ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

รหัสโครงการ 58-03886
สัญญาเลขที่ 58-00-2141
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 12 เมษายน 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม
2) ประชุมประจำ เดือนมิถุนายน
3) ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกรกฏาคม
4) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชนพื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ
5) ประชุมประจำ เดือนสิงหาคม
6) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร
7) ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกันยายน
8) รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
9) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
10) อบรมให้ความรู้การปลูกพ์ชผักสมุนไพร
11) เพาะชำกล้าไม้ ตอนกิ่งพันธ์
12) อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง
13) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 2
14) งานสร้างสุขภาคใต้
15) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
16) ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา
17) สังเคราะห์โครงการปิดงวดรายงาน ครั้งที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 9,943.41 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,480.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 21.21 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -4,170.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,074.62 บาท
รวมรายรับ (1) = 116,444.62 บาท รวมรายจ่าย (2) = 116,540.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -95.38 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 95.38 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ส.ต. สุจิน พุทธกุล )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ส.ต. สุจิน พุทธกุล )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางดรุณวรรณ คงเกต )
15 ตุลาคม 2559