บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 14.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 13:02:20
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 20:28:38 น.

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ปิดโครงการ

 • photo
  • photo

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   • ผู้รับผิดชอบโครงการ

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   • จัดทำรายงานปิดโครงการ
   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   • จัดทำรายงานปิดโครงการ
   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
   • จัดทำรายงานปิดโครงการให้แล้วเสร็จ
   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   9 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 14:00 น. น.
   รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
   โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 28 ตุลาคม 2559 14:26:36
   Project creater , Project owner
   แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 21:44:39 น.

   ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5

   • photo
    • photo
     • photo

      กิจกรรมหลัก :

      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
      วัตถุประสงค์

      เพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมที่เข้าร่วมโครงการโดยรวม และเพื่อสรุปผลงานของกิจกรรมในโครงการ

      กิจกรรมตามแผน

      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

      กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
      1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
      2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
      3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง
      4. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

      • จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอาชีพเสริมและการจัดทำบัญชีของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
      • พัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
      • คณะทำงานลงพื้นที่ในชุมชนติดตามครัวเรือน จำนวน 5 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)
      • ผู้ติดตาม 1 คน ดูแล 5 ครัวเรือน
      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

      กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
      1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
      2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
      3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง 

      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

      • กิจกรรมรายงานความคืบหน้าในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเสริม
      • กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพเสริม
      • กิจกรรมเสนอความต้องการและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มในระยะต่อไป
      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

       

      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมโดยรวม มีดังนี้
      - ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพเสริมขี้นในชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
      1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
      2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
      3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง
      - เกิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชนในด้านการขยายพันธ์ุไม้ การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงอุงชันโรง
      - กลุ่มอาชีพที่ได้รวมกลุ่มกันปัจจุบันได้มีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
      - ปัจจุบันทางกลุ่มอาชีพเสริมกำลังติดต่อไปทางหน่วยงานของอำเภอเพื่อจะทำการขึ้นทะเบียน OTOP ของผลิตภัณฑ์
      - ทางกลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยางก็ผสานไปทางหน่วยงานกรมอุทยานเขาวัง เพื่อติดต่อพันธ์ุไม้ประเภทไม้ยืนต้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึงมา

      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

      -

      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

      -

      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

      -

      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
      -
      9 ตุลาคม 2559 เวลา 14:00 - 17.00 น. น.
      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
      โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 28 ตุลาคม 2559 15:03:29
      Project creater , Project owner
      แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 19:17:39 น.

      ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
            วัตถุประสงค์

            จัดตั้งและตกแต่งสถานที่ของจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            • ตัวแทนกลุ่มอาชีพเสริม
            • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            จัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชนตามความเหมาะสม (บริเวณริมทางหลวง ร้านค้าในชุมชน หรือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนปลิว)

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 51 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            • ตัวแทนกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 18 คน
            • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ จำนวน 33 คน

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            • กิจกรรมสาธิตการถักผลิตภัณฑ์จากเชือกร่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ
            • กิจกรรมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่สำหรับจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน
            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
            • เกิดการถ่ายทอดความรู้ด้านการถักผลิตภัณฑ์จากเชือกร่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ
            • ได้มีการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่สำหรับจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน
            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            8 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 13.00 น. น.
            รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
            โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 15 ตุลาคม 2559 20:09:53
            Project creater , Project owner
            แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 19:19:38 น.

            ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4

            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo

                 กิจกรรมหลัก :

                 คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                 วัตถุประสงค์

                 เพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมที่เข้าร่วมโครงการ

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
                 1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                 3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง
                 4. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 • จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอาชีพเสริมและการจัดทำบัญชีของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
                 • พัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
                 • คณะทำงานลงพื้นที่ในชุมชนติดตามครัวเรือน จำนวน 5 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)
                 • ผู้ติดตาม 1 คน ดูแล 5 ครัวเรือน
                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 • กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ จำนวน 30 คน

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 • กิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ
                 • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชน
                 • กิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงอุง(ชันโรง)ในกล่องไม้
                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม มีดังนี้
                 - ได้เกิดการรวมกลุ่มกันในหมู่เยาวชนมาทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรร
                 - เกิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชน
                 - เยาวชนได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงอุง(ชันโรง)ในกล่องไม้
                 - เยาวชนนำความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาสู่การฝึกในการปฏิบัติจริง
                 - เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพได้ในอนาคต

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 -

                 ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 -

                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 -

                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 -

                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                 -
                 8 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 - 18.00 น. น.
                 รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                 โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 20:08:45
                 Project creater , Project owner
                 แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 20:15:31 น.

                 ชื่อกิจกรรม : มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ

                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo

                         กิจกรรมหลัก :

                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                         วัตถุประสงค์

                         เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในทางที่สร้างสรร

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         -ตัวแทนกลุ่มอาชีพในชุมชน
                         -แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ
                         -บุคคลทัวไปที่สนใจ
                         -ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         1. คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงให้คะแนนความก้าวหน้าผลงาน การทำอาชีพเสริม การทำบัญชีครัวเรือน และการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

                         2. ให้รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         -ตัวแทนกลุ่มอาชีพในชุมชน
                         -แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ
                         -บุคคลทัวไปที่สนใจ
                         -ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         • นำเสนองานในส่วนของการติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ได้แก่
                         1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                         2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                         3. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                         - กิจกรรมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • เกิดการนำเสนองานในส่วนของงานที่กลุ่มต่างๆได้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่
                         1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                         2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                         3. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                         - ได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนและเยาวชนต้นแบบ จำนวน 20 รางวัล

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         -

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
                         รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                         โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:35:15
                         Project creater , Project owner
                         แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 12:54:12 น.

                         ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุข

                         กิจกรรมหลัก :

                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                         วัตถุประสงค์

                         เพื่อศีกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้านสุภาวะจากการบรรยายและจากการจัดทัศการต่างๆของในแต่ละพื้นที่

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         • ผู้รับผิดชอบโครงการ

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         • เยี่ยมชมนิทัศการต่างๆของแต่ละพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
                         • รับฟังการบรรยาย เสาวนา ที่ทางโครงการได้จัดขึ้น
                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         • ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         • กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาวะ
                         • กิจกรรมการเสวนา
                         • กิจกรรมการจัดนิทัศการต่างๆของแต่ละพื้นที่ 
                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักของสุขภาวะ
                         • ได้เยี่ยมชมรูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่ไม่ให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ
                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         1 ตุลาคม 2559 เวลา 14:00 - 16.00 น. น.
                         รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                         โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 11:31:27
                         Project creater , Project owner
                         แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 23:56:37 น.

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ตรั้งที่ 10

                         • photo
                          • photo
                           • photo

                            กิจกรรมหลัก :

                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                            วัตถุประสงค์

                            เพื่อรายงานสรุปถึงการดำเนินการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในชุมชน และเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเยาวชนและครอบครัวต้นแบบ พร้อมแจ้งถึงกำหนดการงานสร้างสุขภาคใต้

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                            – ผู้ใหญ่บ้าน
                            – กรรมการหมู่บ้าน
                            – สมาชิกเทศบาล
                            – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                            – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                            – ผู้อาวุโสของชุมชน
                            - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี
                            - บุคลากรครูโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                            2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                            • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                            • กรรมการหมู่บ้าน 8 คน
                            • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                            • ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                            • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                            • ผู้อาวุโสของชุมชน 2 คน
                            • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 4 คน
                            • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                            • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                            • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                            • ดำเนินการประชุม
                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้
                            - ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อด้านการขยายพันธ์ุพืชและการทำปุ๋ยหมัก มีดังนี้
                            1. ได้มีการบรรยายความรู้ด้านการขยายพันธ์ุพืชและการทำปุ๋ยหมักโดยมีนายอุเส็น  สามารถมาเป็นวิทยากรให้
                            2. นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากอบรมมาฝึกการปฏิบัติจริงทั้งการขยายพันธ์ุพืชโดยการตอนกิ่งและการทำปุ๋ยหมักแบบง่าย

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            -

                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                            -

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                            -

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            -

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                            -
                            17 กันยายน 2559 เวลา 09:00 - 15.00 น. น.
                            รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                            โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 14:45:58
                            Project creater , Project owner
                            แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 23:56:18 น.

