แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น

รหัสโครงการ 58-03886 รหัสสัญญา 58-00-2141 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

มีการสำรวจข้อมูลของชุมชนและการสำรวจรายรับรายจ่ายของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูล

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

มีประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในชุมชน ผ่านเวทีประชุมสภาผู้นำประจำเดือนทุกเดือน ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่ผ่านผู้นำชุมชน

-ทีมสภาผู้นำประชุมประจำเดือนของสภาหนองไม้แก่น -เว้ปไซต์ คนใต้สร้างสุข

ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวที สภาชุมชน

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกลุ่ม ในการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มเมล็ดพันธุ์เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 30 คน

กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 30 คน

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพจำนวน 30 คน

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไม้แก่น

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้หมู่14 บ้านหนองไม้แก่น

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การปลูกผักปลอดสารพิษและการจัดสวนสมุนไพร ทำให้คนในชุมชนได้บริโภคอาหารและยาที่ปลอดภัย

ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข ภาพถ่ายกิจกรรม แปลงผักลอดสารพิษและสวนสมุนไพร

เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การกำหนดให้พื้นที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ทำให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ลงได้ในช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพทำให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากขึ้น

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม ป้ายเขตปลอดบุหรี่

ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้คลอบคลุมเต็มพื้นที่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการปลูกพืชผักสมุนไพร ผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชน

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน -มีการรวมกลุ่มกันเพื่อลดรายจ่ายเสริมรายได้ในครัวเรือน

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดกลุ่มเมล็ดพันธุ์เพาะชำกล้าไม้

กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพจำนวน

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม

พัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกฎกติกาของสภาผู้นำชุมชน เผื่อใช้ในการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นระเบียบ

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มต่างๆในชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่นกสน เกษตรอำเภอ มหาวิทยาลัยในชุมชน

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีสถาแกนนำของชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ข้อมูลในเว็บไซต์ ภาพถ่ายกิจกรรม บันทึกการประชุม

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีจำนวนประชากร 154ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอยอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ทำนาเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ประชากรในชุมชนประสบปัญหาในเรื่องของการมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์โครงการดังนี้

 1. เกิดสภาแกนนำชุมชน จำนวน 30 คน
 2. คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในเรื่องของสภาแกนนำมากขึ้นจากการจัดอบรมสภาแกนนำ
 3. เกิดการทำงานร่วมกันของแกนนำชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนงานของสภาแกนนำชุมชน
 4. เกิดกลุ่ม ในการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเมล็ดพันธุ์เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 30 คน กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 30 คน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพจำนวน 30 คน
 5. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าในในเรื่องของการเพาะชำกล้าไม้ การตอนกิ่งพันธุ์ เพื่อที่จะสามารถนำมาปฏิบัตรสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกิดกลุ่มเพาะชำกล้าไม้ วางจำหน่ายในชุมชน
 6. คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นแบบแผนในการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน ทุนชุมชน ข้อมูลด้านต่างๆมาจัดทำแผนชุมชน จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3