ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

รหัสโครงการ 58-03886
สัญญาเลขที่ 58-00-2141

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น
รหัสโครงการ 58-03886 สัญญาเลขที่ 58-00-2141

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,950.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,180.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,480.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,660.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 93.41 บาท
งวดที่ 2 = 21.21 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 114.62 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 192,370.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -95.38 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คน / ประชุมสภาผู้นำชุมชน / อบรมพัฒนาศักยภาพ 17,100.00 17,080.00
1. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2
3. อบรมพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ
4. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3
5. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4
6. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5
7. ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม
8. ประชุมประจำ เดือนมิถุนายน
9. ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกรกฏาคม
10. ประชุมประจำ เดือนสิงหาคม
11. ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกันยายน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน 9,200.00 9,200.00
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน พัฒนาเครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลของครัวเรือนมาวิเคราะห์สรุปเป็นเอกสาร 24,400.00 24,400.00
1. อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการเก็บข้อมูลครัวเือน
2. พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชนพื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร
กิจกรรมหลัก : การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ่มค่าไม่ฟุ่มเฟือย 50,800.00 37,000.00
1. ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 2
4. มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก : ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 19,700.00 19,700.00
1. ศึกษาดูงาน 1 วันการทำเกษตร การปลูกพืช ปลูกผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 3 กลุ่ม 48,950.00 48,990.00
1. รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
2. อบรมให้ความรู้การปลูกพ์ชผักสมุนไพร
3. เพาะชำกล้าไม้ ตอนกิ่งพันธ์
4. อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา 29,800.00 29,800.00
1. ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 3,300.00
1. ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. อบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดครั้งที่ 1
4. คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
5. งานสร้างสุขภาคใต้
6. สังเคราะห์โครงการปิดงวดรายงาน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,900.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,950.00 192,370.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ส.ต. สุจิน พุทธกุล )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559