ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ 58-03989 รหัสสัญญา 58-00-2177 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

แผนที่เดินดิน 6 โซน 2.แผนที่เดินดินทั้งหมู่บ้าน 1 แผ่น
สิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเป๋าจากเศษผ้า

แผนที่เดินดิน 6 โซน 2.แผนที่เดินดินทั้งหมู่บ้าน 1 แผ่น
สิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเป๋าจากเศษผ้า

พัฒนาผลิดภันณ์เป็นผลงาน otop ชุมชน สร้างรายได้ อย่างต่อเนื่อง

3. กระบวนการใหม่

-

-

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

-วิธีการทำงานการร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมผ่านการประชุมร่วมกัน ตามตัวแบบของไม้เรียง และหนองกลาง

คณะกรรมการสภาขุมขน

สภาขุมขนร่วมคิดร่วมทำ สร้างแผนชุมชนทุกระบบ และที่คณะทำงานในแต่ละแผน

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภาผู้นำและคณะทำงาน 30 คน

เกิดกลุ่มเยวชนจุเนียร์จิตอาสา

 

ขยายกลุ่มเยวชนจุเนียร์จิตอาสา พัฒนาศักยภาพให้กลุ่มยั่งยืน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ประชาชนแยกประเภทขยะและการทำลายขยะได้ถูกต้อง บ้านเรือนสะอาด

เกิดธนาคารขยะ

ขยายรัวเรือนจัดการขยะ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สู่การลดการสร้างขยะที่ยั่งยืน

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

-

-

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ประชาชนแยกประเภทขยะและการทำลายขยะได้ถูกต้อง บ้านเรือนสะอาด

ครัวเรือนจัดการขยะ50 ครัวเรือน

ขยายครัวเรือนจัดการขยะ50 ครัวเรือน

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

ประชาชนแยกประเภทขยะและการทำลายขยะได้ถูกต้อง บ้านเรือนสะอาด

เกิดพื้นที่สร้างกิจกรรมสำหรับเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยขน์ คอยแนะนำการทิ้งขยะในหมู่บ้าน

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

การสร้างขยะในชุมชนให้เป็นมูลค่า

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

ฮูกมปากัตใช้เพื่อตระหนักการจัดการขยะในหมู่บ้าน มีปรึกษาหาเรื่องห้ามถิ้งขยะตามที่สาธารณะในหมู่บ้าน เช่น ตามไหล่ทาง กูโบร์ มัสยิด ศาลาเอนกประสงค์ สุเหร่า โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย ห้ามไปปิ้งย่างบริเวณ น้ำตกและห้ามทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ซิ่งทุกคนเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร่วมกับการใช้ถุงผ้าในการซื้อของ

มีป้ายประกาศ

ตืดตามการปฏิบัติและติดตามอย่างต่อเนื่อง

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

ขุมขนร่วดำเนินการจัดการขยะ ร่วมกับ รพสต อบต ในเรื่องมาตรฐาน อชีวะอนามัย รพสต สนับสนุนวิชาการ ร่วมตืดตามสนับสนุนการดำเนินการ

-

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

-วิธีการทำงานการร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมผ่านการประชุมร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน

-

สภาขุมขนร่วมคิดร่วมทำ สร้างแผนชุมชนทุกระบบ และที่คณะทำงานในแต่ละแผน

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การใช้วิทยากรที่มีความรู้ในสิงประดิษฐ์ มาขยายสอนเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชนสามารถประดิษย์ได้

สิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็ก กระเป๋าจากเศษผ้า

พัมนากลุ่มเยาวขนเป็นวิทยากรขุมขน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลือนการแก้ปัญหาขยะในชุมชน โดยกลุ่มเยวชนจุเนียร์จิตอาสา มีส่วนร่วม

-

ขยายกลุ่มเยวชนจุเนียร์จิตอาสา มีส่วนร่วม สู่แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

กลุ่มเยวชนจุเนียร์จิตอาสาเก็บขัอมูลขยะในชุมชนโดยเป็นฐานข้อมุลสำคัญในการวิเคราห์ขยะ นำไปการวางแผนการสร้างสิ่งประดิษญ์จากขยะเพื่อสร้างมูลค่า

