ปิดโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อนำส่งเอกสารและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเยาชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมเพื่อสรุปผลและส่่งรายงานเอกสารจากการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูิิคุ้มกันยาเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้สรุปผลการดำเนินงานการดำเนินงานตามโครงการ่วมกับพี่เลี้ยงและนำส่งรายงานให้กับ สจ.รส.มอ.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,094.00 0.00 0.00 0.00 2,094.00

ถอนเงินเปิดบัญชี

1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ถอนเงินค่าเปิดบัญชีคืนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถจัดทำรายงานการเงินได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

จัดทำรายงาน

30 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการจัดทำโครงการเยาวชนต้นตาล สุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาสเพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการทำโครงการ
 • เตรียมความพร้อมในการส่งรายงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เอกสารและสรุปการดำเนินงานตามโครงการทั้งหมด สามารถส่งรายงานให้ สสส.ได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

งานสร้างสุขภาคใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมเสวนาในห้องย่อยต่าง ๆ ได้แนวคิดในการทำงานชุมชน และได้แลกเปลี่ยนกับโครงการที่มาจัดบูธ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00

สรุปและปิดโครงการ ครั้งที่ 3

1 ตุลาคม 2559 เวลา 17:00 น.
gentlen05gentlen05
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามสรุปโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สมาชิกสภาชุมชน 35 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
- ติดตามเอกสารรายงานการใ้่ายงบประมาณโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สภาชุมชนจำนวน 35 คน 
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ติดตามรายงานwebsite และหลักฐานการเบิกจ่ายกิจกรรมโครงการ
 • ประเมินและสังเคราะห์กิจกรรมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดรายงานตามกิจกรรมของโครงการที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตของโครงการ รวมถึงบทเรียนที่ได้ โดยพิจารณาทั้งในมิติด้านบริหารจัดการโครงการและด้านมิติต่างๆ
1. มิติเรียนรู้การมีส่วนร่วม
2. มิติการพัฒนาให้เกิดมาตรการหรือนโยบายระดับท้องถิ่น

 1. มิติด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งนำไปสู่การขยายผลเพื่อการดำเนินการในระยะต่อไปเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และมีความสนุกสนานจากกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สรุปกิจกรรมโครงการ สภาชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชน มีสมาชิก 35 คน มีบทบาททำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมยาเสพติดในชุมชน เกิดผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้
 1. มีการทบทวนกติกาชุมชนเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น จากเดิม ครั้งที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน ครั้งที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้สร้างความเดือดร้อน ครั้งที่ 3 หากยังพบการเสพยาเสพติดอีกจะไม่มีการตักเตือนพูดคุยแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

 2. ด้านผู้เสพยาเสพติดทั้งหมด 40 คน พบว่าสามารถลด ละเลิกยาเสพติด จำนวน 35 คนร้อยละ 87.5 และไม่พบผู้เสพรายใหม่ในชุมชน

 3. ชุมชนได้แนวทางการป้องกันยาเสพติดโดยชุมชน

 4. เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพและชุมชนสามารถนำหลักการศาสนาอิสลามใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำหลักศาสนาไปป้องกันยาเสพติด และไม่เกิดผู้เสพรายใหม่ในชุมชน

 • รายงานกิจกรรมโครงการตามwebsiteเป็นปัจจุบัน แต่ขาดรายละเอียดรายงาน ภาพถ่ายกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรม หลักฐานรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • สภาชุมชนจำนวน 35 คน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • รายงานกิจกรรมขาดรายละเอียด
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • แนะนำเพิ่มเติมรายงานให้ได้รายละเอียดมากขึ้น และพบพี่เลี้ยง อีกครั้ง เพื่อตรจสอบรายละเอียดรายงานก่อนส่งรายงานปิดโครงการให้ สสส
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการ

1 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนของคนในชุมชนจากการดำเนินโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 180 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. จัดเวทีโดยให้คณะกรรมการตามโครงการจำนวน 5 คน สภาผู้นำชุมชนจำนวน 35 คน แกนนำชุมชนจำนวน 20 คน และภาคีเครือข่ายภาครัฐจำนวน 10 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ประเมินผลตามกิจกรรม กำหนดทิศทางของโครงการ และสรุปโครงการร่วมกันเพื่อวางเป้าหมายโครงการในอนาคตโดยมีมิติบทเรียนดังนี้

- มิติด้านบทบาทของสภาผู้นำชุมชน
- มิติการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
- มิติด้านการสร้างกลุ่มและเครือข่าย
- มิติด้านการบริหารจัดการโครงการ
- มิติด้าน การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
- มิติด้ารมาตรการทางสังคมและนโยบายระดับท้องถิ่น

2. จัดกิจกรรมสันทนาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชนประเภทกีฬา/กีฬาพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมาย แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนครัวเรือน 90คน รวมทังสิ้น 180 คน

- กิจกรรมภาคกลางวัน

- กิจกรรม สรุปผลการดำเนินโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการและสภาชุมชน เพื่อให้ชุมชนรับทราบ
- กีฬาครอบครัวสัมพันธ์ จัดกีฬาพื้นบ้านและกีฬาอื่นๆฟุตบอล,ตะกร้อ,วอลเล่บอล,แบตมินตัน,เปตอง,แชร์บอล,ชักเย่อ,วิ่งกระสอบ,เรือบก, โดยกิจกรรมกีฬาจะต้องให้สมาชิกในครอบครัวร่วมทุกกิจกรรม

