สรุปปิดโครงการ

25 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลียงติดตามโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปิดโครงการการถอดบทเรียน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดชุดความรู้จากการถอดบทเรียน ลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิธีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

พี่เลียงติดตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

สังเคราะห์โครงการปิดงวดรายงาน ครั้งที่ 2

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานสรุปปิดงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่ สจรส และพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน แนะนำการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
การจ่ายภาษีและลงข้อมูลในเว็ปไซย์ จัดทำรายงาน ง1 งวด 2 ส 3 และส 4

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโครงการสามารถจัดส่งรายงานสรุปปิดงวดได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา

10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

6.ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมาในเรื่องของการลดรายจ่าย เสริมรายได้ การทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 205 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนในชุมชนบ้านหนองไม้แก่น 205 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สรุปถอดบทเรียนเป็นเอกสารในประเด็นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชน จำนวน 30 คน เพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

ส.อบต. จำนวน 3 คน

อสม. จำนวน 6 คน

ประธานกลุ่มต่างๆ จำนวน8 คน

ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 คน

ตัวแทนชาวบ้าน จำนวน6 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของ เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการ และประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ 3 ประชุมให้ความรู้ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน พัฒนา เครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลของครัวเรือนมาวิเคราะห์สรุปเป็นเอกสาร

กิจกรรมที่ 4 การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ 5 ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 6 สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 3 กลุ่ม

กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ชุดความรู้จากการถอดบทเรียน ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดชุดความรู้จากการถอดบทเรียน ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 205 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

คนในชุมชนบ้านหนองไม้แก่น 205 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,300.00 1,000.00 27,000.00 500.00 0.00 0.00 29,800.00

ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

6 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารการทำรายงานสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมเอกสารการเงิน การลงข้อมูลในเว็ปไซย์ การชำระภาษี เตรียมเอกสารต่างที่จะปิดสรุปโครงการเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องจากพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร การลงข้อมูลในเว็ป การชำระภาษี และสามารถดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อทำรายงานปิดงวดได้อย่างถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

งานสร้างสุขภาคใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ (Innovation of Health Promotion) ” ประจาปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิก 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 09.00-18.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมชมการแสดงโขน ของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมกิจกรรมออกบู๊ท ขายสินค้า และ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ นวัตกรรม จากชุมชนต่างๆ ที่ลานปัญญาสร้างสุข

วันที่ 4 ต.ค.2559 เวลา 09.00-18.00 น ร่วมกิจกรรมออกบู๊ท ขายสินค้า และ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ นวัตกรรม จากชุมชนต่างๆ ที่ลานปัญญาสร้างสุข และ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนหัวข้อ สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ สู่นโยบายสารธารณะ ณ ห้องประชุม4

วันที่ 5 ต.ค.2559 เวลา 09.00-12.00 น ร่วมกิจกรรมออกบู๊ท ขายสินค้า และ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ นวัตกรรม จากชุมชนต่างๆ ที่ลานปัญญาสร้างสุข และเข้าร่วมรับฟังการสรุปข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของภาพใต้ และเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เช่นในเรื่องของการออกแบบชุมชนในพื้นที่ของแต่ละชุมชนทีมีความแตกต่างกัน ในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม แล้วสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตัวเองได้ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ ได้รับความรู้ทางด้านนวัตกรรม ของแต่ละชุมชน ซื่ง เกิดจากภูมิปัญญา จากการประดิษฐ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น โมเดลการสร้างฝายน้ำมีชีวิต การออกแบบชุมชนให้เป็นพื้นที่อาหารของเครือข่ายอาหารของแต่ละพื้นที่ การเรียนรู้ทางด้านพลังงานเพื่อชีวิต 5 ฐานการเรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เกิดมิตรภาพและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นจากเครือข่ายระหว่างชุมชม และเครือข่าย ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้จากเครีือข่ายและชุมชนต้นแบบมาประยุกต์ในชุมชมของตัวเองได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิก 3 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

30 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 30 ครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เกิดข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านการเงินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนจนนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีกิน มีใช้ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ครอบครัวอบอุ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มอบมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 30 ครัวเรือน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนต้นแบบที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 30 ครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 2

28 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ่มค่าไม่ฟุ่มเฟือย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ลดรายจ่ายเสริมรายได้ จำนวน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เกิดข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านการเงินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนจนนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีกิน มีใช้ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ครอบครัวอบอุ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รวบรวมข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ จะนำสู่สรุปต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ลดรายจ่ายเสริมรายได้ จำนวน 100 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,600.00 0.00 11,100.00 1,000.00 0.00 0.00 13,700.00

อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง

12 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

5.พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.1.รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

5.2.อบรมให้ความรู้การการปลูกพืชผักสมุนไพร
วิธีการ

-อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักอย่างไรให้ปลอดสารภัย การเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างไรให้ได้ผล

-จัดทำแปลงสาธิต การปลูกพืชผักสมุนไพรของชุมชน สมาชิกกลุ่มร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์การปลูกพืช เช่น พริก,กวางตุ้ง,คะน้า,ตะใคร่ ,ผักบุ้ง ข่า ขมิ่น และผักชนิดอื่น

-ให้ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือน จำนวน 10 ชนิด

-ติดตามผลการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ


5.3.อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง 2 วัน

วิธีการ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน

-ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน ขี้วัว ฝางข้าว มาทำการผสมกับ พด และทำการกลับปุ๋ยทุก 7 วันจนกว่าปุ๋ยจะหายร้อน

-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการ ทำน้ำหมักไล่แมลงจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

5.4 กลุ่มเมล็ดพันธ์เพาะชำกล้าไม้
ตอนกิ่งพันธ์
วิธีการ
เพาะชำกล้าไม้ มะเขือ มะละกอ พริก ไผ่ มะนาว ผักเหลียง มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่มทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำสมุนไพรไล่แมลง 2 วัน อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมวันที่ 12 กันยายน
1. อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพประโยชน์และขั้นตอนการทำรวมถึงวัสดุต่างๆที่นำมาผสมเข้าด้วยกันประกอบด้วย มูลสัตว์ 1ส่วน เศษวัสดุ (ขี้เลื้อย แกลบ บไม้ ) 1 ส่วน รำ1 ส่วน น้ำ กากน้ำตาล หัวเชื้อจุรินทรี

 1. สาธิตการผสมปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 1 กอง

 2. สรุปการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำไปใช้กับพืชต่างๆ เปิดให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่ 13 กันยายน

 1. อบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำสมุนไพรไล่แมลงถึงขั้นตอนการทำและส่วนผสมของแต่ละอย่าง

 2. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาและสาธิตการทำน้ำยาสมุนไพรไล่แมลง

