ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

รหัสโครงการ 58-03886
สัญญาเลขที่ 58-00-2141
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

2. ชุมชน หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03886 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2141

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน เมษายน 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คน / ประชุมสภาผู้นำชุมชน / อบรมพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดคณะกรรมแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ

1.จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ

 • นายบรรจบ จันทระประธาน
 • นางภัทราวรรณ เสนคงรองประธาน
 • นายกิตติ แจ่มจันทารองประธาน
 • นางคณิรยา สวนสินธ์เลขานุการ
 • นายณรงค์ศักดิ์บุญรอดฝ่ายตรวจสอบ
 • นายเพิ่ม มณีสว่างปฏิคม
 • นางสาวอนงค์ เสมอนุ่น ปฏิคม
 • นายอำพร พงค์แพะประชาสัมพันธ์
 • นางสาวมาลี บุญรัตน์ ประชาสัมพันธ์

ที่เหลือเป็นคณะกรรมการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน


วิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน


2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ศึกษาดูงาน 1 วัน ที่ อบต.ท่าข้าม
 • การคัดแยกขยะ
 • ผลิตภัณฆ์ใช้เองและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การแปรรูปอาหารที่มีในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน 1 คน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน 3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 4 คน


วิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน


2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • หาข้อตกลงในการไปศึกษาดูงาน
 • การจัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.มีการอบรมเรื่องภาวะผู้นำ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ และเรื่องสภาองค์กรชุมชน

2.มีการเลือกตั้งประธานสภา รองประธานสภา เลขา เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบ เพื่อบริหารสภาองค์กรชุมชนบ้านหนองไม้แก่น และมีการอธิบายถึงกฏระเบียบของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

3.มีการนัดประชุมสภา ทุกวันที่ 12 ของเดือน เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ภายในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน


2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมบทบาทการทำหน้าที่ผู้นำชุมชน

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กำหนดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป้าหมายโครงการจำนวน 100 ครัวเรือน ได้แบ่งผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเป็นเขต 5 เขตหนองจาดนอก หนองจาดใน หนองไม้แก่น หนองหน้าซั่ง ชายคลอง
 2. เรื่องอื่นๆมีการพิจารณา 2 วาระ
  วาระที่ 1 เรื่อง การร่างกฏกติกาชุมชน
  วาระที่ 2 เรื่อง การจัดทำ ทำเนียบสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
  และเรื่องอื่นๆประธานที่ประชุมแจ้งการทำกิจกรรมครั้งต่อไปให้ชะลอไว้ก่อน ให้เสร็จเรื่องการชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์2559 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน


วิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน


2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

กำหนดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดการประชุมประจำเดือนในวันที่ 12 ของทุกเดือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.มีสภาแกนนำเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.สภาแกนนำรู้และเข้าใจการดำเนินกิจกรรมโครงการและร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

4.มีร่างกฎกติกาชุมชนจำนวน 12 ข้อ

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านนองไม้แก่นหมู่ที่14ต.ท่าชะมวงอ.รัตภูมิจ.สงขลา ครั้งที่4/2559วันที่12มีนาคม2559เวลา13.00น. ณ.อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองไม้แก่น

ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องกฎระเบียบชุมชนที่ร่างขึ้นมาบังคับใช้ร่วมกันภายในหมู่ที่14

1.2 เรื่องการประชุมที่หอประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีและเสนอเรื่องต่าง ๆ เช่นชรบ.กับกรรมการหมู่บ้านควรได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่บทบาทหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านเทียบเท่ากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1.3 เรื่องโครงการตำบล5ล้านบาทหมู่ที่14ได้เจาะบ่อบาดาล1ลูกจำนวนเงิน2แสนบาทและให้มาลอกคูข้างถนนความยาว200เมตรความกว้าง2เมตรความลึก1เมตรจำนวนเงิน27,000บาท


ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมครั้งที่3/2559วันที่3กุมภาพันธ์2553 ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์


ระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว3/2559 ที่ประชุมติดตาม-การร่างกฎระเบียบชุมชนยังไม่แล้วเสร็จ - การทำธรรมเนียบสภาผู้นำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.2 เรื่องติดตามกิจกรรมโครงการสสส.การลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน- ได้รวบรวมโครงการที่ทำไปแล้วทั้งหมดพร้อมเอกสารรายรับ-รายจ่ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่รับตรวจสอบโครงการที่มอ. เพื่อจะรับงบประมาณรอบที่2มาดำเนินกิจกรรมโครงการต่อไป


ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1เรื่องการร่างกฎกติกาชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ที่ประชุมเสนอ - ร่างกฎระเบียบชุมชนบ้านหนองไม้แก่นจำนวน12ข้อต่อไปนี้

