รหัสโครงการ 58-03882
สัญญาเลขที่ 58-00-2143
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1
3) ค่าเปิดบัญชีโครงการ
4) ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 2
6) การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
7) สำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน
8) สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ
9) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 3
11) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
12) ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 4
13) เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
14) ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร
15) ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 30,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 22.07 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 200.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 222.07 บาท
รวมรายรับ (1) = 30,222.07 บาท รวมรายจ่าย (2) = 30,000.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 222.07 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 26,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธนกร สุวรรณโณ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 5 (20 กรกฎาคม 2559)
  2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ (24 กรกฎาคม 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 6 (30 กรกฎาคม 2559)
  4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 7 (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ธนกร สุวรรณโณ )
23 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสมนึก พริ้งรักษา )
23 กุมภาพันธ์ 2559