รหัสโครงการ 58-03816
สัญญาเลขที่ 58-00-2142
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ

2. ชุมชน บ้านคลองต่อ หมู่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03816 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2142

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

-ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย -จัดสถานที่สำหรับการประชุม -จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง -ดำเนินการประชุม

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและการบริโภคของคนในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่อๆไปของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อสรุปในการประชุม มีดังนี้
- กำหนดวันและเวลาในการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจรายรับ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือนมาวิเคราะห์
- กำหนดให้อาคารอเนกประสงค์สถาบันการเงินชุมชนฯเป็นสถานที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์
- กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
 • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
 • ดำเนินการประชุม
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 20:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รายงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อสรุปในการประชุม มีดังนี้
- กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
- กำหนดให้อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านคลองต่อในเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
- กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดสถานที่สำหรับการประชุม ณ อาคารศูนย์ประสานงานประจำหมู่บ้าน
 • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
 • ดำเนินการประชุม
 • photo
 • photo

 

30 32
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 4

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 20:00 เป็นต้นไป น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รายงานและสรุปการจัดกิจกรรมการเปิดเวทีอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้
- ได้มีการรายงานรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเปิดเวทีอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าและกระแสตอบรับของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการสำรวจข้อเกี่ยวกับอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชนจากเดิมที่จะให้เด็กนักเรียนเป็นผู้สำรวจข้อมูลเปลี่ยนมาเป็นการประชุมย่อยตามกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มองค์กรในชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนบ้านคลองต่อแทน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
 • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
 • ดำเนินการประชุม
 • photo
 • photo

 

30 30

2. สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนชุมชนบ้านคลองต่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและการบริโภคของคนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีฐานข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือน
 • เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปที่ได้จากการสำรวจข้อมูลชุมชน มีดังนี้ 1. บ้านคลองต่อพื้นที่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นควนเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร และมีประชากรจำนวนครัวเรือน 272 ครัวเรือน ได้มีการประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้านแยกเป็นประเภท ดังนี้ 1. การประกอบอาชีพยางพารา จำนวน 214 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.05 % 2. การประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.42 % 3. การประกอบอาชีพอื่น ๆจำนวน 55 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.15 %

 1. ผู้มีความรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในชุมชน
  แพทย์แผนไทย/ สมุนไพร/ หมอพื้นบ้านได้แก่ 2.1 นางเสียะบิลอะหลีที่อยู่20 หมู่ที่10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดหมอบีบนวด 2.2 นายดลเหล๊าะหมัดอะด้ำ ที่อยู่196 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดหมอบีบเส้น 2.3นายเหย็บหมัดอารีที่อยู่442 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดหมอต้มยา

3.ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ ประเพณีท้องถิ่นได้แก่ 3.1 นายหรอนีบิลหรีม ที่อยู่98 หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดจัดงานเมาลิดประจำปี 3.2นายหนอดบุญเลิศที่อยู่29 หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดจัดงานทำบุญกุโบร์ประจำปี

 1. งานฝีมือต่าง ๆ เช่นช่างไม้ ช่างปั้นช่างแกะหัตถกรรม/ จักรสาน ทอผ้า ได้แก่
  4.1นายดลเหล๊าะหมีนเส็นที่อยู่564หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา รายละเอียด ช่างไม้แกะสลัก 4.2นายอีบหมัดยูโส๊ะที่อยู่437หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา รายละเอียด ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

 2. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตรเช่นการเพาะปลูก ขยายพันธ์การปรับใช้เทคโนโลยีได้แก่
  5.1 นายสันติหลีอาสันที่อยู่48หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา รายละเอียด การขยายพันธ์พืชติดตาลองกอง เสียบยอดลองกอง เสียยอดทุเรียน