ข้อ1กฎระเบียบว่าด้วยการลักเล็กขโมยน้อย เช่นขี้ยางผลผลิตทางการเกษตรไก่เป็ดเป็นต้น บทลงโทษ

(1)ปรับไม่เกิน10เท่าของราคาสินค้าที่ขโมย

(2) ขึ้นป้ายในที่สาธารณะเป็นเวลา3เดือน

(3) งดการทำธุระกรรมทางการเงินในชุมชนทุกกองทุนฯ

ข้อ2การขาดการประชุมทั้งผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไปติดต่อกัน3ครั้งโดยไม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บทลงโทษ

(1) งดการทำธุระกรรมทางการเงินในชุมชนทุกกองทุนฯ

(2) ตัดสิทธิในการลงสมัครเป็นผู้นำ

(3) มีมติให้ออกจากการเป็นผู้นำ(ถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้นำ)

ข้อ3ผู้ที่ไม่เคารพกฎระเบียบชุมชน บทลงโทษ

(1) ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่ร่วมมือในกิจกรรมทุกเรื่อง (เช่นงานแต่งงานบวชงานศพเป็นต้น)

(2) ไม่ให้สวัสดิการใด ๆ

(3) งดการทำธุรกรรมทางการเงินในชุมชนทุกกองทุนฯ

ข้อ4การดูแลสัตว์เลียงในชุมชน บทลงโทษ

(1) ปรับไม่เกิน10เท่าของที่สัตว์เลี้ยงทำให้เสียหาย

(2) ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

(3) ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในเขตรับผิดชอบของตัวเองเท่านั้น

ข้อ5เรื่องของการดูแลชุมชนให้เกิดความสงบความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน กิจกรรม

(1) ร่วมกันเข้าเวรเฝ้าระวังดูแลความสงบที่ป้อม ชรบ.ทุกวันเวลา19.00 – 23.00น.

(2) การตั้งจุดตรวจหรือการลาดตระเวนอย่างน้อยเดือนละ2ครั้ง

(3) การแจ้งเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆ เดือนละ1ครั้ง


ข้อ6การดูแลความสะอาดภายในชุมชน กิจกรรมและบทลงโทษ

(1) ร่วมกันพัฒนาดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชนเดือนละ1 ครั้งทุกวันที่16ของเดือนเวลา15.00 - 17.00น.

(2) บทลงโทษผู้ที่ทิ้งขยะในบริเวณชุมชนหมู่ที่14ปรับครั้งละไม่เกิน500บาท

(3) ให้ครัวเรือนภายในชุมชนหมู่ที่14จัดบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ7เรื่องยาเสพติดภายในชุมชนหมู่ที่14 บทลงโทษ

(1) ห้ามร่วมกิจกรรมทุกอย่างกับครัวเรือนผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนหมู่ 14

(2) ขึ้นป้ายชื่อผู้ค้ายาเสพติดในที่ชุมชนเวลา3เดือน

(3) งดทำธุระกรรมทางการเงินทุกกองทุนฯ

(4) งดการช่วยเหลือทุกอย่างจากชุมชนหมู่ 14

(5) ผู้เสพยาเสพติดภายในชุมชนหมู่ที่14ให้นำไปบำบัด

(6) หาอาชีพให้ผู้เสพยาเสพติดภายในชุมชน หมู่ที่14

ข้อ8การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหมู่ที่14 กิจกรรมและบทลงโทษ

(1) ส่งเสริมให้ปลูกพืชร่วมยาง

(2) ส่งเสริมปลูกไม้บริเวณบ้านและบริเวณที่สาธารณะหัวไร่ปลายนา

(3) รณรงค์ไม่ให้ใช้โฟมใส่อาหาร

(4) รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก

(5) ส่งเสริมให้ทำปุ๋ยใช้เอง

(6) รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมี

(7) รณรงค์ห้ามเผาป่าไม้

(8) ห้ามบุกรุกหรือทำลายเขตสาธารณะเช่นห้วย คูคลอง

(9) จับปลาในเขตอนุรักษ์ปรับตัวละ500บาท

(10) ตัดต้นไม้ในเขตอนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับต้นละ10,000บาท