                            ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo

                                  กิจกรรมหลัก :

                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                  วัตถุประสงค์

                                  เพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมที่เข้าร่วมโครงการ

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                  กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
                                  1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                  3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง
                                  4. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                  • จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอาชีพเสริมและการจัดทำบัญชีของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
                                  • พัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
                                  • คณะทำงานลงพื้นที่ในชุมชนติดตามครัวเรือน จำนวน 5 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)
                                  • ผู้ติดตาม 1 คน ดูแล 5 ครัวเรือน
                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                  • กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ จำนวน 30 คน

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  • กิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ
                                  • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชน
                                  • กิจกรรมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร
                                  • กิจกรรมการสาธิตการตอนกิ่งพันธ์ุไม้และการขยายพันธุ์ไม้
                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                  ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม มีดังนี้
                                  - ได้เกิดการรวมกลุ่มกันในหมู่เยาวชนมาทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรร
                                  - เกิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชน
                                  - เยาวชนได้รับความรู้ด้านการขยายพันธ์พืชและการทำปุ๋ยหมักแบบง่าย
                                  - เยาวชนนำความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาสู่การฝึกในการปฏิบัติจริง
                                  - เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพได้ในอนาคต

                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                  -

                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                  -

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                  -

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                  -

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                  -
                                  10 กันยายน 2559 เวลา 14:00 - 16.00 น. น.
                                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                  โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 10:14:38
                                  Project creater , Project owner
                                  แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 23:55:59 น.

                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 9

                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                     วัตถุประสงค์

                                     เพื่อรายงานสรุปถึงการดำเนินการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในชุมชน และเพื่อกำหนดรายละเอียดการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                     – ผู้ใหญ่บ้าน
                                     – กรรมการหมู่บ้าน
                                     – สมาชิกเทศบาล
                                     – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                     – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                     – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                     - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี
                                     - บุคลากรครูโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                     2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                                     • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                     • กรรมการหมู่บ้าน 8 คน
                                     • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                     • ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                     • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                     • ผู้อาวุโสของชุมชน 2 คน
                                     • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 4 คน
                                     • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                     • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                     • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                     • ดำเนินการประชุม
                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้
                                     - ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)กับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม มีดังนี้
                                     1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง) มีข้อสรุปดังนี้
                                     - ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มมีจำนวน 14 คน
                                     - สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มบางส่วนก็ได้มีการดำเนินการทำลังสำหรับการเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)เรียบร้อยแล้ว และมีบางส่วนกำลังจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประกอบลัง
                                     - ด้านวิทยากรมีนายวิสุทธ์สุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้
                                     2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                     - ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มมีจำนวน 28 คน
                                     - ด้านวิทยากรมีนางก่อรีเย๊าะสามารถ ใหเกียรติมาเป็นวิทยากร และสอนวิธีการถักผลิตภัณฑ์จากเชือกร่มให้ เช่น การถักกระเป๋า หมวก กล่อง เป็นต้น

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     -

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     -

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     -

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 - 15.00 น. น.
                                     รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                     โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 26 กันยายน 2559 12:22:40
                                     Project creater , Project owner
                                     แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 26 กันยายน 2559 13:04:03 น.

                                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมปิดงวดที่ 2

                                     • photo

                                      กิจกรรมหลัก :

                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                      วัตถุประสงค์

                                      เพื่อติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการผ่านการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน จำนวน 2 ท่าน

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการผ่านการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      • ลงทะเบียน 10.00 น.
                                      • ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงิน
                                      • ปรับปรุงและแก้ไขรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงินในส่วนทียังบกพร่องไม่สมบูรณ์
                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                      • การบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
                                      • เอกสารการเงิน ยังขาดความสมบูรณ์เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารกาารเงินได้ครบ
                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                      • ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังรวบรวมเอกสารการเงินได้ไม่ครบถ้วน ควรให้ฝ่ายการเงินจัดทำและรวบรวมเอกสารการเงินให้ครบถ้วนทันทีทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละครั้ง
                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                      -

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
                                      • ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมเอกสารกาารเงินให้ครบถ้วน โดยให้ฝ่ายการเงินจัดทำและรวบรวมเอกสารการเงินให้ครบถ้วนทันทีทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละครั้ง
                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      -

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                      -
                                      21 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 - 15.00 น. น.
                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                      โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 26 กันยายน 2559 11:51:04
                                      Project creater , Project owner
                                      แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 23:55:34 น.

                                      ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo

                                         กิจกรรมหลัก :

                                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                         วัตถุประสงค์

                                         เพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมที่เข้าร่วมโครงการ

                                         กิจกรรมตามแผน

                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
                                         1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                         2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                         3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง
                                         4. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         • จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอาชีพเสริมและการจัดทำบัญชีของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
                                         • พัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
                                         • คณะทำงานลงพื้นที่ในชุมชนติดตามครัวเรือน จำนวน 5 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)
                                         • ผู้ติดตาม 1 คน ดูแล 5 ครัวเรือน
                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)

                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                         • กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                          

                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                         ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม มีดังนี้
                                         - ได้เกิดการทำงานร่วมกันในกลุ่มของผู้ชายในชุมชน
                                         - เกิดการติดตามการทำงานและด้านผลงานงานของกลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                         - เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เกิดรายได้

                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         -

                                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         -

                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         -

                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         -

                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                         -
                                         20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30 - 15.00 น. น.
                                         รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                         โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 8 กันยายน 2559 12:51:46
                                         Project creater , Project owner
                                         แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 19:29:56 น.

                                         ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo

                                            กิจกรรมหลัก :

                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                            วัตถุประสงค์

                                            เพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมที่เข้าร่วมโครงการ

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
                                            1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                            2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                            3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง
                                            4. กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            • จัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอาชีพเสริมและการจัดทำบัญชีของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
                                            • พัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
                                            • คณะทำงานลงพื้นที่ในชุมชนติดตามครัวเรือน จำนวน 5 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)
                                            • ผู้ติดตาม 1 คน ดูแล 5 ครัวเรือน
                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            • กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการจัดการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม มีดังนี้
                                            - ได้เกิดการทำงานร่วมกันในกลุ่มของสตรีในชุมชน
                                            - เกิดการติดตามการทำงานและด้านผลงานงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                            • รูปแบบด้านผลิตภัณฑ์ยังน้อย
                                            • ด้านการตลาดยังไม่แพร่หลาย
                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                            -

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                            -

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            -

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                            -
                                            14 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30 - 15.00 น. น.
                                            รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                            โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 08:02:47
                                            Project creater , Project owner
                                            แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 20:31:58 น.