  1. การรวมกลุ่มของประชากรในชุมชน มีดังนี้
  • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสมาชิก 1,019คน
  • กลุ่มแม่บ้าน (กพสม.) สมาชิก 25 คน
  • กลุ่ม อสม. สมาชิก 299 คน
  • สหกรณ์ ส.ก.ย. จำกัด สมาชิก 299คน
  • สถาบันการเงินชุมชน สมาชิก 2,847 คน
  • กองทุนหมู่บ้าน สมาชิก 1,019คน
  • กองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิก1,019คน
  • ศูนย์สาธิตการตลาด สมาชิก1,019คน
  • กองทุนปุ๋ย กลุ่มออมทรัพย์ สมาชิก1,019 คน
  • สวัสดิการมูรอบาอะห์ (ขายสินค้าบวกกำไร) สมาชิก1,019คน
  • กองทุนมูรอบาอะห์ (กทบ) สมาชิก475 คน
  • กลุ่มน้ำยางสด สมาชิก59คน
  • กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก375 คน
  • กองทุน กข.คจ สมาชิก38คน
  • กองทุนสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน สมาชิก- คน
  • กองทุนกลุ่มอาชีพเยาวชนเลี้ยงแพะ สมาชิก 17 คน
  • กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย / ที่ดินทำกิน สมาชิก 863 คน
  • กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา สมาชิก 317 คน

รายได้ของหมู่บ้าน / อาชีพของครัวเรือน แบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้
- ข้าราชการ ครู ตำรวจ พยาบาล จำนวน 30 คน รายได้เฉลี่ย/ต่อปี16,200,000 บาท
- ลูกจ้าง ราชการ/ประจำ/ชั่วคราว จำนวน 16 คน รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 5,904,000 บาท
- พนักงานบริษัท จำนวน 120 บริษัท รายได้เฉลี่ย/ต่อปี22,860,000 บาท
- ทำสวน (ยางพารา,ปลูกผัก,ผลไม้) จำนวน 447 คน รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 46,916,000 บาท
- รับจ้าง จำนวน 44 บริษัท รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 12,636,000 บาท
- ธุรกิจส่วนตัวรายได้เฉลี่ย/ต่อปี 9,702,000 บาท

อาชีพทางการเกษตร แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ยางพารา จำนวน 5,500 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 79,200,000 บาท
- มะพร้าว จำนวน 56 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 20,000 บาท
- ทุเรียน จำนวน 50 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 150,000 บาท
- ลองกอง จำนวน 87 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 800,000 บาท
- สะตอ จำนวน 13 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 25,000 บาท
- มังคุด จำนวน 10 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 40,000 บาท
- เงาะ จำนวน 32 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 160,000 บาท

อาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ไก่พื้นเมือง จำนวน รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 1,080 86,400 บาท
- เป็ด จำนวน 400 ตัวรายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 32,000 บาท
- แพะ จำนวน 500 ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 60,000 บาท
- วัว จำนวน 50 ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 50,000 บาท

การเลี้ยงปลา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ - ปลาดุก จำนวน 2,000ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 100,000 บาท
- ปลานิล จำนวน 1,000 ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 50,000 บาท

อาชีพทางการค้าขาย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ของชำ จำนวน 8ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี2,880,000 บาท
- เสื้อผ้า จำนวน 3ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,620,000 บาท
- ซื้อของขาย(คนกลาง) จำนวน 4ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,728,000 บาท
- อาหาร จำนวน 6ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,512,000 บาท
- อื่น ๆ จำนวน 4ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,008,000 บาท

อาชีพทางการบริการ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ร้านช่างตัดผม/เสริมสวย จำนวน3 ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี21,600 บาท
- ร้านซ่อมรถ จำนวน3 ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี108,000 บาท
- ขับรถรับจ้าง จำนวน 120 ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี54,000 บาท

รายได้อื่น ๆ
- ลูกหลานส่งให้ 200,000 บาท/ปี
- ดอกเบี้ย/เงินปันผล 700,000 บาท/ปี
- ค่าเช่า 300,000 บาท/ปี
- อื่น ๆ -

