ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03788
สัญญาเลขที่ 58-00-2219

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03788 สัญญาเลขที่ 58-00-2219

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 187,075.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 74,830.00 บาท
งวดที่ 2 = 93,545.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 168,375.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 71.02 บาท
งวดที่ 2 = 111.21 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 182.23 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 176,080.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -7,022.77 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันของโครงการ 8,750.00 8,750.00
1. 1.ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันของโครงการ
กิจกรรมหลัก : เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) 2,500.00 2,500.00
1. เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(คณะกรรมการหมู่บ้าน) 3,500.00 3,500.00
1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(คณะกรรมการหมู่บ้าน)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) 7,500.00 5,625.00
1. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง 38,000.00 38,000.00
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที 2
3. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน 12,000.00 12,000.00
1. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1
2. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2
3. การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 5,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศษฐกิจพอเพียงชุมชน 5,000.00 5,000.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศษฐกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสุ่ชุมชน 11,000.00 11,000.00
1. การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสุ่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบพึ่งตนเอง (เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อซีเมนท์) 20,650.00 15,400.00
1. การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบพึ่งตนเอง (เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อซีเมนท์)
กิจกรรมหลัก : การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ) 46,200.00 46,200.00
1. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่1
2. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 2
3. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 4
4. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 5
5. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 6
6. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 3
7. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 7
8. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 8
9. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 9
10. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 10
11. การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 11
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ 12,100.00 11,000.00
1. เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ
กิจกรรมหลัก : ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน 1,875.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 14,105.00
1. ปฐมนิเทศ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. รายงานการปิดงวด 1
4. งานสร้างสุขภาคใต้
5. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงานแบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

187,075.00 176,080.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( น.ส.นูรีซาน มะซาแม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559