 3. สรุปการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและเศษปลาและสรุปการทำน้ำยาสมุนไพรไล่แมลงและเปิดให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและยาสมุนไพรไ่ล่แมลง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาชีพเสริม 3 กลุ่ม 1.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน

2.กลุ่มผลิตน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและวางจำหน่ายในชุมชน

3.เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาะชำกล้าไม้ วางจำหน่ายในชุมชน

4.ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดกลุ่มน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน

2.ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 0.00 5,700.00 15,000.00 0.00 0.00 22,900.00

เพาะชำกล้าไม้ ตอนกิ่งพันธ์

11 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

5.พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.1.รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

5.2.อบรมให้ความรู้การการปลูกพืชผักสมุนไพร
วิธีการ

-อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักอย่างไรให้ปลอดสารภัย การเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างไรให้ได้ผล

-จัดทำแปลงสาธิต การปลูกพืชผักสมุนไพรของชุมชน สมาชิกกลุ่มร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์การปลูกพืช เช่น พริก,กวางตุ้ง,คะน้า,ตะใคร่ ,ผักบุ้ง ข่า ขมิ่น และผักชนิดอื่น

-ให้ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือน จำนวน 10 ชนิด

-ติดตามผลการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ


5.3.อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง 2 วัน

วิธีการ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน

-ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน ขี้วัว ฝางข้าว มาทำการผสมกับ พด และทำการกลับปุ๋ยทุก 7 วันจนกว่าปุ๋ยจะหายร้อน

-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการ ทำน้ำหมักไล่แมลงจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

5.4 กลุ่มเมล็ดพันธ์เพาะชำกล้าไม้
ตอนกิ่งพันธ์
วิธีการ
เพาะชำกล้าไม้ มะเขือ มะละกอ พริก ไผ่ มะนาว ผักเหลียง มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่มเพาะชำ ตอนกิ่งพันธ์กล้าไม้จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. อบรมให้ความรู้ในการขยายพันธ์ไม้ด้วยวิธีต่างๆ การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสียบยอด การทาบกิ่ง การแยกหน่อ การปักชำ การเพาะเนื้อเยื่อ

 2. สาธิตการขยายพันธ์ุไม้ด้วยวิธีต่างๆพร้อมการใช้อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ไม้

 3. ให้สมาชิดกลุ่มทดลองทำการขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีการต่างๆ

 4. การสาธิตการผสมดินเพาะชำกล้าไม้ การผสมดินเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้

 5. สรุปการอบรมการเพาะเมล็ดและการขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีต่างๆเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มซักถามข้อสงสัย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาชีพเสริม 3 กลุ่ม 1.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน

2.กลุ่มผลิตน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและวางจำหน่ายในชุมชน

3.เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาะชำกล้าไม้ วางจำหน่ายในชุมชน

4.ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าในในเรื่องของการเพาะชำกล้าไม้ การตอนกิ่งพันธุ์ เพื่อที่จะสามารถนำมาปฏิบัตรสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

 2. เกิดกลุ่มเพาะชำกล้าไม้ วางจำหน่ายในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มเพาะชำ ตอนกิ่งพันธ์กล้าไม้จำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,600.00 7,500.00 0.00 0.00 11,100.00

อบรมให้ความรู้การปลูกพ์ชผักสมุนไพร

10 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo เกษตร ตำบลรัตภูมิ และปราชย์ชาวบ้านให้ความรู้เกษตร ตำบลรัตภูมิ และปราชย์ชาวบ้านให้ความรู้
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรจำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

5.พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.1.รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

5.2.อบรมให้ความรู้การการปลูกพืชผักสมุนไพร
วิธีการ

-อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักอย่างไรให้ปลอดสารภัย การเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างไรให้ได้ผล

-จัดทำแปลงสาธิต การปลูกพืชผักสมุนไพรของชุมชน สมาชิกกลุ่มร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์การปลูกพืช เช่น พริก,กวางตุ้ง,คะน้า,ตะใคร่ ,ผักบุ้ง ข่า ขมิ่น และผักชนิดอื่น

-ให้ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือน จำนวน 10 ชนิด

-ติดตามผลการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ


5.3.อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง 2 วัน

วิธีการ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน

-ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน ขี้วัว ฝางข้าว มาทำการผสมกับ พด และทำการกลับปุ๋ยทุก 7 วันจนกว่าปุ๋ยจะหายร้อน

-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการ ทำน้ำหมักไล่แมลงจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

5.4 กลุ่มเมล็ดพันธ์เพาะชำกล้าไม้
ตอนกิ่งพันธ์
วิธีการ
เพาะชำกล้าไม้ มะเขือ มะละกอ พริก ไผ่ มะนาว ผักเหลียง มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

 1. สาธิตการทำแปลงปลูกพืชผักสมุนไพร

 2. สรุปการอบรมเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มร่วมซักถามข้อสงสัย

โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ 1.นางมาลี พรหมเพชร เกษตรตำบลท่าชะมวง และ 2 .นายประภาศ ยอดสี ปราชย์ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมชิดกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาชีพเสริม 3 กลุ่ม 1.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน

2.กลุ่มผลิตน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและวางจำหน่ายในชุมชน

3.เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาะชำกล้าไม้ วางจำหน่ายในชุมชน

4.ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและวางจำหน่ายในชุมชน

2.เกิดการบริโภคผักปลอดสารพิษของสมาชิกในชุมชน

3.ครัวเรื่อนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 3,600.00 6,000.00 0.00 0.00 12,000.00

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

6 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ่มค่าไม่ฟุ่มเฟือย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกในชุมชน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เกิดข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านการเงินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนจนนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีกิน มีใช้ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ครอบครัวอบอุ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รวบรวมข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ ต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกในชุมชน 40 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,800.00 800.00 0.00 0.00 5,600.00

รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

4 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

5.พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.1.รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

5.2.อบรมให้ความรู้การการปลูกพืชผักสมุนไพร
วิธีการ

-อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักอย่างไรให้ปลอดสารภัย การเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างไรให้ได้ผล

-จัดทำแปลงสาธิต การปลูกพืชผักสมุนไพรของชุมชน สมาชิกกลุ่มร่วมกันเพาะเมล็ดพันธุ์การปลูกพืช เช่น พริก,กวางตุ้ง,คะน้า,ตะใคร่ ,ผักบุ้ง ข่า ขมิ่น และผักชนิดอื่น

-ให้ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือน จำนวน 10 ชนิด

-ติดตามผลการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ


5.3.อบรมการจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง 2 วัน

วิธีการ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน

-ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน ขี้วัว ฝางข้าว มาทำการผสมกับ พด และทำการกลับปุ๋ยทุก 7 วันจนกว่าปุ๋ยจะหายร้อน

-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการ ทำน้ำหมักไล่แมลงจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

