ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

รหัสโครงการ 58-03782
สัญญาเลขที่ 58-00-2221
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

2. ชุมชน บ้าน ตะโละแน็งอามาน ตำบล บางปอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส

3. รหัสโครงการ 58-03782 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2221

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. สร้างอาชีพในชุมชน2. สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดคณะทำงานรับรู้โครงการและบทบาทหน้าที่เกิดรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม เกิดคณะทำงานชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอาชีพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านให้ความร่วมมือร่วมใจจนทำให้เกิดความสามาคีในชุมชน ได้ครัวเรื่อนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือนพบครัวเรือนที่สมัครจะเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวว่า ถ้าโครงการสำเร็จ ใน50 ครัวเรือน จะขยายบ้านเรือนเพิ่ม โดยเริ่มจากครัวเรือนที่ยากจน และครัวเรือนที่เคยเลี้ยงแล้วเลิกเลี้ยง -ประชาชน/ ชุมชนรับรู้เรื่องโครงการตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
 • ชุมชนมีความสนใจในเรื่องการดำเนินโครงการอย่างดี เห็นได้จากการสักถามการลงแขก
 • เพื่อให้ชาวบ้านได้มารวมกลุ่มและชี้แจงโครงการชาวบ้านให้ความร่วมมือร่วมใจจนทำให้เกิดความสามาคีในชุมชนเนื่องจากในประเพณีอาซูรอทำให้ชาวบ้านออกมาช่วยกันทำกิจกรรมร่วมกัน
 • จัดกิจกรรมในวันกวนอาชูรอ มีกิจกรรมกวนอาชูรอร่วมกันเพื่อรวมพลชาวบ้าน ด้วยวิถีมุสลิม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแต่ละครั้งแบ่งบทบาทหน้าทีสมาชิก แต่งตั้งประธานแกนนำร่วมกัน และออกแบบ กิจกรรมและรับสมัครครัวเรือนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอาชีพและอาสาสมัครเยาวชนและกลุ่มสตรี จัดการข้อมูลชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการในเรื่องการสร้างอาชีพในชุมชนและได้สอบถามชาวบ้านว่ามี่ปัญหาอะไรชาวบ้านก็ได้สอบถามเรื่องที่มาโครงการ สสส ซึ่งเป็นโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ เพื่อสร้างให้ชุมชนเข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และจะได้แก้ไขปัญหาในชุมชน ยังสร้างอาชีพให้แก่ครัวเรือนชาวบ้านได้รับรู้และตอบรับโครงการเพื่อให้ความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
 • มีการซักถามแลกเปลี่ยนเรื่องการทำโครงการโดยคนในชุมชน เช่น ชุมชนสอบถาม เกี่ยวกับการลงแขก จะทำอย่าง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ตอบว่า การลงแขกเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ชุมชนใช้ในการช่วยกันในการทำกิจกกรรมของคนในชุมฃน ปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมนี้กำลังจะสูญหายไป เยาวชนรุ่นหลังจะไม่ค่อยรู้จัก พวกเราชุมชนตะโละเน็งต้องอนุรักษ์ไว้ ดังนั้น ในการทำบ่อปลาดุก การทำแปลงปลูกผัก หรือ เล้าไก่ เราจึงแยกทำเดือนละ 5-10 ครัวเรือน โดยสมาชิในครัวเรือนที่ร่วมโครงการก็ไปช่วยกันขุดบ่อบ้านเพื่อนสมาชิก แล้วเพื่อนสมาชิกก็มาขุดบ่อบ้านเรา จะไดประหยัดค่าใช้จ่ายไปจ้างคนมาทำ แถมยังสร้างความรักความสามัคคีในบ้านเราด้วย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

