รหัสโครงการ 58-03784
สัญญาเลขที่ 59-00-0004
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมชี้แจงโครงการ
4) อบรมการเขียนรายงาน
5) ประชุมสภาจัดตั้งสภาชุมชน ครั้งที่ 1
6) สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน
7) การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด
8) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 1
9) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2
10) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1
11) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2
12) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3
13) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4
14) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5
15) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3
16) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6
17) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 2
18) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4
19) รายงานควาก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 74,220.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 12.85 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,900.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 20,732.85 บาท
รวมรายรับ (1) = 74,732.85 บาท รวมรายจ่าย (2) = 52,100.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 22,632.85 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 92,780.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว นูรีดา ปูเตะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 (7 เมษายน 2559)
 2. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6 (9 เมษายน 2559)
 3. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3 (10 เมษายน 2559)
 4. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10 (21 เมษายน 2559)
 5. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7 (1 พ.ค. 2559)
 6. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1 (5 พ.ค. 2559)
 7. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 2 (12 พ.ค. 2559)
 8. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 4 (29 พ.ค. 2559)
 9. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8 (9 มิถุนายน 2559)
 10. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9 (10 กรกฎาคม 2559)
 11. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3 (14 กรกฎาคม 2559)
 12. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 5 (17 กรกฎาคม 2559)
 13. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 4 (21 กรกฎาคม 2559)
 14. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งทีื่ 6 (31 กรกฎาคม 2559)
 15. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 10 (1 สิงหาคม 2559)
 16. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 1 (13 สิงหาคม 2559)
 17. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 (17 สิงหาคม 2559)
 18. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 2 (27 สิงหาคม 2559)
 19. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 3 (1 กันยายน 2559)
 20. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 4 (3 กันยายน 2559)
 21. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 (10 กันยายน 2559)
 22. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 5 (11 กันยายน 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว นูรีดา ปูเตะ )
27 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวดารุสณี อาตาลาฮา )
27 กุมภาพันธ์ 2559