5.4 กลุ่มเมล็ดพันธ์เพาะชำกล้าไม้
ตอนกิ่งพันธ์
วิธีการ
เพาะชำกล้าไม้ มะเขือ มะละกอ พริก ไผ่ มะนาว ผักเหลียง มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในบ้านหนองไม้แก่น จำนวน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รับสมัครสมาชิกกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มอาชีพเสริม 3 กลุ่ม 1.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน

2.กลุ่มผลิตน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและวางจำหน่ายในชุมชน

3.เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาะชำกล้าไม้ วางจำหน่ายในชุมชน

4.ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกลุ่ม ในการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มเมล็ดพันธุ์เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 30 คน

 2. กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 30 คน

 3. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  จำนวน 30 คน 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในบ้านหนองไม้แก่น จำนวน 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 540.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00

ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกันยายน

3 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

ประชุมสภาผู้นำชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สภาผู้นำชุมชนแบ่งหน้าที่มีศักยภาพในการวางแผนกิจกรรมของโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร

31 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

วัตถุประสงค์

ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน พัฒนาเครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลของครัวเรือนมาวิเคราะห์สรุปเป็นเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมย้อย

3.1.อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิให้คำแนะนำ

3.3.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

3.4.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร วิเคราะห์ หาทุนของชุมชน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จัดทำแผนที่ชุมชนโดยแยกประเภทตามสี ที่เป็นสัญลักษณ์ในชุมชน และทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ผังเครือญาติของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน และสมาชิกในชุมชน จำนวน 40 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงาน และสมาชิกในชุมชน จำนวน 40 คน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นจากรายบุคคล 1. ทุนในชุมชนมีอะไรบ้าง • ทรัพยากรด้านบุคคล มีผู้นำดีมีคนที่มีความสามารถมีคนมีความรู้มีปราชญ์ชาวบ้านมีบุคคลคุณภาพ มีการศึกษาที่ดีมีการร่วมมือกันในชุมชน • ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมดีมีทรัพยากรดีมีพื้นที่ดินดีมีที่ดินทำมาหากิน • สาธารณูปโภค มีไฟฟ้ามีถนนมีน้ำประปาหมู่บ้านมีแหล่งน้ำ • สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน มีกลุ่มออมทรัย์สถาบันการเงินมีโรงเรียนมหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้
2. สภาพปัญหาเป็นอย่างไรบ้าง • เศรษฐกิจ ยางราคาถูก ไม่มีทุนเพียงพอ ปัญหาหนี้สินล้นตัว • คนในชุมชน การไม่ให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาและการแก้ปัญหามีความขัดแย้งขาดความรู้ความสามารถที่เหมาะสม • ขาดปัจจัยการใช้งานในพื้นที่ เช่น ขาดน้ำในการเพาะปลูก
3. เราจะมีทางรอดอย่างไรบ้าง • พัฒนาคน มีจิตสำนึกรับผิดชอบมีคุณธรรมนำจิตใจพัฒนาจิตใจคนให้เข้มแข็งให้คนในชุมชนร่วมมือกันช่วยกันคิดช่วยกันทำ รวมกลุ่มกันทำงานจัดคนให้คู่กับงานจัดอบรมประชุม

• พัฒนาอาชีพ จัดการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงแก้ปัญหาให้ตรงจุดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานเสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีสวัสดิการเพื่อคนในชุมชนให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันจัดหาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาและอาศัยความรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

สรุปจากกลุ่มวิเคราะห์หมู่บ้าน 1. ที่มาของหมู่บ้าน เดิมชื่อบ้านต้นม่วงหีผี ต่อมาเรียกบ้านหนองจาด หมู่ที่ 4 คลองยางแดง แยกหมู่บ้านจากหมู่ 4 คลองยางแดงมาเป็นหมู่ 14 บ้านหนองไม้แก่นเมื่อ พ. ศ. 2545 บ้านหนองไม้แก่นมี 6 ชุมชน
1. บ้านหลังโรงงานไม้ขีด2. บ้านชายคลอง3. บ้านหนองจาด4. บ้านหนองไอ้เล 5. บ้านหนองหน้าซั้ง6. บ้านหนองไม้แก่น 2. ประเพณีดั้งเดิม
ทำบุญเดือนห้าอาบน้ำผู้สูงอายุ ทำบุญว่าง ทำบุญบ้าน ทำบุญเข้าพรรษา ทำบุญเดือนสิบ
ประเพณีชักพระ 3. ภูมิปัญญา
ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ค้าขาย ทำใต้ นวดแผนโบราณ หมอไหว้ภูมิ หมอต่อกระดูก วยาวัชกรทำคันไถ ทำเครื่องจักรสาน เช่นไซ สุ่ม ข้อง สาดเตย 4. การละเล่น หมากเก็บ หมากขุม เป่ากบ ข้ามยาง ตี่ เตย กระโดดเชือก โยนลูกแก้ว ซัดราวลูกฉุด ว่าว มโนรา หนังตะลุง กาหรอ 5. อาชีพหลัก
ทำนา ทำสวน ค้าขาย ปลูกผักรับจ้างทั่วไป 6. อาชีพรอง ทำกสิกรรม ปศุสัตว์ รับจ้างทั่วไป 7. การศึกษา
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี 8. การคมนาคมมี 3 เส้นทางหลัก สายชายคลอง – โคกสัก สายหนองจาด – โคกสัก สายไม้ไผ่งาม – โคกสัก 9. ของดี
แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เช่น คลอง ห้วย เขื่อน มีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 10. อื่นๆ
มีสถานที่ต่างๆ เช่น วัด มัสยิด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์เรียนรู้ สถาบันการเงิน กลุ่มออมทรัพย์
สรุปจากกลุ่มเกี่ยวกับโครงการ

 1. ความสำเร็จที่ภูมิใจในการทำโครงการนี้มีอะไรบ้าง • ได้เห็นความสามัคคี มีความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนสร้างความอยุ่ดีกินดี • ได้มีกฏระเบียบของหมู่บ้านมีประชาคมหมู่บ้าน มีแผนการจัดการหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน

 2. ความสำเร็จนั้นมีกระบวนการทำงานอย่างไร • มีการจัดอบรม ประชุมในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง • มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อจัดหาองค์ความรู้ เพื่อกลับมาประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง • มีการทำงานเป็นทีมร่วมกันคิดร่วมกันทำ

 3. มีเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จและไม่สำเร็จ • มีกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ • ผู้นำแต่ละองค์กรและผู้นำในหมู่บ้านต้องร่วมมือกัน • งบประมาณในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง • ความตั้งใจในการทำงาน • เมื่อไปดูงานข้างนอกแล้วกลับมาทำไม่ถูกทางหรือไม่ตรงเป้าหมายขาดความพร้อมในการลงมือปฏิบัติ หรือไม่ลงมือปฏิบัติ

