รหัสโครงการ 58-03784
สัญญาเลขที่ 59-00-0004
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

2. ชุมชน บ้านต้นตาล ม.๒ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอจ.นราธิวาส

3. รหัสโครงการ 58-03784 เลขที่ข้อตกลง 59-00-0004

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมชี้แจงโครงการและตั้งสภาชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการประชุมชี้แจงโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่บ้านต้นตาล ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านผู้นำศาสนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ และเกิดสภาชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแกนนำหลักและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แนวทางในการสำรวจข้อมูลด้านยาเสพติดในหมู่บ้านและทำให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ได้พูดคุยดกี่ยวกับการจัดตั้งสภาชุมชนเพื่อเป็นที่ปรึกษาและเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานในชุมชนในทุกๆด้าน ซึ่งในที่ประชุมมีข้อข้อตกลงดังนี้
 • จะมีการประชุมผู้นำหมู่บ้านร่วมกับชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ที่ประชุมมีมติว่าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดจะดำเนินงานโดยให้ผู้นำศาสนาเป็นแกนนำหลัก ได้แก่ โต๊ะอิหม่าม บิลาล คอเต็บ และอุซตาสในโรงเรียนตาดีกา เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นหนักไปกับการดำเนินงานกับกลุ่มเยาวชน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านต้นตาลเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตลอดจนการประสานกับองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน

 • ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

 2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง

 3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
 4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
 5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา
 • ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น
 • สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา
กิจกรรมที่ทำจริง

การดำเนินงานในการชี้แจงโครงการ

1.โต๊ะอิหม่ามเปิดพิธีการประชุมชี้แจงโครงการ

2.ผู้ใหญ่กล่าวพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม

3.ผู้ร่วมดำเนินโครงการชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ

4.โต๊ะอิหม่ามได้บรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในหลักศาสนาอิสลามเพิ่มเติมและการร่วมดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด

5.ผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 130
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาจัดตั้งสภาชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดตั้งสภาที่ชัดเจนและแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้สภาชุมชนของบ้านต้นตาลดังรายชื่อต่อไปนี้

1.อัมรัง ยามาอู เป็นประธานสภา

2.นางซูกัยนะห์ ปาทาน เป็นรองประธานสภา

3.นายมูฮัมหมัด เลาะเมาะ รองประธานสภา

4.นายสมัย มานีบากอผู้นำธรรมชาติ

5.นายรอบีลัน ดอเลาะ กรรมการ

6.นายอุสมาน กูโน กรรมการ

7.นายสะมะแอ อาลานาวอ กรรมการ

8.นายอับดุลเลาะ สาเมาะ กรรมการ

9.นายอับดุลรอเซะ ยีลาดอ

10.นายเจะอาแซ ราเซะ

11.แวสะมะแอ บิลลาโละ

12.นายแวหะมะ ฮะ

13.นายมะซอแล๊ะ บูงออีซา

14.นายแวสะมะแอ เลาะเมาะ

15.นายมะกอเซง เจะเตะ

16.นายอับดุลฮาลีม วาแม

17.นายยาฮูดา แวหะมะ

18.นายดุลซอมะ ยามาอู

19.นายรอซาลี มะแซ

20.นายรุสลี มะแซ

21.นายรุสดี สาและ

22.นายวสันต์ หะยียูโซ๊ะ

23.นายรอฮะ อาตาลาฮา

24.นายสะแปอิง สีวาจิ

25.นางสะอาดะ เลาะเมาะ

26.นางยีซ๊ะ ลองบู

27.นางนิฮานีส๊ะ มะดาโอะ

28.นางสาวซอย๊ะ บูงออีซา

29.นางแวสะปีเยาะ วายา

30.อาซือน๊ะ ราเซะ

31.นางพาตีเมาะ หะยีสะมะแอ

32.นางอาแวเสาะ ยีลาดอ

33.นางอามีเน๊าะ สือแตมาแล

34.นางอารีย๊ะ บินสะอิ

35.นางไซนี ซีบะ

 • ได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน -การจัดทำกิจกรรมต่างๆเน้นผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานโดยมีคณะอุซตาสจากโรงเรียนตาดีการ่วมในการทำกิจกรรมกับเยาวชนในพื้นที่
 • ที่ประชุมได้ตกลงว่าจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ได้มีการทบทวนกฎ กติกา ฮูกุมปากัตของหมู่บ้านซึ่งเดิมมีกฎเกี่ยวกับยาเสพติดว่า หากพบบุตรหลานหรือเยาวชนในพื้นที่เสพยาเสพติดหรือก่อความเดือร้อน