                                            ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ

                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo

                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                   วัตถุประสงค์

                                                   เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                   • ศูยน์พัฒนาอาชีพสภากาชาดไทย สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากร
                                                   • สถาบันการเงินชุมชนตำบลกำแพงเพชร สนับสนุนสถานที่สำหรับประชุม
                                                   • กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน อาทิ กลุ่มเลี้ยงอุง(ชันโรง) กลุ่มอสม. กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน
                                                   • นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สนับสนุนพันธ์กล้าต้นไม้

                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                   อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนตามกลุ่มที่ได้เลือกไว้ จำนวน 3 กลุ่ม และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือน

                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                   • ศูยน์พัฒนาอาชีพสภากาชาดไทย สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากร
                                                   • สถาบันการเงินชุมชนตำบลกำแพงเพชร สนับสนุนสถานที่สำหรับประชุม
                                                   • กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน อาทิ กลุ่มเลี้ยงอุง(ชันโรง) กลุ่มอสม. กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน
                                                   • นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สนับสนุนพันธ์กล้าต้นไม้

                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                   • กิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลด้านการประกอบอาชีพเสริมและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร 3 ท่าน
                                                   • กิจกรรมการเสนอด้านอาชีพเสริมประเภทต่างๆที่สนใจ
                                                   • กิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเภทอาชีพเสริมสำหรับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน
                                                   • กิจกรรมการมอบอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่
                                                   1. การมอบอุปกรณ์สำหรับการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                                   2. การมอบต้นกล้าพันธ์ไม้สำหรับกลุ่มเกษตรผสมผสาน
                                                   3. การมอบอุปกรณ์สำหรับกลุ่มเลี้ยงอุง(ชันโรง)
                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                    

                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                   สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมและมอบอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ มีดังนี้
                                                   - คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้น
                                                   - คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกันและกัน
                                                   - คนในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริม
                                                   - ได้มีการมอบอุปกรณ์สำหรับการประอาชีพเสริมในชุมชนขึ้นเป็นจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
                                                   1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                                   2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                                   3. กลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกพืชร่วมยาง

                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                   -

                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                   -

                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                   -

                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                   -

                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                   -
                                                   31 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
                                                   รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                   โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 24 สิงหาคม 2559 08:22:49
                                                   Project creater , Project owner
                                                   แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 23:39:53 น.

                                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 8

                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo

                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                      วัตถุประสงค์

                                                      เพื่อรายงานสรุปในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมและเพื่อกำหนดรูปแบบ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมมอบวัสดุแก่กลุ่มอาชีพเสริม

                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                      กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                      – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                      – กรรมการหมู่บ้าน
                                                      – สมาชิกเทศบาล
                                                      – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                      – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                      – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                      - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี
                                                      - ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                      1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                      2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                      กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                                                      • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                      • กรรมการหมู่บ้าน 8 คน
                                                      • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                      • ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                                      • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                                      • ผู้อาวุโสของชุมชน 2 คน
                                                      • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 4 คน
                                                      • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน

                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                      • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                      • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                                      • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                      • ดำเนินการประชุม
                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                       

                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                      ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้
                                                      - ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมในหมู่บ้านออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
                                                      1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                                      2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                                      3. กลุ่มเกษตรปลูกพืชร่วมยาง
                                                      - ได้กำหนดรายละเอียดกิจกรรมการมอบวัสดุสำหรับการประกอบอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมให้ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพเสริมตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการมอบวัสดุแก่กลุ่มอาชีพเสริม เป็นต้น
                                                      - กำหนดให้จัดกิจกรรมประชุมตัวแทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
                                                      - กำหนดให้ใช้อาคารสถาบันการเงินชุมชน และอาคารศูนย์ประสานงานประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม

                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                      -

                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                      -

                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                      -

                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                      -

                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                      -
                                                      24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:30 - 15.00 น. น.
                                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                      โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 1 สิงหาคม 2559 20:56:45
                                                      Project creater , Project owner
                                                      แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 20:24:53 น.

                                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมตัวเเทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมตามความถนัด

                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo

                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                           วัตถุประสงค์

                                                           เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                           • สมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                           • ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปในชุมชน

                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                           • นำเสนอผลการสำรวจข้อมูล และสรุปข้อมูลอาชีพเสริม 3 อันดับแรกที่ครัวเรือนสนใจมากที่สุด
                                                           • แบ่งครัวเรือนเข้ากลุ่มอาชีพตามความสนใจ และมีความถนัด
                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                           • สมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอสม. กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเกษตรผสมผสาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ
                                                           • ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปในชุมชน

                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                           • กิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลด้านการประกอบอาชีพเสริมและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร 2 ท่าน
                                                           • กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆของชุมชน อาทิ ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ด้านการทำกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น
                                                           • กิจกรรมการเสนอด้านอาชีพเสริมประเภทต่างๆที่สนใจ
                                                           • กิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเภทอาชีพเสริมสำหรับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน
                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                            

                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                           สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการประชุมตัวแทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม มีดังนี้

                                                           • คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้น

                                                           • คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกันและกัน

                                                           • ครัวเรือนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มอาชีพที่ตนสนใจ และมีความถนัด

                                                           • เกิดกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชนขึ้นเป็นจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

                                                            1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)

                                                            2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม

                                                            3. กลุ่มเกษตรปลูกพืชร่วมยาง

                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                           ปัญหา

                                                           • ผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่มั่นใจด้านตลาดหากได้ผลผลิตหรือได้ผลิตภัณฑ์

                                                           แนวทางการแก้ปัญหา

                                                           • ทางชุมชนจะส่งเสริมการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน
                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                           -

                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                           -

                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                           -

                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                           -
                                                           9 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 - 15:00 น. น.
                                                           รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                           โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 1 สิงหาคม 2559 22:25:28
                                                           Project creater , Project owner
                                                           แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 19:31:02 น.

                                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 7

                                                           • photo
                                                            • photo

                                                             กิจกรรมหลัก :

                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                             เพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความถนัดของชาวบ้าน

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                             กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                             – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                             – กรรมการหมู่บ้าน
                                                             – สมาชิกเทศบาล
                                                             – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                             – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                             – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                             - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                             1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                             2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                             7กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                                                             • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                             • กรรมการหมู่บ้าน 6 คน
                                                             • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                             • ตัวแทนกลุ่มอสม. 3 คน
                                                             • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 9 คน
                                                             • ผู้อาวุโสของชุมชน 7 คน
                                                             • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน
                                                             • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                             • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                                             • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                             • ดำเนินการประชุม
                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้

                                                             • ได้มีการรายงานด้านการเงินว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางสสส.ได้มีการโอนเงินงวดที่ 2 สำหรับการจัดโครงการฯแล้ว
                                                             • ได้กำหนดรายละเอียดกิจกรรมในการจัดประชุมตัวแทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม ได้แก่ กิจกรรมให้ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพเสริมตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน กิจกรรมการแบ่งกลุ่มอาชีพเสริมตามความสนใจและตามความถนัด เป็นต้น

                                                             • กำหนดให้จัดกิจกรรมประชุมตัวแทนครัวเรือนเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2559

                                                             • กำหนดให้ใช้อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านคลองต่อในเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                             -

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                             -

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                             -

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                             -

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                             -
                                                             17 เมษายน 2559 เวลา 20:00 น.
                                                             รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                             โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 25 มิถุนายน 2559 18:09:20
                                                             Project creater , Project owner
                                                             แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 19:32:58 น.

                                                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 6

                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo

                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                วัตถุประสงค์

                                                                เพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความถนัดของชาวบ้าน

                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                                – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                                – กรรมการหมู่บ้าน
                                                                – สมาชิกเทศบาล
                                                                – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                                – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                                – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                                - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย

                                                                –ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                –กรรมการหมู่บ้าน

                                                                –สมาชิกเทศบาล

                                                                –ตัวแทนกลุ่มอสม.

                                                                –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน

                                                                –ผู้อาวุโสของชุมชน

                                                                -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน

                                                                3.มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ

                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                                                                • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                                • กรรมการหมู่บ้าน 6 คน
                                                                • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                                • ตัวแทนกลุ่มอสม. 3 คน
                                                                • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                                                • ผู้อาวุโสของชุมชน 4 คน
                                                                • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน
                                                                • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน
                                                                • สมาชิก 4 คน

                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                                • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                                                • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                                • ดำเนินการประชุม
                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้

                                                                • ได้รายงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของโครงการในการปิดงวดครั้งที่ 1

                                                                • ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อๆไปของโครงการ

                                                                • มีการรายงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณในงวดที่ 2

                                                                • ในการประชุมครั้งต่อไปจะกำหนดในภายหลังจากที่ได้รับงบประมาณโครงการในงวดที่ 2 ส่วนด้านสถานที่จะกำหนดในภายหลังเช่นเดียวกัน

                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                -

                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                -

                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                -

                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                -

                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                -
                                                                20 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.
                                                                รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 25 มิถุนายน 2559 12:39:17
                                                                Project creater , Project owner
                                                                แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 23:36:01 น.

