ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 58-03989
สัญญาเลขที่ 58-00-2177
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนบ้านบาลา
2) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่5
3) ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่ 1
4) ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่2
5) ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่3
6) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่3
7) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่4
8) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 6
9) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 7
10) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่5
11) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8
12) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9
13) อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่1
14) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่1
15) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 10
16) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่6
17) อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่2
18) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่2
19) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่3
20) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่4
21) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่5
22) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่6
23) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่7
24) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่8
25) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่9
26) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่10
27) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่11
28) ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่12
29) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่7
30) จ่ายภาษีเดือนกรกฎาคม 2559
31) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่8
32) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 11
33) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่9
34) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 12
35) จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่10
36) จ่ายภาษีเดือนสิงหาคม 2559
37) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังทำงาน
38) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
39) จ่ายภาษีเดือนกันยายน 2559
40) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
41) จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม
42) ติดตามความก้าวหน้า งวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -26,425.95 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 96,980.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 153.22 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -26,096.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 103.27 บาท
รวมรายรับ (1) = 70,707.27 บาท รวมรายจ่าย (2) = 94,350.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -23,642.73 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,390.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นส.ยุสนีรา อูเซ็ง )
15 ตุลาคม 2559