- นิทรรศการสรุปผลโครงการให้ชุมชนทราบ

- กิจกรรมเวทีกลางคืน

- การอ่านอัลกุรอาน,การอาซาน,การบรรยายธรรม,อานาเซะ,ซาเยาะ,โต้วาที,จากที่ได้ถามและตอบปัญหาโดยจะจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ของศาสนาอิสลาม ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถืงขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีของศาสนาอิสลาม เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติและสืบทอดต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 180 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน120 คน
กลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา 20 คน กลุ่มผู้ปกครอง/ตัวแทนครัวเรืือน 70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ช่วงกลางวันจะเป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ปกครองซึ่งทางกลุ่มผู้นำและกลุ่มผู้ปกครองก็ได้ลงแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆด้วย โดยการแข่งขันจัดที่สนามฟุตบอลของหมู่บ้าน กีฬาที่เยาวชนได้แข่งกันได้แก่ ประเภท ฟุตบอล วอลอลเย์บอล ตะกร้อ วิ่ง วิ่งกระสอบ วิ่งม้า ชักเย่อ หลัจากนั้นได้ทานอาหารร่วมกัน
 • ช่วงเย็นหลังจากแข่งกีฬาเสร็จทางคณะกรรมการหมู่บ้านและสภาชุมชนได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลจากการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา พบว่าเกิดการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมาก ในแง่ของเยาชนเองมีความรักความสามัคคีมากขึ้นเข้าหาผู้ใหญ่มากขึ้น ในมิติของชุมชนเกิดความร่วมมมือความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยแบ่งพรรคแบ่งพวก ก็เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือชุมชนมากยิ่งขึ้น และยังพบว่าแหลางมั่วสุมยาเสพติดในชุมชนลดลง โดยการประชุมสรุปได้มีพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม
 • ช่วงกลางคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเสร็จมีการอ่านซูเราะห์ยาซีนที่มัสยิดบ้านต้นตาล เพื่อต้อนรับปีใหม่ของปีฮิจเราะห์ศักราช 1 มูฮัรรอม 1438 ซึ่งตรงกับวันรุ่งขึ้น 2 ตุลาคม 2559
 • หลังจากนั้นเยาวชนและกลุ่มผู้ปกครองได้รวมตัวกันในบริเวณศาลาที่เรียนกีรออาตีข้างมัสยิด เพื่อจัดกิจกรรมในภาคกลางคืน โดยการเปิดพิธีจากโต๊ะอิหม่ามได้บรรยายถึงการเลี้ยงลุกให้ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวทักทายพูดคุยกับลูกบ้าน
 • ต่อด้วยการอะซานของเยาวชน
 • ต่อด้วยการประกวดอะนาซีด
 • หลังจากนั้นได้มีการแจกรางวัลจากการแข่งกีฬาในภาคกลางวัน
 • แจกรางวัลนักเรียนที่ผลการเรียนที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน
 • มีการตอบปัญหาความรู้รอบตัวและมอบของรางวัล
 • ทางอุซตาสโรงเรียนตาดีกาได้สรุปผลการดำเนินงานในวันนี้และมอบโอวาทให้ผู้เข้า่ร่วมและฝากให้ทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแลและป้องกันอันตรายของยาเสพติด
 • ปิดพิธี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดรายงานตามกิจกรรมของโครงการที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตของโครงการ รวมถึงบทเรียนที่ได้ โดยพิจารณาทั้งในมิติด้านบริหารจัดการโครงการและด้านมิติต่างๆ
1. มิติเรียนรู้การมีส่วนร่วม
2. มิติการพัฒนาให้เกิดมาตรการหรือนโยบายระดับท้องถิ่น

 1. มิติด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งนำไปสู่การขยายผลเพื่อการดำเนินการในระยะต่อไปเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และมีความสนุกสนานจากกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
 • สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
 • เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
 • เยาวชนได้รับความสนุกสนานได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ได้แสดงศักยภาพให้ชุมชนได้เห็นซึ่งทั้งหมดในกิจกรรมล้วนเป็นการแสดงออกที่ดีและถูกต้อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 180 คน จากที่ตั้งไว้ 180 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชน120 คน
กลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา 20 คน กลุ่มผู้ปกครอง/ตัวแทนครัวเรืือน 70 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจะโซ๊ะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00

จัดทำรูปภาพถ่ายกิจกรรม

30 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมภาพกิจกรรมทั้งหมดตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในแต่ละกิจกรรมจะมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าในการถ่ายรูปและเก็บรวบรวมภาพถ่ายไว้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม สามารถนำไปจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 4

26 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้านอาชีพช่างไม้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนในหมู่บ้าน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทางผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยและสอบถามความต้องการทางด้านการประกอบอาชีพของเยาวชน
 • วิทยากรผู้ฝึกอบรมช่างไม้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำชุดเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะและเก้าอี้ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำให้นำเอาเศษไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาตกแต่งที่ตัวเฟอร์นิเจอร์ให้ดูสวยงามเช่น การนำเอาเถาววัลย์มาจัดแต่งโค้งทำเป็นที่วางแขนของเก้าอี้
 • เยาวชนได้มีการลองฝึกใช้เครีื่องมือต่างๆ โดยการแนะนำของวิทยากร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในงานช่างไม้มากขึ้น
 • ทำให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทราบว่าเยาวชนมีความสนใจในการฝึกอาชีพซึ่งหากเยาวชนมีคำถามจากอาชีพช่างไม้หรืออยากได้คำแนะนำก็สามารถนำมาสอบถามได้ตลอด
 • ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • กิจกรรมฝึกอาชีพช่างไม้ทำให้เยาวชนได้รับความรู้และเป็นการฝึกทักษะในงานช่างไม้แต่เยาวชนยังไม่ได้มีการนำความรู้ไปประกอบอาชีพโดยตรงเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านของอุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งทางผู้นำชุมชนได้รับทราบและจะร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการสร้างงานในโอกาสต่อไป แต่เบื้องต้นหากมีงานที่เกี่ยวข้องการใช้วิชาชีพทางด้านช่างไม้ในชุมชนเยาวชนกลุ่มนี้ก็มีความสามารถที่จะดำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนในหมู่บ้าน 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 6