 4. ถ้าต้องการจัดโครงการใหม่อีกครั้ง ท่านจะมีข้อเสนออะไร • พัฒนาบุคคลากรให้เห็นความสำคัญของชุมชนมากกว่านี้ • กำหนดระยะเวลาในการทำโครงการให้น้อยกว่านี้กำหนดระยะเวลาของโครงการให้สอดคล้องกับชุมชน • ตั้งเป้าหมายใหม่ หาอาชีพใหม่ให้ตรงจุด คิดใหม่ทำใหม่อยู่เสมอ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน และสมาชิกในชุมชน จำนวน 40 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,800.00 500.00 0.00 0.00 4,300.00

ประชุมประจำ เดือนสิงหาคม

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปกิจกรรมที่ผ่าน และวางแผนผลการดำเนินงานต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชนพื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

6 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อนำมาสรุปเป็นเอกสารการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมย้อย

3.1.อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิให้คำแนะนำ

3.3.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

3.4.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร วิเคราะห์ หาทุนของชุมชน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จัดทำแผนที่ชุมชนโดยแยกประเภทตามสี ที่เป็นสัญลักษณ์ในชุมชน และทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ผังเครือญาติของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน 3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเป็นเอกสาร

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 31 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน 3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00

ประชุมสภาแกนนำประจำ เดือนกรกฏาคม

12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ที่ประชุมได้ติดตามเรื่องการจัดทำแผนชุมชนโดยผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานถึงการจัดเก็บข้อมูลว่ายังไม่เรียบร้อยจะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการจัดประชุมสรุปแผน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสภาแกนนำเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินกิจรรมของโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการในเดือนถัดไป สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของเดือนที่ปผ่านมา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

ประชุมประจำ เดือนมิถุนายน

12 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

สภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน 3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาแกนนำ จำนวน 30 คน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บันทึกการประชุมสภาแกนนำชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ครั้งที่ 7/2559
ณ.อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ. สงขลา กิจกรรมเรื่องติดตามกิจกรรมโครงการลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงบ้านหนองไม้แก่นผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงในเรื่องของการเก็บข้อมูลชุมชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงต้องเลื่อนการประชุมสรุปแผนชุมชนออกไปก่อน ประกอบกับเงินในงวดที่ 2 ยังไม่เข้าบันชี้ซึ่งทางโครงการยังมีกิจกรรม อีก 5 กิจกรรมโครงการเมื่อเงินเข้าบัญชีจะต้องเร่งดำเนินการจัดทำกิจกรรมของโครงการให้ทันกับช่วงเวลาโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน 3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม

12 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แกนนำ จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อขับเคลือนงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาแกนนำ จำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่องเกี่่ยวกับโครงการประชารัฐได้มี มติให้เจาะบ่อบาดาลที่วัดรัตนวราราม

1.2 เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทำแผนชุมชนในเรื่องการขยายเขตประปาภูเขา

ว่าระที่ 2 รับรองวาระการประชุม ครั้งที่ 5 /2559 มติที่ประชุม รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันต์

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 5/2559 เรื่องติดตามกิจกรรมโครงการเรื่องการออกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลชุมชน เรื่องงบประมาณ รอบที่ 2  ยังไม่เข้าบัญชี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน 2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน 4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สภาแกนนำ จำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 850.00 100.00 0.00 0.00 950.00

ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 5

11 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาแกนนำตามวาระต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น ชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ และเรื่องอื่นๆในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ครั้งที่5/2559วันที่11เมษายน2559เวลา13.00น. ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านม.14ต.ท่าชะมวงอ.รัตภูมิจ.สงขลา

ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องทางอำเภอให้พัฒนาชุมชนทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อนำมาประกอบทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในวันที่18เมษายน2559เวลา13.30น.อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

1.2 เรื่องกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันที่13เม.ย.59เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณวัดรัตนวรารามให้ไปจัดสถานที่ในวันที่12เมษายน2559เวลา15.00 น.

1.3 เรื่องความเข้มแข็งของกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุม หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ยังอ่อนแอไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร

ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่4/2559 ที่ประชุม รับรองด้วยเสียงเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่4/2559 ที่ประชุมติดตามเรื่องการร่างกฎกติกาชุมชนหนองไม้แก่น ได้ร่างกฎกติกาชุมชนแล้วมีทั้งหมด12ข้อในการบังคับใช้กับพี่น้องในหมู่ที่14
3.2เรื่องติดตามกิจกรรมโครงการ ได้อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชนในวันที่7เมษายน2559เวลา10.00 – 15.00 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านจำนวนผู้นำชุมชน40คนใช้งบประมาณ6,400บาทเพื่อออกแบบการจัดเก็บข้อมูลชุมชน

ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องกำหนดวันทำกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ประชุม กำหนดวันที่ 14พฤษภาคม2559เวลา10.00 น. – 15.00 น.ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.14เรื่องการรวบรวมข้อมูลชุมชนทำแผนพัฒนาชุมชน
4.2 เรื่องกำหนดวันประชุมประจำเดือนสภาผู้นำ ที่ประชุมกำหนดวันที่12พ.ค.59เวลา13.00น.ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่น ๆ
5.1เรื่องกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประจำเดือนทุกวันที่16ของเดือน ที่ประชุม กำหนดพัฒนาสายหนองจาดเวลา15.00 น.เป็นต้นไป
5.2เรื่องการห้ามเผาไฟฉีดยาฆ่าหญ้าในฤดูแล้งเดือนเม.ย. – พ.ค.
5.3เรื่องงบตำบล5ล้านบาท หมู่14ได้งบประมาณ2แสนบาท ทำโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด6นิ้วความลึก60เมตรปริมาณน้ำได้6คิวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้
5.4เรื่องกิจกรรมการออกกำลังกายให้หางบประมาณมาทำฟิตเนตขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
5.5 เรื่องการขับขี่รถการสวมหมวกกันน๊อก100%ตรวจจับใบขับขี่รถทุกชนิด


ปิดประชุมเวลา 15.50น.


ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางคนิณยานวนสินธุ์)(นายบรรจบ จันทระ) เลขาสภาผู้นำชุมชน ประธานสภาผู้นำชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3 คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00

พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชน

7 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมย้อย

3.1.อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิให้คำแนะนำ

3.3.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

3.4.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร วิเคราะห์ หาทุนของชุมชน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จัดทำแผนที่ชุมชนโดยแยกประเภทตามสี ที่เป็นสัญลักษณ์ในชุมชน และทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ผังเครือญาติของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 13 วัยทำงาน 27 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ออกแบบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่นประวัตความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน 13 วัยทำงาน 27 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,100.00 0.00 3,800.00 500.00 0.00 0.00 6,400.00

ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4

12 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่ว%E

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาแกนนำจำนวน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาแกนนำ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการในเดือนถัดไปเพื่อให้ตรงตามกิจกรรมของโครงการที่ได้วางไว้ ที่ประชุมดำเนินการร่างกฏกติกาชุมชนบ้านหนองไม้แก่น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.มีสภาแกนนำเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.สภาแกนนำรู้และเข้าใจการดำเนินกิจกรรมโครงการและร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

4.มีร่างกฎกติกาชุมชนจำนวน 12 ข้อ

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้นำชุมชนบ้านนองไม้แก่นหมู่ที่14ต.ท่าชะมวงอ.รัตภูมิจ.สงขลา ครั้งที่4/2559วันที่12มีนาคม2559เวลา13.00น. ณ.อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหนองไม้แก่น

ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องกฎระเบียบชุมชนที่ร่างขึ้นมาบังคับใช้ร่วมกันภายในหมู่ที่14

1.2 เรื่องการประชุมที่หอประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีและเสนอเรื่องต่าง ๆ เช่นชรบ.กับกรรมการหมู่บ้านควรได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่บทบาทหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านเทียบเท่ากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1.3 เรื่องโครงการตำบล5ล้านบาทหมู่ที่14ได้เจาะบ่อบาดาล1ลูกจำนวนเงิน2แสนบาทและให้มาลอกคูข้างถนนความยาว200เมตรความกว้าง2เมตรความลึก1เมตรจำนวนเงิน27,000บาท


ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมครั้งที่3/2559วันที่3กุมภาพันธ์2553 ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์


ระเบียบวาระที่3เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว3/2559 ที่ประชุมติดตาม-การร่างกฎระเบียบชุมชนยังไม่แล้วเสร็จ - การทำธรรมเนียบสภาผู้นำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.2 เรื่องติดตามกิจกรรมโครงการสสส.การลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน- ได้รวบรวมโครงการที่ทำไปแล้วทั้งหมดพร้อมเอกสารรายรับ-รายจ่ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่รับตรวจสอบโครงการที่มอ. เพื่อจะรับงบประมาณรอบที่2มาดำเนินกิจกรรมโครงการต่อไป


ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1เรื่องการร่างกฎกติกาชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ที่ประชุมเสนอ - ร่างกฎระเบียบชุมชนบ้านหนองไม้แก่นจำนวน12ข้อต่อไปนี้

ข้อ1กฎระเบียบว่าด้วยการลักเล็กขโมยน้อย เช่นขี้ยางผลผลิตทางการเกษตรไก่เป็ดเป็นต้น บทลงโทษ

(1)ปรับไม่เกิน10เท่าของราคาสินค้าที่ขโมย

(2) ขึ้นป้ายในที่สาธารณะเป็นเวลา3เดือน

(3) งดการทำธุระกรรมทางการเงินในชุมชนทุกกองทุนฯ

ข้อ2การขาดการประชุมทั้งผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไปติดต่อกัน3ครั้งโดยไม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บทลงโทษ

(1) งดการทำธุระกรรมทางการเงินในชุมชนทุกกองทุนฯ

(2) ตัดสิทธิในการลงสมัครเป็นผู้นำ

(3) มีมติให้ออกจากการเป็นผู้นำ(ถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้นำ)

ข้อ3ผู้ที่ไม่เคารพกฎระเบียบชุมชน บทลงโทษ

(1) ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่ร่วมมือในกิจกรรมทุกเรื่อง (เช่นงานแต่งงานบวชงานศพเป็นต้น)

(2) ไม่ให้สวัสดิการใด ๆ

(3) งดการทำธุรกรรมทางการเงินในชุมชนทุกกองทุนฯ

ข้อ4การดูแลสัตว์เลียงในชุมชน บทลงโทษ

(1) ปรับไม่เกิน10เท่าของที่สัตว์เลี้ยงทำให้เสียหาย

(2) ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

(3) ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในเขตรับผิดชอบของตัวเองเท่านั้น

ข้อ5เรื่องของการดูแลชุมชนให้เกิดความสงบความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน กิจกรรม

(1) ร่วมกันเข้าเวรเฝ้าระวังดูแลความสงบที่ป้อม ชรบ.ทุกวันเวลา19.00 – 23.00น.

(2) การตั้งจุดตรวจหรือการลาดตระเวนอย่างน้อยเดือนละ2ครั้ง

(3) การแจ้งเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆ เดือนละ1ครั้ง


ข้อ6การดูแลความสะอาดภายในชุมชน กิจกรรมและบทลงโทษ

(1) ร่วมกันพัฒนาดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชนเดือนละ1 ครั้งทุกวันที่16ของเดือนเวลา15.00 - 17.00น.

(2) บทลงโทษผู้ที่ทิ้งขยะในบริเวณชุมชนหมู่ที่14ปรับครั้งละไม่เกิน500บาท

(3) ให้ครัวเรือนภายในชุมชนหมู่ที่14จัดบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ7เรื่องยาเสพติดภายในชุมชนหมู่ที่14 บทลงโทษ

(1) ห้ามร่วมกิจกรรมทุกอย่างกับครัวเรือนผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนหมู่ 14

(2) ขึ้นป้ายชื่อผู้ค้ายาเสพติดในที่ชุมชนเวลา3เดือน

(3) งดทำธุระกรรมทางการเงินทุกกองทุนฯ

(4) งดการช่วยเหลือทุกอย่างจากชุมชนหมู่ 14

(5) ผู้เสพยาเสพติดภายในชุมชนหมู่ที่14ให้นำไปบำบัด

(6) หาอาชีพให้ผู้เสพยาเสพติดภายในชุมชน หมู่ที่14

ข้อ8การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหมู่ที่14 กิจกรรมและบทลงโทษ

(1) ส่งเสริมให้ปลูกพืชร่วมยาง

(2) ส่งเสริมปลูกไม้บริเวณบ้านและบริเวณที่สาธารณะหัวไร่ปลายนา

(3) รณรงค์ไม่ให้ใช้โฟมใส่อาหาร

(4) รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก

(5) ส่งเสริมให้ทำปุ๋ยใช้เอง

(6) รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมี

(7) รณรงค์ห้ามเผาป่าไม้

(8) ห้ามบุกรุกหรือทำลายเขตสาธารณะเช่นห้วย คูคลอง

(9) จับปลาในเขตอนุรักษ์ปรับตัวละ500บาท

(10) ตัดต้นไม้ในเขตอนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาตปรับต้นละ10,000บาท

(11)จับสัตว์ในเขตอนุรักษ์ปรับตัวละ10,000บาท

(12)งดการทำธุระกรรมทางการเงินทุกกองทุนฯ

(13)งดการช่วยเหลือต่าง ๆ ภายในชุมชน

ข้อ9การเล่นการพนันภายในชุมชนหมู่ที่14 บทลงโทษ

(1) ห้ามซื้อขายหรือเล่นการพนันภายที่ชุมชนในหมู่ที่14

(2) ห้ามซื้อขายหวยสัตว์เด็ดขาดภายในหมู่ที่14

(3) งดการทำธุระกรรมทางการเงินทุกกองทุนฯ

(4) งดการช่วยเหลือต่าง ๆ ภายในชุมชน

ข้อ10การควบคุมบุคคลที่เข้ามาอยู่ภายในชุมชนหมู่ที่14

(1) ให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชุมชน หมู่ที่14ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ

(2) ถ้าบุคคลใดเข้ามาอยู่ในหมู่14 ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบให้ขับไล่ออกไปจากหมู่ที่ 14ทันที

(3) ครัวเรือนที่ให้บุคคลอื่นมาอยู่ในหมู่14ต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้ที่เข้ามาอาศัยในหมู่ที่14ทุกอย่าง

ข้อ11การดูแลสุขภาพพลานามัยในหมู่ที่14

(1) รณรงค์การไม่บริโภคอาหารหวาน เค็มมันจัด

(2) รณรงค์การลดการดื่มน้ำอัดลม

(3) รณรงค์การลดละเลิกของมึนเมาเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดทุกชนิด

(4) รณรงค์การทำอาหารกินเอง ปลูกผักกินเอง

(5) รณรงค์การเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

ข้อ12การแก้ปัญหาความจนหนี้สินภาคครัวเรือน กิจกรรม

(1)ทุกครัวเรือนต้องทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของครัวเรือน

(2) ทุกครัวเรือนต้องทำกิจกรรมลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเช่นปลูกผักกินเอง ทำปุ๋ยหมักให้เองทำน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

(3) ทุกครัวเรือนรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

(4) มีการออมเงินอย่างน้อย 10%ของรายได้

(5) ลดละเลิกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นกับครัวเรือนเช่นการเล่นการพนันสิ่งเสพติดรายจ่ายฟุ่มเฟือย4.2เรื่องการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมกำหนด วันที่2เมษายน59ทำกิจกรรมโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชนออกแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลชุมชน วันที่11เมษายน59ประชุมสภาผู้นำชุมชนเวลา13.00น.ณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่น ๆ


ปิดประชุมเวลา16.00น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางคนิณยา นวนสินธุ์) (นายบรรจบ จันทระ)
เลขาสภาผู้นำชุมชน ประธานสภาผู้นำชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

สภาแกนนำจำนวน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร 500 บาท

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

ตรวจเอกสารจัดทำรายงานงวดที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการจัดทำโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารจัดทำรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำบันทึกการลงข้อมูในเว็ปไซค์ การจัดทำเอกสารการเงิน การจ่ายภาษี 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจสอบเอกสารการลงข้อมูลในเว๊ปไซค์การทำเอกสารการเงิน จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำส่งรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปิดงวดครั้งที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ทำรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานบันทึกลงในระบบเว็ปไซค์ จัดทำเอกสารการเงิน การหักภาษีณที่จ่าย ตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ สจรส พี่เลี้ยง เพื่อจัดส่งรายงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเอกสารการเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การแก้ไขเอกสารการเงิน การบันทึกกิจกรรมการลงรูปในแต่ละกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

คนในชุมชนมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วิธีการ

4.1.ประชุมให้ความรู้การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ

4.3.ทดลองใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการโครงการ

4.4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

4.5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสารจัดเวทีเสวนา คืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนให้กับครัวเรือน จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของรายรับ รายจ่าย เพิ่มลดอย่างไร

4.6 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบ ที่มีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นในชุมชนในวันสรุปปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. เด็ก 15 คน
 2. วัยทำงาน 60 คน
 3. ผู้สูงอายุ 25 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมรับทราบการทำบัญชีครัวเรือน การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน
 • ทดลองการใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน

2.เกิดข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน นำไปสูการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านการเงินและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนจนนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีกิน มีใช้ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ครอบครัวอบอุ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การทำบัญชีครัวเรือน การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน
 • ทดลองการใช้เครื่องมือกับคณะกรรมการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 1. เด็ก 15 คน
 2. วัยทำงาน 60 คน
 3. ผู้สูงอายุ 25 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ในงวดที่ 2 ควรแนบไฟล์บัญชีครัวเรือนที่มีการเก็บข้อมูลอะไร หรือพิมพ์ข้อมูลว่ามีการบัญชีอะไรบ้าง ทดลองใช้เครื่องมือ เกิดข้อมูลด้าน รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน และชุมชนเบื้องต้น แสดงข้อมูลที่เก็บมาเบื้องต้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 3,000.00 12,000.00 500.00 0.00 0.00 17,700.00

ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

กำหนดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.วัยทำงาน 23 คน 2.ผู้สูงอายุ 7 คน กำหนดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดการประชุมประจำเดือนในวันที่ 12 ของทุกเดือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กำหนดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดการประชุมประจำเดือนในวันที่ 12 ของทุกเดือน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป้าหมายโครงการจำนวน 100 ครัวเรือน ได้แบ่งผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเป็นเขต 5 เขตหนองจาดนอก หนองจาดใน หนองไม้แก่น หนองหน้าซั่ง ชายคลอง
 2. เรื่องอื่นๆมีการพิจารณา 2 วาระ
  วาระที่ 1 เรื่อง การร่างกฏกติกาชุมชน
  วาระที่ 2 เรื่อง การจัดทำ ทำเนียบสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
  และเรื่องอื่นๆประธานที่ประชุมแจ้งการทำกิจกรรมครั้งต่อไปให้ชะลอไว้ก่อน ให้เสร็จเรื่องการชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์2559 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

1.วัยทำงาน 23 คน 2.ผู้สูงอายุ 7 คน กำหนดกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดการประชุมประจำเดือนในวันที่ 12 ของทุกเดือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการเก็บข้อมูลครัวเือน

29 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมย้อย

3.1.อบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน แกนนำในชุมชน ในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนออกแบบความต้องการข้อมูลชุมชนที่อยากทราบ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจชุมชนได้มากขึ้น เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญา พื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิให้คำแนะนำ

3.3.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลชุมชน พื้นที่โซนที่ตัวเองรับผิดชอบ

3.4.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นเอกสาร วิเคราะห์ หาทุนของชุมชน ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จัดทำแผนที่ชุมชนโดยแยกประเภทตามสี ที่เป็นสัญลักษณ์ในชุมชน และทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชน ผังเครือญาติของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. เด็ก 13 คน
 2. วัยทำงาน 27 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนชุมชนเองได้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลเรื่อง สถาณการณ์ชุมชน ทุนชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ฐานข้อมูลของชุมชน ประวัติชุมชน ผังชุมชน ข้อมูลทั่วไป รายรับรายจ่ายของครัวเรือน ข้อมูลอาชีพ ภูมิปัญญา ปราชญ์ และข้อมูลอื่นๆ