                                                                ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 5

                                                                • photo
                                                                 • photo

                                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                  รายงานและสรุปด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของโครงการ

                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                  กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                                  – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                                  – กรรมการหมู่บ้าน
                                                                  – สมาชิกเทศบาล
                                                                  – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                                  – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                                  – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                                  - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                  1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                                  2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                  กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                                                                  • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                                  • กรรมการหมู่บ้าน 8 คน
                                                                  • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                                  • ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                                                  • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                                                  • ผู้อาวุโสของชุมชน 4 คน
                                                                  • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน
                                                                  • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน

                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                  • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                                  • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                                                  • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                                  • ดำเนินการประชุม
                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                   

                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                  ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้

                                                                  • ได้มีการสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของโครงการอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตฯ

                                                                  • ได้รายงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของโครงการในการปิดงวดครั้งที่ 1

                                                                  • ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

                                                                  • ติดตามความคืบหน้าและกระแสตอบรับของผู้เข้าร่วมโครงการ

                                                                  • ได้มีมติกำหนดให้อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านคลองต่อในเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมครั้งต่อไป
                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                  -

                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                  -

                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                  -

                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                  -

                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                  -
                                                                  11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
                                                                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                  โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559 13:20:11
                                                                  Project creater , Project owner
                                                                  แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 5 เมษายน 2559 15:53:08 น.

                                                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมปิดงวดโครงการ งวดที่ 1

                                                                  • photo

                                                                   กิจกรรมหลัก :

                                                                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                   วัตถุประสงค์

                                                                   เพื่อทำความเข้าใจ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

                                                                   กิจกรรมตามแผน

                                                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

                                                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                   ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการในการทำความเข้าใจ ครวจสอสอบและปรับปรุงแก้ไขด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

                                                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

                                                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                   • ลงทะเบียน 10.00 น.
                                                                   • ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงิน
                                                                   • ปรับปรุงและแก้ไขรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงินในส่วนทียังบกพร่องไม่สมบูรณ์
                                                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                    

                                                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                   มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

                                                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                   -

                                                                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                   -

                                                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                   -

                                                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
                                                                   • ให้กลับไปตรวจสอบรายงานการดำเนินงานและเอกสารการเงินอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
                                                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                   คุณอะหมัด หลีขาหรี
                                                                   24 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
                                                                   รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                   โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559 20:38:18
                                                                   Project creater , Project owner
                                                                   แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 22:26:24 น.

                                                                   ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชน

                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo

                                                                           กิจกรรมหลัก :

                                                                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                           วัตถุประสงค์

                                                                           เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด

                                                                           กิจกรรมตามแผน

                                                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                           • ชาวบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆ
                                                                           • สมาชิกกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
                                                                           • กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ

                                                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                           • สำรวจอาชีพเสริมที่แต่ละครัวเรือนมีความถนัด สนใจ และมีตลาดรองรับ โดยให้เด็กเป็นตัวหลักในการสำรวจข้อมูล
                                                                           • สรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
                                                                           • คัดเลือกอาชีพเสริมที่ครัวเรือนมีความถนัดและสนใจมากที่สุด จำนวน 3 ลำดับ
                                                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 230 คน

                                                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           • ชาวบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆและกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านจำนวน 200 คน
                                                                           • กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ 30 คน

                                                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                           • นัดรวมกลุ่มอาชีพต่างๆมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
                                                                           • สรุปข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสอบถาม
                                                                           • คัดเลือกอาชีพเสริมที่ครัวเรือนมีความถนัดและสนใจมา 3 ลำดับ
                                                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                            

                                                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                           • ได้ข้อสรุปข้อมูลจากการสำรวจและสอบถามจากกลุ่มอาชีพต่างๆและกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
                                                                           • ได้มีการคัดเลือกอาชีพเสริมที่ครัวเรือนมีความถนัด จำนวน 3 ลำดับ ได้แก่
                                                                            1. เลี้ยงผึ้งและอุง(ชันโรง)
                                                                            2. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
                                                                            3. ปลูกพืชเกษตรผสมผสานและปุ๋ยหมักอินทรีย์โรงเรียนบ้านคลองต่อ
                                                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                           -

                                                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                           -

                                                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                           -

                                                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                           -

                                                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                           -
                                                                           20 มกราคม 2559 เวลา 20:00 เป็นต้นไป น.
                                                                           รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                           โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 12:46:10
                                                                           Project creater , Project owner
                                                                           แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 25 มิถุนายน 2559 12:52:18 น.

                                                                           ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 4

                                                                           • photo
                                                                            • photo

                                                                             กิจกรรมหลัก :

                                                                             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                             วัตถุประสงค์

                                                                             รายงานและสรุปการจัดกิจกรรมการเปิดเวทีอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ

                                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                             กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                                             – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                                             – กรรมการหมู่บ้าน
                                                                             – สมาชิกเทศบาล
                                                                             – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                                             – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                                             – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                                             - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                             1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                                             2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                             กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

                                                                             • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                                             • กรรมการหมู่บ้าน 8 คน
                                                                             • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                                             • ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                                                             • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                                                             • ผู้อาวุโสของชุมชน 4 คน
                                                                             • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน
                                                                             • บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน

                                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                             • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                                             • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                                                             • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                                             • ดำเนินการประชุม
                                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                              

                                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                             ผลสรุปที่ได้จากการประชุม มีดังนี้
                                                                             - ได้มีการรายงานรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเปิดเวทีอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา
                                                                             - ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
                                                                             - ติดตามความคืบหน้าและกระแสตอบรับของผู้เข้าร่วมโครงการ
                                                                             - ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการสำรวจข้อเกี่ยวกับอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชนจากเดิมที่จะให้เด็กนักเรียนเป็นผู้สำรวจข้อมูลเปลี่ยนมาเป็นการประชุมย่อยตามกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มองค์กรในชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนบ้านคลองต่อแทน

                                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                             ปัญหา อาจมีบางคนในคณะกรรมการมีความเห็นต่างในรายละเอียดโครงการ แนวทางการแก้ไข ชี้แจงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการให้ทราบจนเข้าใจ

                                                                             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                             -

                                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                             -

                                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                             -

                                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                             -
                                                                             19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
                                                                             รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                             โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 27 มกราคม 2559 12:35:00
                                                                             Project creater , Project owner
                                                                             แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 22:00:05 น.

                                                                             ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     • photo

                                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                                      เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                      -ตัวแทนกลุ่มอาชีพในชุมชน -แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ -บุคคลทัวไปที่สนใจ -ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น

                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                      1. คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์แก่คนในชุมชน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการนำเสนอของเด็กและเยาวชน
                                                                                      2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม และเปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
                                                                                      3. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำระดับชั้น ป.4 - ป.ุ6 ของโรงเรียนบ้านคลองต่อและคนในชุมชน
                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 137 คน

                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                      -ตัวแทนกลุ่มอาชีพในชุมชน -แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองต่อ -บุคคลทัวไปที่สนใจ -ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น

                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                      • นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ให้แก่คนในชุมชน เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                                                                                      • ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้แก่คนในชุมชน เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ
                                                                                      • กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
                                                                                      • เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามกลุ่มอาชีพที่ตนถนัด 
                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                       

                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                      สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเปิดเวทีอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ มีดังนี้ - คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและเข้าใจบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโครงการ
                                                                                      - ครัวเรือนที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มอาชีพที่ตนถนัด
                                                                                      - คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกันและกัน
                                                                                      - คนในชุมชนได้รับข้อมูลจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน

                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข
                                                                                      • ปัญหาคือยังมีผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนที่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
                                                                                      • วิธีแก้ไข ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัตถุประสงค์โครงการ
                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                      -

                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                      -

                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                      -ใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                      คุณอะหมัดหลีขาหรี
                                                                                      15 ธันวาคม 2558 เวลา 20:00 น.
                                                                                      รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                      โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 13 มกราคม 2559 21:59:25
                                                                                      Project creater , Project owner
                                                                                      แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 21:35:47 น.

