รหัสโครงการ 58-03784
สัญญาเลขที่ 59-00-0004
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 15 กันยายน 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7
2) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5
3) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8
4) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9
5) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6
6) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3
7) กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10
8) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7
9) กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1
10) กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 2
11) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 4
12) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8
13) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9
14) กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3
15) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 5
16) กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 4
17) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งทีื่ 6
18) ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 10
19) กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 1
20) กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1
21) กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 2
22) กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 3
23) กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 4
24) กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2
25) กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 5
26) กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3
27) กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 6
28) กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 4
29) จัดทำรูปภาพถ่ายกิจกรรม
30) 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการ
31) งานสร้างสุขภาคใต้
32) จัดทำรายงาน
33) ถอนเงินเปิดบัญชี
34) ปิดโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 22,632.85 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 92,780.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 19.17 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,844.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 32.02 บาท
รวมรายรับ (1) = 115,432.02 บาท รวมรายจ่าย (2) = 134,244.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,811.98 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,550.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว นูรีดา ปูเตะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว นูรีดา ปูเตะ )
5 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวดารุสณี อาตาลาฮา )
5 พฤศจิกายน 2559