ค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน หมวดของใช้สิ้นเปลือง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- สบู่/ครีบอาบน้ำ 154,480 บาท/ปี
- แชมพู/ครีมนวด 140,860 บาท/ปี
- ผงซักฟอก396,600 บาท/ปี
- น้ำยาล้างจาน 81,720 บาท/ปี
- น้ำยาล้างห้องน้ำ73,000 บาท/ปี
- น้ำยาปรับผ้านุ่ม 73,000 บาท/ปี
- น้ำมันรถจักรยานยนต์ 1,830,725 บาท/ปี
- ยาสีฟัน/แปรงสีฟัน 100,260 บาท/ปี
- ผ้าอนามัย 78,000 บาท/ปี
- สก๊อตไบต์27,000 บาท/ปี
- กระดาษชำระ 205,200 บาท/ปี
- เครื่องสำอางต่าง ๆ 122,400 บาท/ปี
- เสื้อผ้า 235,000 บาท/ปี
- น้ำมันรถยนต์ 2,160,000 บาท/ปี

ค่าใช้จ่าย หมวดการผลิต (ต้นทุนการผลิต/ประกอบอาชีพ) แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- น้ำมันเครื่องสูบน้ำ- บาท/ปี
- ค่าน้ำมันรถไถ- บาท/ปี
- ค่าไถปรับพื้นที่ 366,000 บาท/ปี
- ค่าปุ๋ยเคมี 6,094,400 บาท/ปี
- ค่าปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ1,900,000 บาท/ปี
- ยาฆ่าแมลง96,000บาท/ปี
- ค่าจ้างแรงงาน 2,218,000บาท/ปี
- เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 856,000บาท/ปี
- ค่าพันธ์พืช 332,000บาท/ปี
- ค่าอาหารสัตว์ 319,200บาท/ปี

ค่าใช้จ่าย หมวดการศึกษา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ค่าเทอม/ค่าเล่าเรียน 2,450,000 บาท/ปี
- อุปกรณ์การเรียน 415,000 บาท/ปี
- เงินไปโรงเรียน 6,516,000 บาท/ปี
- ค่ากิจกรรมพิเศษ 7,800 บาท/ปี
- ค่าเรียนพิเศษ/ติว 25,500 บาท/ปี

ค่าใช้จ่าย หมวดอาหารและยารักษาโรค แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ผัก1,376,400 บาท/ปี
- ผลไม้2,034,000 บาท/ปี
- ข้าสาร 1,749,600 บาท/ปี
- เนื้อสัตว์ 1,789,920 บาท/ปี
- อาหารทะเล 4,068,000 บาท/ปี
- ขนม 4,881,600 บาท/ปี
- ไข่ 813,600 บาท/ปี
- ผงชูรส 13,560 บาท/ปี
- เครื่องปรุงสำเร็จรูป21,600 บาท/ปี
- กาแฟ/โอวัลติน/ครีมเทียม 1,146,000 บาท/ปี
- นมผง/นมสด 345,600 บาท/ปี
- เกลือ 13,620 บาท/ปี
- กะปิ 90,000 บาท/ปี - ยาบำรุงร่างกาย 9,500บาท/ปี
- พริก/หอม/กระเทียม 606,000 บาท/ปี
- น้ำมันพืช 777,000 บาท/ปี
- น้ำตาลทราย 266,400 บาท/ปี
- น้ำปลา/เครื่องปรุงรส 134,400 บาท/ปี
- อาหารสำเร็จรูป 120,000 บาท/ปี
- อาหารกระป๋อง 471,600 บาท/ปี
- น้ำดื่ม 265,200บาท/ปี
- ยาแก้ปวด 1,075 บาท/ปี
- ยาแก้ไข้ 3,800 บาท/ปี
- ยาสมุนไพร 5,500 บาท/ปี
- ยาจากโรงพยาบาล/อนามัย 110,000 บาท/ปี
- ยาจากคลีนิค 17,500 บาท/ปี

ค่าใช้จ่าย
หมวดสังคม แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- งานบุญ (มัสยิด) 90,000 บาท/ปี
- งานสังคม(บวช/แต่งงาน/ศพ) 207,000 บาท/ปี
- บริจาคช่วยเหลือผู้เดือนร้อน 111,000 บาท/ปี

