รหัสโครงการ 58-03816
สัญญาเลขที่ 58-00-2142
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนชุมชนบ้านคลองต่อ
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2
6) อบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานและรายงานการเงิน
7) วิเคราะห์ข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้สินที่ได้จากการสำรวจ
8) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3
9) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 4
11) สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน
12) ประชุมปิดงวดโครงการ งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 58,140.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 42.01 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 550.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 10,682.01 บาท
รวมรายรับ (1) = 58,682.01 บาท รวมรายจ่าย (2) = 47,450.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 11,232.01 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 72,680.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เดชา หมัดอารี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5 (20 มีนาคม 2559)
  2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 6 (17 เมษายน 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 7 (9 กรกฎาคม 2559)
  4. ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมตามความถนัด (24 กรกฎาคม 2559)
  5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 8 (13 สิงหาคม 2559)
  6. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ (14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เดชา หมัดอารี )
19 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )