ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03788
สัญญาเลขที่ 58-00-2219
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 16 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1
3) เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)
4) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2
5) อบรมการเขียนรายงาน
6) 1.ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันของโครงการ
7) ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3
8) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
9) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(คณะกรรมการหมู่บ้าน)
10) พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1
11) พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที 2
12) พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
13) รายงานการปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,830.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 71.02 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 5,199.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 5,401.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,401.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 64,801.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 10,600.02 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 93,545.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( น.ส.นูรีซาน มะซาแม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที 2 (5 มีนาคม 2559)
 2. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 (6 มีนาคม 2559)
 3. รายงานการปิดงวด 1 (16 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4 (26 มิถุนายน 2559)
 5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (7 กรกฎาคม 2559)
 6. การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบพึ่งตนเอง (เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อซีเมนท์) (16 กรกฎาคม 2559)
 7. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่1 (17 กรกฎาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6 (19 กรกฎาคม 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5 (19 กรกฎาคม 2559)
 10. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 2 (22 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7 (24 กรกฎาคม 2559)
 12. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8 (5 สิงหาคม 2559)
 13. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 4 (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( น.ส.นูรีซาน มะซาแม )
16 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายมูฮามะลาเซ็ง ยะโกะ )
16 มีนาคม 2559