รหัสโครงการ 58-03882
สัญญาเลขที่ 58-00-2143
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ

2. ชุมชน บ้านจุ้มปะ หมู่ 5 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03882 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2143

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้นำชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจและตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ -ชุมชนมีสภาผู้นำชุมชนทีมีคุณภาพ ประกอบ 1. นายธนกร วุวรรณโณ 2.นายฐานิสร์ สังข์ศรี 3.นายหนัน คงช่วย 4.นางอนงค์ จันทรา 5.นายสมนึก พริ้งรักษา 6.นายชาญณรงค์ สมเชื้อชาติ 7.นาจบ สุวรรณโณ8.นายจิตต์ แก้วรัตนะ 9.นางสมพร วุ่นซิ้ว 10.นางสมศรี ช่วยดำ 11.นางสุชาดา สรเสณีย์ 12.นางอรุณวรรณ แก้วรอด 13.นางปราณี พูลแก้ว 14.นายกลั่น แก้วกลิ่น 15.นางศวิศตา อินทจันทร์ 16. นางถิง บัวพันธ์ 17.นางสมสุข เล่งยก 18.นางชุติมา หมัดศิริ 19.นางเบญจมาศ พูลแก้ว 20.นางสมฤทัย ดุกพรหม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1.ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน 3.สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน 4.ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน2คน5.ตัแทนเยาวชนจำนวน2คน6.อสม.จำนวน 2คน7. ตัวแทนคุ้มบ้านจำนวน 8 คน

 2. เลือกตัวแทน 10 คน จากสภาผู้นำชุมชน เป็นคณะทำงาน

 3. ประชุมคณะทำงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้สภาผู้นำชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสมาชิกในชุมชน
 • ทำความเข้าใจในการจัดตั้งสภาผู้นำฃุมชน
 • จัดตั้งสภาผู้นำฃุมชน
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้

 1. จัดหาอาสาสมัคร
 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำแผนที่ชุมชน
 3. จัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
 4. ทำการสำรวจข้มูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ไดแก่ จัดหาอาสาสมัครพร้อมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำแผนที่ชุมชน จัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทำการสำรวจข้มูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน 
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ร่วมกันกำหนด แนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ที่ 3 การสำรวจข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

 2. มีแผนการดำเนินการ ดังนีี้

  • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
  • ดำเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สรุปปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2

 2. ร่วมประชุมสรุปแนวทางการดำเนินการกิจกรรมที่ 3การสำรวจข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สรุปปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการจัด กิจกรรมที่ 2

 2. ร่วมประชุมสรุปแนวทางการดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 การสำรวจข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

 • photo

 

10 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 4

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีแผน และแนวทางดำเนินกิจกรรม ด้งนี้

 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการแก่ประชาชนในชุมชน
 2. เปิดรับสมัครคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วางแผนแนวทางในการดำเนินการจัดจัดกิจกรรมที่4เวที
"สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการและรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานโครงการ กำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และแนวทางแก้ไข ติดตามความคืบหน้า

 • photo
 • photo

 

10 10

2. สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และสำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาารณะภายในชุมชนได้ัรับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชน และจัดทำแผนที่ชุมชน
 • เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • มีแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการสำรวจ พบว่า

1.สภาพทั่วไปของชุมชุนบ้านจุ้มปะ - ชุมชนบ้านจุ้มปะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีจำนวนครัวเรือน 175 ครัวเรีอน จำนวนประชากร 1,080 คนอาชีของประชากรในชุมชน ได้แกทำนา ทำสวนยาง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน ค้าขาย รับจ้างทำงานโรงงาน - ชุมชนบ้านจุ้มปะ แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มบ้าน 4 คุ้มบ้าน ได้แก่คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4บ้านคลองตะเคียน

2.สถานที่สาธารณะในชุมชน ได้แก่ - วัดเจริญภูผา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในชุมชนบ้านจุ้มปะ และชุมชนใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพีธีกรรมทางศาสนาพุทธ และประเพณีสำคัญๆ ได้แก่ ประเพณีวันสารทเดือยสิบ ประเพณีชักพระ - โรงเรียนวัดเจริญภูผา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ะดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 - คลองตะเคียน เป็นสายน้ำที่ไหลผ่านคุ้มบ้านคลองตะเคียน มีต้นน้ำมาจากคลองชลประทานท่าชะมวง - ถนนทางเข้าชุมชน ได้แก่ ถนนจุัมปะ-ควนขัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 5. จัดทำรายงานการสำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 สำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนได้รับการปรับปรุง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชน และจัดทำแผนที่ชุมชน
 • เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • มีแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการสำรวจ พบว่า

