แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

รหัสโครงการ 58-03784 รหัสสัญญา 59-00-0004 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

เกิดสภาชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชนมีสมาชิก35 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน และครูตาดีกา มาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีบทบาททำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมยาเสพติดในชุมชน

รายงานการประชุม

 • แนะนำให้เชิญกลุ่มเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการสภามากขึ้น โดยเน้นจากชุมชนเป็นหลัก
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

เกิดเครือข่ายในการควบคุมและป้องกันยาเสพติดในชุมชน 7 เครือข่าย/กลุ่มบ้านๆละ 7 คนประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , เยาวชน และครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่ มีบทบาททำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมยาเสพติดในชุมชน

รายงานการประชุมสภาชุมชน

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดสภาชุมชน

-

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

การสังเกต

-

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • มีการลดละเลิก บุหรี่ อย่างห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเคารพกติกาไม่สูบบุหรี่ในมัสยิด

-

 • การขยายผลการบังคับใช้ในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ของชุมชน
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และมีการนำแนวทางศาสนาอิสลามในการดำเนินงาน

-

 • การสอดแทรกสถานการณ์ปัจจุบันและหลักการศาสนาในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

-

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

-

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการทบทวนกติกาชุมชนเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
- ครั้งที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน
- ครั้งที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้สร้างความเดือดร้อน
- ครั้งที่ 3 หากยังพบการเสพยาเสพติดอีกจะไม่มีการตักเตือนพูดคุยแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายงานการประชุมสภาชุมชน

 • สภาชุมชนต้องการประเมินและทบทวนมาตรการทางสังคมเป็นระยะๆ การนำกระบวนการการสร้างมาตรการทางสังคมด้านยาเสพติด สู่การทำมาตรการทางสังคมในมิติอื่นๆของชุมชน
3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภายนอก

รายงานการประชุม

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

รายงานการประชุม

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

-

-

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรม

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

 

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนมีความภาคภูมิใจที่่ชุมชนสามารถจัดการปัญหายาเสพติดได้

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล
 • การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

-

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร
 • เกิดการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

-

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

สภาชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชน มีสมาชิก35 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านอบต. ผู้นำศาสนากรรมการมัสยิดชรบ.อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน และครูตาดีกา มาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีบทบาททำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมยาเสพติดในชุมชน เกิดผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้

 1. มีการทบทวนกติกาชุมชนเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น จากเดิม ครั้งที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน ครั้งที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้สร้างความเดือดร้อน ครั้งที่ 3 หากยังพบการเสพยาเสพติดอีกจะไม่มีการตักเตือนพูดคุยแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. ด้านผู้เสพยาเสพติดทั้งหมด 40 คน พบว่าสามารถลด ละเลิกยาเสพติด จำนวน 35 คนร้อยละ 87.5 และไม่พบผู้เสพรายใหม่ในชุมชน
 3. ชุมชนได้แนวทางการป้องกันยาเสพติดโดยชุมชน
 4. เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพและชุมชนสามารถนำหลักการศาสนาอิสลามใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำหลักศาสนาไปป้องกันยาเสพติด และไม่เกิดผู้เสพรายใหม่ในชุมชน
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3