24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กลุ่มผู้นำชุมชนได้มีการพูดคุยกับเยาวชนในการที่จะสอบถามความเป็นอยู่พร้อมได้สอบถามถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 • มีการพูดในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่่
 • ฝึกซ้อมการดำเนินการตามโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
 • ได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม
 • เยาวชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดเป็นอย่างดี ในการนี้ทางอุซตาสจึงเชิญชวนให้เยาวชนกลับไปชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าร่วมในกิจกรรมปิดโครงการด้วย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชน 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00

กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3

19 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนเพิ่มทักษะด้านอาชีพช่างไม้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำชุมชนกล่าวเปิดพิธีและได้มีการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนของเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันยังพบกลุ่มเสี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้ฝากไปยังเยาวชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่สงบสุข และอยากให้เยาวชนในชุมชนมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ทางวิทยากรได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในเรื่องของการฝึกอาชีพช่างไม้และให้เยาวชนได้ทดลองทำ
 • ทางวิทยากรได้บรรยายเพิ่มเติมในเรื่องของอาชีพซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิตที่มีอยู่ในชุมชนยังต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าไม้ ทั้งนี้ทางวิทยากรได้พูดเกี่ยวกับการเลือกไม้มาใช้ในงานต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่าต้องเป็นไม้ที่ซื้อขายอย่างถูกต้องสืบเนื่องจากปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายไปมาก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้รับความรู้และเป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องการทำช่างไม้เพิ่มมาขึ้น
 • ทางผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันทำกิจกรรมกับเยาวชนในพื้นที่
 • เกิดความสามัคคีในชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 5

11 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารในเรื่องของปัญหายาเสพติดกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้นำศาสนา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำศาสนาเรียกเยาวชนมารวมกลุ่มกันและได้อธิบายถึงคุณค่าของการได้ช่วยเหลือและทำประโยชน์ต่อชุมชน
 • บรรยายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เพิ่มความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต
 • ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชน
 • ได้รับความรู้ในเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเรื่มต้นจากตัวเอง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้นำศาสนา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00

กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2

10 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีทักษะทางด้านอาชีพนำไปสู่การใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนจำนวน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทางวิทยากรได้มีการบรรยายถึงทักษะเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับช่างไม้และได้สอนการทำเฟอร์นิเจอร์แบบง่ายๆที่สามารถทำได้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน
 • บรรยายถึงการเลือกใช้ไม้ในการทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
 • ทางผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมของเยาวชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนมีทักษะและมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพช่างไม้มากขึ้น
 • เกิดความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้นำชุมชน
 • ได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนจำนวน 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 4

3 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกให้เยาวชนมีทักษะชีวิต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนในชุมชนพร้อมผู้นำ 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำศานาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนและได้ปฏิบัติศานสกิจร่วมกัน
 • ได้ฝึกซ้อมเกี่ยวกับการแข่งอะนาซีดและกิจกรรมอื่นๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ร่วมกันพูดคุยและวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมวันปิดโครงการ
 • เยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องทักษะชีวิตว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกบจากยาเสพติด
 • แบ่งเยาวชนผู้จะทำการแสดงในวันปิดโครงการ เช่นการแข่งขันกีฬา การร้องเพลงอะนาซีด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนในชุมชนพร้อมผู้นำ 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 3

1 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาล สุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำชุมชนชี้แจงผลการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา
 • ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
 • สอบถามถึงพฤติกรรมของบุตรหลาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการพูดคุยในที่ประชุมทำให้ทราบว่าเยาวชนได้แสดงออกในทางที่ดีขึ้น สังเกตจากการพูดคุยและได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันอย่างใกล้ชิดเกิดเป็นความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
 • ได้มีการวางแผนร่วมกันในการดำเนินงานจัดกีฬาสัมพันธ์โดยที่ประชุมสรุปให้มีการแบ่งผู้นำชุมชน เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ อุซตาส ในการที่จะดูแลกลุ่มเยาวชนในแต่ละกลุ่มในช่วงของการจัดกิจกรรม
 • กลุ่มผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงที่ประชุมก็ชี้แจงให้ทุกคนได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ลูกหลานเห็นถึงความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 2

27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและเพื่อซ้อมกิจกรรมที่จะจัดในวันปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มอุซตาส 5 คน กลุ่มเยาวชนในชุมชน 100 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • พูดคุยเกี่ยวข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนให้เยาวชนได้รับทราบ
 • อุซตาสบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 • ร่วมกับฝึกอะนาซีดและชี้แจงการแข่งขันกีฬาที่จะจัดขึ้นในวันปิดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เยาวชนได้เห็นคุณค่าของเวลาซึ่งทางอุซตาสได้เน้นย้ำในเรื่องการใช้เวลาไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่หันไปพึ่งพายาเสพติด
 • มีการชี้แจงและมีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อจะร่วมแข่งขันกีฬาสี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มอุซตาส 5 คน กลุ่มเยาวชนในชุมชน 100 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00

กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1

17 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้และมีทักษะในการฝึกอาชีพด้านช่างไม้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนและผู้นำศาสนา 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำชุมชนได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าฝึกทักษะด้านอาชีพช่างไม้ โดยได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานให้มีรายได้และให้เยาวชนมีความขยันในการทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และที่สำคัญต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ต่อมาผู้นำได้มอบให้กับวิทยากรผู้ฝึกสอนได้บรรยายการฝึกอาชีพด้านช่างไม้ให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมีการสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานในแต่ละตัว
 • ต่อมาได้ให้เยาวชนได้ลองทำโดยใช้เครื่องมือของจริง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้รู้จักเกี่ยวกับการทำงานด้านอาชีพช่างไม้ ได้ฝึกทักษะและเป็นการเพิ่มความรู้มากยิ่งขึ้น
 • ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มกับผู้นำศาสนาเกิดเป็นความสามัคคีในชุมชน
 • ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำให้ทางผู้นำศาสนาได้สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่มีอยู่ในชุมชนมากยิ่งขึ้น
 • เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้มีความขยันในการทำมาหากินในอนาคต
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนและผู้นำศาสนา 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 6,750.00 4,500.00 0.00 0.00 12,050.00

กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติด ครั้งที่ 1

13 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อในงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 90 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จำนวน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กลุ่มผู้นำชุมชนร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้ปกครองในการที่จะร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 • ผู้นำชุมชนได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ทราบ
 • ร่วมกันเสนอแนะแะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพติดจากการพูดคุยทราบว่ายังพบการแพร่ระบดของยาเสพติดประเภทกระท่อมอยู่ในพื้นที่แต่พบเป็นส่วนน้อย กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้กระท่อมเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 20 ปีขึ้น
 • กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่อยู่ในการดำเนินงานตามโครงการ ปัจจุบันนี้ได้ความร่วมมือในการดูลบุตรหลานแลพนำข้าสู่กระบวนในการดำเนินงานตามโครงการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 90 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จำนวน 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,100.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 10

1 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำชุมชนเปิดเวทีการประชุมและสภาชุมชนร่วมกันทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนร่วมกัน
 • ทางผู้นำศาสนาได้เน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลและเป็นหูเป็นตาในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทางอุซตาสได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ให้กับนกเรียนในโรงเรียนตาดีกาโดยทางผู้นำชุมชนร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งร่วมกับอุซตาสเพื่อกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งไดมีการเสนอนกิจกรรมดังกล่าวจะมีการบรรจุกิจกรรมการเล่นกีฬาของเยาวชนด้วย
 • จากที่ประชุมสรุปมอบให้อุซตาสรับผิดชอบในการกำหนดกิจกรรมในการสรุปบทเรียนจากโครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและได้ข้อสรุปว่าในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดจะมีการแข่งกีฬาของเยาวชนและมีการแข่งขันการอ่านปาฐกถ การอาซาน และการซาเยาะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักของกรใช้ชีวิตในอิสลาม
 • จากการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมาในที่ประชุมให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เยาวชนได้ใกล้ชิดและได้ปฏิับัติศาสนกิจร่วมกันและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนไปในทางที่ดีขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและคณะกรรมการชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งทีื่ 6

31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะชีวิตให้กับเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มนักเรียนตาดีกา 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทางอุซตาสได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสถานการณ์ปัจจุบันและสอบถามไปยังนกเรียนว่าปัจจุบันยาเสพติดที่แพร่ระบากในชุมชนของเราปัจจุบันคืออะไร ซึ่งได้คำตอบเช่นเดิมนั่นคือกระท่อมกับยาบ้า ทางอุซตาสจึงได้พูดถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดประเภทกระท่อมว่าเป็นสิ่งทำลายระบบการทำงานของร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม
 • ทางอุซตาสได้เพิ่มเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกล โดยโซเชียลที่เยาวชนในปัจจุบันติดกันจนลืมทำหน้าที่ของตนเองนั่นคือการเรียนหนังสือ ทางอุซตาสจึงได้ฝากให้นักเรียนทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิต
 • และสอนเพิ่มเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยตั้งใจเล่าเรียนนำความสำเร็จกลับมาให้พ่อแม่
 • ในวันนี้ได้มีการแจกสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนได้อ่านประกอบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
 • มีความกล้าแสดงออกและให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น
 • นักเรียนได้ทราบทักษะชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ในยุคปัจจุบัน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มนักเรียนตาดีกา 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 4

21 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนสามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติของศาสนาอิสลาม ได้ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เยาวชนพร้อมด้วยผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้ปกครองร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและร่วมกันอ่านอัลกุรอาน หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยผู้นำศาสนาซึ่งประเด็นหัวข้อจะพูดคุยเรื่องทั่วไปจะเน้นหนักไปทางการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหนังสือของเยาวชน หลังจากนั้นจะเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตในอิสลาม
 • หลังจากนั้นจะมอบให้ผู้นำจับกลุ่มเยาวชนเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนและสอบถามถึงเยาวชนว่าปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไร ผลการเรียนเป็นอย่างไร
 • ผู้นำศาสนาได้เน้นย้ำในเรื่องของการละหมาดให้ครอบ 5 เวลา โดยจะให้เยาวชนมร่วมกันละหมาดที่มัสยิด
 • อบรมเยาวชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนมีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของหลักการศาสนา ได้แบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 110 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 5

17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองจากยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มนักเรียนตาดีกา 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ทางอุซตาสได้ทบทวนความรู้ในเรื่องยาเสพติดจากที่เคยสอนมาเช่น ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนในปัจจุบัน วิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่วนใหญ่นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถตอบคำถามจากอุซตาสได้
 • มีการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนด้วยการเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลชุมชน ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีบางครอบครัวในชุมชนที่ยังคงมีคนในครอบครัวที่ยังข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดประเภทกระท่อมและยาบ้า ปัจจุบันยังเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติด
 • บรรยายเพิ่มเตืมในเรื่องการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา ออกกกำลังกาย และได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้นักเรียนซ้อมไว้เพื่อเตรียมลงแข่ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้ารับความพิ่มเติมเรื่องการป้องกันยาเสพติดเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีความเข้าใจจากการสังเกตของอุสตาส นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีขึ้น
 • นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของการเล่นกีฬาโดยได้ขออุปกรณ์กีฬากับทางอุซตาสเพื่อใช้เล่นในช่วงเวลาว่างซึ่งทางอุซตาสได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยเพื่อประสานไปยังผู้นำชุมชนในการจัดหาอุปกรณ์กีฬามาให้นักเรียน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มนักเรียนตาดีกา 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3

