รหัสโครงการ 58-03816
สัญญาเลขที่ 58-00-2142
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5
2) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 6
3) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 7
4) ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมตามความถนัด
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 8
6) ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ
7) ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1
8) ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
9) ประชุมปิดงวดที่ 2
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 9
11) ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
12) ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ตรั้งที่ 10
13) ร่วมงานสร้างสุข
14) ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4
15) มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ
16) ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5
17) จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน
18) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 11,232.01 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 72,680.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 28.53 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -8,350.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,390.54 บาท
รวมรายรับ (1) = 83,940.54 บาท รวมรายจ่าย (2) = 90,900.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,959.46 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6,959.46 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เดชา หมัดอารี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เดชา หมัดอารี )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายอิสมา แอสามารถ )
15 ตุลาคม 2559