ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 1

รหัสโครงการ 58-03989
สัญญาเลขที่ 58-00-2177

ชื่อโครงการ ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ 58-03989 สัญญาเลขที่ 58-00-2177
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

กำลังโหลดแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่...