                                                                                      ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3

                                                                                      • photo
                                                                                       • photo

                                                                                        กิจกรรมหลัก :

                                                                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                        วัตถุประสงค์

                                                                                        รายงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

                                                                                        กิจกรรมตามแผน

                                                                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                        กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                                                        – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                                                        – กรรมการหมู่บ้าน
                                                                                        – สมาชิกเทศบาล
                                                                                        – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                                                        – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                                                        – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                                                        - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                        1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                                                        2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

                                                                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                        กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
                                                                                        – ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                                                        – กรรมการหมู่บ้าน 8 คน
                                                                                        – สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                                                        – ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                                                                        – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 10 คน
                                                                                        – ผู้อาวุโสของชุมชน 4 คน
                                                                                        - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน
                                                                                        - บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 คน 

                                                                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                        • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                                                        • จัดสถานที่สำหรับการประชุม ณ อาคารศูนย์ประสานงานประจำหมู่บ้าน
                                                                                        • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                                                        • ดำเนินการประชุม
                                                                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                         

                                                                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                        ข้อสรุปในการประชุม มีดังนี้
                                                                                        - กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
                                                                                        - กำหนดให้อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านคลองต่อในเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
                                                                                        - กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

                                                                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                        -

                                                                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                        -

                                                                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                        -

                                                                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                        -

                                                                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                        -
                                                                                        29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 - 15.00 น. น.
                                                                                        รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                        โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 13 มกราคม 2559 21:08:44
                                                                                        Project creater , Project owner
                                                                                        แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 21:24:40 น.

                                                                                        ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้สินที่ได้จากการสำรวจ

                                                                                        • photo
                                                                                         • photo

                                                                                          กิจกรรมหลัก :

                                                                                          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                                          เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการว่างงาน การจัดการรายได้ และการจัดการปัญหาหนี้สิน

                                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                          นักเรียน จำนวน 20 คน วัยทำงาน จำนวน 40 คน

                                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                          • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเด็กและเจ้าของข้อมูล
                                                                                          • วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน
                                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                          ตัวแทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มอาชีพ จำนวน 60 คน

                                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                          เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการสำรวจ วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน

                                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                           

                                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                          ข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์และเเบ่งออกเป็นประเภท มีดังนี้
                                                                                          วิเคราะห์SWOTANALYSIS
                                                                                          1. จุดแข็ง (Strengths : S)
                                                                                          - มีผู้นำทางพิธีกรรม
                                                                                          - มีสถานศึกษาระดับมัธยมใกล้หมู่บ้าน
                                                                                          - มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย
                                                                                          - มีแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน (น้ำตกโตนปลิว) - มีกลุ่มองค์กรการเงินในหมู่บ้าน (แหล่งเงินทุน)
                                                                                          - มีการนวดแผนโบราณ
                                                                                          - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                                                                                          - กองทุนหมู่บ้าน - ธนาคารหมู่บ้าน
                                                                                          - วิสาหกิจชุมชน (ศูนย์สาธิตการตลาด)
                                                                                          - สหกรณ์ยาง
                                                                                          - สภาผู้นำหมู่บ้าน

                                                                                          1. จุดอ่อน (Weaknesses : W)

                                                                                          - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง (ไม่มีหอกระจายข่าว)
                                                                                          - มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (เครื่องดื่นมึนเมาบุหรี่)
                                                                                          - ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัยมีน้อย
                                                                                          - ขาดที่สาธารณะในหมู่บ้าน
                                                                                          - ตลาดการเกษตรต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
                                                                                          - ขาดระบบโทรศัพท์พื้นฐาน - มีการมั่วสุมอบายมุข
                                                                                          - ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
                                                                                          - ระบบประปาไม่ทั่วถึง
                                                                                          - ขาดตลาดรองรับงานประดิษฐ์

                                                                                          3.โอกาส (Opportunities : O)
                                                                                          - เงินอุดหนุน SMLโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.พ.พ.) อยู่ดีมีสุข
                                                                                          - อยู่ใกล้ย่านธุรกิจการค้า (หาดใหญ่) สถานศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) สถานพยาบาล (ทั้งของรัฐและเอกชน)

                                                                                          1. อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats: T)
                                                                                           -ขาดการวางแผนและการประสานแผนในระยะยาว

                                                                                          สภาพปัญหาของหมู่บ้าน
                                                                                          1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก (เป็นหลุมเป็นบ่อ)
                                                                                          - ถนน 1สายหน้าฝนมีน้ำท่วมขังใช้ได้ไม่สะดวก
                                                                                          - คูระบายน้ำตื้นเขินน้ำไหลไม่สะดวกในช่วงน้ำหลาก
                                                                                          - ท่อระบายน้ำมีน้อย
                                                                                          - ถนนภายในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน
                                                                                          - โทรศัพท์พื้นฐานไม่ทั่วถึง
                                                                                          - ระบบประปาที่มีอยู่ไม่สามารถใช้การได้
                                                                                          - น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่เพียงพอ (ต้องซื้อน้ำดื่ม)
                                                                                          - ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ฝาย หรือบึงเก็บน้ำ)
                                                                                          2. ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพ
                                                                                          - การขายผลผลิตต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
                                                                                          - ต้นทุนการผลิตสูง
                                                                                          - การประกอบอาชีพเสริมมีน้อยและไม่แน่นอน
                                                                                          - สินค้าอุปโภคและบริโภคราคาแพง
                                                                                          - มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
                                                                                          - ไม่มีการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายครัวเรือน
                                                                                          - ราคาผลผลิตการเกษตรไม่แน่นอน
                                                                                          - ไม่มีตลาดกลางซื้อขายผลผลิตในหมู่บ้าน

                                                                                          ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
                                                                                          1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับถนนภายในหมู่บ้านประสานงานองค์การโทรศัพท์ให้มีการให้บริการโทรศัพท์อย่างทั่วถึง
                                                                                          - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเร่งรัดให้มีการประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบริโภคและอุปโภคให้มีการขุดบ่อน้ำตื้นความลึก15เมตรให้มากขึ้น
                                                                                          2. ความต้องการทางด้านการพัฒนาอาชีพ
                                                                                          - มีการส่งเสริมอาชีพด้านการรวมกลุ่มภายในหมู่บ้านอย่างน้อย3กลุ่มโดยมีคณะกรรมการระเบียบกลุ่มและระบบการจัดการที่ชัดเจนมีการระดมทุน
                                                                                          - จัดให้มีตลาดกลางซื้อขายผลผลิตและร้านค้าริมทางเพื่อรองรับการส่งเสริมการผลิต
                                                                                          - จัดให้มีการอบรมด้านการประกอบอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
                                                                                          - ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
                                                                                          - คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
                                                                                          - นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา
                                                                                          - สามารถทราบถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน

                                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                          -

                                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                          -

                                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                          -

                                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                          -

                                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                          -
                                                                                          21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
                                                                                          รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                          โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 13:17:35
                                                                                          Project creater , Project owner
                                                                                          แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 21:26:32 น.

                                                                                          ชื่อกิจกรรม : อบรมการเขียนรายงานการดำเนินงานและรายงานการเงิน

                                                                                          • photo
                                                                                           • photo

                                                                                            กิจกรรมหลัก :

                                                                                            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                                            เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

                                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                            • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
                                                                                            • ผู้ร่วมดำเนินโครงการ จำนวน 1 คน

                                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                            • รับฟังคำชี้แจงการเขียนรายงานการดำเนินงานและการเขียนรายงานการเงิน
                                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                            ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 1 คน

                                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                            เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
                                                                                            เวลา 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ.
                                                                                            เวลา 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.
                                                                                            เวลา 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
                                                                                            เวลา 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
                                                                                            เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
                                                                                            เวลา 13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
                                                                                            กลุ่ม 1 : คุณซูวารีมอซู
                                                                                            กลุ่ม 2 : คุณอารีย์สุวรรณชาตรี
                                                                                            กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี
                                                                                            กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ์รักเล่่่่่่ง
                                                                                            กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค์แก้วทอง
                                                                                            กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
                                                                                            กลุ่่่่่่่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน์
                                                                                            กลุ่่ม 8 : คุณจุรีย์ หนูผุด
                                                                                            เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

                                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                             

                                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                            ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

                                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                            -

                                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                            -

                                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                            -

                                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
                                                                                            • ให้คำเเนะนำเกี่ยวการเขียนรายงานการดำเนินงานและการเขียนรายงานการเงิน
                                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                            - นายอะหมัด หลีขาหรี
                                                                                            20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:00 น.
                                                                                            รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                            โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 11 ธันวาคม 2558 18:38:19
                                                                                            Project creater , Project owner
                                                                                            แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 5 เมษายน 2559 15:56:21 น.