 2. ทุนชุมชน มีวัด มัสยิส มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสถาบันการเงิน ห้วย คลอง พื่นที่ราบที่เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตร ภูมิปัญญาปราชญ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
 1. เด็ก 13 คน
 2. วัยทำงาน 27 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,200.00 0.00 4,800.00 500.00 0.00 0.00 7,500.00

ศึกษาดูงาน 1 วันการทำเกษตร การปลูกพืช ปลูกผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

28 มกราคม 2559 เวลา 07:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

5.ศึกษาดูงาน 1 วัน การทำเกษตร การปลูกพืช ปลูกผัก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนต้นแบบ บ้านป่าโหนด หมู่7 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลาจากนั้นจึงสรุปงานและระดมความคิดเห็นในการปรับใช้กับชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

แกนนำ และคนในชุมชน

 1. เด็ก 10 คน
 2. วัยทำงาน 30 คน
 3. ผู้สูงอายุ 10 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ศึกษาดูงาน 1 วัน การคัดแยกขยะ การแปรรูปอาหาร  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนต้นแบบ อบต.ท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การคัดแยกขยะ ได้มีการประชุมคนในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะ ให้ถูกต้องโดยแยกขยะ เป็นขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิ้ล ขยะมีพิษ ให้เป็นสัดส่วน
 2. การแปรรูปอกหาร เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วย มันสำปะหลังฟักทองทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและแปรรูป ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยตั้งกลุ่มและทำอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้าน
 3. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การทำน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้เอง ในครัวเรือนและทำกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของครัวเรือน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

แกนนำ และคนในชุมชน

 1. เด็ก 10 คน
 2. วัยทำงาน 30 คน
 3. ผู้สูงอายุ 10 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 16,000.00 1,000.00 0.00 0.00 19,700.00

อบรมพัฒนาศักยภาพสภาแกนนำ

18 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

บทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.วัยทำงาน 23 คน 2.ผู้สูงอายุ 7 คน อบรมบทบาทการทำหน้าที่ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมบทบาทการทำหน้าที่ผู้นำชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการอบรมเรื่องภาวะผู้นำ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ และเรื่องสภาองค์กรชุมชน

2.มีการเลือกตั้งประธานสภา รองประธานสภา เลขา เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบ เพื่อบริหารสภาองค์กรชุมชนบ้านหนองไม้แก่น และมีการอธิบายถึงกฏระเบียบของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

3.มีการนัดประชุมสภา ทุกวันที่ 12 ของเดือน เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ภายในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

1.วัยทำงาน 23 คน 2.ผู้สูงอายุ 7 คน อบรมบทบาทการทำหน้าที่ผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 980.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 7,580.00

ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2

12 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 23 คน ผู้สูงอายุ 7 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • หาข้อตกลงในการไปศึกษาดูงาน
 • การจัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ศึกษาดูงาน 1 วัน ที่ อบต.ท่าข้าม
 • การคัดแยกขยะ
 • ผลิตภัณฆ์ใช้เองและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การแปรรูปอาหารที่มีในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 23 คน ผู้สูงอายุ 7 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมสนับสนุนวิชาการ สจรส มอ หาดใหญ่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโครงการได้จัดประชุมชี้แจงโครงการขึ้นโดยเชิญคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการ เพื่อสร้างความร่วมมือแกคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อนงานชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

2.จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยการเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการ และประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 208 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม. 30 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร พัฒนาชุมชน กศน วิทยาลัย อบต.เทศบาลเมือง รวม 30 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 20 คน พี่น้องในชุมชน 128 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและปีชระชาชนเข้ารับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2.ชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและมีความตระหนักว่างบประมาณที่ได้มาเป็นของคนในชุมชนทุกคน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคนเข้าร่วม 208 คน ได้แก่ อสม. 30 คนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร พัฒนาชุมชน กศน วิทยาลัย อบต.เทศบาลเมือง รวม 30 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 20 คน พี่น้องในชุมชน 128 คน

2.มีการอธิบายเรื่องที่มาของงบประมาณโครงการ สสส.ที่ได้จัดสรรจากรัฐบาล 2%ของภาษีสรรพสามิตร การชี้แจงรายละเอียดของโครงการลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น

3.ที่ประชุมได้ซักถามถึงกิจกรรมว่า ชุมชนได้อะไรจากโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงให้ได้ทราบถึงกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

4.การสังเกตุจากการประชุมคนส่วนใหญ่เห็นด้วยจากการทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง ยังมีคนบางส่วนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาชุมชนถึงแม้ทางผู้รับผิดชอบโครงการพยายามชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 208 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

อสม. 30 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร พัฒนาชุมชน กศน วิทยาลัย อบต.เทศบาลเมือง รวม 30 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 20 คน พี่น้องในชุมชน 128 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 500.00 8,000.00 500.00 0.00 0.00 9,200.00

“การพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ดานการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน”

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม
09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการ
โดย คุณญัตติพงค แกวทอง : สจรส.มอ.
09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทํารายงานการเงินที่ถูกตอง
โดย คุณนงลักษณ รักเลง และคุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.
10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนนาอยู
โดย คุณสุทธิพงษ อุสาหะพงษสิน
11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทํารายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง
กลุม 1 : คุณซูวารี มอซู
กลุม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี
กลุม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี
กลุม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง
กลุม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง
กลุม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส
กลุม 7 : คุณฮามีด5ะ หวันนุรัตน
กลุม 8 : คุณจุรีย หนูผุด
16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อธิบาย ให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้รับผิดชอบโครงการ เรื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยคุณญัตติพงศ์ แก้วทอง ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างการเขียนเอกสารการเงิน โดยคุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ อธิบาย ให้ความรู้ เรื่องภาษี การจ่ายภาษี โดยคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน แบ่งกลุ่มตามจังหวัดทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน ให้คำแนะนำการทำรายงานกิจกรรม และทดลองทำการหักภาษี โดยแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. พร้อมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนการทำโครงการร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการแบ่งกลุ่มตรวจสอบเอกสาร ให้คำแนะนำการเขียนรายงานกิจกรรม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษี ได้ฝึกทำการเสียภาษี และพูดคุยซักถามในเรื่องที่สงสัย ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการหักภาษีและดำเนินการเริ่มหักภาษีในเดือนถัดไป คือ เดือนธันวาคม 2558

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้เข้าร่วมโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

อบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่าย

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เรียนรู้ในการแยกประเภทเอกการเงินที่จะต้องจ่ายภาษีและวิธีจัดเก็บเอกสารเพื่อสรุปการใช้จ่ายในกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางภัทราวรรณ เสนคง ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล
นางดรุณวรรณ คงเกต ตำแหน่ง การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
เอกสารต่างๆ
แยกประเภทที่จะต้องเสียภาษีและใบสำคัญรับ- จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฟังบรรยายวิธีการจ่ายภาษี จากเจ้าหน้าที่ สจรส มอ หาดใหญ่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการสามารถจัดทำเอกสารการจ่ายภาษีได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานและเอกสารทางการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ท่าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ตรวจสอบแผนของโครงการว่ามีค่าใช้จ่ายใดในกิจกรรมที่จะต้องจ่ายภาษี ให้ดำเนินการเดินต่อเดือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ประชุมสภาแกนนำประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1.เกิดสภาแกนนำในการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.คัดเลือกแกนนำที่มาจากกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน30 คนเพื่อจัดตั้งเป็นสภาแกนนำชุมชน

-ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คน

-ส.อบต.จำนวน3
คน

-อสม. จำนวน 6 คน

-ประธานกลุ่มต่างๆจำนวน 8 คน

-ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน5 คน

-ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 6 คนวิธีการ

-อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำในการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

-ร่างกฎกติกาการทำงานร่วมกันของแกนนำที่มาจากกลุ่มต่าง

-แบ่งบทบาทหน้าที่ในด่านต่างๆ เช่น การเงิน การเก็บข้อมูล การกำหนดเกณฑ์ ประชาสัมพันธิ์เชื่อมโยงกับองค์กรถายนอก

-ประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชน2.ประชุมติดตามประเมินผลภาพรวมของโครงการประจำเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. วัยทำงาน 23 คน

- ส.อบต. - อสม.
- ประธานกลุ่มต่างๆ - ปราชญ์ชาวบ้าน - ตัวแทนชาวบ้าน

 1. ผู้สูงอายุ 7 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.สภาแกนนำชุมชนมีการประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคนในชุมชน

2.ร้อยละ 80 ของสภาแกนนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.มีโครงสร้างกฏกติกาของสภาแกนนำชุมชน

4.สภาแกนนำเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดคณะกรรมแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ

1.จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำ

 • นายบรรจบ จันทระประธาน
 • นางภัทราวรรณ เสนคงรองประธาน
 • นายกิตติ แจ่มจันทารองประธาน
 • นางคณิรยา สวนสินธ์เลขานุการ
 • นายณรงค์ศักดิ์บุญรอดฝ่ายตรวจสอบ
 • นายเพิ่ม มณีสว่างปฏิคม
 • นางสาวอนงค์ เสมอนุ่น ปฏิคม
 • นายอำพร พงค์แพะประชาสัมพันธ์
 • นางสาวมาลี บุญรัตน์ ประชาสัมพันธ์

ที่เหลือเป็นคณะกรรมการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 1. วัยทำงาน 23 คน

- ส.อบต. - อสม.
- ประธานกลุ่มต่างๆ - ปราชญ์ชาวบ้าน - ตัวแทนชาวบ้าน

 1. ผู้สูงอายุ 7 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 750.00 100.00 0.00 0.00 950.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00น.-15:00น. น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทำป้ายปลอดบุหรี่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 250 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 6 ป้าย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่จำนวน 6 ป้าย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ประถมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมประถมนิเทศโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประถมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ปฐมนิเทศโครงการ ปี 2558

5 ตุลาคม 2558 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

 • 09.00 – 10.00 น. ประชุมทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา

 • 10.00 - 10.30 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-10.30 - 11.30 น การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา และคุณสุวิทย์ หมาดอะดำ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์

 • 11.30 - 12.00 น. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

 • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา ข้อมูลที่เน้นย้ำ คือ เรื่องการแบ่งบทบาททีมงานในโครงการ การวางแผนทำกิจกรรม การจัดการงานการเงิน ที่สำคัญทาง สจรส.มอ.จะตรวจสอบการรายงานกิจรรมทางเวบไซต์หากไม่มีมีการรายงานกิจกรรมเกิน 2 เดือน จะทำการบุติโครงการ
 • อธิบายการจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกเงินจากธนาคารมาทำกิจกรรม ซึ่งจะไม่สามารถถือเงินสดในมือเกิน 5,000 บาท วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์
 • อธิบายขั้นตอนการลงข้อมูลในเวบไซต์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องลงในวันนี้ คือ ปฏิทินแผนการทำกิจกรรมตลอด 1 ปี โดยคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ และ คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
 • ซักถามข้อสงสัยจากผู้รับทุน และชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการโดยทีมพี่เลี้ยง และ ทีม สจรส.มอ. และฝึกปฏิบัติเขียนใบสำคัญรับเงิน และการรายงานกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการมีความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกข้อมูการลงปฎิทินโครงการ การทำเอกสารการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
บ้านหนองไม้แก่นบ้านหนองไม้แก่น
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นาง ภัทราวรรณ เสนคง นางสาว มัลลิกา ชุมละออ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบเอกสารคู่สัญญาให้กับเว็บไซด์ แนะนำวิธีการทำเอกสารการเงินการลงรายละเอียดโครงการในระบบเว็บไซด์ ฅนใต้สร้างสุข การจัดทำทำปฏิทินโครงการ ปฐมนิเทศโครงการ ปี 2558

5 ตุลาคม 2558 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

 • 09.00 – 10.00 น. ประชุมทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา

 • 10.00 - 10.30 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-10.30 - 11.30 น การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา และคุณสุวิทย์ หมาดอะดำ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์

 • 11.30 - 12.00 น. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

 • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 • อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา ข้อมูลที่เน้นย้ำ คือ เรื่องการแบ่งบทบาททีมงานในโครงการ การวางแผนทำกิจกรรม การจัดการงานการเงิน ที่สำคัญทาง สจรส.มอ.จะตรวจสอบการรายงานกิจรรมทางเวบไซต์หากไม่มีมีการรายงานกิจกรรมเกิน 2 เดือน จะทำการบุติโครงการ
 • อธิบายการจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกเงินจากธนาคารมาทำกิจกรรม ซึ่งจะไม่สามารถถือเงินสดในมือเกิน 5,000 บาท วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์
 • อธิบายขั้นตอนการลงข้อมูลในเวบไซต์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องลงในวันนี้ คือ ปฏิทินแผนการทำกิจกรรมตลอด 1 ปี โดยคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ และ คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
 • ซักถามข้อสงสัยจากผู้รับทุน และชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการโดยทีมพี่เลี้ยง และ ทีม สจรส.มอ. และฝึกปฏิบัติเขียนใบสำคัญรับเงิน และการรายงานกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโครงการได้ตรวจสอบเอกสารคู่สัญญาให้ตรงกับเว็บไซด์ ทางโครงการมีความเข้าใจในการลงข้อมูลในเว็บไซด์ สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ มีความเข้าใจในการทำเอกสารการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

นาง ภัทราวรรณ เสนคง นางสาว มัลลิกา ชุมละออ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การตรวจเอกสารคู่สัญญา การลงข้อมูลในเว็บไซด์ การจัดทำเอกสารการเงิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00