ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 58-03989
สัญญาเลขที่ 58-00-2177
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน
4) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ
5) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่1
6) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
7) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่1
8) ประชุมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ
9) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่2
10) การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 1
11) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่3
12) การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 2
13) การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 3
14) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่2
15) วิเคราะห์ข้อมูลขยะ
16) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่4
17) อบรมให้ความรู้การจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร วันที่ 1
18) อบรมให้ความรู้การจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร วันที่ 2
19) การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน
20) จ่ายภาษีเดือนกุมภาพันธ์ 2559
21) จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 77,580.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.05 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 200.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -26,746.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 320.05 บาท
รวมรายรับ (1) = 77,780.05 บาท รวมรายจ่าย (2) = 104,206.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -26,425.95 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 96,980.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จ่ายภาษีเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนบ้านบาลา (4 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่5 (10 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่ 1 (14 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่2 (15 มีนาคม 2559)
 7. ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่3 (16 มีนาคม 2559)
 8. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่3 (19 มีนาคม 2559)
 9. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่4 (24 มีนาคม 2559)
 10. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 6 (31 มีนาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 7 (7 เมษายน 2559)
 12. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่5 (16 เมษายน 2559)
 13. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8 (12 พ.ค. 2559)
 14. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9 (16 มิถุนายน 2559)
 15. อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่1 (26 มิถุนายน 2559)
 16. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่1 (27 มิถุนายน 2559)
 17. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 10 (14 กรกฎาคม 2559)
 18. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่6 (15 กรกฎาคม 2559)
 19. อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่2 (15 กรกฎาคม 2559)
 20. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่2 (16 กรกฎาคม 2559)
 21. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่3 (17 กรกฎาคม 2559)
 22. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่4 (18 กรกฎาคม 2559)
 23. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่5 (19 กรกฎาคม 2559)
 24. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่6 (20 กรกฎาคม 2559)
 25. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่7 (21 กรกฎาคม 2559)
 26. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่8 (22 กรกฎาคม 2559)
 27. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่9 (23 กรกฎาคม 2559)
 28. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่10 (24 กรกฎาคม 2559)
 29. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่11 (25 กรกฎาคม 2559)
 30. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่12 (26 กรกฎาคม 2559)
 31. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่7 (29 กรกฎาคม 2559)
 32. จ่ายภาษีเดือนกรกฎาคม 2559 (5 สิงหาคม 2559)
 33. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่8 (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวยุสนีรา อูเซ็ง )
27 กุมภาพันธ์ 2559