                                                                                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2

                                                                                            • photo
                                                                                             • photo

                                                                                              กิจกรรมหลัก :

                                                                                              คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                              วัตถุประสงค์

                                                                                              เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและการบริโภคของคนในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่อๆไปของโครงการ

                                                                                              กิจกรรมตามแผน

                                                                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                              ประกอบด้วย
                                                                                              – ผู้ใหญ่บ้าน – กรรมการหมู่บ้าน
                                                                                              – สมาชิกเทศบาล
                                                                                              – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                                                              – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                                                              – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                                                              - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                              1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                                                              2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                                                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                              ประกอบด้วย

                                                                                              • ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                                                              • กรรมการหมู่บ้าน 9 คน
                                                                                              • สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                                                              • ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                                                                              • ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                                                                              • ผู้อาวุโสของชุมชน 4 คน
                                                                                              • กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน

                                                                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                              • ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
                                                                                              • จัดสถานที่สำหรับการประชุม
                                                                                              • จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง
                                                                                              • ดำเนินการประชุม
                                                                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                               

                                                                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                              ข้อสรุปในการประชุม มีดังนี้
                                                                                              - กำหนดวันและเวลาในการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจรายรับ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือนมาวิเคราะห์
                                                                                              - กำหนดให้อาคารอเนกประสงค์สถาบันการเงินชุมชนฯเป็นสถานที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์
                                                                                              - กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

                                                                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                              -

                                                                                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                              -

                                                                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                              -

                                                                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                              -

                                                                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                              -
                                                                                              7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                              รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                              โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 07:17:54
                                                                                              Project creater , Project owner
                                                                                              แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2559 14:02:26 น.

                                                                                              ชื่อกิจกรรม : สำรวจและรวบรวมข้อมูลการว่างงาน รายรับ รายจ่าย และหนี้ครัวเรือนชุมชนบ้านคลองต่อ

                                                                                              • photo
                                                                                               • photo

                                                                                                กิจกรรมหลัก :

                                                                                                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                วัตถุประสงค์

                                                                                                เพื่อสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและการบริโภคของคนในชุมชน

                                                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                บุคคลทั่วไปในชุมชน

                                                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
                                                                                                2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
                                                                                                3. ทำการสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและการบริโภคของคนในชุมชน
                                                                                                4. สัมภาษณ์แต่ละครัวเรือน ในประเด็นต่อไปนี้
                                                                                                 • ความทุกข์ที่เกิดจากการว่างงาน เป็นหนี้
                                                                                                 • สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องว่างงาน เป็นหนี้
                                                                                                 • การดำรงชีวิตของแต่ละครัวเรือน
                                                                                                 • ความต้องการและแนวทางการจัดการหนี้ และอาชีพเสริม
                                                                                                5. จัดทำรายงานการสำรวจ
                                                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                                                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                -เยาวชนจำนวน 20 คน -วัยทำงานจำนวน 40 คน

                                                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                • ออกแบบใบสอบถามในการเก็บข้อมูล
                                                                                                • ทำการสำรวจข้อมูลด้านการอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชน
                                                                                                • สัมภาษณ์ข้อมูลของแต่ละครัวเรือนในประเด็นต่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย การว่างงาน ความทุกข์ที่เกิดจากการว่างงาน ความต้องการและแนวทางการจัดการหนี้และอาชีพเสริม เป็นต้น
                                                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                 

                                                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                ผลสรุปที่ได้จากการสำรวจข้อมูลชุมชน มีดังนี้ 1. บ้านคลองต่อพื้นที่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นควนเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร และมีประชากรจำนวนครัวเรือน 272 ครัวเรือน ได้มีการประกอบอาชีพของราษฎรในหมู่บ้านแยกเป็นประเภท ดังนี้ 1. การประกอบอาชีพยางพารา จำนวน 214 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.05 % 2. การประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.42 % 3. การประกอบอาชีพอื่น ๆจำนวน 55 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.15 %

                                                                                                1. ผู้มีความรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในชุมชน
                                                                                                 แพทย์แผนไทย/ สมุนไพร/ หมอพื้นบ้านได้แก่ 2.1 นางเสียะบิลอะหลีที่อยู่20 หมู่ที่10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดหมอบีบนวด 2.2 นายดลเหล๊าะหมัดอะด้ำ ที่อยู่196 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดหมอบีบเส้น 2.3นายเหย็บหมัดอารีที่อยู่442 หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดหมอต้มยา

                                                                                                3.ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ ประเพณีท้องถิ่นได้แก่ 3.1 นายหรอนีบิลหรีม ที่อยู่98 หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดจัดงานเมาลิดประจำปี 3.2นายหนอดบุญเลิศที่อยู่29 หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารายละเอียดจัดงานทำบุญกุโบร์ประจำปี

                                                                                                1. งานฝีมือต่าง ๆ เช่นช่างไม้ ช่างปั้นช่างแกะหัตถกรรม/ จักรสาน ทอผ้า ได้แก่
                                                                                                 4.1นายดลเหล๊าะหมีนเส็นที่อยู่564หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา รายละเอียด ช่างไม้แกะสลัก 4.2นายอีบหมัดยูโส๊ะที่อยู่437หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา รายละเอียด ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

                                                                                                2. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตรเช่นการเพาะปลูก ขยายพันธ์การปรับใช้เทคโนโลยีได้แก่
                                                                                                 5.1 นายสันติหลีอาสันที่อยู่48หมู่ที่ 10ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา รายละเอียด การขยายพันธ์พืชติดตาลองกอง เสียบยอดลองกอง เสียยอดทุเรียน

                                                                                                 1. การรวมกลุ่มของประชากรในชุมชน มีดังนี้
                                                                                                 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสมาชิก 1,019คน
                                                                                                 • กลุ่มแม่บ้าน (กพสม.) สมาชิก 25 คน
                                                                                                 • กลุ่ม อสม. สมาชิก 299 คน
                                                                                                 • สหกรณ์ ส.ก.ย. จำกัด สมาชิก 299คน
                                                                                                 • สถาบันการเงินชุมชน สมาชิก 2,847 คน
                                                                                                 • กองทุนหมู่บ้าน สมาชิก 1,019คน
                                                                                                 • กองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิก1,019คน
                                                                                                 • ศูนย์สาธิตการตลาด สมาชิก1,019คน
                                                                                                 • กองทุนปุ๋ย กลุ่มออมทรัพย์ สมาชิก1,019 คน
                                                                                                 • สวัสดิการมูรอบาอะห์ (ขายสินค้าบวกกำไร) สมาชิก1,019คน
                                                                                                 • กองทุนมูรอบาอะห์ (กทบ) สมาชิก475 คน
                                                                                                 • กลุ่มน้ำยางสด สมาชิก59คน
                                                                                                 • กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก375 คน
                                                                                                 • กองทุน กข.คจ สมาชิก38คน
                                                                                                 • กองทุนสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน สมาชิก- คน
                                                                                                 • กองทุนกลุ่มอาชีพเยาวชนเลี้ยงแพะ สมาชิก 17 คน
                                                                                                 • กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย / ที่ดินทำกิน สมาชิก 863 คน
                                                                                                 • กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา สมาชิก 317 คน

