ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

รหัสโครงการ 58-03782
สัญญาเลขที่ 58-00-2221

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
รหัสโครงการ 58-03782 สัญญาเลขที่ 58-00-2221

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 154,550.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 61,820.00 บาท
งวดที่ 2 = 77,280.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 139,100.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 34.74 บาท
งวดที่ 2 = 27.14 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 61.88 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 159,110.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,448.12 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 7,500.00 7,500.00
1. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน) 3,000.00 3,000.00
1. เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน) 4,000.00 4,000.00
1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) 7,500.00 7,500.00
1. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2
3. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4
5. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5
6. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6
7. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7
8. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8
9. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9
10. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10,500.00 10,500.00
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน 9,000.00 9,000.00
1. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1
2. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2
3. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน 5,000.00 5,000.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน 13,000.00 13,000.00
1. การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะฝึกอบรมอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อพลาสติก การเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ ) 26,800.00 26,800.00
1. การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะฝึกอบรมอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) 42,000.00 42,000.00
1. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 1
2. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 2
3. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 3
4. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 4
5. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 5
6. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 6
7. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 7
8. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 8
9. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 9
10. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 11,000.00 11,000.00
1. เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
กิจกรรมหลัก : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน 2,250.00 2,250.00
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 14,560.00
1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2. อมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. เบิกค่าเปิดบัญชี
4. รายงานการปิดงวดที่ 1 รายงานความก้าวหน้า
5. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 58
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

154,550.00 159,110.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เอาตัด มะแซ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559