ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำภาพถ่ายและจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน
 • ทบทวน เรียบเรียงเนื้อหาและข้อมูล
 • จัดพิมพ์ เข้าเล่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน จำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 10

12 ตุลาคม 2559 เวลา 10:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการแก่สภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 20คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมขนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการฉบับสมบูรณ็
 • สรุปรายงานเอกสารการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
 • สรุปภาพถ่ายการดำเนินการตามโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมขนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

งานสร้างสุขภาคใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆจากหลายพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมกิจกรรมงานสร้างสุขภาคใต้ เข้าร่วมฟังการปาฐกถา เรื่องบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • เข้าร่วมกิจกรรมลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม
 • เข้าร่วมการประชุมห้องย่อย 5 ประเด็น ดังนี้
 1. การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 2. การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 4. สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ
 5. ความมั่นคงทางมนุษย์ :การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆในกิจกรรมงานสร้างสุขภาคใต้
 • เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆในงานสร้างสุขภาคใต้
 • เข้าชมนิทรรศการจากพื้นที่ต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมแสดงผลงาน
 • เข้าร่่วมพิธีเปิด-ปิด การจัดกิจกรรมงานสร้างสุขภาคใต้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 2

9 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินการตามโครงการและตรวจเอกสารการเงินเพื่อติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการผ่านการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์
และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ตรวจสรวจความถูกต้องของเอกสารการเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ
 2. ตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินการตามโครงการ
 3. ตรวจสอบความสอดคล้องของการรายงานโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เอกสารการเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ มึความถูกต้องชัดเจน เป็นไปตามโครงการ
 2. การรายงานโครงการ ยังมีบางโครงการที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ชัดเจน  ให้บันทึกรายละเอียดของข้อมูลเพื่มเติม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การรายงานโครงการควรบันทึกข้อมูลให้ละเอียด ชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

ติดตามการจัดทำรายงานโครงการงวดที่ 2

9 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการผ่านการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน จำนวน 2 ท่าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการผ่านการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน จำนวน 2 ท่าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมของโครงการผ่านการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • เอกสารการเงิน ยังขาดความสมบูรณ์เนื่องจากขาดเอกสารการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน จำนวน 2 ท่าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 9

6 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในเรื่องต่อไปนี้
1.สรุปรายงานโครงการ
2. รวบรวมเอกสารการเงินในการดำเนินกิจกรรม
3. รวบรวมภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม
4.จัดเตรียมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในเรื่องต่อไปนี้

1.สรุปรายงานโครงการ

 1. รวบรวมเอกสารการเงินในการดำเนินกิจกรรม

 2. รวบรวมภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

4.จัดเตรียมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปรายงานโครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในเรื่องเอกสารการเงิน ภาพถ่าย และการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ และรายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

4 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ ถนนสายหลัก เขตคุ้มป้าน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ที่มีบริเวณบ้านสะอาดและมีทัศนียภาพที่ดี จำนวน 20 ครัวเรือนเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่าง
- จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ครัวเรือนต้นแบบ
- รายงานผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแก่คนในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ดำเนินการคัดครัวเรือนต้นแบบ 20 คน คุ้มบ้านละ 5 คน ครัวเรือนละ 1 คน คัดเลือกรับประกาศนียบัตร ดูจากสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เป็นครัวเรือนที่ให้ความเอาใจใส่กับสภาพแวดล้อม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ครัวเรือนมีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำกิจกรรม
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ครัวเรือนอื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้
 • คนในชุมชนรับทราบผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และร่วมกันอภิปราย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ครัวเรือนมีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำกิจกรรม
 • มีครัวเรือนต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ครัวเรือนอื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้
 • คนในชุมชนรับทราบผลการดำเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และร่วมกันอภิปราย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 80 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 8

