รหัสโครงการ 58-03784
สัญญาเลขที่ 59-00-0004

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
รหัสโครงการ 58-03784 สัญญาเลขที่ 59-00-0004

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 185,550.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 74,220.00 บาท
งวดที่ 2 = 92,780.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 167,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 12.85 บาท
งวดที่ 2 = 19.17 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 32.02 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 186,344.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,811.98 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการและตั้งสภาชุมชน 22,550.00 22,550.00
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. ประชุมสภาจัดตั้งสภาชุมชน ครั้งที่ 1
3. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2
4. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3
5. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4
6. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5
7. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6
8. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7
9. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8
10. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9
11. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : 2. สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน 2,600.00 2,600.00
1. สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน
กิจกรรมหลัก : 3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด 2,200.00 2,200.00
1. การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด
กิจกรรมหลัก : 4.ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 122,700.00 122,700.00
1. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1
3. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2
4. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3
5. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4
6. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5
7. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6
8. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 2
9. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7
10. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8
11. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9
12. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3
13. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10
14. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1
15. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 2
16. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 4
17. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3
18. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 5
19. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 4
20. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งทีื่ 6
21. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 1
22. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1
23. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 2
24. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 3
25. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 4
26. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2
27. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 5
28. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3
29. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 6
30. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการ 22,500.00 22,500.00
1. 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,294.00
1. ปฐมนิเทศ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. รายงานควาก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1
4. งานสร้างสุขภาคใต้
5. ปิดโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,500.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรูปภาพถ่ายกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน
4. ถอนเงินเปิดบัญชี

รวมงบทั้งหมด

185,550.00 186,344.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว นูรีดา ปูเตะ )
วันที่รายงาน 5 พฤศจิกายน 2559