ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

รหัสโครงการ 58-03782
สัญญาเลขที่ 58-00-2221
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2) เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ
3) ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
4) อมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
5) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน)
6) เบิกค่าเปิดบัญชี
7) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1
8) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2
9) การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะฝึกอบรมอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 1
11) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3
12) รายงานการปิดงวดที่ 1 รายงานความก้าวหน้า

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 61,820.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 34.74 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,574.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,354.74 บาท
รวมรายรับ (1) = 62,354.74 บาท รวมรายจ่าย (2) = 57,426.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,928.74 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 77,280.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เอาตัด มะแซ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. รายงานการปิดงวดที่ 1 รายงานความก้าวหน้า (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 2 (1 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4 (15 มีนาคม 2559)
 4. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ (19 มีนาคม 2559)
 5. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1 (20 มีนาคม 2559)
 6. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2 (21 มีนาคม 2559)
 7. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3 (22 มีนาคม 2559)
 8. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 3 (27 มีนาคม 2559)
 9. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5 (30 มีนาคม 2559)
 10. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 4 (2 เมษายน 2559)
 11. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน (3 เมษายน 2559)
 12. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6 (15 เมษายน 2559)
 13. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 5 (16 เมษายน 2559)
 14. การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน (17 เมษายน 2559)
 15. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (24 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2559)
 16. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 6 (7 พ.ค. 2559)
 17. เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ (8 พ.ค. 2559)
 18. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7 (15 พ.ค. 2559)
 19. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 7 (21 พ.ค. 2559)
 20. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 8 (4 มิถุนายน 2559)
 21. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8 (15 มิถุนายน 2559)
 22. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 9 (2 กรกฎาคม 2559)
 23. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9 (15 กรกฎาคม 2559)
 24. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 10 (16 กรกฎาคม 2559)
 25. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 10 (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เอาตัด มะแซ )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางรอปีอ๊ะ มะสาแม )
27 กุมภาพันธ์ 2559