ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

รหัสโครงการ 58-03782
สัญญาเลขที่ 58-00-2221
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 2
2) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1
5) การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2
6) การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3
7) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 3
8) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5
9) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 4
10) วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
11) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6
12) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 5
13) การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน
14) พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
15) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 6
16) เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
17) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7
18) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 7
19) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 8
20) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8
21) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 9
22) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9
23) การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 10
24) ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 10
25) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน
26) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 58
27) ถ่ายภาพกิจกรรม
28) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
29) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,928.74 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 77,280.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 27.14 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -21,110.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,661.88 บาท
รวมรายรับ (1) = 82,235.88 บาท รวมรายจ่าย (2) = 101,684.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,448.12 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,450.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เอาตัด มะแซ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เอาตัด มะแซ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางรอบีอ๊ะ มะสาแม )
15 ตุลาคม 2559