27 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างทัศนียภาพที่สะอาด สาธารณะในชุมชน  เด็กวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมวางแผนงานการดำเนินการตามกิจกรรมที่ 9
1.จัดเตรียมการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนงานการดำเนินการตามกิจกรรมที่ 9 1.จัดเตรียมการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ 4.จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. รายชื่อครัวเรือนต้นแบบ มีเขตคุ้มบ้านละ 5 ครัวเรือน
  เขตคุ้มบ้านต้นกะ มี นางอนงค์จันทรา นางอรุณวรรณแก้วรอด นางสมสุขเร่งยก นายจรวยธรรมราช สำนักงานที่ทำการผู้ใหญ่บ้านธนกรสุวรรณโณ เขตคุ้มบ้านออกมี นางถิงบัวพันธ์ุนางถนอมจันทะสระนายเวียงพูลแก้วนายละมัยแก้วกลิ่น นางกนกวรรณหอยสกุล เขตคุ้มบ้านหนองเอื้อยมี นางสาวศวิศตาอินทจันทร์ นางระเบียบบัวพันธุ์ นายนิพนธ์จิ้วจันทร์ นางนฤมลคำพุทธ นางวรรณาเพ็ชร์บุญ เขตคุ้มบ้านคลองเคียนมีนางปราณีพูลแก้ว นางสมศรีช่วยดำนายธรรมรัตน์คงเรืองนางนิตยาสีขาว นางเบญมาศพูลแก้ว
 2. เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ
 3. รางวัล/เกียรติบัตร สำหรับครัวเรือนต้นแบบ มีใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้เป็นเกียรติกับครัวเรือนต้นแบบ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

อบรมให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

17 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพในชุมชน  เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณในชุมชนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 80 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมแก่แกนนำเยาวชนและตัวแทนครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 108 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 108 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เมื่อคณะทำงานโครงการร่วมปฏิบัติงานตามขั้นตอน อบรมให้ความรู้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.
นำรถพ่วง 3 ล้อ ทั้ง 4 เขตคุ้มบ้านเพื่อตรวจที่เก็บขยะ ใช้ถุงดำในการคัดแยกขยะ ตลอดจนถึง บริเวณรอบ ๆ บ้านทุกครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เยาวชนและคนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดครัวเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ครัวเรือนมีสภาพแวดล้อมที่ดี และรู้จักใช้ภาชนะในการคัดแยกขยะ และทำเป็นปุ๋ย และทำให้เกิดประโยชน์ รายได้ โดยเฉลี่ยคุ้มบ้านละ 7-10 ครัวเรือนที่เห็นความสำคัญของการแยกขยะและทำให้มีรายได้

 • คนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนตัวเองให้ถูกสุขลักษณะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 108 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 108 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • สมาชิกในเขตคุ้มบ้านจะนำขยะไปทิ้งไว้ตามถังขยะ เมื่อเต็มทำให้สุนัขมาคุ้ยเขี่ยทำให้สกปรก แนวทางแก้ไข ใช้ถุงดำให้กับครัวเรือนสำหรับในการเก็บขยะ และแยกขยะ
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 8,100.00 100.00 0.00 0.00 8,800.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 7

13 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างทัศนียภาพที่สะอาด สาธารณะในชุมชน  เด็กวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สรุปรายงานการดำเนินการของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
2. ติดตามการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. สรุปปัญหาและอปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน
4.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ในเรื่องต่อไปนี้

 1. สรุปรายงานการดำเนินการของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

 2. ติดตามการดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

 3. สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่างๆในการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้นำในเขตคุ้มบ้าน 4 คุ้มบ้านมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน ประชาชนในแต่ละคุ้มบ้านเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึ้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันดูแลในเรื่องความสะอาด มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ทิ้งขยะบนถนน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และช่วยกันดูแลเขตคุ้มบ้านของตัวเองให้ดี การกำจัดขยะโดยวิธีเผาวิธีฝังกลบหรือนำมาใช้ประโยชน์เป็นขยะรีไซเคิล โซนเขตคุ้มบ้านหนองเอื้อยมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 6

30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างทัศนียภาพที่สะอาด สาธารณะในชุมชน  เด็กวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนการจัดกิจกรรมที่ 6

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 ได้ข้อสรุปดังนี้

1.ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา ที่กำหนด

2.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม

3.ประสานงานกับวิทยากร

4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม โดยมีแผนการตั้งกฎเกณฑ์ในเขตคุ้มบ้าน ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะแยกขยะที่เป็นมลพิษ กำจัดยาก ใช้ถังหรือถุงนำ โดยมีข้อความกำกับไว้ เช่น ขยะพลาสติกเหล็กย่อยสลายได้(ทำปุ๋ย) เป็นต้น

 • นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00-15.00 น. น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างทัศนียภาพที่ดีของสถานที่สาธารณะในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- จัดอบรมสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ ให้เข้าใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
2. หลักการและแนวคิดของงานอาสาสมัคร
3. ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในชุมชนบ้านจุ้มปะ
4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดอบรมสมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร พัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะให้เข้าใจประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