                                                                                                รายได้ของหมู่บ้าน / อาชีพของครัวเรือน แบ่งตามประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ข้าราชการ ครู ตำรวจ พยาบาล จำนวน 30 คน รายได้เฉลี่ย/ต่อปี16,200,000 บาท
                                                                                                - ลูกจ้าง ราชการ/ประจำ/ชั่วคราว จำนวน 16 คน รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 5,904,000 บาท
                                                                                                - พนักงานบริษัท จำนวน 120 บริษัท รายได้เฉลี่ย/ต่อปี22,860,000 บาท
                                                                                                - ทำสวน (ยางพารา,ปลูกผัก,ผลไม้) จำนวน 447 คน รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 46,916,000 บาท
                                                                                                - รับจ้าง จำนวน 44 บริษัท รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 12,636,000 บาท
                                                                                                - ธุรกิจส่วนตัวรายได้เฉลี่ย/ต่อปี 9,702,000 บาท

                                                                                                อาชีพทางการเกษตร แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ยางพารา จำนวน 5,500 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 79,200,000 บาท
                                                                                                - มะพร้าว จำนวน 56 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 20,000 บาท
                                                                                                - ทุเรียน จำนวน 50 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 150,000 บาท
                                                                                                - ลองกอง จำนวน 87 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 800,000 บาท
                                                                                                - สะตอ จำนวน 13 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 25,000 บาท
                                                                                                - มังคุด จำนวน 10 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 40,000 บาท
                                                                                                - เงาะ จำนวน 32 ไร่ รายได้เฉลี่ย/ต่อปี 160,000 บาท

                                                                                                อาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ไก่พื้นเมือง จำนวน รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 1,080 86,400 บาท
                                                                                                - เป็ด จำนวน 400 ตัวรายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 32,000 บาท
                                                                                                - แพะ จำนวน 500 ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 60,000 บาท
                                                                                                - วัว จำนวน 50 ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 50,000 บาท

                                                                                                การเลี้ยงปลา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ - ปลาดุก จำนวน 2,000ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 100,000 บาท
                                                                                                - ปลานิล จำนวน 1,000 ตัว รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี 50,000 บาท

                                                                                                อาชีพทางการค้าขาย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ของชำ จำนวน 8ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี2,880,000 บาท
                                                                                                - เสื้อผ้า จำนวน 3ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,620,000 บาท
                                                                                                - ซื้อของขาย(คนกลาง) จำนวน 4ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,728,000 บาท
                                                                                                - อาหาร จำนวน 6ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,512,000 บาท
                                                                                                - อื่น ๆ จำนวน 4ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี1,008,000 บาท

                                                                                                อาชีพทางการบริการ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ร้านช่างตัดผม/เสริมสวย จำนวน3 ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี21,600 บาท
                                                                                                - ร้านซ่อมรถ จำนวน3 ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี108,000 บาท
                                                                                                - ขับรถรับจ้าง จำนวน 120 ราย รายได้เฉลี่ย/ ต่อปี54,000 บาท

                                                                                                รายได้อื่น ๆ
                                                                                                - ลูกหลานส่งให้ 200,000 บาท/ปี
                                                                                                - ดอกเบี้ย/เงินปันผล 700,000 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าเช่า 300,000 บาท/ปี
                                                                                                - อื่น ๆ -

                                                                                                ค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน หมวดของใช้สิ้นเปลือง แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - สบู่/ครีบอาบน้ำ 154,480 บาท/ปี
                                                                                                - แชมพู/ครีมนวด 140,860 บาท/ปี
                                                                                                - ผงซักฟอก396,600 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำยาล้างจาน 81,720 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำยาล้างห้องน้ำ73,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำยาปรับผ้านุ่ม 73,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำมันรถจักรยานยนต์ 1,830,725 บาท/ปี
                                                                                                - ยาสีฟัน/แปรงสีฟัน 100,260 บาท/ปี
                                                                                                - ผ้าอนามัย 78,000 บาท/ปี
                                                                                                - สก๊อตไบต์27,000 บาท/ปี
                                                                                                - กระดาษชำระ 205,200 บาท/ปี
                                                                                                - เครื่องสำอางต่าง ๆ 122,400 บาท/ปี
                                                                                                - เสื้อผ้า 235,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำมันรถยนต์ 2,160,000 บาท/ปี

                                                                                                ค่าใช้จ่าย หมวดการผลิต (ต้นทุนการผลิต/ประกอบอาชีพ) แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - น้ำมันเครื่องสูบน้ำ- บาท/ปี
                                                                                                - ค่าน้ำมันรถไถ- บาท/ปี
                                                                                                - ค่าไถปรับพื้นที่ 366,000 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าปุ๋ยเคมี 6,094,400 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ1,900,000 บาท/ปี
                                                                                                - ยาฆ่าแมลง96,000บาท/ปี
                                                                                                - ค่าจ้างแรงงาน 2,218,000บาท/ปี
                                                                                                - เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 856,000บาท/ปี
                                                                                                - ค่าพันธ์พืช 332,000บาท/ปี
                                                                                                - ค่าอาหารสัตว์ 319,200บาท/ปี

                                                                                                ค่าใช้จ่าย หมวดการศึกษา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ค่าเทอม/ค่าเล่าเรียน 2,450,000 บาท/ปี
                                                                                                - อุปกรณ์การเรียน 415,000 บาท/ปี
                                                                                                - เงินไปโรงเรียน 6,516,000 บาท/ปี
                                                                                                - ค่ากิจกรรมพิเศษ 7,800 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าเรียนพิเศษ/ติว 25,500 บาท/ปี

                                                                                                ค่าใช้จ่าย หมวดอาหารและยารักษาโรค แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ผัก1,376,400 บาท/ปี
                                                                                                - ผลไม้2,034,000 บาท/ปี
                                                                                                - ข้าสาร 1,749,600 บาท/ปี
                                                                                                - เนื้อสัตว์ 1,789,920 บาท/ปี
                                                                                                - อาหารทะเล 4,068,000 บาท/ปี
                                                                                                - ขนม 4,881,600 บาท/ปี
                                                                                                - ไข่ 813,600 บาท/ปี
                                                                                                - ผงชูรส 13,560 บาท/ปี
                                                                                                - เครื่องปรุงสำเร็จรูป21,600 บาท/ปี
                                                                                                - กาแฟ/โอวัลติน/ครีมเทียม 1,146,000 บาท/ปี
                                                                                                - นมผง/นมสด 345,600 บาท/ปี
                                                                                                - เกลือ 13,620 บาท/ปี
                                                                                                - กะปิ 90,000 บาท/ปี - ยาบำรุงร่างกาย 9,500บาท/ปี
                                                                                                - พริก/หอม/กระเทียม 606,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำมันพืช 777,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำตาลทราย 266,400 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำปลา/เครื่องปรุงรส 134,400 บาท/ปี
                                                                                                - อาหารสำเร็จรูป 120,000 บาท/ปี
                                                                                                - อาหารกระป๋อง 471,600 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำดื่ม 265,200บาท/ปี
                                                                                                - ยาแก้ปวด 1,075 บาท/ปี
                                                                                                - ยาแก้ไข้ 3,800 บาท/ปี
                                                                                                - ยาสมุนไพร 5,500 บาท/ปี
                                                                                                - ยาจากโรงพยาบาล/อนามัย 110,000 บาท/ปี
                                                                                                - ยาจากคลีนิค 17,500 บาท/ปี

                                                                                                ค่าใช้จ่าย
                                                                                                หมวดสังคม แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - งานบุญ (มัสยิด) 90,000 บาท/ปี
                                                                                                - งานสังคม(บวช/แต่งงาน/ศพ) 207,000 บาท/ปี
                                                                                                - บริจาคช่วยเหลือผู้เดือนร้อน 111,000 บาท/ปี