 1. สถานที่สาธารณะในชุมชน ได้แก่
 • วัดเจริญภูผา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในชุมชนบ้านจุ้มปะ และชุมชนใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพีธีกรรมทางศาสนาพุทธ และประเพณีสำคัญๆ ได้แก่ ประเพณีวันสารทเดือยสิบ ประเพณีชักพระ
 • โรงเรียนวัดเจริญภูผา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ะดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 -คลองตะเคียน เป็นสายน้ำที่ไหลผ่านคุ้มบ้านคลองตะเคียน มีต้นน้ำมาจากคลองชลประทานท่าชะมวง
 • ถนนทางเข้าชุมชน ได้แก่ ถนนจุัมปะ-ควนขัน

2.สถานที่สาธารณะในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ ได้แก่ วัดเจริญภูผา ถนนทางเข้าชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 5. จัดทำรายงานการสำรวจ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 5. จัดทำรายงานการสำรวจ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 -16.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนีภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และกำหนดสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

 1. สภาพปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ในชุมชนบ้านจุุ้มปะ ได้แก่ 1.1 การทำอุตสาหกรรมโรงโม่หิน โดยการระเบิดเขาคูหาเพื่อเอาหินจากเขาคูหา จากการระเบิดหิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แก่

  • เกิดฝุ่นลออง ในอากาศเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะโรคภูมิแพ้ หอบ ไอ จาม เรื้อรัง
  • เสียงดังมากและสั่นสะเทือนมาก ทำให้ หูอื้อ หูหนวก แสบแก้วหู บ้านเรือนแตกร้าว 1.2 การใช้สารเคมีต่างๆเช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เมื่อร่างกายได้รับสารเคมีดังกล่าวทำให้เป็นปัญหาสุขภาพตามมามากมาย 1.3 การทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชน การทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทำให้พื้นที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคและเป็นอันตรายต่อร่ายกาย
 2. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในชุมชนบ้านจุุ้มปะ ได้แก่ 2.1 ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองในครัวเรือน 2.2 เลิกใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือน 2.3 เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า 2.4 รณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม

 3. สถานที่สาธารณะที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ ในชุมชนบ้านจุุ้มปะ ได้แก่ 3.1 วัดเจริญภูผาโดยเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 3.2 ถนนทางเข้าชุมชน โดย -ตัดหญ้าข้างถนนเดือนละ 1 ครั้ง -จัดทำป้ายแสดงเขตคุ้มบ้านทั้ง 4 คุ้มบ้าน ได้แก่ คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3 บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4 บ้านคลองตะเคียน 3.3 ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้านเรือน ได้แก่ จัดซุ้มผักสวนครัวรั้วกินได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเด็กและเจ้าของข้อมูล
 • ร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
 • ร่วมกันค้นหาสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพโดยเร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเด็กและเจ้าของข้อมูล
 • ร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
 • ร่วมกันค้นหาสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพโดยเร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญ
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
 • ครัวเรือนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • คนในชุมชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ อย่างน้อย 20 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
 2. ประชาชนในครัวเรือนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. คนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 30 คน ดังนี้ 1.นายธนกร สุวรรณโณ 2.นางสมศรี ช่วยดำ 3.นางอรุณวรรณ แก้วรอด 4.นางสุชาดา สรเสณี 5. นางกัลยา มีบุญ .6.นางบุญเนือง สมเชื้อชาติ 7.นางสมพร วุ่นซิ้ว 8.นายจิตต์ แก้วรัตนะ 9.นายกลั่น แก้วกลิ่น 10.นางวรรณา เพชรบุญ 11.นางกัลยา แก้วบุญชู 12.นางล่อง แก้วกลิ่น 13.นายสมนึก พริ้งรักษา 14.นางสมฤทัย ดุกพรหม 15.นายไพโรจน์ ชูปลอด 16.นางกรุณา มากทองน้อย 17.นางปราณี พูลแก้ว 18.นางเบญจมาศ พูลแก้ว 19.นายชาญณรงค์ สมเชื้อชาติ 20.นางนฤมล คำพุทธ 21.นายสันติชัย พูลแก้ว 22.นายปรารภ รัตนบูรณ์ 23.นางอนงค์ จันทรา 24.นางพยอม แก้วกลิ่น 25 นายประเสริฐ จันทรา 26.นางถิง บัวพันธ์ 27.นางชุติมา หมัดศิริ 28.นางถนอม ขุนเพชร 29.นายจบ สุวรรณโณ 30.นางจำเนียร มีบุญ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการนำเสนอของเด็กและเยาวชน
 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม
 3. เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 4. เปิดรับสมัครคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม
  2.เชิญวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 3. เปิดรับสมัครคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 98

