ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ

รหัสโครงการ 58-03782 รหัสสัญญา 58-00-2221 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

รูปแบบการร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนของกิจกรรมผ่านการประชุมร่วมกัน

 • เกิดรูปแบบการติดตามงานกิจกรรมด้วยการประชุม และ ถอดบทเรียนในแต่ละกิจกรรม

การประชุมประจำเดือน

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

-

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มีคณะกรรมการ 1 ชุด ( สภาผู้นำ 30 คน)

เกิดกลุ่มครัวเรือนเศษฐกิจพอเพียง

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ( สภาผู้นำ 30 คน)

เกิดสภาชุมชน และคณะทำงานแต่งานที่ชัดเจน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

เกิดครัวเรือนบริโภคผักริมรั้วปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์

ครัวเรือน 50 ครัวเรือน

ขยายครัวเรือน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

-

-

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

เกิดชุมฃนอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ชุมชนใช้ในการช่วยกันในการทำกิจกกรรมของคนในชุมฃน ไม่ให้สูญหายไป เยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จัก

-ปลูกจิตสำนึกความร่วมมือความสามัคคีการเอื้ออาทร ของคนในชุมชน

กิจกรรมลงแขกขุดบ่อปลา ปลูกผัก เพาเห็ด

การเสริมสร้างจิตอาสาในแต่ด้าน ของกิจกรรมชุมชุนแลดำเนินกิจกรรมลงแขกกอย่างต่ออเนื่อง ในทุกกิจกรรม

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เกิดกลุ่มครัวเรือนเศษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือน 50ครัวเรือน

ขยายกลุ่มครัวเรือนเศษฐกิจพอเพียง

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

เกิดชุมฃนอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ชุมชนใช้ในการช่วยกันในการทำกิจกกรรมของคนในชุมฃน ไม่ให้สูญหายไป เยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จัก

-ปลูกจิตสำนึกความร่วมมือความสามัคคีการเอื้ออาทร ของคนในชุมชน

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดครัวเรือนการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และ การเพาะเห็ด

ครัวเรือน 50ครัวเรือน

ขยายครัวเรือน แลเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยการจัดเป็น สหกรณ์ชุมชน การผลิดสิ่งของที่ใช้เป็นประจำทำเองในชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรีให้มีการร่วมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มาตรการการออม การเบิกจ่ายเงินออม

กองทุนเงินออม

ขยายครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย อบตพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนอุปกรณ์

อบต สนับสนุนอุปกรณ์สร้างบ่อปลา เพาะเห็ด

อบต สนับสนุน งบปรมาณแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

-

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

วัฒนธรรมลงแขกดั้งเดิมที่ชุมชนใช้ในการช่วยกันในการทำกิจกกรรมของคนในชุมฃน ไม่ให้สูญหายไป เยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จัก ยังคงอยู่

-ปลูกจิตสำนึกความร่วมมือความสามัคคีการเอื้ออาทร ของคนในชุมชน

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การปลูกจิตสำนึกความร่วมมือความสามัคคีการเอื้ออาทร ช่วยเหลือนของคนในชุมชน ด้วยกิจกรรมการลงแขก การธำรงวัฒนธรรมประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

เกิดครัวเรือนการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และ การเพาะเห็ดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

50 ครัวเรือน

ขยายเกิดครัวเรือนการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และ การเพาะเห็ดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

วัฒนธรรมลงแขกดั้งเดิมที่ชุมชนใช้ในการช่วยกันในการทำกิจกกรรมของคนในชุมฃน ไม่ให้สูญหายไป เยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จัก ยังคงอยู่ -ปลูกจิตสำนึกความร่วมมือความสามัคคีการเอื้ออาทร ของคนในชุมชน .

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

เกิดสภาผู้นำที่เข็มแข็ง โดยประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี อสม ปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนา สรุปทบทวนการดำเนินงานของกิจกรรมวิธีการทำงานผลที่จะเกิดขึ้น สู่ความสำเร็จแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน บทบาท และ ศักยภาพของผู้นำ การมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลเกิดกิจกรมเป็นรูปธรรมในชุมชนดังนี้

 1. มีกลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 50 ครัวเรือน โดยการใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าหลังครัวเรือนของคนในชุมชน ให้ทุกคนมาร่วมกันจัดทำพื้นที่ร่วมกันโดยให้แต่ละบ้านมาหมุนเวียนเพื่อที่จะปรับพื้นที่โดยร่วมกันทำ

 2. กลุ่มครัวเรือนได้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 12 คน จำนวน 5 กลุ่ม หลังจากชี้แจงการดำเนินงาน คือ การร่วมกันขุดบ่อปลาร่วมกัน ร่วมปลูกผักสวนครัว และมอบอุปกรณ์ เช่น พลาสติกคลุมบ่อซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก อบต แล้วแต่ละกลุ่มก็แยกย้ายคำเนินการตามครัวเรือนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการ

 3. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เกิดกลุ่มออมทรัพท์วันละบาท 37 ครัวเรือน มีมาตรการการออม การเบิกจ่ายเงินออม รวมถึงครัวเรือนมีเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดรวมทั้งสิ้นของผู้ร่วมโครงการ50 ครัวเรือน

 4. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 5. มีสืบสานการสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชน ได้ักษาวัฒนธรรมลงแขกดั้งเดิมที่ชุมชนใช้ในการช่วยกันในการทำกิจกกรรมของคนในชุมชน ไม่ให้สูญหายไป เยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จัก ยังคงอยู่ ในการร่วมลงแขกร่วมกันขุดบ่อปลาร่วมกัน ร่วมปลุกผักสวนครัว เพาะเห็ด ปลูกจิตสำนึกความร่วมมือความสามัคคีการเอื้ออาทร ของคนในชุมชน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3