แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ

รหัสโครงการ 58-03816 รหัสสัญญา 58-00-2142 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่
 • มีการสำรวจข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือน
 • มีถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชนในด้านการขยายพันธ์ุไม้ การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงอุงชันโรง
 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือน
 • กลุ่มนักเรียนแกนนำระดับชั้น ป.4 - ป.ุ6 ของโรงเรียนบ้านคลองต่อ
 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 • ขยายขนาดของกลุ่มนักเรียนแกนนำ โดยการเพิ่มจำนวนสมาชิก และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มนักเรียนภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องต่อไป
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

เกิดสภาผู้นำชุมชน มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรายงานผลการดำเนินการโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ทำให้เกิดกลไกและกระบวนการใหม่ในการจัดการชุมชน

 • บันทึกรายการการประชุมสภาผู้นำประจำเดือน
 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

พัฒนาและปรับปรุงกลไกการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนผ่านสภาผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกลุ่มอาชีพเสริมขี้นในชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)

 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม

 3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง

 • จุดปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพ
 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

การเพิ่มจำนวนสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้น และขยายจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกลุ่มอาชีพให้มากขึ้น

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

อาคารศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมของศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)และกลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง เป็นกลุ่มอาชีพที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน เนื่องจากมีการผลิตอาหารด้วยตนเอง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การกำหนดให้พื้นที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ทำให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ลงได้ในช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพทำให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากขึ้น

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • ป้ายเขตปลอดบุหรี่

ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้คลอบคลุมเต็มพื้นที่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

การมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการพูดคุย ปรึกษาหารือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแสดงความปราถนาดีต่อกัน ทำให้ช่วยลดความเครียด และมีโอกาสในการลดความเครียดจากปัญหาในการดำเนินชีวิต

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากขึ้น

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)และกลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง เป็นกลุ่มอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

คนในชุมชนเข้าร่วมกลุ่มอาชีพที่เกิดขี้นในชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม

กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา
 • มีการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชน
 • คนในชุมชนเข้าร่วมกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้น ทำให้เกิดรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดกลุ่มอาชีพเสริมขี้นในชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)

 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม

 3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

กลุ่มอาชีพเสริมในชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม มีการกำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กฎระเบียบของกลุ่มอาชีพ

ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองต่อ

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ขยายเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนอย่างหลากหลายเพื่อประสานงานในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่อไป

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ในกระบวนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม การจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่ม และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูล

ควรจัดทำฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพมีการสำรวจสถานการณ์ปัญหาในชุมชน ค้นหาทุนด้านอาชีพในชุมชน นำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยใช้ทุนของชุมชนในการดำเนินการขับเคลื่อน ทั้งทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคคล และทุนด้านภูมิปัญญา

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กลุ่มอาชีพในชุมชน

ค้นหาทุนชุมชนเพิ่มเติม และนำทุนของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการต่อยอดนำผลผลิตของกลุ่มอาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน สำหรับจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีความหลากหลายรวมถึงพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการดำเนินการด้านการตลาดของศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการชุมชน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ควรจัดทำฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการสำรวจข้อมูลด้านอาชีพของชุมชน และการจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพ

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูลด้านอาชีพของชุมชน

ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

จากการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในการรวมกลุ่มกันทำงาน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชนในความสำเร็จที่เกิดขึ้น

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีความหลากหลาย พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการดำเนินการด้านการตลาดของศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน รวมถึงการขยายกลุ่มอาชีพ และเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมทำให้คนในชุมชนมีจิตสาธารณะและมีโอกาสได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กลุ่มอาชีพในชุมชน

ควรเพิ่มกลุ่มอาชีพให้ครอบคลุมความถนัดและความสนใจของคนในชุมชน และเพิ่มสมาชิกของแต่ละกลุ่ม

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องละทิ้งชุมชนเพื่อประกอบอาชีพในเมือง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างเรียบง่ายและมีความสุข

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กลุ่มอาชีพในชุมชน

ควรขยายความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการพูดคุย ปรึกษาหารือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแสดงความปราถนาดีต่อกัน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพมีการจัดทำแผนการปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล โดยมีกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ฐานของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ชุมชนบ้านคลองต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 272 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรประมาณ 1,647 คน สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา จำนวน 214 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.05 % ของครัวเรือนทั้งหมด จากการที่ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการทำสวนยางพารา เมื่อราคายางพาราตกต่ำทำให้ชาวบ้านมีรายได้ลดลง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน และเกิดปัญหาหนี้สินตามมา เมื่อเกิดปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่พอจ่าย ทำให้พ่อแม่ต้องทำงานหนักมากขึ้น เวลาในการให้การอบรมและดูแลบุตรหลานลดลง กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงให้กลุ่มเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น หากชุมชนสามารถแก้ไขปัญหารายได้ไม่เพียงพอและปัญหาหนี้สินในระดับครัวเรือนได้ จะเอื้อต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้อีกทางหนึ่ง

ชุมชนบ้านคลองต่อ ได้ดำเนินการโครงการอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ โดยมีวัตุประสงค์สำคัญ คือ (1)เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน (2)เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (3)เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (4)เพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน (5) เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด (6) เพื่อจัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน (7) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน

กิจกรรมและกระบวนการที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่นักเรียนแกนนำระดับชั้น ป.4 - ป.ุ6 ของโรงเรียนบ้านคลองต่อและคนในชุมชน สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน ส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน และจัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมและการจัดทำบัญชีของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

การดำเนินการโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กลุ่มเยาวชนเป็นแกนหลักสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน การอบรมให้ความรู้ ทำให้เยาวชนและคนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมในชุมชน ทำให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน การส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนทำให้ครัวเรือนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการออม และสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ และการมีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน ทำให้ชุมชนมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3