รหัสโครงการ 58-03882
สัญญาเลขที่ 58-00-2143

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
รหัสโครงการ 58-03882 สัญญาเลขที่ 58-00-2143

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 66,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 30,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 26,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 56,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 22.07 บาท
งวดที่ 2 = 13.69 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 35.76 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 200.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 200.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 58,300.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -2,064.24 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และสำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน 4,900.00 4,400.00
1. สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ
2. สำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 2,400.00 2,450.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
กิจกรรมหลัก : เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ 13,000.00 12,500.00
1. เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ 4,200.00 4,200.00
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 8,800.00 8,800.00
1. อบรมให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 2,000.00 1,350.00
1. ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก : ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร 1,700.00 2,700.00
1. ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร
กิจกรรมหลัก : มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และรายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 6,000.00 6,000.00
1. มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และรายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2,900.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. ค่าเปิดบัญชีโครงการ
3. การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
4. ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1
5. ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 2
6. งานสร้างสุขภาคใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

66,000.00 58,300.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ธนกร สุวรรณโณ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559