-

สภาขุมขนร่วมคิดร่วมทำ สร้างแผนชุมชนทุกระบบ และที่คณะทำงานในแต่ละแผน

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

-

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

เกิดกลุ่มจัดเก็บขยะให้ชุมชนสะอาดด้วยวิถีมุสลิม ประชาสัมพันธ์ให้มีการร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองทุกวันศุกร์ และทำความสะอาดมัสยิด ถนนในชุมชน และทำความสะอาดลำคลองในหมู่บ้านโดยการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ และเก็บขยะโดยประชาชน ทุกวันศุกร์ โดยคณะกรรมการมัสยิดกับครัวเรือน และกลุ่มเยาวชนจูเนียร์จิตอาสาตาสัปปะรด ร่วมกันทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง ลำคลองระบสยน้ำสะอาดขึ้น ไม่มีเศษขยะปน เกิดความสามัคคีและมีส่นร่วมในการทำงาน

ผู้นำศาสนาสอนหลักศาสนาประเด็นความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัธา

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นำสู่การแก้ปัญหาชุมชนนำด้วยวิถีมุสลิม เพื่อการเข้าถึงจิตวิณญาญ

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

-

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

-

--

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

เกิดสภาผู้นำชุมชน ในการแก้ปัญหาการจัดการขยะและผลักดันกติกาการจัดการขยะในชุมชนมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน30 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้านอบต., ผู้นำศาสนา กรรมการมัสยิดชรบ. อสม.กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ครูตาดีกาและข้าราชการในพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดผลลัพธ์และผลผลิต ดังนี้

1.มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาชนแยกประเภทขยะและการทำลายขยะได้ถูกต้อง บ้านเรือนสะอาดโดยมีบทบาทที่เป็นตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนด้านการนำความรู้เรื่องการจัดการขยะมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน โดยมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง การนำขยะที่มีอยู่ในครัวเรือนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำขยะแลกไข่ที่ธนาคารขยะ และเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารขยะและเชิญชวนเพื่อนบ้านนำขยะให้กับธนาคารขยะ ขยะในหมู่บ้านลดลงทำให้ชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยจากโรค

2.มีกติกาชุมชนที่เกิดจากหลายแนวคิด และครอบคลุมเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนที่สุด โดยเกิดกติกาชุมชนในการจัดการขยะ มาตรการฮูกมปากัต 5 ข้อ ดังนี้
2.1 ห้ามทิ้งขยะในพื้นสาธารณะของหมู่บ้าน หากพบผู้ฝ่าฝืนต้องลงโทษโดยการทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณที่สาธารณะ
2.2 การจับกิจกรรมเยาวชนภาคกลางคืน ให้เยาวชนสำรวจขยะที่บ้าน และนำขยะไปคัดแยกเพื่อส่งธนาคารขยะ
2.3 ต้องร่วมกันสอดส่องดูแลขยะในบริเวณพื้นที่สาธารณะ 2.4 ต้องทำความสะอาดกูโบร์ ฝายน้ำล้นทุกๆ 3 เดือน 2.5 ให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ถ้าพบผู้ฝ่าฝืนต้องลงโทษโดยการทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณที่สาธารณะ

3.มีธนาคารขยะเกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับ การการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นำสู่การแก้ปัญหาชุมชนนำด้วยวิถีมุสลิม เพื่อการเข้าถึงจิตวิณญาญและพบว่ามีร้านค้าในชุมชน 4 ร้านเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ลดการขายผลิตภัณฑ์และพลาสติก

4.เกิดกลุ่มแกนนำเยาวชนต้นแบบมีสมาชิกแกนนำเยาวชนทั้งหมด จำนวน 50 คนโดยมีแกนนำเยาวชนที่มีบทบาทในการรณรงค์การจัดการขยะและลดการการสร้างขยะในชุมชน เกิดกลุ่มเยวชนจูเนียร์จิตอาสา เก็บขัอมูลขยะ เกิดพื้นที่สร้างกิจกรรมสำหรับเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คอยแนะนำการทิ้งขยะในหมู่บ้าน และนำขยะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดนกเงือก โมบายไล่ยุงเสริมพัฒนาการเด็กและกระเป๋าจากเศษผ้า

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3