300 300

2. เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำท้องถิ่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้สภาผู้นำชุมชนร่วมคิดวางแผนแก้ปัญหาชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้คณะกรรมการสภาผู้นำ จำนวน 30 คน และได้รับทราบเป้าหมายการทำโครงการ รวมทั้งได้มอบหมายหน้าที่ให้กับทีมสภาผู้นำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดตั้งสถาผู้นำ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ร่วมคัดเลือกแต่งตั้งสภาผู้นำ 30 คน โดยทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษ์อักษร และได้รับความร่วมมือชุมชน ว่าทำไมถึงต้องจัดตั้งสภาชุมชน เพราะพื้นที่ได้รับความรู้ถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนด้วยสภาชุมชน และเข้าถึงรูปแบบโดยการใช้ตังอย่างจากชุมชนไม้เรียง ชุมชนหนองกลางดงซึ่งชุมชนได้เชิญพี่เลี่ยงโครงการ คุณนิมลต์ หะยีนิมะ มาเปิดวีดีโอ การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการขับเคลื่อนด้วยสภาผู้นำ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแกนนำด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งโดยนำด้ยโครงการ ตะโละเน็งอามานรู้จัดพอเพียงและเพียงพอ
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

3. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(กรรมการหมู่บ้าน)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำท้องถิ่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สภาผู้นำได้เข้มแข็ง มีความรู้ มีศักยภาพในการวางแผนและการจัดการโดยชุมชน ใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำได้มีความรู้และเข็มแข็งมีศักยภาพในการทำงานโดยมีการวางแผนโครงการโดยชุมชนใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ
 • ข้อสรุปจากที่ประชุมได้เรื่องว่าจะทำอะไรให้สภาผู้นำเข้มแข้ง คือการที่ชุมชนต้องมีแผนชุมชน เรื่องเศรษฐิจชุมชน แผนการเงินและสวัสดิการชุมชน การประชุมวางแผนติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดอบรมสภาผู้นำให้มีความรู้การขับเคลื่อนชุมชนด้วยสภาผู้นำการวางระบบการจัดการโดยสภาผู้นำ เช่น การประชุมวางแผนกำหนดปัญหา การถอดบทเรียน บนพื้นฐานของข้อมูล การบันทึกการประชุม ความรู้ของกิจกรรม การประเมินติดตามโครงการ เช่น การทำผังชุมชน แผนที่เดินดิน การจัดกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน ทำแผนชุมชนและการประเมินติดตามโครงการ วิธีการถอดบทเรียนแบบพูดคุยสนทนา การเล่าเรื่องและการถาม พร้อมการเขียนรายงานการประชุมและถอดบทเรียน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านได้กำหนดแผนการทำงานเพื่อให้โครงการได้ขับเขลื่อนในขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนทำแผนที่ชุมชนเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานและการทำกิจกรรมในโครงการคณะทำงานก็ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านในเรื่องระการทำงานและขั้นตอนการดำเนินงานทุกกิจกรรมซึ่ง ผู้ใหญ่ได้สรุปกิจกรรมในโครงการซ้ำ
 • เรื่องที่ประชุมนั้นคุยกันเรื่องแนวคิดการระบบการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การวางแผนเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการวางแผนการเงินและ สวัสดิการชุมชน โดยเน้นการทำงานด้วยเน้นการแสดงข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนเข้าถึงแต่ละครัวเรือน เน้นให้ครัวเรือนเก้บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลตนเอง รวมถึงกองทุนต่างๆ ซึ่งผู้ใหญบ้านได้บอกว่า ชุมชนได้วางแผนเสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากวิทยากรทั้งนี้สภาผู้นำชุมชนต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาเพื่อถอดบทเรียนและแก้ปัญหาของชุมชน
 • photo
 • photo

 