14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องการป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้นำและกลุ่มผู้ปกครอง 110 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาพร้อมด้วยเยาวชนและผู้ปกครองร่วมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันหลังจากนั้นก็เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดตามแนวทางของศาสนาอิสลาม
 • เยาวชนได้มีการแบ่งกลุ่มพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้นำศาสนาและผู้ปกครอง
 • ผู้นำศาสนาได้เพิ่มเติมในการให้ความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันโดยได้พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นยุคที่เยาวชนติดโซเชียลจนทำให้ลืมทำหน้าที่ของตนเองนั่นคือการเรียนหนังสือ
 • ได้บรรยายถึงการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยการทำความดี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้เพิ่มความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับผู้นำในพื้นที่ทำให้ผู้นำและผู้ปกครองได้สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนซึ่งจากการสังเกตเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
 • ผู้ปกครองมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นจากการร่วมกิจกรรมทำให้ได้มีการพูดคุยระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเองเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมทั้งได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 110 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้นำและกลุ่มผู้ปกครอง 110 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9

10 กรกฎาคม 2559 เวลา 20:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำและสภาชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนในชุมชน
 • ได้ร่วมกันคิดประมวลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานในช่วงต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • โต๊ะอิหม่ามได้กล่าวเปิดพิธีและพูดถึงสถานการณ์ในภาพรวมในหมู่บ้านซึ่งที่ผ่านมาเพิ่งจะผ่านช่วงของเดือนรอมฎอนโดยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ในหมูาบ้านเป็นไปอย่างปกติและจะเห็นภาพของเยาวชนพร้อมด้วยผู้ปกครองได้ร่วมกันละหมาดตารอเวียะซึ่งเป็นการละหมาดในช่วงของเวลากลางคืนของเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นภาพรวมที่ดี
 • จากการร่วมสังเกตุพฤติกรรมของเยาวชนในพื้นที่พบว่ามีความใกล้ชิดสนิทกับผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งเป็นผลพ่วงมาจากการดำเนินการกิจกรรมค่ายเยาวชนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเยาวชนจะร่วมกันนอนมัสยิดเพื่อตื่นมาละหมาดในช่วงกลางดึก
 • ทางผู้ใหญ่บ้านได้เสริมในส่วนของกิจกรรมอื่นๆในชุมชนซึ่งจะมีมีการเพิ่มกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะในชุมชนโดยกลุ่มผู้นำ กลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มเยาวชนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว วันเวลาสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยในกิจกรรมจะเป็นการทำความสะอาดบริเวณรอบมัสยิดและการถางหญ้าริมทาง
 • ผู้ใหญ่บ้านได้เสริมในเรื่องการอยู่เวรของชุด ชรบ.ในหมู่บ้านในการอยู่เวรให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนและได้เน้นย้ำให้ชุดชรบ.นั้นได้สอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนหากมีเยาวชนที่ชอบซิ่งรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาดึกให้เก็บข้อมูลรายชื่อเยาวชนนั้นเพื่อที่จะแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
 • ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำและสภาชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8

9 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเพื่อวางแผนการดำเนินงานในช่วงต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำและสภาชุมชนจำนวน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของผู้นำ
 • พูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาล มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 • ได้มีการมอบหมายภารกิจการดำเนินงานในกิจกรรมตามโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวเปิดพิธีการประชุมและได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูิมคุ้มกันยาเสพติดว่าในปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นพร้อมทั้งได้กำชับไปยังผู้นำให้ช่วยกันดูแลเยาวชนในชุมชนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง
 • ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนโครงการที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนในทุกภาคส่วนโดยในที่ประชุมได้มีการเสนอให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและกลุ่มอุซตาสสอนนักเรียนตาดีกาเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในกลุ่มของนักเรียนตาดีกาด้วยทั้งนี้ได้มอบหมายให้ทางอุซตาสได้เตรียมการเตรียมความพร้อมกำหนดกิจกรรมย่อยที่จะจัดขึ้น
 • ที่ประชุมได้พูดถึงสถานการณ์โดยทั่วไปในหมู่บ้านและกิจกรรมอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีกลุ่มปลูกเห็ดโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอำเภอยี่งอ
 • ทางผู้ใหญ่บ้านได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพในชุมชนซึ่งในโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้มีการเสนอให้ฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ทำเป็นขอบประตู โต๊ะและเก้าอี้ โดยให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ไปจัดเตรียมในส่วนของสถานที่ที่จะดำเนินการ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำและสภาชุมชนจำนวน 35 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 4

29 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะชีวิตให้กับเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนตาดีกา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.อุซตาสได้เรียกนักเรียนให้มารวมตัวกันและได้สอนบรรยายเกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติด 2.มีการซักถามและทบทวนความรู้ในเรื่องยาเสพติดจากบทเรียนที่เคยสอนที่ผ่านมา 3.พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันในหัวข้อยาเสพติดประเภทกระท่อม 4.บรรยายเกี่ยวกับวิธีการป้องกันยาเสพติด 5.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและให้นำเสนอหน้าห้องเรียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น วันนี้พูดถึงประเด็นของยาเสพติดประเภทกระท่อมซึ่งในปัจจุบันเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก และได้ทราบถึงโรคที่เกิดจากการดื่มน้้ำกระท่อมโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร
 • เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี มีทักษะในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
 • เยาวชนได้เห็นถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนตาดีกา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 2

12 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพในชุมชน มีความเข้าใจและเกิดความศรัทธาในหลักศรัทธาที่ถูกต้อง เกิดความเกรงกลัวต่อการทำบาป และทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการต่อต้านสิ่งเสพติดและเกรงกลัวการกระทำความผิด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงและผู้นำชุมชนจำนวน 110 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เยาวชนจะมารวมกันที่มัสยิด
 2. เยาวชนร่วมรับประทานอาหารและปฏิบัติศาสนกิจกับผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครอง
 3. หลังจากละหมาดอีซาเสร็จจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวทางของท่านศาสดาและแนวทางของอิสลาม
 4. มีการบรรยายและจับกลุ่มพูดคุยเกี่ยวทักษะในการใช้ชีวิต
 5. เยาวชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของเยาวชนบางคนร่วมกันนอนที่มัสยิดเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดตะหยูดในช่วงเวลากลางดึกของคืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น
 • เยาวชนได้เข้าใกล้กับผู้นำมากขึ้นกล้าที่จะพูดและซักถามในข้อสงสัยและปัญหาต่างๆมากขึ้น ทำให้เยาวชนอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
 • หลังจากที่ได้มีกิจกรรมตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและกิจกรรมอื่นๆในพ้ืนที่พฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวของเยาวชนในพื้นที่บ้านต้นตาลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นประเด็นในโรงเรียนเกี่ยวกับเยาวชนที่ดื้อมาก
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 110 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงและผู้นำชุมชนจำนวน 110 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00