ค่าใช้จ่าย หมวดบันเทิง/ฟุ่มเฟือย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- เครื่องดื่มชูกำลัง 72,000 บาท/ปี
- น้ำอัดลม/น้ำหวาน 63,000 บาท/ปี
- การพนัน 480,000 บาท/ปี
- บุหรี่ 780,000 บาท/ปี
- ดูหนัง/ฟังเพลง 5,500 บาท/ปี
- ซื้อแผ่นหนัง/เพลง 37,500บาท/ปี
- เสี่ยงโชค(หวย) 5,520 บาท/ปี

หมวดสิ่งอำนวยความสะดวก/ของใช้ในครัวเรือน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ปั้มน้ำ ท่อน้ำ 235,000 บาท/ปี
- ค่าไฟ 810,000 บาท/ปี
- ค่าโทรศัพท์บ้าน/มือถือ 232,000 บาท/ปี
- ค่าซื้อของใช้ในครัว(จาน/ช้อน) 38,500 บาท/ปี
- เฟอร์นิเจอร์ 325,000 บาท/ปี
- น้ำมันรถ 6,570,000 บาท/ปี
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 315,000บาท/ปี
- พัดลม/แอร์ 135,000 บาท/ปี
- โทรทัศน์/เครื่องเสียง 1,350,000 บาท/ปี
- รถจักรยานยนต์ 7,300,000 บาท/ปี
- รถยนต์ 41,400,000 บาท/ปี

หมวดหนี้สิน ที่ รายการ หนี้คงเหลือ งวดชำระ/เดือน รวม กู้เพื่อ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- ธ.ก.ส. หนี้คงเหลือ 2000000 งวดชำระ/เดือน 20,000 รวม 2,020,000 กู้เพื่อการเกษตร
- กองทุนหมู่บ้าน หนี้คงเหลือ 1040,000 งวดชำระ/เดือน 10,400 รวม 1,050,400 กู้เพื่อการเกษตร
- กลุ่มออมทรัพย์ หนี้คงเหลือ 683460 งวดชำระ/เดือน 6,834 รวม 690,294 กู้เพื่อการเกษตร
- สถาบันการเงินชุมชน หนี้คงเหลือ 3,069,448 งวดชำระ/เดือน 30,694 รวม 3,100,142 กู้เพื่อการเกษตร
- บริษัทเงินทุน (ไพแนนส์) หนี้คงเหลือ 1,800,000 งวดชำระ/เดือน 18,000 รวม 1,818,000 กู้เพื่อธุรกิจ

ทรัพย์สินสิ้นเปลืองภายในหมู่บ้าน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
- รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 2 มูลค่า 1,000,000
- รถเก๋ง รถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 200 มูลค่า 6,000,000
- รถบรรทุก 6ล้อ จำนวน 6 มูลค่า 3,000,000
- จักรยานยนต์ จำนวน 300 มูลค่า 3,000,000
- รถไถนาเดินตาม จำนวน 2 มูลค่า 40,000
- รถแทรกเตอรไถนา จำนวน 2 มูลค่า 1,300,000
- ตู้เย็น จำนวน 270 มูลค่า 2,700,000
- ทีวี จำนวน 270 มูลค่า 1,350,000
- เครื่องเล่น ซีดี ดีวีดี เครื่องเสียง จำนวน 70 มูลค่า 350,000
- โทรศัพท์มือถือ จำนวน 200 มูลค่า 1,000,000
- พัดลม จำนวน 200 มูลค่า 200000
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 มูลค่า 100,000

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและการบริโภคของคนในชุมชน
 4. สัมภาษณ์แต่ละครัวเรือน ในประเด็นต่อไปนี้
  • ความทุกข์ที่เกิดจากการว่างงาน เป็นหนี้
  • สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องว่างงาน เป็นหนี้
  • การดำรงชีวิตของแต่ละครัวเรือน
  • ความต้องการและแนวทางการจัดการหนี้ และอาชีพเสริม
 5. จัดทำรายงานการสำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกแบบใบสอบถามในการเก็บข้อมูล
 • ทำการสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชน
 • สัมภาษณ์ข้อมูลของแต่ละครัวเรือนในประเด็นต่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย การว่างงาน ความทุกข์ที่เกิดจากการว่างงาน ความต้องการและแนวทางการจัดการหนี้และอาชีพเสริม เป็นต้น
 • photo
 • photo

 