30 30

4. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดสภาผู้นำในการทำงาน ทางคณะกรรมการได้เข้าใจและเตรียมพร้อมในการทำงานมีการประชุมทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง และร่วมกันคิดร่วมกันในการทำกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการเพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการ ทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อนและหลังการทำกิจกรรมจนนำไปสู่เกิดเป็นสภาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการอบรมสภาผู้นำในโครงการ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันคิดว่าจะช่วยกันในการทำกิจกรรมได้อย่างไร ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านว่าจะดำเนินงานแบบไหนต่างก็ลงความเห็นว่าจะมีการทำงานร่วมกันแบบลงแขกโดยให้แต่ละบ้านได้พาวัตถุดิบเอามารวมกันทำที่เดียว จากการพูดคุยเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้นำโดยลงมติพร้อมกันและพร้อมที่จะพลักดันในการทำงานร่วมกัน
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประธานได้แจ้งให้กับคณะกรรมการในเรื่องช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม ในครั้งต่อไปการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อพลาสติก การเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ ) โดยมีการแบ่งคณะทำงานทีชัดเจนในการดำเนินงาน รวมถึงการสรรหาวิทยากรได้สอนหลักการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และ การเพาะเห็ด สอนวิธีปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการทำเน้นในเรื่องการดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งวิทยากรเน้นการสอนประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตให้เห็นเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการเพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการ ทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อนและหลังการทำกิจกรรมจนนำไปสู่เกิดเป็นสภาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาผู้นำหรือ เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพักษะอาชีพแบบพึ่งตนเอง
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างสภาผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกิจกรรมและปัญหาเกิดประสิทธิภาพการทำงานของสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการสรุปกิจกรรม
 1. การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ต่างคนต่างก็พาวัสดุที่มีในแต่หล่ะบ้านมารวมกัน และมีการจัดระเบียบ และงานในแต่ละอย่าง
 2. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) อุปกรณ์ในการขุดบ่อไม่เพียงพอ จึงมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้ผู้ที่มาร่วมนำอุปกรณ์ของตนเองมาช่วยทำให้มีอุปกรINเพียงพอ ดังนั้นในดำเนินกิจกรรมครั้งหน้าให้มีการประกาศในชุมชนซ้ำในครัวเรื่อนที่เข้าร่วมโครงการ.shนำอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนดำเนินการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการเพื่อถอดบทเรียนและร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประชุมวิเคราะห์โครงการ ทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อนและหลังการทำกิจกรรมจนนำไปสู่เกิดเป็นสภาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะกรรมสภาผู้นำชุมชน ถอดบทเรียนการทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพพึ่งตนเองที่ผ่านมา
 • photo
 • photo

 

30 30

5. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

6. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

8. การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะฝึกอบรมอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อพลาสติก การเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ )

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทักษะฝึกอบรมอาชีพแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสตรี หนึ่งกลุ่ม เกิดกลุ่มเยาวชนหนึ่งกลุ่มเกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เกิดกลุ่มครัวเรือนอาชีพเลี้ยงปลาดุกเพาะเห็ดเลี้ยงไก่ ชุมชนร่วมคิดร่วมทำและเกิดการพบปะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้ชาวบ้านได้เกิดอาชีพในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้จนทำให้เกิดรายได้เข้ามาในครัวเรือน มีสมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มสภาผู้นำกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรี 50 ครัวเรือนอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพเพาะเชื้อเห็ด เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุและปลูกผักริมรั้วกินได้ โดยใช้ปราญชุมชนร่วมกับนักวิชาการชุมนเกตรษอำเภอทั้งนี้การเลี้ยงไก่ในเศษอาหารนำมาแปลงเป็นอาหรไก่และปลา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านได้เปิดพิธีในการอบรมทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักให้ชาวบ้านในชุมชนรู้จักพึ่งตนเองเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยมมีการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และ การเพาะเห็ด หลังจากนั้นวิทยกรได้สอนหลักการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และ การเพาะเห็ด สอนวิธีปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการทำเน้นในเรื่องการดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม ลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่วิทยากรนำเสนอ จนเข้าและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 120

10. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ)