กิจกรรมค่ายเยาวชนเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1

5 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดได้มีจิตสำนึกในการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
 2. ใช้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามปลูกการมีชีวิตในแบบของอิสลามที่ปราศจากการพึ่งพายาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 110 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชน 110 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. เยาวชนรวมตัวการที่มัสยิดโดยการควบคุมของผู้นำชุมชนนการทำกิจกรรมต่างๆ
 2. เยาวชนร่วมปฏิบัติศาสนกิจกับผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครอง
 3. หลังจากละหมาดอีซาเสร็จจะมีการบรรยายการใช้ชีวิตในวิถีของอิสลามให้ปราศจากการพึงพายาเสพติดโดยผู้นำศาสนาของชุมชน
 4. เยาวชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของเยาวชนบางคนร่วมกันนอนที่มัสยิดเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดตะหยูดในช่วงเวลากลางดึกของคืน
 5. ถึงตอนเช้าผู้นำชุมชนจะนำเยาวชนไปร่วมอ่านกุรอานเพื่อเป็นการเยี่ยมพรรบุรุษผู้ล่วงลับที่กุโบร์สุสาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น
 • เยาวชนและผู้นำได้ใกล้ชิดและร่วมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
 • เป็นการถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม ตามแบบของอิสลาม
 • ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกตัญญูรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ โดยการสอนให้เยาวชนนั้นต้องตอบแทนด้วยการทำดีที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 110 คน จากที่ตั้งไว้ 110 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนพร้อมด้วยผู้นำชุมชน 110 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7

1 พ.ค. 2559 เวลา 13:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มสภาผู้นำและสภาชุมชน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  1.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 2.สภาชุมชนได้พูดคุยถึงพฤติกรรมของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 3.สภาชุมชนร่วกันแนะแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการในช่วงเวลาต่อไปโดยจะใช้รูปแบบเดิมคือเน้นผู้นำหมู่บ้านเป็นแกนนำหลักในการติดตามพฤติกรรมของชุมชนโดยแบ่งเป็นโซนพื้นที่ในหมู่บ้าน  

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีการพูดคุยในเรื่องของพฤติกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และสภาชุมชนได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในช่วงเวลาต่อไป โดยในที่ประชุมได้มีมติว่าจะพยายามหาภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการต่อต้านยาเสพติด เช่น อบต.ยี่งอ ทางผู้ใหญ่บ้านจะเข้าเจรจากับภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในห้วงเวลาต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มสภาผู้นำและสภาชุมชน 35 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10

21 เมษายน 2559 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดและเพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลาม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้นำศาสนาและกลุ่มผู้ปกครอง 120  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เยาวชนร่วมประกอบศาสนกิจร่วมกับผู้นำและผู้ปกครอง 2.หลังจากที่ละหมาดเสร็จเยาวชนจะมีการอ่านอัลกุรอานโดยจะมีผู้นำศาสนาเป็นผู้ฝึกให้เยาวชนมีการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม 3.ก่อนนอนจะมีการให้เยาวชนจับกลุ่มพร้อมพูดคุยกับผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตในประจำวันโดยปราศจากการพึ่งพายาเสพติด 4.ผู้นำประจำกลุ่มจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยและปัญหาต่างๆที่เยาวชนพบเจอในชีวิตประจำวัน 5.ผู้นำ เยาวชน และผู้ปกครองบางคนร่วมกันนอนที่มัสยิด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตตามหลักของอิสลามมากขึ้น
 2. ได้ปฏิบัติศาสนกิจและใกล้ชิดกับผู้ใหญ่มากขึ้น
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้น
 4. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 5. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมที่นอบน้อมใกล้ชิดกับผู้นำมากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้นำศาสนาและกลุ่มผู้ปกครอง 120  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 3

10 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวนที่เป็นนักเรียนตาดีกา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ทางอุซตาสได้ให้นักเรียนตอบคำถามเพื่อทบทวนเนื้อหาความรู้ในเรื่องยาเสพติดที่เคยสอน
 2. อุซตาสได้สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เรื่องบุหรี่
 3. ให้นักเรียนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นพร้อมออกมานำเสนอหน้าเพื่อนๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการสูบบุหรี่และโรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 2.มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 3.ได้มีการทบทวนความรู้ที่ผ่านมา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวนที่เป็นนักเรียนตาดีกา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6

9 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพูดคุยและสอบถามกิจกรรมต่างๆที่กำลังดำเนินงานในหมู่บ้านและความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมพร้อมพูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา 2.มีการรายงานความคืบหน้าถึงผลการดำเนินงานของโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 3.เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงต่อไป 4.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ที่ประชุมได้ทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านได้มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยเพิ่มหลักสูตรการสอนในเรื่องของโทษ พิษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางอุสตาส
 • ได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่างๆในช่วงต่อไปซึ่งยังต้องอาศัยผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม
 • ที่ประชุมได้กำชับในเรื่องของการดูแลบุตรหลานในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติด แต่ที่ผ่านมาจากการดำเนินงานตามโครงการมีเยาวชนที่อยู่ในวัยเสี่ยงก็ได้ร่วมโครงการทำให้เยาวชนมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากขึ้น อยู่ในสายตาผู้ใหญ่มากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกรรมการหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9