60 60

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้สินที่ได้จากการสำรวจ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 - 15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการว่างงาน การจัดการรายได้ และการจัดการปัญหาหนี้สิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการว่างงาน การจัดการรายได้ และการจัดการปัญหาหนี้สิน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์และเเบ่งออกเป็นประเภท มีดังนี้
วิเคราะห์SWOTANALYSIS
1. จุดแข็ง (Strengths : S)
- มีผู้นำทางพิธีกรรม
- มีสถานศึกษาระดับมัธยมใกล้หมู่บ้าน
- มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย
- มีแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน (น้ำตกโตนปลิว) - มีกลุ่มองค์กรการเงินในหมู่บ้าน (แหล่งเงินทุน)
- มีการนวดแผนโบราณ
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กองทุนหมู่บ้าน - ธนาคารหมู่บ้าน
- วิสาหกิจชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด)
- สหกรณ์ยาง
- สภาผู้นำหมู่บ้าน

 1. จุดอ่อน (Weaknesses : W)

- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง (ไม่มีหอกระจายข่าว)
- มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (เครื่องดื่นมึนเมาบุหรี่)
- ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัยมีน้อย
- ขาดที่สาธารณะในหมู่บ้าน
- ตลาดการเกษตรต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
- ขาดระบบโทรศัพท์พื้นฐาน - มีการมั่วสุมอบายมุข
- ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
- ระบบประปาไม่ทั่วถึง
- ขาดตลาดรองรับงานประดิษฐ์

3.โอกาส (Opportunities : O)
- เงินอุดหนุน SMLโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.พ.พ.) อยู่ดีมีสุข
- อยู่ใกล้ย่านธุรกิจการค้า (หาดใหญ่) สถานศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) สถานพยาบาล (ทั้งของรัฐและเอกชน)

 1. อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats: T)
  -ขาดการวางแผนและการประสานแผนในระยะยาว

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก (เป็นหลุมเป็นบ่อ)
- ถนน 1สายหน้าฝนมีน้ำท่วมขังใช้ได้ไม่สะดวก
- คูระบายน้ำตื้นเขินน้ำไหลไม่สะดวกในช่วงน้ำหลาก
- ท่อระบายน้ำมีน้อย
- ถนนภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน
- โทรศัพท์พื้นฐานไม่ทั่วถึง
- ระบบประปาที่มีอยู่ไม่สามารถใช้การได้
- น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่เพียงพอ (ต้องซื้อน้ำดื่ม)
- ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ฝาย หรือบึงเก็บน้ำ)
2. ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพ
- การขายผลผลิตต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
- ต้นทุนการผลิตสูง
- การประกอบอาชีพเสริมมีน้อยและไม่แน่นอน
- สินค้าอุปโภคและบริโภคราคาแพง
- มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- ไม่มีการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายครัวเรือน
- ราคาผลผลิตการเกษตรไม่แน่นอน
- ไม่มีตลาดกลางซื้อขายผลผลิตในหมู่บ้าน

ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับถนนภายในหมู่บ้านประสานงานองค์การโทรศัพท์ให้มีการให้บริการโทรศัพท์อย่างทั่วถึง
- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเร่งรัดให้มีการประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบริโภคและอุปโภคให้มีการขุดบ่อน้ำตื้นความลึก15เมตรให้มากขึ้น
2. ความต้องการทางด้านการพัฒนาอาชีพ
- มีการส่งเสริมอาชีพด้านการรวมกลุ่มภายในหมู่บ้านอย่างน้อย3กลุ่มโดยมีคณะกรรมการระเบียบกลุ่มและระบบการจัดการที่ชัดเจนมีการระดมทุน
- จัดให้มีตลาดกลางซื้อขายผลผลิตและร้านค้าริมทางเพื่อรองรับการส่งเสริมการผลิต
- จัดให้มีการอบรมด้านการประกอบอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
- ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
- คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
- นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา
- สามารถทราบถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเด็กและเจ้าของข้อมูล
 • วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน
กิจกรรมที่ทำจริง

เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสำรวจ วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน

 • photo
 • photo

 