ขั้นที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน

ขั้นที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้สร้างความเดือดร้อน

ขั้นที่ 3 หากยังพบการเสพยาเสพติดอีกจะไม่มีการตักเตือนพูดคุยแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน
ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่

 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน
 2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
 3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
 4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
 5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา
 6. ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น
 7. สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ และร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำหลัักในการประชุมพร้อมด้วยผู้นำศาสนาเพื่อทบทวนโครงสร้างของสภาชุมชน
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 20.00-22.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพูดคุยและร่วมวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมผ่านไปด้วยดีสภาชุมชนทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านต่อไป

 • ที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้จัดในคืนของวันพฤหัสบดีเนื่องจากคืนวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคืนที่ดีตามหลักของอิสลามโดยจะมีการร่วมละหมาดร่วมกันระหว่างผู้นำ ผู้ปกครองและเยาวชนและจะมีการสอนอ่านกุรอานและมีกิจกรรมกลุ่มก่อนนอนและร่วมตื่นละหมาดตะหยูด (กราบไหว้พระเจ้าช่วงหัวรุ่ง) ในช่วงเวลา 3.00 น.และละหมาดซุบฮี (กราบไหว้พระเจ้าช่วงเช้าตรู้่) ช่วงเวลา 5.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 • ที่ประชุมได้ตกลงกันว่ากำหนดให้มีผู้นำร่วมจัดเวรเฝ้าในช่วงที่มีกิจกรรมในช่วงกลางคืน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาชุมชนพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาและชาวบ้านร่วมพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือให้บุตรหลานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมในกิจกรรมตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 2. ที่ประชุมมีมติให้มีการดำเนินงานตามโครงการโดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงาน
 3. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยอบต.ทุกคนจะร่วมเป็นผู้คอยอำนวยการในการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการประชุมเพื่อพูดคุยวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านและการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการดำเนินงานตามโครงการจะมีโต๊ะอิหม่ามเป็นแกนนำหลักและผู้นำหมู่บ้านจะคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้ช่วยที่รับผิดชอบในแต่ละโซนพื้นที่ในหมู่บ้านทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 20:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ

 • ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์การดำนเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ได้แผ่ขยายกว้างขึ้น

 • ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยกำหนดให้ครัวเครือนที่มีบุตรหลานเสพยาเสพติดทำการดูแลระมัดระวังไม่ให้ก่อความเดือดร้อนในชุมชน หากพบเห็นทางผู้นำชุมชนจะมีการเรียกตักเตือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา จำนวน 35 คน

 • ร่วมเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่ทำจริง
 • กล่าวนำและเปิดการประชุมโดยผู้ใหญ่บ้าน

 • พูดคุยสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

 • พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการซึ่งที่ผ่านมามีครัวเครือนที่เข้าร่วมในกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนอยู่ส่วนหนึ่งทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 • ร่วมเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาชุมชนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการดำเนินงานต่างๆจะยังยึดหลักการนำผู้นำศาสนาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน และได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการที่จะให้ชาวบ้านได้ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมพูดเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในช่วงต่อไปโดยจะเพิ่มกิจกรรมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การร่วมทำความสะอาดพัฒนามัสยิด ร่วมถางหญ้าในบริเวณถนน และจัดพื้นที่บริเวณในชุมชนให้มีความสะอาดเพิ่มขึ้นโดยกิจกรรมทำสาธาณประโยชน์ในชุมชนที่ปีะชุมได้มอบหมายให้นายอับดุลรอเซะ ยีลาดอ(คอเตบผู้นำศาสนา)เป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม
 • พูดในส่วนของการดำเนินงานจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมัด เลาะเมาะ(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม)
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมสภาชุมชนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