7 เมษายน 2559 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชน จำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติด ซึ่งบรรยายโดยโต๊ะอิหม่าม
 • ให้ความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางของอิสลาม
 • ร่วมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
 • จัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เด็กและเยาวชน ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยมากขึ้นดูได้จากการที่ต้องตื่นมาละหมาดตะหญูดในช่วงกลางดึกตีสอง ช่วงแรกๆต้องมีการปลุกแต่หลังเมื่อได้เสียงปลุกเยาวชนจะลุกขึ้นมาปฏิบัติศาสนกิจโดยพร้อมเพรียงกัน 2.เด็กและเ าวชนสามารถปฎิบัติการละหมาด 5 เวลาได้ถูกต้องและการเตรียมตัวก่อนละหมาด เช่น การอาบน้ำละหมาดได้ถูกต้อง 4.เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติด ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกัน(ละหมาดร่วมกัน)กับผู้นำและผู้ปกครอง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชน จำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8

10 มีนาคม 2559 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดและสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของอิสลามและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชน จำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามโดยผู้นำศาสนา
 • ร่วมกันอ่านคัมภีร์กุรอาน
 • การพูดคุยสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนโดยการจัดกลุ่ม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีที่มีประโยชน์ต่อสังคม
 • เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนากิจร่วมกับผู้ใหญ่
 • เยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและมีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีขึ้น
 • ในประเด็นการแลกเปลี่ยนมีกลุ่มเยาวชนที่เ้ขาร่วมกิจกรรมบางคนเป็นเยาวนอกสถานศึกษา ปัจจุบันไม่เรียนหนังสือซึ่งเยาวชนเหล่านี้ให้ความตั้งใจในการรับความรู้จากผู้นำศาสนาและให้ความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชน จำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5

4 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้านรวมกัน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมพร้อมพูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • ทางอุซตาสจากโรงเรียนตาดีกาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมกับเยาวชนในโรงเรียนตาดีกา
 • ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานในช่วงต่อไป
 • ที่ประชุมได้มีการสอบและพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกทางสังคม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-  ได้ทราบถึงความคืบหน้าจากกการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด -  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลาน -  ได้ร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้านรวมกัน 35 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7

3 มีนาคม 2559 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนสามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติของศาสนาอิสลาม ได้ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน 20 คน
กลุ่มผู้นำศาสนา 10 คน กลุ่มผู้ปกครอง 30 คน กลุ่มเยาวชนจำนวน 90 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมปฏิบัติศาสกิจร่วมกัน
 • มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม
 • มีการจับกลุ่มคุยเพื่อพูดแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามข้อคำถามได้เต็มที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนมีพฤติกรรมในการเข้าหาผู้ใหญ่ดีขึ้น
 • จากการสอบถามผู้ปกครองทำให้ทราบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมดีขึ้น
 • พฤติกรรมของเยาวชนกับเยาวชนด้วยกันเองมีความรักความสามัคคีมากขึ้น
 • เด็กเสีียงบางคนหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมในการเข้าหาผู้ใหญ่มากขึ้น
 • ปัญหาการแว๊นรถจักรยานยนต์ในช่วงกลางคืนเริ่มลดน้อยลง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน 20 คน
กลุ่มผู้นำศาสนา 10 คน กลุ่มผู้ปกครอง 30 คน กลุ่มเยาวชนจำนวน 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

รายงานควาก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1

27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ในงวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ดำเนินโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ร่วมประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า โดยได้นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงและทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งรายงานให้ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เอกสารการเงินเรียบร้อย ถูกต้อง และได้จัดส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.ได้ในเวลา
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินโครงการ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00

ติดตามโครงการครั้งที่ 2

20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
gentlen05gentlen05
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ติดตามรายงานเวปไซด์และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผุ้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ติดตามรายงานในเวปไซด์และหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การบันทึกรานงานหน้าเวปไซด์ยังขาดรายละเอียด มีการอัปโหลดรูปถ่ายครบทุกกิจกรรมโครงการ
 • นำเงินฝากตามเงื่อนไขและเกิบเงินสดในมือไม่เกิน 5000 บาท
 • หลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผุ้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

เพิ่มเติมรายงานตามข้อเสนอแนะพี่เลี้ยงก่อนรายงานความก้าวหน้าให้ทีม สจรส.

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4

1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และชาวบ้านรวมกัน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิดประชุมพร้อมพูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา

2.มีการรายงานความคืบหน้าถึงผลการดำเนินงานของโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

3.เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงต่อไป

4.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สภาชุมชนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการดำเนินงานต่างๆจะยังยึดหลักการนำผู้นำศาสนาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน และได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการที่จะให้ชาวบ้านได้ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมพูดเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในช่วงต่อไปโดยจะเพิ่มกิจกรรมให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การร่วมทำความสะอาดพัฒนามัสยิด ร่วมถางหญ้าในบริเวณถนน และจัดพื้นที่บริเวณในชุมชนให้มีความสะอาดเพิ่มขึ้นโดยกิจกรรมทำสาธาณประโยชน์ในชุมชนที่ปีะชุมได้มอบหมายให้นายอับดุลรอเซะ ยีลาดอ(คอเตบผู้นำศาสนา)เป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม
 • พูดในส่วนของการดำเนินงานจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมูฮัมหมัด เลาะเมาะ(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรม)
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