 1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

 2. หลักการและแนวคิดของงานอาสาสมัคร

 3. ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในชุมชน

 4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน กลุ่มอาสาสมัคร พัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เข้าใจหลักการ แนวคิดของงานอาสาสมัคร และบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 • เกิดแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ จำนวน 1 ฉบับ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้ปฏิบัติ เกิดแผนปฏิบัติงานกลุ่มอาสาสมัครชุมชนบ้านจุ้มปะ จำนวน 1 ฉบับ แผนประกอบด้วย 1. เขตคุ้มบ้านต้นกะ 2. เขตคุ้มบ้านคลองภูมี(บ้านออก) 3. เขตคุ้มบ้านหนองเอื้อย 4. เขตคุ้มบ้านคลองเคียน เขตคุ้มบ้านดำเนินการจัดตั้งผู้นำหลักและสร้างผู้นำเพื่อช่วยกันรับผิดชอบพื้นที่ของเขตคุ้มบ้านและปฏิบัติงานร่วมกันกับสมาชิกเขตคุ้มบ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาในด้านความคิดที่แตกต่าง

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 5

20 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างทัศนียภาพที่สะอาด สาธารณะในชุมชน  เด็กวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนการจัดกิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 ได้ข้อสรุปดังนี้

1.สรุปจำนวนสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะที่จะเข้าร่วมอรมรม

2.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม

3.ประสานงานกับวิทยากร

4.ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนงาน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ที่ชัดเจน -แผนคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ประสานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. -กำหนดเขตคุ้มบ้านเพื่อบูรณาการให้มีกฎเกณฑ์เพื่อรับผิดชอบพื้นที่ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ มีต้นไม้เป็นรั้วเขตบ้าน มีสายน้ำ เหมืองน้ำธรรมชาติ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน  รวม 3 คน นำเอกสารรายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงโครงการตรวจความถูกต้องของเอกสารการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ การรายงานข้อมูล ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตามกิจกรรมที่ผ่านมา โดยพี่เลี้ยงโครงการได้เสนอแนะในส่วนของการรายงานข้อมูลให้แจงรายเอียดของผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกรรมให้ชัดเจน และได้แนะนำการทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  และแนะนำให้ไปแก้ไขปรับเปลียนข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วนำมาส่งเพื่อตรวจความถูกต้องอีกครั้งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ จำนวน 3 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพรรณไม้สมุนไพร

25 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่ืื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะในชุมชนได้รับการปรับปรุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

20

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ ร่วมกันติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน พร้อมจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายด้วยพืชสมุนไพรและพันธ์ุไม้พื้นบ้าน จำนวน 4 จุด

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่มอาสาสามัคคีพัฒนาทัศนียภาพชุมชนจำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคพัฒนาทัศนียภาพชุมชนร่วมกันติดตั้งป้ายชื่อคุ้มบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีป้ายคุ้มบ้านจำนวน 4 จุด พร้อมแหล่งปลูกสมุนไพรที่คนในชุมชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายคุ้มบ้าน 4 ชุด คุ้มบ้านละ 1 ชุด ได้แก่คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4บ้านคลองตะเคียน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สมาชิกกลุ่มอาสาสามัคคีพัฒนาทัศนียภาพชุมชนจำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00

เวที "สุขภาวะบ้านจุ้มปะ" เพื่อเปิดตัวโครงการ และรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ

24 มกราคม 2559 เวลา 09:00-15.00 น. น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการนำเสนอของเด็กและเยาวชน
2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม
3. เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
4. เปิดรับสมัครคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 98 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 10 คน วัยทำงาน 78 คน ผู้สูงอายุ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในชุมชน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม
  2.เชิญวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 2. เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 3. เปิดรับสมัครคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
 • ครัวเรือนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • คนในชุมชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ อย่างน้อย 20 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
 2. ประชาชนในครัวเรือนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. คนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะภายในชุมชน ปรับปรุงทัศนียภาพภายในชุมชน และรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 30 คน ดังนี้ 1.นายธนกร สุวรรณโณ 2.นางสมศรี ช่วยดำ 3.นางอรุณวรรณ แก้วรอด 4.นางสุชาดา สรเสณี 5. นางกัลยา มีบุญ .6.นางบุญเนือง สมเชื้อชาติ 7.นางสมพร วุ่นซิ้ว 8.นายจิตต์ แก้วรัตนะ 9.นายกลั่น แก้วกลิ่น 10.นางวรรณา เพชรบุญ 11.นางกัลยา แก้วบุญชู 12.นางล่อง แก้วกลิ่น 13.นายสมนึก พริ้งรักษา 14.นางสมฤทัย ดุกพรหม 15.นายไพโรจน์ ชูปลอด 16.นางกรุณา มากทองน้อย 17.นางปราณี พูลแก้ว 18.นางเบญจมาศ พูลแก้ว 19.นายชาญณรงค์ สมเชื้อชาติ 20.นางนฤมล คำพุทธ 21.นายสันติชัย พูลแก้ว 22.นายปรารภ รัตนบูรณ์ 23.นางอนงค์ จันทรา 24.นางพยอม แก้วกลิ่น 25 นายประเสริฐ จันทรา 26.นางถิง บัวพันธ์ 27.นางชุติมา หมัดศิริ 28.นางถนอม ขุนเพชร 29.นายจบ สุวรรณโณ 30.นางจำเนียร มีบุญ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน 10 คน วัยทำงาน 78 คน ผู้สูงอายุ 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 4

15 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนแนวทางในการดำเนินการจัดจัดกิจกรรมที่4

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานโครงการ กำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และแนวทางแก้ไข ติดตามความคืบหน้า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผน และแนวทางดำเนินกิจกรรม ด้งนี้

 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการแก่ประชาชนในชุมชน
 2. เปิดรับสมัครคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 -16.00น. น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนีภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเด็กและเจ้าของข้อมูล
- ร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
- ร่วมกันค้นหาสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพโดยเร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียนจำนวน 10 คน วัยทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเด็กและเจ้าของข้อมูล
 • ร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
 • ร่วมกันค้นหาสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพโดยเร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ทราบแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และกำหนดสถานที่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

 1. สภาพปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ในชุมชนบ้านจุุ้มปะ ได้แก่ 1.1 การทำอุตสาหกรรมโรงโม่หิน โดยการระเบิดเขาคูหาเพื่อเอาหินจากเขาคูหา จากการระเบิดหิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แก่

  • เกิดฝุ่นลออง ในอากาศเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะโรคภูมิแพ้ หอบ ไอ จาม เรื้อรัง
  • เสียงดังมากและสั่นสะเทือนมาก ทำให้ หูอื้อ หูหนวก แสบแก้วหู บ้านเรือนแตกร้าว 1.2 การใช้สารเคมีต่างๆเช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เมื่อร่างกายได้รับสารเคมีดังกล่าวทำให้เป็นปัญหาสุขภาพตามมามากมาย 1.3 การทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชน การทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทำให้พื้นที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคและเป็นอันตรายต่อร่ายกาย
 2. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในชุมชนบ้านจุุ้มปะ ได้แก่ 2.1 ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองในครัวเรือน 2.2 เลิกใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือน 2.3 เลิกใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า 2.4 รณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม

 3. สถานที่สาธารณะที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ ในชุมชนบ้านจุุ้มปะ ได้แก่ 3.1 วัดเจริญภูผาโดยเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 3.2 ถนนทางเข้าชุมชน โดย -ตัดหญ้าข้างถนนเดือนละ 1 ครั้ง -จัดทำป้ายแสดงเขตคุ้มบ้านทั้ง 4 คุ้มบ้าน ได้แก่ คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3 บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4 บ้านคลองตะเคียน 3.3 ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้านเรือน ได้แก่ จัดซุ้มผักสวนครัวรั้วกินได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียนจำนวน 10 คน วัยทำงาน จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,500.00 350.00 0.00 0.00 2,450.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 3

15 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงาน 10 วัน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมที่3

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สรุปปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการจัด กิจกรรมที่ 2

 2. ร่วมประชุมสรุปแนวทางการดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 การสำรวจข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ร่วมกันกำหนด แนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ที่ 3 การสำรวจข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

 2. มีแผนการดำเนินการ ดังนีี้

  • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
  • ดำเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ จำนวน 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนในชุมชนปฎิบัติตนได้ถูกต้องในเขตปลอดบุหรี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน

22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนได้รับการปรับปรุง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
5. จัดทำรายงานการสำรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียนจำนวน 10 คน วัยทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
 5. จัดทำรายงานการสำรวจ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชน และจัดทำแผนที่ชุมชน
 • เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • มีแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจ พบว่า

 1. สถานที่สาธารณะในชุมชน ได้แก่
 • วัดเจริญภูผา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในชุมชนบ้านจุ้มปะ และชุมชนใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพีธีกรรมทางศาสนาพุทธ และประเพณีสำคัญๆ ได้แก่ ประเพณีวันสารทเดือยสิบ ประเพณีชักพระ
 • โรงเรียนวัดเจริญภูผา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ะดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 -คลองตะเคียน เป็นสายน้ำที่ไหลผ่านคุ้มบ้านคลองตะเคียน มีต้นน้ำมาจากคลองชลประทานท่าชะมวง
 • ถนนทางเข้าชุมชน ได้แก่ ถนนจุัมปะ-ควนขัน

2.สถานที่สาธารณะในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ ได้แก่ วัดเจริญภูผา ถนนทางเข้าชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียนจำนวน 10 คน วัยทำงาน จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

สำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ

22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้บ้านเรือนและสถานที่สาารณะภายในชุมชนได้ัรับการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน จำนวน 20 คน
วัยทำงาน จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
5. จัดทำรายงานการสำรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน วัยทำงาน จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. ออกแบบเครื่องมือและรูปแบบการเก็บข้อมูล
 3. ทำการสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
 4. จัดทำแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะภายในชุมชน และจัดทำแผนที่ชุมชน
 • เด็กเยาวชนและคนในชุมชนมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • มีแผนที่ชุมชนแสดงสถานที่สำคัญ และสถานที่สาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง วัด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจ พบว่า

1.สภาพทั่วไปของชุมชุนบ้านจุ้มปะ - ชุมชนบ้านจุ้มปะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีจำนวนครัวเรือน 175 ครัวเรีอน จำนวนประชากร 1,080 คนอาชีของประชากรในชุมชน ได้แกทำนา ทำสวนยาง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน ค้าขาย รับจ้างทำงานโรงงาน - ชุมชนบ้านจุ้มปะ แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มบ้าน 4 คุ้มบ้าน ได้แก่คุ้มบ้านที่ 1 บ้านต้นกะ คุ้มบ้านที่ 2 คลองภูมี คุ้มบ้านที่ 3บ้านหนองเอื้อย คุ้มบ้านที่ 4บ้านคลองตะเคียน

2.สถานที่สาธารณะในชุมชน ได้แก่ - วัดเจริญภูผา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในชุมชนบ้านจุ้มปะ และชุมชนใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพีธีกรรมทางศาสนาพุทธ และประเพณีสำคัญๆ ได้แก่ ประเพณีวันสารทเดือยสิบ ประเพณีชักพระ - โรงเรียนวัดเจริญภูผา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ะดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 - คลองตะเคียน เป็นสายน้ำที่ไหลผ่านคุ้มบ้านคลองตะเคียน มีต้นน้ำมาจากคลองชลประทานท่าชะมวง - ถนนทางเข้าชุมชน ได้แก่ ถนนจุัมปะ-ควนขัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน จำนวน 10 คน วัยทำงาน จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารวมประชุม

09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ.

09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.

10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง
กลุ่ม 1 : คุณซูวารี มอซู
กลุ่ม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี
กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี
กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง
กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง
กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส
กลุ่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน
กลุ่ม 8 : คุณจุรีย หนูผุด

16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ  การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

พัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ดานการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารวมประชุม 09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ. 09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ. 10.30 – 11.00 น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง กลุ่ม 1 : คุณซูวารี มอซู กลุ่ม 2 : คุณอารีย สุวรรณชาตรี กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ รักเลง กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค แกวทอง กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส กลุ่ม 7 : คุณฮามีดะ หวันนุรัตน กลุ่ม 8 : คุณจุรีย หนูผุด 16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนรวมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับทุนโครงการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ  การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ และสามารถปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้องได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับทุนโครงการ จำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้พื้นที่รายงานผลการดำเนินการโครงการผ่านเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบเอกสารการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

