ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

รหัสโครงการ 58-03886
สัญญาเลขที่ 58-00-2141
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 11 เมษายน 2559

ชื่อโครงการ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1
4) อบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่าย
5) จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
6) ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2
7) อบรมพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ
8) ศึกษาดูงาน 1 วันการทำเกษตร การปลูกพืช ปลูกผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9) อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการเก็บข้อมูลครัวเือน
10) ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3
11) ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน
12) คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
13) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดครั้งที่ 1
14) ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4
15) พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน
16) ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,180.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 93.41 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,920.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 5,023.41 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,773.41 บาท รวมรายจ่าย (2) = 75,830.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 9,943.41 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,480.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ส.ต. สุจิน พุทธกุล )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4 (12 มีนาคม 2559)
  2. พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน (7 เมษายน 2559)
  3. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5 (11 เมษายน 2559)
  4. ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม (12 พ.ค. 2559)
  5. ประชุมประจำ เดือนมิถุนายน (12 มิถุนายน 2559)
  6. ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกรกฏาคม (12 กรกฎาคม 2559)
  7. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชนพื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ (6 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ส.ต. สุจิน พุทธกุล )
16 พ.ค. 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางดรุณวรรณ คงเกต )
16 พ.ค. 2559