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อคงไว้วัฒนธรรมลงแขกในอดีตและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
 2. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสร้างกลุ่มในชุมชนเยาวชนและสตรีจิตอาสาในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสตรี หนึ่งกลุ่ม เกิดกลุ่มเยาวชนหนึ่งกลุ่มเกิดสภาผู้นำชุมชนสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เกิดกลุ่มครัวเรือนที่มีอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่พี้นเมือง เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เกิดกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนวันละบาทเพื่อสร้างนิสัยการออมทรัพย์ของครัวเรือนในชุมชนเกิดการร่วมคิดร่วมทำข้อตกลงของคนในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้ชาวบ้านได้เกิดความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชน เกิดการช่วยเหลือกัน กิจกรรมในวันนี้ ทำให้เกิดบ่อปลาดุก เล้าไก่ และโรงเพาะเห็ด เกิดขึ้น จำนวน 5 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มเยาวชนสตรีและกลุ่มจิตอาสา กลุ่มครัวเรือน ร่วมกันลงแขกในแต่ละบ้าน เดือนละ 5 ครัวเรือน จำนวน 50 ครัวเรือน ที่เป็นสมาชิก กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุในบ่อพลาสติก ปลูกผักริมรั้วรอบบ้าน และ ผลิตอาหารสัตว์ ด้วยตนเองจากเศษพืชผักที่เหลือจากการทำอาหารปฏิบัติ ดั่งเดิม ของชุมชนและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการร่วมลงแขกในการขุดบ่อปลาแต่ละบ้าน และ การทำเล้าไก่ อย่างง่ายการเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดโดยทุกคนร่วมกันนำแกลบใส่ถุง และช่วยการปลูกผักริมรั้ว ผู้ใหญ่ได้เน้นให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีและแกนนำในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมลงแขก ซึ่งได้ดำเนินการ 5 ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

11. เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

ไม่มีกิจกรรม

12. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ด้านการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข ได้ลงปฏิทินโครงการได้เสร็จ
 • ได้ฝึกรายงานผลกิจกรรม ทำให้ได้เรียนรู้การรายงานกิจกรรมที่ถุกต้อง มีข้อมูลที่ชัดเจน ตอบเป้าหมายกิจกรรมโครงการ
 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน การทำใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
 • เข้าใจหลักการทำโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 09.00 – 09.30 น. ประชุมทีมสนับสนุนวิชาการ จ.นราธิวาส (พี่เลี้ยง)

09.30 – 10.00 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.45 น        การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย อาหามะ เจ๊ะโซ๊ะ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน)
โดย คุณนิมลต์ หะยีนิมะ

11.45 – 12.30 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง happynetwork.org โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหาร (พี่เลี้ยง)

13.15 - 16.00 น.        ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์
• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ 16.00 – 16.30 น. สรุปผลการจัดประชุม กำหนดปฏิทินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 09.00 – 09.30 น. ประชุมทีมสนับสนุนวิชาการ จ.นราธิวาส (พี่เลี้ยง)

09.30 – 10.00 น. กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ การทำงานร่วมกันระหว่าง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผู้รับผิดชอบโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.45 น        การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผ่านเวบไซต์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดย อาหามะ เจ๊ะโซ๊ะ การจัดรายงานการเงิน (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน)
โดย คุณนิมลต์ หะยีนิมะ

11.45 – 12.30 น. การเข้าใช้งานระบบเวบไซต์คนใต้สร้าง happynetwork.org โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน

12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหาร (พี่เลี้ยง)

13.15 - 16.00 น.        ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการลงในเว็บไซต์
• รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ) • กำหนดปฏิทินการดำเนินงานใน 1 ปี • รายงานผู้รับผิดชอบ 16.00 – 16.30 น. สรุปผลการจัดประชุม กำหนดปฏิทินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สจรส.ม.อ.

 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อมรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พื่อเรียนรู้การจัดการบันทึกข้อมูลบนเวปไซด์คนใต้สร้างสุข การจัดทำรายงานการเงินและการเก็บเอกสารต่างๆ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีความเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานมากขึ้น ต้องเขียนผลให้เป็นเป็นผลผลิตและผลลัพธ์
 • มีความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน ต้องมีเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบ และต้องจ่ายภาษีให้สรรพากรในรายการที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 1000 บาท
 • ได้แลกเปลี่ยนกับผู้รับทุนในจังหวัดอื่น ทำให้ได้เรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน มีกำหนดการ ดังนี้

09.00 – 10.00 น. หลักการและสาระสำคัญของการจัดทำรายงานโครงการ โดย ปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล : สสส.สำนัก 6

10.00 – 11.00 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ.