                                                                                                ค่าใช้จ่าย หมวดบันเทิง/ฟุ่มเฟือย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - เครื่องดื่มชูกำลัง 72,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำอัดลม/น้ำหวาน 63,000 บาท/ปี
                                                                                                - การพนัน 480,000 บาท/ปี
                                                                                                - บุหรี่ 780,000 บาท/ปี
                                                                                                - ดูหนัง/ฟังเพลง 5,500 บาท/ปี
                                                                                                - ซื้อแผ่นหนัง/เพลง 37,500บาท/ปี
                                                                                                - เสี่ยงโชค(หวย) 5,520 บาท/ปี

                                                                                                หมวดสิ่งอำนวยความสะดวก/ของใช้ในครัวเรือน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ปั้มน้ำ ท่อน้ำ 235,000 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าไฟ 810,000 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าโทรศัพท์บ้าน/มือถือ 232,000 บาท/ปี
                                                                                                - ค่าซื้อของใช้ในครัว(จาน/ช้อน) 38,500 บาท/ปี
                                                                                                - เฟอร์นิเจอร์ 325,000 บาท/ปี
                                                                                                - น้ำมันรถ 6,570,000 บาท/ปี
                                                                                                - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 315,000บาท/ปี
                                                                                                - พัดลม/แอร์ 135,000 บาท/ปี
                                                                                                - โทรทัศน์/เครื่องเสียง 1,350,000 บาท/ปี
                                                                                                - รถจักรยานยนต์ 7,300,000 บาท/ปี
                                                                                                - รถยนต์ 41,400,000 บาท/ปี

                                                                                                หมวดหนี้สิน ที่ รายการ หนี้คงเหลือ งวดชำระ/เดือน รวม กู้เพื่อ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - ธ.ก.ส. หนี้คงเหลือ 2000000 งวดชำระ/เดือน 20,000 รวม 2,020,000 กู้เพื่อการเกษตร
                                                                                                - กองทุนหมู่บ้าน หนี้คงเหลือ 1040,000 งวดชำระ/เดือน 10,400 รวม 1,050,400 กู้เพื่อการเกษตร
                                                                                                - กลุ่มออมทรัพย์ หนี้คงเหลือ 683460 งวดชำระ/เดือน 6,834 รวม 690,294 กู้เพื่อการเกษตร
                                                                                                - สถาบันการเงินชุมชน หนี้คงเหลือ 3,069,448 งวดชำระ/เดือน 30,694 รวม 3,100,142 กู้เพื่อการเกษตร
                                                                                                - บริษัทเงินทุน (ไพแนนส์) หนี้คงเหลือ 1,800,000 งวดชำระ/เดือน 18,000 รวม 1,818,000 กู้เพื่อธุรกิจ

                                                                                                ทรัพย์สินสิ้นเปลืองภายในหมู่บ้าน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
                                                                                                - รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 2 มูลค่า 1,000,000
                                                                                                - รถเก๋ง รถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 200 มูลค่า 6,000,000
                                                                                                - รถบรรทุก 6ล้อ จำนวน 6 มูลค่า 3,000,000
                                                                                                - จักรยานยนต์ จำนวน 300 มูลค่า 3,000,000
                                                                                                - รถไถนาเดินตาม จำนวน 2 มูลค่า 40,000
                                                                                                - รถแทรกเตอรไถนา จำนวน 2 มูลค่า 1,300,000
                                                                                                - ตู้เย็น จำนวน 270 มูลค่า 2,700,000
                                                                                                - ทีวี จำนวน 270 มูลค่า 1,350,000
                                                                                                - เครื่องเล่น ซีดี ดีวีดี เครื่องเสียง จำนวน 70 มูลค่า 350,000
                                                                                                - โทรศัพท์มือถือ จำนวน 200 มูลค่า 1,000,000
                                                                                                - พัดลม จำนวน 200 มูลค่า 200000
                                                                                                - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 มูลค่า 100,000

                                                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                -แต่ละครัวเรือนมีความต้องการในอาชีพเสริมในการจัดการหนี้ที่แตกต่างกัน

                                                                                                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                -

                                                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                -

                                                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                -

                                                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                -
                                                                                                31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 07:07:58
                                                                                                Project creater , Project owner
                                                                                                แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 5 เมษายน 2559 17:43:51 น.

                                                                                                ชื่อกิจกรรม : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo

                                                                                                  กิจกรรมหลัก :

                                                                                                  คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                  วัตถุประสงค์

                                                                                                  จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 ป้าย

                                                                                                  กิจกรรมตามแผน

                                                                                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                  -ติดป้ายปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะต่างๆของชุมชน

                                                                                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                  จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 

                                                                                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 260 คน

                                                                                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                  -บุคคลทั่วไป

                                                                                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                  จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 แผ่นป้าย

                                                                                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                   

                                                                                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                  จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 4 แผ่นป้าย

                                                                                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                  -

                                                                                                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                  -

                                                                                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                  -

                                                                                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                  -

                                                                                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                  -
                                                                                                  28 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
                                                                                                  รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                  โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 13:12:14
                                                                                                  Project creater , Project owner
                                                                                                  แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 21:13:14 น.

                                                                                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1

                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo

                                                                                                    กิจกรรมหลัก :

                                                                                                    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                                                    เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินการโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

                                                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                    กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ประกอบด้วย
                                                                                                    – ผู้ใหญ่บ้าน
                                                                                                    – กรรมการหมู่บ้าน
                                                                                                    – สมาชิกเทศบาล
                                                                                                    – ตัวแทนกลุ่มอสม.
                                                                                                    – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
                                                                                                    – ผู้อาวุโสของชุมชน
                                                                                                    - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี

                                                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                    1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 30 คน ประกอบด้วย –ผู้ใหญ่บ้าน –กรรมการหมู่บ้าน –สมาชิกเทศบาล –ตัวแทนกลุ่มอสม. –ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน –ผู้อาวุโสของชุมชน -กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน
                                                                                                    2. มีการประชุมสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำชุมชนด้านการวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
                                                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

                                                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                    กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
                                                                                                    – ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
                                                                                                    – กรรมการหมู่บ้าน 9 คน
                                                                                                    – สมาชิกเทศบาล 2 คน
                                                                                                    – ตัวแทนกลุ่มอสม. 4 คน
                                                                                                    – ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน 8 คน
                                                                                                    – ผู้อาวุโสของชุมชน 4 คน
                                                                                                    - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน

                                                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                    -ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย -จัดสถานที่สำหรับการประชุม -จัดการประชุมพร้อมบริการอาหารว่าง -ดำเนินการประชุม

                                                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                     

                                                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                    ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ โดยคัดเลือกจากสภาผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้นำทุกเดือน

                                                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                    ปัญหาคือกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                                                                                    แนวทางแก้ไขคือต้องเน้นด้านประชาสัมพันธ์โครงการ

                                                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                    -

                                                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                    -

                                                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                    -

                                                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                    -
                                                                                                    5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                                                                                                    รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
                                                                                                    โพสท์โดยนายวิสุทธิ์ สุวรรณนายวิสุทธิ์ สุวรรณเมื่อ 5 ตุลาคม 2558 15:47:56
                                                                                                    Project creater , Project owner
                                                                                                    แก้ไขโดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 20:50:52 น.

                                                                                                    ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ

                                                                                                    • photo
                                                                                                     • photo

                                                                                                      กิจกรรมหลัก :

                                                                                                      คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                                                                                                      วัตถุประสงค์

                                                                                                      เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

                                                                                                      กิจกรรมตามแผน

                                                                                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ผู้ร่วมดำเนินโครงการ จำนวน 1 คน

                                                                                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                      รับฟังคำชี้แจงการบริหารจัดการโครงการ การกรอกข้อมูลในเวปไซต์ และฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรม

                                                                                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                                                                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ผู้ร่วมดำเนินโครงการ จำนวน 1 คน

                                                                                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

                                                                                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                       

                                                                                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

                                                                                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                      -

                                                                                                      ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                                                                                      -

                                                                                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                                                                                      -

                                                                                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                      ให้คำแนะนำในการดำเนินการโครงการและการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์

                                                                                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                                                                                      นายอะหมัด หลีขาหรี