รหัสโครงการ 58-03816
สัญญาเลขที่ 58-00-2142

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
รหัสโครงการ 58-03816 สัญญาเลขที่ 58-00-2142

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 145,350.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 58,140.00 บาท
งวดที่ 2 = 72,680.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 130,820.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 42.01 บาท
งวดที่ 2 = 28.53 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 70.54 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 138,350.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -6,959.46 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ตรั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือน 8,500.00 8,500.00
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนชุมชนบ้านคลองต่อ
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 8,700.00 8,700.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้สินที่ได้จากการสำรวจ
กิจกรรมหลัก : เวที "อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตบ้านคลองต่อ" เพื่อคืนข้อมูล และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน 17,950.00 17,950.00
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน 6,100.00 6,100.00
1. สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 27,000.00 27,000.00
1. ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมตามความถนัด
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ 23,000.00 23,000.00
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง 12,400.00 12,400.00
1. ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1
2. ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
3. ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
4. ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4
5. ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และเยาวชนตัวอย่าง 13,700.00 13,700.00
1. มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน 5,000.00 5,000.00
1. จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 3,000.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานและรายงานการเงิน
3. ประชุมปิดงวดโครงการ งวดที่ 1
4. ประชุมปิดงวดที่ 2
5. ร่วมงานสร้างสุข
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ปิดโครงการ

รวมงบทั้งหมด

145,350.00 138,350.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เดชา หมัดอารี )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559