แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ

รหัสโครงการ 58-03882 รหัสสัญญา 58-00-2143 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

มีการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

 • ข้อมูลในเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูล

 • นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

เกิดสภาผู้นำชุมชน มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรายงานผลการดำเนินการโครงการเป็นประจำ ทุกเดือน ทำให้เกิดกลไกและกระบวนการใหม่ในการจัดการชุมชน

 • บันทึกรายการการประชุมสภาผู้นำประจำเดือน
 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

พัฒนาและปรับปรุงกลไกการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนผ่านสภาผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 30 คน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

ควรเพิ่มจำนวนสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมพัฒนาทัศนียภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

มีการจัดทำป้า่ยคุ้มบ้านและจัดสวนสมุนไพรบริเวณป้าย จำนวน 4 จุด คุ้มบ้านละ 1 ชุด ได้แก่

 • คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ
 • คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี
 • คุ้มบ้านที่ 3 บ้านหนองเอื้อย
 • คุ้มบ้านที่ 4 บ้านคลองตะเคียน
 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • ป้ายคุ้มบ้านและสวนสมุนไพร

พัฒนาสวนสมุนไพรบริเวณคุ้มบ้าน ทั้ง 4 คุ้ม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรแก่เด็กและเยาวชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งยาปลอดภัยของชุมชน

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

จากกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล สมาชิกในชุมชนมีข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองในครัวเรือน เลิกใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือน เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม

 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

พัฒนาข้อเสนอแนะให้เป็นธรรมนูญสุขภาพ(ข้อตกลงด้านสุขภาพ)ของชุมชน

2. การบริโภค

การปลูกผักปลอดสารพิษและการจัดสวนสมุนไพร ทำให้คนในชุมชนได้บริโภคอาหารและยาที่ปลอดภัย

 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • แปลงผักลอดสารพิษและสวนสมุนไพร

เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การกำหนดให้พื้นที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ทำให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ลงได้ในช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพทำให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากขึ้น

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • ป้ายเขตปลอดบุหรี่

ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้คลอบคลุมเต็มพื้นที่

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

การมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ทำให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการพูดคุย ปรึกษาหารือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแสดงความปราถนาดีต่อกัน ทำให้ช่วยลดความเครียด และมีโอกาสในการลดความเครียดจากปัญหาในการดำเนินชีวิต

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากขึ้น

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การจัดสวนสมุนไพรบริเวณป้ายคุ้มบ้าน เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

 • ข้อมูลในเว็บไซต์ คนใต้สร้างสุข

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • สวนสมุนไพร

ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่กลุ่มเยาวชนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

คนในชุมชนมีการปลูกผักลอดสาริษรับประทานเองในครัวเรือน และมีการแบ่งปันกับเพื่อนบ้านข้างเคียง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และควรค้นหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณสาธารณะในชุมชน ได้แก่ ตัดหญ้าข้างทาง ริมถนน ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ตัดกิ่งไม้รอบบ้านเรือน ขุดลอก คู คลอง เหมืองนำ้

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ชัดเจนและกำหนดบทบาทและแผนของกลุ่มอาสาสมัครให้ชัดเจน

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

การพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนทำให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดี น่าอยู่ และมีกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้คนในชุมชนเกิดความรักและสามัคคีกัน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านจุ้มปะ

ควรพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนและจัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีการกำหนดกฎเกณฑ์ของเขตคุ้มบ้าน ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะแยกขยะที่เป็นมลพิษ กำจัดยาก ใช้ถังหรือถุงดำ โดยมีข้อความกำกับไว้ เช่น ขยะพลาสติก เหล็ก ย่อยสลายได้(ทำปุ๋ย) เป็นต้น

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กฎเกณฑ์ของเขตคุ้มบ้าน

ควรพัฒนากฎเกณฑ์ของคุ้มบ้านเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกด้าน และควรประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ขยายเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนอย่างหลากหลายเพื่อประสานงานในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัตั้งกลุ่มอาสาสมัคร การจัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูล

ควรจัดทำฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการสำรวจสถานสาธารณะและสถานที่สำคัญภายในชุมชน โดยใช้ทุนของชุมชนในการดำเนินการขับเคลื่อน ทั้งทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคคล และทุนด้านภูมิปัญญา

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ค้นหาทุนชุมชนเพิ่มเติม และนำทุนของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านจุ้มปะอย่างต่อเนื่อง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านจุ้มปะ

ควรมีการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

การสำรวจข้อมูลสถานที่สาธารณะและสถานที่สำคัญภายในชุมชน นำมาการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ และมีการวางแผนก่อนการดำเนินการทุกกิจกรรม

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • เอกสารรายงานการสำรวจข้อมูล

 • แผนปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัคร

นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเป็นระยะ

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

จากการเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านจุ้มปะ ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจในการรวมกลุ่มกันทำงาน และสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนากลุ่มอาสาสมัครให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของสมาชิกในชุมชนทุกกลุ่ม

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านจุ้มปะ ทำให้คนในชุมชนมีจิตสาธารณะและมีโอกาสได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมในครัวเรือนนเองได้เป็นอย่างดี

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

ควรมีการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การปลูกผักปลอดสารพิษการจัดสวนสมุนไพร และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนน่าอยู่ ไม่ต้องละทิ้งชุมชนเพื่อหารายได้โดยการประกอบอาชีพในเมือง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างเรียบง่ายและมีความสุข

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

 • แปลงผักปลอดสารพิษ

 • สวนสมุนไพร

ควรขยายความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการพูดคุย ปรึกษาหารือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแสดงความปราถนาดีต่อกัน

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ฐานของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 • ข้อมูลในเว็บไซต์

 • ภาพถ่ายกิจกรรม

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ชุมชนบ้านจุ้มปะ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีจำนวนครัวเรือน 175 ครัวเรีอน จำนวนประชากร 1,080 คน อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ ทำนา ทำสวนยาง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทำงานโรงงาน มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 คุ้มบ้าน ได้แก่ คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3 บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4 บ้านคลองตะเคียน ชุมชนบ้านุ้มปะ ปะสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานที่สาธารณะภายในชุมชนขาดการดูแลปรับปรุงทัศนียภาพ มีวัชพืชในลำคลอง ขาดการดูแลพื้นที่สาธารณะทำให้เอื้อต่อการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ขณะที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดภูมิทัศน์ รวมไปถึงการจัดระเบียบบ้านเรือนของตนเอง และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดน่ามอง

ชุมชนบ้านจุ้มปะ จึงได้ดำเนินการโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ โดยมีวัตุประสงค์สำคัญ คือ

 1. เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน
 2. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน
 3. เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 4. เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน


  กิจกรรมและกระบวนการที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ อบรมให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมแก่เยาวชนและคนในชุมชน สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนพร้อมกัน เดือนละ 1 ครั้ง ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่มีบริเวณบ้านสะอาดและมีทัศนียภาพที่ดี จำนวน 20 ครัวเรือนเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่าง จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน


  การดำเนินการโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่เกิดกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3