(11)จับสัตว์ในเขตอนุรักษ์ปรับตัวละ10,000บาท

(12)งดการทำธุระกรรมทางการเงินทุกกองทุนฯ

(13)งดการช่วยเหลือต่าง ๆ ภายในชุมชน

ข้อ9การเล่นการพนันภายในชุมชนหมู่ที่14 บทลงโทษ

(1) ห้ามซื้อขายหรือเล่นการพนันภายที่ชุมชนในหมู่ที่14

(2) ห้ามซื้อขายหวยสัตว์เด็ดขาดภายในหมู่ที่14

(3) งดการทำธุระกรรมทางการเงินทุกกองทุนฯ

(4) งดการช่วยเหลือต่าง ๆ ภายในชุมชน

ข้อ10การควบคุมบุคคลที่เข้ามาอยู่ภายในชุมชนหมู่ที่14

(1) ให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชุมชน หมู่ที่14ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ

(2) ถ้าบุคคลใดเข้ามาอยู่ในหมู่14 ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบให้ขับไล่ออกไปจากหมู่ที่ 14ทันที

(3) ครัวเรือนที่ให้บุคคลอื่นมาอยู่ในหมู่14ต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้ที่เข้ามาอาศัยในหมู่ที่14ทุกอย่าง

ข้อ11การดูแลสุขภาพพลานามัยในหมู่ที่14

(1) รณรงค์การไม่บริโภคอาหารหวาน เค็มมันจัด

(2) รณรงค์การลดการดื่มน้ำอัดลม

(3) รณรงค์การลดละเลิกของมึนเมาเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดทุกชนิด

(4) รณรงค์การทำอาหารกินเอง ปลูกผักกินเอง

(5) รณรงค์การเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

ข้อ12การแก้ปัญหาความจนหนี้สินภาคครัวเรือน กิจกรรม

(1)ทุกครัวเรือนต้องทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของครัวเรือน

(2) ทุกครัวเรือนต้องทำกิจกรรมลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเช่นปลูกผักกินเอง ทำปุ๋ยหมักให้เองทำน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

(3) ทุกครัวเรือนรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

(4) มีการออมเงินอย่างน้อย 10%ของรายได้

(5) ลดละเลิกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นกับครัวเรือนเช่นการเล่นการพนันสิ่งเสพติดรายจ่ายฟุ่มเฟือย4.2เรื่องการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมกำหนด วันที่2เมษายน59ทำกิจกรรมโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชนออกแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลชุมชน วันที่11เมษายน59ประชุมสภาผู้นำชุมชนเวลา13.00น.ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่น ๆ


ปิดประชุมเวลา16.00น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางคนิณยา นวนสินธุ์) (นายบรรจบ จันทระ)
เลขาสภาผู้นำชุมชน ประธานสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน


วิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน


2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาแกนนำ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการในเดือนถัดไปเพื่อให้ตรงตามกิจกรรมของโครงการที่ได้วางไว้ ที่ประชุมดำเนินการร่างกฏกติกาชุมชนบ้านหนองไม้แก่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ครั้งที่5/2559วันที่11เมษายน2559เวลา13.00น. ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านม.14ต.ท่าชะมวงอ.รัตภูมิจ.สงขลา

ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องทางอำเภอให้พัฒนาชุมชนทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อนำมาประกอบทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในวันที่18เมษายน2559เวลา13.30น.อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

1.2 เรื่องกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันที่13เม.ย.59เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณวัดรัตนวรารามให้ไปจัดสถานที่ในวันที่12เมษายน2559เวลา15.00 น.

1.3 เรื่องความเข้มแข็งของกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุม หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ยังอ่อนแอไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร

ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่4/2559 ที่ประชุม รับรองด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่4/2559 ที่ประชุมติดตามเรื่องการร่างกฎกติกาชุมชนหนองไม้แก่น ได้ร่างกฎกติกาชุมชนแล้วมีทั้งหมด12ข้อในการบังคับใช้กับพี่น้องในหมู่ที่14
3.2เรื่องติดตามกิจกรรมโครงการ ได้อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชนในวันที่7เมษายน2559เวลา10.00 – 15.00 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านจำนวนผู้นำชุมชน40คนใช้งบประมาณ6,400บาทเพื่อออกแบบการจัดเก็บข้อมูลชุมชน

ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องกำหนดวันทำกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ประชุม กำหนดวันที่ 14พฤษภาคม2559เวลา10.00 น. – 15.00 น.ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.14เรื่องการรวบรวมข้อมูลชุมชนทำแผนพัฒนาชุมชน
4.2 เรื่องกำหนดวันประชุมประจำเดือนสภาผู้นำ ที่ประชุมกำหนดวันที่12พ.ค.59เวลา13.00น.ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่น ๆ
5.1เรื่องกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประจำเดือนทุกวันที่16ของเดือน ที่ประชุม กำหนดพัฒนาสายหนองจาดเวลา15.00 น.เป็นต้นไป
5.2เรื่องการห้ามเผาไฟฉีดยาฆ่าหญ้าในฤดูแล้งเดือนเม.ย. – พ.ค.
5.3เรื่องงบตำบล5ล้านบาท หมู่14ได้งบประมาณ2แสนบาท ทำโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด6นิ้วความลึก60เมตรปริมาณน้ำได้6คิวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้
5.4เรื่องกิจกรรมการออกกำลังกายให้หางบประมาณมาทำฟิตเนตขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
5.5 เรื่องการขับขี่รถการสวมหมวกกันน๊อก100%ตรวจจับใบขับขี่รถทุกชนิด


ปิดประชุมเวลา 15.50น.


ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางคนิณยานวนสินธุ์)(นายบรรจบ จันทระ) เลขาสภาผู้นำชุมชน ประธานสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน


วิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน


2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาแกนนำตามวาระต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น ชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ และเรื่องอื่นๆในชุมชน

 • photo
 • photo

 

30 30

2. จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและมีความตระหนักว่างบประมาณที่ได้มาเป็นของคนในชุมชนทุกคน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีคนเข้าร่วม 208 คน ได้แก่ อสม. 30 คนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร พัฒนาชุมชน กศน วิทยาลัย อบต.เทศบาลเมือง รวม 30 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 20 คน พี่น้องในชุมชน 128 คน

2.มีการอธิบายเรื่องที่มาของงบประมาณโครงการ สสส.ที่ได้จัดสรรจากรัฐบาล 2%ของภาษีสรรพสามิตร การชี้แจงรายละเอียดของโครงการลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น

3.ที่ประชุมได้ซักถามถึงกิจกรรมว่า ชุมชนได้อะไรจากโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงให้ได้ทราบถึงกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

4.การสังเกตุจากการประชุมคนส่วนใหญ่เห็นด้วยจากการทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง ยังมีคนบางส่วนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาชุมชนถึงแม้ทางผู้รับผิดชอบโครงการพยายามชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

2.จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยการเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการ และประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและปีชระชาชนเข้ารับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2.ชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 208

3. ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน พัฒนาเครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลของครัวเรือนมาวิเคราะห์สรุปเป็นเอกสาร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการเก็บข้อมูลครัวเือน

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ฐานข้อมูลของชุมชน ประวัติชุมชน ผังชุมชน ข้อมูลทั่วไป รายรับรายจ่ายของครัวเรือน ข้อมูลอาชีพ ภูมิปัญญา ปราชญ์ และข้อมูลอื่นๆ

 2. ทุนชุมชน มีวัด มัสยิส มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสถาบันการเงิน ห้วย คลอง พื่นที่ราบที่เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตร ภูมิปัญญาปราชญ์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมย้อย

3.1.อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิให้คำแนะนำ

3.3.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

3.4.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร วิเคราะห์ หาทุนของชุมชน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จัดทำแผนที่ชุมชนโดยแยกประเภทตามสี ที่เป็นสัญลักษณ์ในชุมชน และทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ผังเครือญาติของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนชุมชนเองได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ออกแบบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่นประวัตความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมย้อย

3.1.อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิให้คำแนะนำ

3.3.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

3.4.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร วิเคราะห์ หาทุนของชุมชน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จัดทำแผนที่ชุมชนโดยแยกประเภทตามสี ที่เป็นสัญลักษณ์ในชุมชน และทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ผังเครือญาติของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

4. การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ่มค่าไม่ฟุ่มเฟือย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เกิดข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านการเงินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนจนนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีกิน มีใช้ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ครอบครัวอบอุ่น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การทำบัญชีครัวเรือน การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน
 • ทดลองการใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมรับทราบการทำบัญชีครัวเรือน การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน
 • ทดลองการใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

5. ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ศึกษาดูงาน 1 วันการทำเกษตร การปลูกพืช ปลูกผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 07:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. การคัดแยกขยะ ได้มีการประชุมคนในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ ให้ถูกต้องโดยแยกขยะ เป็นขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิ้ล ขยะมีพิษ ให้เป็นสัดส่วน
 2. การแปรรูปอกหาร เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วย มันสำปะหลังฟักทองทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและแปรรูป ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยตั้งกลุ่มและทำอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้าน
 3. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การทำน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้เอง ในครัวเรือนและทำกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

5.ศึกษาดูงาน 1 วัน การคัดแยกขยะ การแปรรูปอาหาร  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนต้นแบบ อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

ศึกษาดูงาน 1 วัน การคัดแยกขยะ การแปรรูปอาหาร  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนต้นแบบ อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

6. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 3 กลุ่ม

ไม่มีกิจกรรม

7. ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีกิจกรรม

8. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทางโครงการได้ตรวจสอบเอกสารคู่สัญญาให้ตรงกับเว็บไซด์ ทางโครงการมีความเข้าใจในการลงข้อมูลในเว็บไซด์ สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ มีความเข้าใจในการทำเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบเอกสารคู่สัญญาให้กับเว็บไซด์ แนะนำวิธีการทำเอกสารการเงินการลงรายละเอียดโครงการในระบบเว็บไซด์ ฅนใต้สร้างสุข การจัดทำทำปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบเอกสารคู่สัญญาให้กับเว็บไซด์ แนะนำวิธีการทำเอกสารการเงินการลงรายละเอียดโครงการในระบบเว็บไซด์ ฅนใต้สร้างสุข การจัดทำทำปฏิทินโครงการ ปฐมนิเทศโครงการ ปี 2558

5 ตุลาคม 2558 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

 • 09.00 – 10.00 น. ประชุมทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา

 • 10.00 - 10.30 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-10.30 - 11.30 น การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา และคุณสุวิทย์ หมาดอะดำ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์

 • 11.30 - 12.00 น. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

 • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา ข้อมูลที่เน้นย้ำ คือ เรื่องการแบ่งบทบาททีมงานในโครงการ การวางแผนทำกิจกรรม การจัดการงานการเงิน ที่สำคัญทาง สจรส.มอ.จะตรวจสอบการรายงานกิจรรมทางเวบไซต์หากไม่มีมีการรายงานกิจกรรมเกิน 2 เดือน จะทำการบุติโครงการ
 • อธิบายการจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกเงินจากธนาคารมาทำกิจกรรม ซึ่งจะไม่สามารถถือเงินสดในมือเกิน 5,000 บาท วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์
 • อธิบายขั้นตอนการลงข้อมูลในเวบไซต์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องลงในวันนี้ คือ ปฏิทินแผนการทำกิจกรรมตลอด 1 ปี โดยคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ และ คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
 • ซักถามข้อสงสัยจากผู้รับทุน และชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการโดยทีมพี่เลี้ยง และ ทีม สจรส.มอ. และฝึกปฏิบัติเขียนใบสำคัญรับเงิน และการรายงานกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 อบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เรียนรู้ในการแยกประเภทเอกการเงินที่จะต้องจ่ายภาษีและวิธีจัดเก็บเอกสารเพื่อสรุปการใช้จ่ายในกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

โครงการสามารถจัดทำเอกสารการจ่ายภาษีได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานและเอกสารทางการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมแนวทางการบริหารจัดการโครงการ เอกสารต่างๆ แยกประเภทที่จะต้องเสียภาษีและใบสำคัญรับ- จ่าย

กิจกรรมที่ทำจริง

ฟังบรรยายวิธีการจ่ายภาษี จากเจ้าหน้าที่ สจรส มอ หาดใหญ่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดครั้งที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำรายงานงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

โครงการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเอกสารการเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำรายงานงวดที่ 1 -รายงานการเงินงวดที่ 1 -สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำรายงานบันทึกลงในระบบเว็ปไซค์ จัดทำเอกสารการเงิน การหักภาษีณที่จ่าย ตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ สจรส พี่เลี้ยง เพื่อจัดส่งรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.4 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 500 บาท

 

2 2

9. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00น.-15:00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำป้ายปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่จำนวน 6 ป้าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่จำนวน 1,000 บาท

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 6 ป้าย

 • photo
 • photo
 • photo

 

250 250

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 35 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,950.00 75,830.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 52                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

เรื่องการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

ในชุมชนมีหลายหน่วยงานเข้ามาจัดกิจกรรม

ประชุมสภาแกนนำเผื่อปรับแผนการดำเนินงานให้ได้ทำกิจกรรมครบตามที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง ชอบ จันทระ 23/2 หมู่ที่ 14 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย เพิ่ม มณีสว่าง 234 หมู่ที่ 14 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย เจือ เม่งช่วย 44/2 หมู่ที่ 14 เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ปราณี จันทภาโส 79/2 หมู่ที่ 14 การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาง สุมาลี บัวตุ๋ม 297 หมู่ที่ 14 สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4 ( 12 มีนาคม 2559 )
 2. พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน ( 7 เมษายน 2559 )
 3. ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5 ( 11 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ( 12 พ.ค. 2559 )
 5. ประชุมประจำ เดือนมิถุนายน ( 12 มิถุนายน 2559 )
 6. ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกรกฏาคม ( 12 กรกฎาคม 2559 )
 7. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชนพื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ ( 6 สิงหาคม 2559 )

(................................)
ส.ต. สุจิน พุทธกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......