60 60

4. เวที "อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตบ้านคลองต่อ" เพื่อคืนข้อมูล และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ และเข้าใจบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับโครงการ

-ครัวเรือนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเปิดเวทีอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ มีดังนี้ - คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเข้าใจบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโครงการ
- ครัวเรือนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มอาชีพที่ตนถนัด
- คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกันและกัน
- คนในชุมชนได้รับข้อมูลจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์แก่คนในชุมชน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการนำเสนอของเด็กและเยาวชน
 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม และเปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 3. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำระดับชั้น ป.4 - ป.ุ6 ของโรงเรียนบ้านคลองต่อและคนในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ให้แก่คนในชุมชน เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้แก่คนในชุมชน เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ
 • กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
 • เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามกลุ่มอาชีพที่ตนถนัด 
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

130 137

5. สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลอาชีพเสริมที่แต่ละครัวเรือนมีความถนัด สนใจ และมีตลาดรองรับ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อสรุปข้อมูลจากการสำรวจและสอบถามจากกลุ่มอาชีพต่างๆและกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
 • ได้มีการคัดเลือกอาชีพเสริมที่ครัวเรือนมีความถนัด จำนวน 3 ลำดับ ได้แก่
  1. เลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
  2. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
  3. ปลูกพืชเกษตรผสมผสานและปุ๋ยหมักอินทรีย์โรงเรียนบ้านคลองต่อ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สำรวจอาชีพเสริมที่แต่ละครัวเรือนมีความถนัด สนใจ และมีตลาดรองรับ โดยให้เด็กเป็นตัวหลักในการสำรวจข้อมูล
 • สรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
 • คัดเลือกอาชีพเสริมที่ครัวเรือนมีความถนัดและสนใจมากที่สุด จำนวน 3 ลำดับ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นัดรวมกลุ่มอาชีพต่างๆมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 • สรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสอบถาม
 • คัดเลือกอาชีพเสริมที่ครัวเรือนมีความถนัดและสนใจมา 3 ลำดับ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

230 230

6. ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ไม่มีกิจกรรม

7. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

9. มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และเยาวชนตัวอย่าง

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

รับฟังคำชี้แจงการบริหารจัดการโครงการ การกรอกข้อมูลในเวปไซต์ และฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 อบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานและรายงานการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รับฟังคำชี้แจงการเขียนรายงานการดำเนินงานและการเขียนรายงานการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
เวลา 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ.
เวลา 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.
เวลา 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
เวลา 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
กลุ่ม 1 : คุณซูวารีมอซู
กลุ่ม 2 : คุณอารีย์สุวรรณชาตรี
กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี
กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ์รักเล่่่่่่ง
กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค์แก้วทอง
กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
กลุ่่่่่่่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน์
กลุ่่ม 8 : คุณจุรีย์ หนูผุด
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 ประชุมปิดงวดโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการในการทำความเข้าใจ ครวจสอสอบและปรับปรุงแก้ไขด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียน 10.00 น.
 • ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงิน
 • ปรับปรุงและแก้ไขรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงินในส่วนทียังบกพร่องไม่สมบูรณ์
 • photo

 

2 2

12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 ป้าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 แผ่นป้าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 แผ่นป้าย

 • photo
 • photo

 

260 260

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 30 12                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 145,350.00 47,450.00                  
คุณภาพกิจกรรม 48 41                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย เกษม หมัดอารี 28 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง
นาย วินิด แก้วสาเระ 62 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สร้างเสริมอาชีพ
นาย ไชยรัตน์ หมัดอะด้ำ 96/1 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง
นาย สุไหลหมาน บิลเหล็บ 86 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง
นาง อาผีฉ๊ะ บิลเหล็บ 86 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สร้างเสริมอาชีพ
นาย อิสมาแอ สามารถ 425 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ก่อริเย๊าะ สามารถ 425 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สร้างเสริมอาชีพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5 ( 20 มีนาคม 2559 )
 2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 6 ( 17 เมษายน 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 7 ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 4. ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมตามความถนัด ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 8 ( 13 สิงหาคม 2559 )
 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ ( 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เดชา หมัดอารี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......