2.ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในช่วงต่อไป

3.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมพร้อมพูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา

2.มีการรายงานความคืบหน้าถึงผลการดำเนินงานของโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

3.เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงต่อไป

4.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

35 0

2. 2. สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

 • สำรวจผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

 • สำรวจประเภทของยาเสพติดที่ระบาดในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนจากำรวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าจะเป็นเยาวชนกลุ่มปกติ ส่วนที่เป็นกลุ่มที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านแต่ทางผู้นำได้พยายามนำเยาวชนเหล่านี้มาเข้าร่วมโครงการ บางครอบครัวไม่ค่อยกล้ายอมรับว่ามีบุตรหลานติดยาเสพติด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พัฒนาศักยภาพทีมสำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,ด้านสิ่งแวดล้อม กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้อสม.=2คน,ผู้นำชุมชน=2คน,กรรมการหมู่บ้าน=1คน,ผู้นำศาสนา=1คน,กรรมการมัสยิด=1คน, กลุ่มสตรี=1คน,เยาวชน=7คน รวม15 คน ร่วมกันกำหนดประเด็นคำถามและสำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน แยกเป็นกลุ่มเสียงและกลุ่มปกติ
 • สำรวจปัญหาและปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยแบ่งเป็น ด้านคน ครอบครัว กลไกล และทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • แบ่งการสำรวจเป็นกลุ่มของเป็นชุมชน
 • การสำรวจข้อมูลยาเสพติดสำรวจจากกลุ่มของผู้ปกครอง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

3. 3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหายาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

3.1 เกิดแผนงาน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.2 เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้

 • สาเหตุการติดยาเสพติดของเยาวชนในหมู่บ้านหลักๆมาจาก สถาบันครอบครัวการดูแลเลี้ยงดูและการคบเพื่อน และเกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดของพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงทำให้เยาวชนเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง
 • เยาวชนที่ติดยาเสพติดมี 20 คน อายุอยู่ในช่วง 15-25 ปี โดยยาเสพติดที่ใช้คือยาบ้าและกระท่อม จากการสอบถามทำให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยจะดื่มประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 • เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 12-25 ปี มี 50 คน พบว่ามีการลองสูบบุหรี่และลองใช้ยาเสพติดประเภทอัลปราโซแลม
 • เยาวชนมักจะเที่ยวเตร่ในช่วงเวลากลางคืนช่วง 19.00 น.- 24.00 น. และมักจะไปมั่วสุมกับเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง
 • เยาวชนในพื้นที่บ้านต้นตาลเคยประสบปัญหาด้านการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นเด็กเกเร ซึ่งเคยทางโรงเรียนบ้านต้นตาลเคยได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีการมอบหมายให้ทางผู้นำหมู่บ้านร่วมจัดเวรในช่วงเวลากลางคืนเพื่อดักเยาวชนที่ซิ่งรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนช่วงดึกๆเรียกมาตักเตือนและให้กลับบ้านหลังจากปัญหาถูกแก้ไขก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทางผู้นำหมู่บ้านได้กำชับไปยังผู้ปกครองและให้ตัวแทนที่มาประชุมในวันนี้ไปประชาสัมพันธ์บุตรหลานให้เข้าร่วมในกิจกรรมตามโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือหลักสูตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเพื่อใช้ข้อมูลในการออกมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด โดยมีผู้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆดังนี้ผู้นำชุมชน=2คน ,สมาชิก อบต.=2คน, ผู้นำศาสนา=1คน , อสม.=2คน, กลุ่มสตรี=1คน , ครูตาดีกา=1คน,บัณฑิตอาสา=1คน,ปราชญ์ชาวบ้าน=1คน,ครูสอนอิสลามศึกษา=1,ข้าราชการในพื้นที่=1คน,ตัวแทนเยาวชน=2คน จำนวน 15 คน

 • นำผลการสำรวจ นำเสนอสภาชุมชน เพื่อ

  • กำหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน
  • วางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวนำและเปิดการประชุม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและข้อมูลของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ที่ประชุมรับทราบ

 • ให้ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการป้องกัน

 • ทางผู้นำชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

 • ให้ผู้นำชุมชนแบ่งโซนพื้นที่ในการดูแลลูกบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

