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 4 ธันวาคม 2558 10:31:27
     Project trainer
     แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 4 ธันวาคม 2558 10:35:33 น.

     ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงินภาษ๊ ณ ที่จ่าย

     • photo
      • photo

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่ออบรมการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงินภาษ๊ ณ ที่จ่าย

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้รับผิดชอบโครงการ

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม โดยอบรมการเขียนรายงาน และการจัดทำเอกสารการเงินภาษ๊ ณ ที่จ่าย

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       ผู้รับผิดชอบโครงการ

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.อบรมการเขียนรายงานในเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

       2.แนะนำการจัดทำเอกสารการเงินภาษ๊ ณ ที่จ่าย

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการปรับแก้ข้อมูล เช่น ปฎิทินโครงการ  รายงานกิจกรรม ในเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ยังขาดความเข้าใจวิธีการเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินกิกรรม

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

       การเขียนแบบเล่าเรื่องจะทำให้เห็นเนื้อหาสิ่งที่ทำ ทำอะไร ได้ผลเป็นอย่างไร 

       5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
       รายงานจากพี่เลี้ยง
       โพสท์โดยอารีย์ สุวรรณชาตรีอารีย์ สุวรรณชาตรีเมื่อ 15 ตุลาคม 2558 21:39:42
       Project trainer
       แก้ไขโดย อารีย์ สุวรรณชาตรี เมื่อ 15 ตุลาคม 2558 21:46:27 น.

       ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558

       • photo
        • photo
         • photo

          กิจกรรมหลัก :

          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
          วัตถุประสงค์

          เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ชุมชนน่าอยู่ 2558

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          ผู้รับผิดชอบโครงการ

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          ปฐมนิเทศ โครงการชุมชนน่าอยู่ 2558

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          ผู้รับผิดชอบโครงการ

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          -แนะนำให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลเว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข ,การจัดทำเอกสารการเงิน ,การบันทึกรายงาน,การลงปฎิทินในการปฎิบัติงาน

          -การเรียนรู้การดำเนินโครงการ

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบบานข้อมูลเว้ปไวต์คนใต้สร้างสุข ซึ่งพี่เลี้ยงต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมในช่วงที่ลงพื้นที่และผ่านการประสานงานทางโทรศัพท์

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          -

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          -

          ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

          -