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

ไม่มีกิจกรรม

6. อบรมให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ไม่มีกิจกรรม

7. ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • บ้านเรือนร้อยละ 80 ของชุมชนบ้านจุ้มปะมีความสะอาด และร่มรื่น
 • สถานที่สาธารณะภายในชุมชนมีความสะอาด และร่มรื่น
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณสาธารณะในชุมชน ได้แก่ ตัดหญ้าข้างทาง ริมถนน ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ตัดกิ่งไม้รอบบ้านเรือน ขุดลอก คู คลอง เหมืองนำ้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เยาวชน สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ และคนในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนพร้อมกัน เดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

คนในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ถนนในชุมชน วัด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

8. ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่ืื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะในชุมชนได้รับการปรับปรุง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีป้ายคุ้มบ้านจำนวน 4 จุด พร้อมแหล่งปลูกสมุนไพรที่คนในชุมชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีป้ายคุ้มบ้าน 4 ชุด คุ้มบ้านละ 1 ชุด ได้แก่คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4บ้านคลองตะเคียน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ ร่วมกันติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพืชสมุนไพรและพันธ์ุไม้พื้นบ้าน จำนวน 4 จุด

กิจกรรมที่ทำจริง

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคพัฒนาทัศนียภาพชุมชนร่วมกันติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

9. มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และรายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

10. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ค่าเปิดบัญชีโครงการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินค่าเปิดบัญชี 200 บาท

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินค่าเปิดบัญชี 200 บาท แก่นายธนกร สุวรรณโณ ซึ่งสำรองจ่ายเงินตอนเปิดบัญชีโครงการครั้งแรก

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ  การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน รายละเอียดกิจกรรมตามแผน อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ดานการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารวมประชุม

09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ.

09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.

10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง
กลุ่ม 1 : คุณซูวารี มอซู
กลุ่ม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี
กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี
กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง
กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง
กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส
กลุ่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน
กลุ่ม 8 : คุณจุรีย หนูผุด

16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พี่เลี้ยงโครงการตรวจความถูกต้องของเอกสารการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ การรายงานข้อมูล ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมที่ผ่านมา โดยพี่เลี้ยงโครงการได้เสนอแนะในส่วนของการรายงานข้อมูลให้แจงรายเอียดของผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกรรมให้ชัดเจน และได้แนะนำการทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  และแนะนำให้ไปแก้ไขปรับเปลียนข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วนำมาส่งเพื่อตรวจความถูกต้องอีกครั้งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

รายงานความก้าวหน้า ตรวจสอบบัญชีการเงิน ติดตามผล ปรับเปลี่ยนข้อมูล เพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จลุล่วง

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน  รวม 3 คน นำเอกสารรายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

11. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนในชุมชนปฎิบัติตนได้ถูกต้องในเขตปลอดบุหรี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่แสดงป้ายเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

10 10

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 27 15                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 66,000.00 30,000.00                  
คุณภาพกิจกรรม 60 46                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ธนกร สุวรรณโฌ 33 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สมนึก พริ้งรักษา 115 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน,สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาง อรุณวรรณ แก้วรอด 44 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง ปราณี พูลแก้ว 275 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อนงค์ จันทรา 43 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สมพร วุ่นซิ้ว 229 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย จิตต์ แก้วรัตนะ 207 หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 5 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 6 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 7 ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ธนกร สุวรรณโณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......