4. 4.ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.นักเรียนมีความสนใจในเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในชุมชน

2.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดทำให้อุซตาสได้ทักษะในการบรรยายเรื่อวยาเสพติดและถือเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ

3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

4.จากที่ทางอุซตาสได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนนักเรียนส่วนใหญ่ให้คำตอบเดียวกันว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันคือ น้ำกระท่อมและยาบ้า

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ทำจริง

1.ทางอุซตาสได้เรียกนักเรียนตาดีกาให้รวมตัวกันเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโทษ พิษภัยของยาเสพติด 2.อุซตาสบรรยายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน พร้อมถึงได้สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลตัวอย่างในสังคมทั้งที่เป็นคนดีและคนไม่ดีให้นักเรียนได้เห็นถึงความแตกต่าง 3.หลังจากที่บรรยายจบมีการซักถามและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องโทษ พิษภัยจากยาเสพติด

 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 17:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ความรู้ด้านศาสนาและพูดคุยกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนากิจร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครอง
 • ทำให้เยาวชนและผู้นำได้ใกล้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
 • ได้รับความรู้ด้านศาสนาเพิ่มขึ้นอันจะนำไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง
 • ทำให้เยาวชนได้ความรู้และตระหนักเกี่ยวยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักศาสนาอิสลาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
 • วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชนในพื้นที่พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนร่วมละหมาดร่วมกันหลังจากละหมาดแล้วมีการบรรยายให้ความรู้ด้านศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามให้ฟังและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
 • หลังละหมาดมัฆริบเสร็จจะให้เยาวชนอ่านกุรอานพร้อมกัน
 • หลังจากละหมาดอีซาเสร็จเรียบร้อยก็มีการจับกลุ่มพูดคุยให้ความรู้แก่เยาวชนเพิ่มเติมโดยมีผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่ม
 • หลังจากนั้นเยาวชนทุกคนก็จะนอนที่มัสยิดร่วมกับผู้นำเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดตะฮัจยุดในช่วงดึก ประมาณ 3.00 น.พร้อมกัน และในช่วงเช้าก็จะทำการละหมาดซุบฮีห์ช่วงเวลา 5.00 น. ร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักของอิสลาม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนใกล้ชิดและพูดคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น

 • เยาวชนได้รับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น

 • เยาวชนกล้าที่พูดกับผู้ใหญ่มากขึ้น

 • เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนากิจพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

 • ผู้ปกครองของเยาวชนให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยผู้ปกครองของเยาวชนบางคนก็ได้มานอนร่วมกับบุตรหลานที่มัสยิด

 • เยาวชนต้องมีความอดทนมากขึ้น อดทนที่จะต้องอยู่ในระเบียบวินัย อดทนที่จะต้องตื่นปฏิบัติศาสนกิจในช่วงดึก

 • ผู้ปกครองของเยาวชนบางคนก็ได้มาเยี่ยมนำขนมมาให้บุตรหลานและผู้ปกครองชายบางคนก็ร่วมมานอนที่มัสยิดด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
 • วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณะ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมช
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชนในพื้นที่พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนร่วมละหมาดร่วมกันหลังจากละหมาดแล้วมีการบรรยายให้ความรู้ด้านศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามให้ฟังและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในวันนี้โต๊ะอิหม่ามได้บรรยายเกี่ยวกับการเป็นเยาวชนที่ดี การดำเนินชีวิตตามแนวทางของนบี
 • หลังจากละหมาดอีซาเสร็จเรียบร้อยมีการจับกลุ่มพูดคุยให้ความรู้แก่เยาวชนเพิ่มเติมโดยมีผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในการแบ่งกลุ่มพูดคุยกันนั้นทางผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิต เรื่องการศึกษาและเรื่องของการลองใช้ยาเสพติด และจะให้โอกาสตรงนี้ในการกล่าวตักเตือนและให้โอวาทที่ดีเพื่อให้เยาวชนได้สำนึกและนำไปปรับปรุงตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไป
 • หลังจากนั้นเยาวชนทุกคนก็จะนอนที่มัสยิดร่วมกับผู้นำเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดในช่วงดึกพร้อมกัน และในช่วงเช้าก็จะทำการละหมาดร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนสามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ(การปฎิบัติ ละหมาด 5 เวลาและการเตรียมตัวก่อนละหมาด)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กเยาวชนกลุ่มเสียงได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ และได้ฟังการบรรยายร่วมกัน
 • เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้ใหญ่เรื่องยาเสพติดซึ่งผิดหลักการศาสนา
 • ทำให้เยาวชนรู้สึกได้รับความดูแลเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น
 • เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
 • เยาวชนมีความกระตือรื้อร้นเพิ่มมากขึ้น รู้เวลามากขึ้น มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
 • วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

 • มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
 • ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
 • กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน

 • กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทั้งกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน

 • มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามโดยผู้นำศาสนาในชุมชน

 • พูดคุยกันระหว่างเยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน

 • ซักถามการใช้ชีวิตโดยทั่วไปเช่น เรื่องการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันเพื่อสร้างความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.5 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ตกเป็นทาสแห่งวัตถุด้วยความโลภและเห็นแก่ตัว เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดตั้งใจฟัง มีสมาธิ ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยมากขึ้น

 • เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีพูดคุยซักถามมากขึ้น

 • เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดส่วนใหญ่สามารถปฎิบัติการละหมาด 5 เวลาได้ถูกต้องและการเตรียมตัวก่อนละหมาด เช่น การอาบน้ำละหมาดได้ถูกต้อง

 • เยาวชนได้ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกันกับผู้ใหญ่ในชุมชนสร้างความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
 • วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการปฏิบัติศาสกิจร่วมกัน

 • มีการบรรยายให้ความรู้โดยผู้นำศาสนาในชุมชน

 • มีการจัดกลุ่มพูดคุยซักถามและให้เยาวชนได้เสนอแนะในสิ่งที่อยากพูดให้ผู้ใหญ่ได้รับฟัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.6 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องการปฎิบัติ ตามหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
 • จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
 • เยาวชนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
 • วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่

 • มีการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้องโดยผู้นำศาสนาในพื้นที่

 • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามข้อสงสัย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.7 กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 18:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนกิจถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 3.เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใหญ่ในพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนและผู้ใหญ่ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

 • ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สังเกตลักษณะอาการและพฤติกรรมของเยาวชนทั้งที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ

 • จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้ใหญ่พบว่าดีขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นความก้าวร้าวลดลง

 • เยาวชนมีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักอิสลามมากขึ้น

 • เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีขึ้น

 • และเยาวชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางผู้นำหมู่บ้านในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน

 • พฤติกรรมของเยาวชนที่แสดงออกกับชุมชนดีขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
 • วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมปฏิบัติศาสกิจร่วมกัน
 • มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม
 • มีการจับกลุ่มคุยเพื่อพูดแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามข้อคำถามได้เต็มที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.8 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดและการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
 2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดในการถามเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น
 3. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
 4. ได้หลักสูตรเรื่องยาเสพติดที่จะใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาดังนี้
 • เรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักและแนวทางของอิสลามที่ปราศจากการใช้ยาเสพติด

 • เทคนิคการปฏิเสธยาเสพติด

 • การปฏิบัติตนต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ(การทำความดีโดยไม่พึ่งพายาเสพติด)

5.ทางทีมอุซตาสมีมติว่ากำหนดให้มีการสอนเรื่องยาเสพติดในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ทำจริง

1.อุซตาสได้บรรยายเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

2.ให้นักเรียนได้ซักถามตอบโต้และแสดงความคิดเห็นต่างๆในประเด็นเรื่องยาเสพติด

3.ละลายพฤติกรรมนักเรียนด้วยการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด

4.ทางอุซตาสได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแนวทางของอิสลามและการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ซึ่งได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่า หากพ่อแม่มีลูกที่ติดยาเสพติดคนที่เสียใจที่สุดนั่นคือพ่อแม่ ฉะนั้นการเป็นลูกที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นของรางวัลที่มีค่าที่ลูกๆควรจะให้พ่อแม่ พร้อมได้ยกตัวอย่างคนในชุมชนที่ประพฤติดีเรียนจบมีงานการทำที่ดีให้นักเรียนได้เห็นภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 0

