ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 58-03989
สัญญาเลขที่ 58-00-2177

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ 58-03989 สัญญาเลขที่ 58-00-2177

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 193,950.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 77,580.00 บาท
งวดที่ 2 = 96,980.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 174,560.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.05 บาท
งวดที่ 2 = 153.22 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 153.27 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 200.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 200.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 198,556.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -23,642.73 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจของโครงการ 18,500.00 19,000.00
1. ประชุมเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ
กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน 3,000.00 3,000.00
1. ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน 4,000.00 4,171.00
1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) 9,000.00 9,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่1
2. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่3
4. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่4
5. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่5
6. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 10
11. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 11
12. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพในเรื่องกระบวนการจัดการขยะ 32,000.00 32,300.00
1. อบรมให้ความรู้การจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร วันที่ 1
2. อบรมให้ความรู้การจัดเก็บขยะอย่างครบวงจร วันที่ 2
กิจกรรมหลัก : การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 12,000.00 12,000.00
1. การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 1
2. การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 2
3. การจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชนครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลขยะ 2,500.00 2,500.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลขยะ
กิจกรรมหลัก : การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน 16,500.00 16,600.00
1. การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัต 7,500.00 7,500.00
1. ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำ(คณะกรรมการ)และประชาชนร่วมกันทำฮูกมปากัตครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิม 15,000.00 15,185.00
1. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่1
2. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่2
3. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่3
4. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่4
5. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่5
6. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่6
7. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่7
8. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่8
9. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่9
10. จัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิมครั้งที่10
กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนบ้านบาลา 17,750.00 17,750.00
1. การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนบ้านบาลา
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ 25,200.00 25,200.00
1. อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่1
2. อบรมสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะรุ่นที่2
กิจกรรมหลัก : การสร้างผลงานนวัตกรรมจากขยะ 15,000.00 15,000.00
1. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่1
2. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่2
3. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่3
4. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่4
5. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่5
6. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่6
7. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่7
8. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่8
9. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่9
10. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่10
11. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่11
12. ประดิษฐ์ผลงานจากขยะครั้งที่12
กิจกรรมหลัก : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังทำงาน 3,000.00 3,000.00
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังทำงาน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 13,350.00
1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. จ่ายภาษีเดือนกุมภาพันธ์ 2559
4. จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1
5. จ่ายภาษีเดือนกรกฎาคม 2559
6. จ่ายภาษีเดือนสิงหาคม 2559
7. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
8. จ่ายภาษีเดือนกันยายน 2559
9. ติดตามความก้าวหน้า งวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

193,950.00 198,556.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559