11.00 – 12.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง กลุ่ม 1 : คุณพีรยา จินดามณี กลุ่ม 2 : คุณอารีย์ สุวรรณชาตรี กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ์ รักเล่ง กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค์ แก้วทอง กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส กลุ่ม 7 : คุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์

16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่ทำจริง

09.00 – 10.00 น. หลักการและสาระสำคัญของการจัดทำรายงานโครงการ โดย ปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล : สสส.สำนัก 6

10.00 – 11.00 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย คุณญัตติพงค์ แก้วทอง : สจรส.มอ.

11.00 – 12.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง โดย คุณนงลักษณ์ รักเล่ง และคุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส : สจรส.มอ.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง กลุ่ม 1 : คุณพีรยา จินดามณี กลุ่ม 2 : คุณอารีย์ สุวรรณชาตรี กลุ่ม 3 : คุณใบเฟริ์น สุวรรณมณี กลุ่ม 4 : คุณนงลักษณ์ รักเล่ง กลุ่ม 5 : คุณญัตติพงค์ แก้วทอง กลุ่ม 6 : คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส กลุ่ม 7 : คุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์

16.00 – 16.30 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 เบิกค่าเปิดบัญชี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง มียอดค่าใช้จ่ายตรงกับรายการที่เบิกจ่ายจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เบิกเงินค่าเปิดบัญชีคืน 500 บาท
กิจกรรมที่ทำจริง

เบิกเงินค่าเปิดบัญ๙ีคืน 500 บาท เพื่อจัดทำรายงานการเงินงวดที่ 1

 

3 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 รายงานการปิดงวดที่ 1 รายงานความก้าวหน้า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงิน ต้องเขียนรายละเอียดค่าวิทยากรให้ชัดเจน และได้รับคำแนะนำเรื่องการเขียนผลรายงานกิจกรรม ต้องเขียนให้เห็นเนื้อหาของกิจกรรมที่ดำเนินการ
 • ได้ทำารแก้ไขเอกสารการเงินที่ไม่ถกต้อง และเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานเรียบร้อย สามารถส่งรายงานงวดให้ สจรส.ม.อ.ได้ภายในเวลา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า นำเอกสารการเงินในงวดที่ 1 ให้ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งรายงานให้ สจรส.ม.อ.
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 41 12                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 154,550.00 57,426.00                  
คุณภาพกิจกรรม 48 36                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. รายงานการปิดงวดที่ 1 รายงานความก้าวหน้า ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 2 ( 1 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4 ( 15 มีนาคม 2559 )
 4. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ( 19 มีนาคม 2559 )
 5. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1 ( 20 มีนาคม 2559 )
 6. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2 ( 21 มีนาคม 2559 )
 7. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3 ( 22 มีนาคม 2559 )
 8. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 3 ( 27 มีนาคม 2559 )
 9. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5 ( 30 มีนาคม 2559 )
 10. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 4 ( 2 เมษายน 2559 )
 11. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน ( 3 เมษายน 2559 )
 12. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6 ( 15 เมษายน 2559 )
 13. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 5 ( 16 เมษายน 2559 )
 14. การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสู่ชุมชน ( 17 เมษายน 2559 )
 15. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( 24 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2559 )
 16. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 6 ( 7 พ.ค. 2559 )
 17. เสริมการร่วมกลุ่มบ้านตะโละโละแน็งอามานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ( 8 พ.ค. 2559 )
 18. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7 ( 15 พ.ค. 2559 )
 19. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 7 ( 21 พ.ค. 2559 )
 20. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 8 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 21. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8 ( 15 มิถุนายน 2559 )
 22. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 9 ( 2 กรกฎาคม 2559 )
 23. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 24. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทน(การลงแขกสร้างอาชีพ) ครั้งที่ 10 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 25. ประชุมคณะสภาผู้นำชุมชนโครงการ(กรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 10 ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เอาตัด มะแซ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......