5. 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อสามารถลงข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. สามารถเข้าถึงข้อตกลงในการจัดทำโครงการฯ
 2. สามารถทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ สสส.โดยภาพรวม
 3. สามารถทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงาน และบันทึกกิจกรรมรายงานผล ซึ่งจะประกอบด้วยแบบรายงานสรุป 4 ฉบับ (ส1-4) และแบบรายงานการเงิน 2 ฉบับ (ง1-2) 4.รับทราบถึงวิธีการจัดทำรายงานการเงิน การเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อเบิกจ่าย 4. สามารถจัดกระบวนการการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมพร้อม ขั้นทำ และขั้นตอนการทบทวนเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน
 4. สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 5. สามารถป้อนข้อมูลแผนภาพโครงการได้
 6. สามารถป้อนแผนการดำเนินงานลงในปฏิทินโครงการได้
 7. สามารถรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมได้
 8. รับรู้ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลในเว็บไซต์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558 มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลกิจกรรม การจัดทำรายงานการเงิน การสังเคราะห์โครงการ และการบันทึกข้อมูลปฏิทินโครงการในเวบไซต์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558 มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลกิจกรรม การจัดทำรายงานการเงิน การสังเคราะห์โครงการ และการบันทึกข้อมูลปฏิทินโครงการในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อให้สามารถลงข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม ต้องเขียนข้อมูลให้ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์กิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ เข้าใจหลักการเบิกจ่าย เชน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ต้องยึดระเบียบกรมทางหลวง และเข้าใจเรื่องการจ่ายภาษีให้สรรพากร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเอกสารการเงิน การทำรายงานผลกิจกรรม และการหักภาษีที่ถูกต้อง พร้อมพูดคุยสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดโดย สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโดยมี สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงโครงการร่วมในการอบรมเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องตามหลัก สสส. และพูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงาน สสส.ได้วางไว้
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 รายงานควาก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ในงวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารการเงินเรียบร้อย ถูกต้อง และได้จัดส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.ได้ในเวลา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • เพื่อนำเสนอเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานที่ผ่านมาให้พี่เลี้ยงตรวจความเรียบร้อย
 • เพื่อสอบถามข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ร่วมประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า โดยได้นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงและทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งรายงานให้ สสส.
 • photo
 • photo

 

2 2

7. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโทษพิษภัยจากบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ให้ชาวบ้านได้เห็นถึงการดำเนินงานตามโครงการ เห็นถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และชาวบ้านในความร่วมมืองดสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

  จัดทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์งดสูบหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำป้ายโครงการและสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 53 19                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 185,550.00 52,100.00                  
คุณภาพกิจกรรม 76 72                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ฮาฟีฟีย์ ยามาอู 21 หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 ( 7 เมษายน 2559 )
 2. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6 ( 9 เมษายน 2559 )
 3. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3 ( 10 เมษายน 2559 )
 4. กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10 ( 21 เมษายน 2559 )
 5. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7 ( 1 พ.ค. 2559 )
 6. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1 ( 5 พ.ค. 2559 )
 7. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 2 ( 12 พ.ค. 2559 )
 8. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 4 ( 29 พ.ค. 2559 )
 9. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8 ( 9 มิถุนายน 2559 )
 10. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9 ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 11. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3 ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 12. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 5 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 13. กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 4 ( 21 กรกฎาคม 2559 )
 14. กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งทีื่ 6 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 15. ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 10 ( 1 สิงหาคม 2559 )
 16. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 1 ( 13 สิงหาคม 2559 )
 17. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 ( 17 สิงหาคม 2559 )
 18. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 2 ( 27 สิงหาคม 2559 )
 19. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 3 ( 1 กันยายน 2559 )
 20. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 4 ( 3 กันยายน 2559 )
 21. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 ( 10 กันยายน 2559 )
 22. กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 5 ( 11 กันยายน 2559 )

(................................)
นางสาว นูรีดา ปูเตะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......