บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 08:06:31
Project trainer
แก้ไขโดย ใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559 08:12:27 น.

ชื่อกิจกรรม : สรุปปิดโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงร่วมกิจกรรมสรุปถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการลดรายจ่าย เสริมรายได้ การทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลียงติดตามโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสรุปิดโครงการการถอดบทเรียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดชุดความรู้จากการถอดบทเรียน ลดรายจ่ายเสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิธีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 14:14:59
Project trainer
แก้ไขโดย ใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 14:17:44 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจเอกสารจัดทำรายงานงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการจัดทำโครงการงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจเอกสารจัดทำรายงานงวดที่ 1 ในเรื่องของเอกสารการเงินการจ่ายภาษี การลงข้อมูลในเว๊ปไซค์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำบันทึกการลงข้อมูในเว็ปไซค์ การจัดทำเอกสารการเงิน การจ่ายภาษี 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจสอบเอกสารการลงข้อมูลในเว๊ปไซค์การทำเอกสารการเงิน จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำส่งรายงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:39:32
Project trainer
แก้ไขโดย ใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 16:42:22 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ทีมสนับสนุนวิชาการ สจรส มอ หาดใหญ่

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        ทางโครงการได้จัดประชุมชี้แจงโครงการขึ้นโดยเชิญคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการ เพื่อสร้างความร่วมมือแกคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        -

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        -

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

         

        21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 30 มกราคม 2559 13:13:59
        Project trainer
        แก้ไขโดย ใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 14:02:14 น.

        ชื่อกิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ดานการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน”

        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ. 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทํารายงานการเงินที่ถูกตอง โดย คุณนงลักษณ์ ร์กเลง และคุณเยาวลักษณ์ รีสุกใส : สจรส.มอ. 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนนาอยู โดย คุณสุทธิพงษ อุสาหะพงษสิน 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทํารายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง กลุม 1 : คุณซูวารี มอซู กลุม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี กลุม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง กลุม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง กลุม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส กลุม 7 : คุณฮามีด5ะ หวันนุรัตน กลุม 8 : คุณจุรีย หนูผุด 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้เข้าร่วมโครงการ

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             อธิบาย ให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้รับผิดชอบโครงการ เรื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยคุณญัตติพงศ์ แก้วทอง ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างการเขียนเอกสารการเงิน โดยคุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ อธิบาย ให้ความรู้ เรื่องภาษี การจ่ายภาษี โดยคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน แบ่งกลุ่มตามจังหวัดทำการตรวจสอบเอกสารการเงิน ให้คำแนะนำการทำรายงานกิจกรรม และทดลองทำการหักภาษี โดยแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. พร้อมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนการทำโครงการร่วมกัน

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             จากการแบ่งกลุ่มตรวจสอบเอกสาร ให้คำแนะนำการเขียนรายงานกิจกรรม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษี ได้ฝึกทำการเสียภาษี และพูดคุยซักถามในเรื่องที่สงสัย ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการหักภาษีและดำเนินการเริ่มหักภาษีในเดือนถัดไป คือ เดือนธันวาคม 2558

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

             -

             5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
             รายงานจากพี่เลี้ยง
             โพสท์โดยใบเฟริ์น สุวรรณมณีใบเฟริ์น สุวรรณมณีเมื่อ 30 มกราคม 2559 12:33:42
             Project trainer
             แก้ไขโดย ใบเฟริ์น สุวรรณมณี เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 14:07:27 น.

             ชื่อกิจกรรม : ประถมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558

             กิจกรรมหลัก :

             คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
             วัตถุประสงค์

             เพื่อประชุมประถมนิเทศโครงการ

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             ปฐมนิเทศโครงการ ปี 2558

             5 ตุลาคม 2558 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

             • 09.00 – 10.00 น. ประชุมทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา

             • 10.00 - 10.30 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             -10.30 - 11.30 น การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา และคุณสุวิทย์ หมาดอะดำ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์

             • 11.30 - 12.00 น. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

             • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

             • 13.00 – 14.00 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

             • 14.00 – 17.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเวบไซต์ • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี


              6 ตุลาคม 2558

             -09.00 – 10.00 น. การบันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรม การจัดทำรายงานโครงการ โดย คุณอารีย์ สุวรรณชาตรี

             -11.00 – 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์(ต่อ) • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
             • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี
             • รายงานผู้รับผิดชอบ “กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการปี 2558”

             • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

             • 13.00 – 14.00 น.ประชุมพี่เลี้ยงติดตามโครงการวางแผนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีม สจรส.มอ.

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ปฐมนิเทศโครงการ ปี 2558

             5 ตุลาคม 2558 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

             • 09.00 – 10.00 น. ประชุมทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา

             • 10.00 - 10.30 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             -10.30 - 11.30 น การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา และคุณสุวิทย์ หมาดอะดำ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์

             • 11.30 - 12.00 น. การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ โดย คุณถนอม ขุนเพ็รช

             • 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

             • อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย คุณนฤมล ฮะอุรา ข้อมูลที่เน้นย้ำ คือ เรื่องการแบ่งบทบาททีมงานในโครงการ การวางแผนทำกิจกรรม การจัดการงานการเงิน ที่สำคัญทาง สจรส.มอ.จะตรวจสอบการรายงานกิจรรมทางเวบไซต์หากไม่มีมีการรายงานกิจกรรมเกิน 2 เดือน จะทำการบุติโครงการ
             • อธิบายการจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกเงินจากธนาคารมาทำกิจกรรม ซึ่งจะไม่สามารถถือเงินสดในมือเกิน 5,000 บาท วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน โดย คุณธิดา เหมือนพะวงศ์
             • อธิบายขั้นตอนการลงข้อมูลในเวบไซต์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องลงในวันนี้ คือ ปฏิทินแผนการทำกิจกรรมตลอด 1 ปี โดยคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ และ คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
             • ซักถามข้อสงสัยจากผู้รับทุน และชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการโดยทีมพี่เลี้ยง และ ทีม สจรส.มอ. และฝึกปฏิบัติเขียนใบสำคัญรับเงิน และการรายงานกิจกรรม
             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             โครงการมีความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกข้อมูการลงปฎิทินโครงการ การทำเอกสารการเงิน

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             -

             ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

             -

             ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

             -