100

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เยาวชน สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทัศนียภาพชุมชนบ้านจุ้มปะ และคนในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะภายในชุมชนพร้อมกัน เดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน จำนวน 20 คนวัยทำงานจำนวน 80 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คนในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ถนนในชุมชน วัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • บ้านเรือนร้อยละ 80 ของชุมชนบ้านจุ้มปะมีความสะอาด และร่มรื่น
 • สถานที่สาธารณะภายในชุมชนมีความสะอาด และร่มรื่น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณสาธารณะในชุมชน ได้แก่ ตัดหญ้าข้างทาง ริมถนน ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ตัดกิ่งไม้รอบบ้านเรือน ขุดลอก คู คลอง เหมืองนำ้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน จำนวน 20 คนวัยทำงานจำนวน 80 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 2

15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนจากสภาชุมชน จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

วางแผนแนวทางในการดำเนินการจัดจัดกิจกรรมที่2

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การสำรวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสำรวจสถานที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้

 1. จัดหาอาสาสมัคร
 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำแผนที่ชุมชน
 3. จัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
 4. ทำการสำรวจข้มูลสถิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ค่าเปิดบัญชีโครงการ

30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นายธนกร สุวรรณโณ 2.นายสมนึก พริ้งรักษา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คืนเงินค่าเปิดบัญชี 200 บาท แก่นายธนกร สุวรรณโณ ซึ่งสำรองจ่ายเงินตอนเปิดบัญชีโครงการครั้งแรก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชี ในการเปิดบัญชีครั้งแรก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

1.นายธนกร สุวรรณโณ 2.นายสมนึก พริ้งรักษา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00

ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1

15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 1. สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัยทำงานจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.รวมกลุ่มแกนนำในชุมชน มาพูดคุยทำความเข้าใจและแต่งตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย1.ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน 3.สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน 4.ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน2คน5.ตัแทนเยาวชนจำนวน2คน6.อสม.จำนวน 2คน7. ตัวแทนคุ้มบ้านจำนวน 8 คน
2. เลือกตัวแทน 10 คน จากสภาผู้นำชุมชน เป็นคณะทำงาน
3. ประชุมคณะทำงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 10 ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อวางแผนกิจกรรม กำหนดแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้สภาผู้นำชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
2.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน
 • ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน
 • ตัวแทนเยาวชน จำนวน 2 คน
 • อสม.จำนวน 2 คน
 • ตัวแทนคุ้มบ้านจำนวน 8 คน
 • อื่นๆ จำนวน 22 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสมาชิกในชุมชน
 • ทำความเข้าใจในการจัดตั้งสภาผู้นำฃุมชน
 • จัดตั้งสภาผู้นำฃุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-มีแผน และแนวทางในการดำเนินการกิจกรรม
-นำเสนอปัญหา ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจและตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ -ชุมชนมีสภาผู้นำชุมชนทีมีคุณภาพ ประกอบ 1. นายธนกร วุวรรณโณ 2.นายฐานิสร์ สังข์ศรี 3.นายหนัน คงช่วย 4.นางอนงค์ จันทรา 5.นายสมนึก พริ้งรักษา 6.นายชาญณรงค์ สมเชื้อชาติ 7.นาจบ สุวรรณโณ8.นายจิตต์ แก้วรัตนะ 9.นางสมพร วุ่นซิ้ว 10.นางสมศรี ช่วยดำ 11.นางสุชาดา สรเสณีย์ 12.นางอรุณวรรณ แก้วรอด 13.นางปราณี พูลแก้ว 14.นายกลั่น แก้วกลิ่น 15.นางศวิศตา อินทจันทร์ 16. นางถิง บัวพันธ์ 17.นางสมสุข เล่งยก 18.นางชุติมา หมัดศิริ 19.นางเบญจมาศ พูลแก้ว 20.นางสมฤทัย ดุกพรหม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน
 • ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน
 • ตัวแทนเยาวชน จำนวน 2 คน
 • อสม.จำนวน 2 คน
 • ตัวแทนคุ้มบ้านจำนวน 8 คน
 • อื่นๆ จำนวน 22 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายอะหมัด  หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรี
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ ประกอบด้วย
• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ)
• แผนภาพเชิงระบบโครงการ
• กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี
• รายงานผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ  การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์  ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ปฐมนิเทศโครงการ

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายธนกร สุวรรณโณนายธนกร สุวรรณโณ
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ การสังเคราะห์ผลของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง www.happynetwork.org ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอีดยโครงการ ลงในเวบไซต์ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • แผนภาพเชิงระบบโครงการ • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอะหมัด หลีขาหรี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลลงในเวบไซต์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00