ติดตามโครงการครั้งที่1

31 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
gentlen05gentlen05
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ๙เจ้หน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ติดตามรายงานในเวปไซด์และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ติดตามรายงานในเวปไซด์และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
 • ทำความเข้าใจการหักจ่ายภาษี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การบันทึกรานงานหน้าเวปไซด์ยังขาดรายละเอียด ยังไม่มีการอัปโหลดรูปถ่ายกิจกรรมโครงการ
 • เบิกเงินโครงการเกินจากที่กำหนดไว้ โดยไม่เจตนา
 • หลักฐานการเบิกจ่าย เช่น ไวนิลโครงการ ไวนิลกิจกรรม ใช้หลักฐานการเบิกจ่าย 1 ใบหลายๆกิจกรรมลายๆกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-นัดหมายการติดตามอีกครั้ง ก่อน ส่งรายงานงวดครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • แนะนำให้การเพิ่มรายละเอียดรายงานที่ปฏิบัติจริง ให้ได้รายละอียดมากที่สุด
 • แนะนำให้นำเงินที่เบิกได้ไปฝากธนาคาร และคงไว้เงินสดในมือไม่เกิน 5000 บาท และให้ประมาณการการเบิกเงินโครงการใช้ชัดเจนตามจริงก่อนไปเบิกจากธนาคาร
 • แนะนำให้แยกหลักฐานการกาเบิกจ่ายเป็นรายกิจกรรม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 2

24 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดและการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนนักเรียนโรงเรียนตาดีกาจำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.อุซตาสได้บรรยายเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

2.ให้นักเรียนได้ซักถามตอบโต้และแสดงความคิดเห็นต่างๆในประเด็นเรื่องยาเสพติด

3.ละลายพฤติกรรมนักเรียนด้วยการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด

4.ทางอุซตาสได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแนวทางของอิสลามและการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ซึ่งได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่า หากพ่อแม่มีลูกที่ติดยาเสพติดคนที่เสียใจที่สุดนั่นคือพ่อแม่ ฉะนั้นการเป็นลูกที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นของรางวัลที่มีค่าที่ลูกๆควรจะให้พ่อแม่ พร้อมได้ยกตัวอย่างคนในชุมชนที่ประพฤติดีเรียนจบมีงานการทำที่ดีให้นักเรียนได้เห็นภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
 2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดในการถามเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น
 3. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
 4. ได้หลักสูตรเรื่องยาเสพติดที่จะใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาดังนี้
 • เรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักและแนวทางของอิสลามที่ปราศจากการใช้ยาเสพติด

 • เทคนิคการปฏิเสธยาเสพติด

 • การปฏิบัติตนต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ(การทำความดีโดยไม่พึ่งพายาเสพติด)

5.ทางทีมอุซตาสมีมติว่ากำหนดให้มีการสอนเรื่องยาเสพติดในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,100.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6

7 มกราคม 2559 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนกิจถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 3.เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใหญ่ในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนจำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมปฏิบัติศาสกิจร่วมกัน
 • มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม
 • มีการจับกลุ่มคุยเพื่อพูดแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามข้อคำถามได้เต็มที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนและผู้ใหญ่ได้ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

 • ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สังเกตลักษณะอาการและพฤติกรรมของเยาวชนทั้งที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ

 • จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้ใหญ่พบว่าดีขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นความก้าวร้าวลดลง

 • เยาวชนมีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักอิสลามมากขึ้น

 • เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ดีขึ้น

 • และเยาวชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางผู้นำหมู่บ้านในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน

 • พฤติกรรมของเยาวชนที่แสดงออกกับชุมชนดีขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนจำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3

1 มกราคม 2559 เวลา 20:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • กล่าวนำและเปิดการประชุมโดยผู้ใหญ่บ้าน

 • พูดคุยสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

 • พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการซึ่งที่ผ่านมามีครัวเครือนที่เข้าร่วมในกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนอยู่ส่วนหนึ่งทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 • ร่วมเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ

 • ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์การดำนเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ได้แผ่ขยายกว้างขึ้น

 • ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยกำหนดให้ครัวเครือนที่มีบุตรหลานเสพยาเสพติดทำการดูแลระมัดระวังไม่ให้ก่อความเดือดร้อนในชุมชน หากพบเห็นทางผู้นำชุมชนจะมีการเรียกตักเตือน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกรรมการหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5

31 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน จำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่

 • มีการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้องโดยผู้นำศาสนาในพื้นที่

 • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามข้อสงสัย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องการปฎิบัติ ตามหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
 • จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
 • เยาวชนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน จำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4

24 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ตกเป็นทาสแห่งวัตถุด้วยความโลภและเห็นแก่ตัว เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • มีการปฏิบัติศาสกิจร่วมกัน

 • มีการบรรยายให้ความรู้โดยผู้นำศาสนาในชุมชน

 • มีการจัดกลุ่มพูดคุยซักถามและให้เยาวชนได้เสนอแนะในสิ่งที่อยากพูดให้ผู้ใหญ่ได้รับฟัง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดตั้งใจฟัง มีสมาธิ ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยมากขึ้น

 • เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีพูดคุยซักถามมากขึ้น

 • เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดส่วนใหญ่สามารถปฎิบัติการละหมาด 5 เวลาได้ถูกต้องและการเตรียมตัวก่อนละหมาด เช่น การอาบน้ำละหมาดได้ถูกต้อง

 • เยาวชนได้ปฎิบัติศาสนกิจร่วมกันกับผู้ใหญ่ในชุมชนสร้างความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3

17 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนสามารถปฏิบัติตามหลักปฎิบัติของศาสนาอิสลาม 5 ประการ(การปฎิบัติ ละหมาด 5 เวลาและการเตรียมตัวก่อนละหมาด)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทั้งกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน

 • มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามโดยผู้นำศาสนาในชุมชน

 • พูดคุยกันระหว่างเยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน

 • ซักถามการใช้ชีวิตโดยทั่วไปเช่น เรื่องการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันเพื่อสร้างความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็กเยาวชนกลุ่มเสียงได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ และได้ฟังการบรรยายร่วมกัน
 • เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้ใหญ่เรื่องยาเสพติดซึ่งผิดหลักการศาสนา
 • ทำให้เยาวชนรู้สึกได้รับความดูแลเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น
 • เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
 • เยาวชนมีความกระตือรื้อร้นเพิ่มมากขึ้น รู้เวลามากขึ้น มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2

10 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักของอิสลาม
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนและเยาวชนจำนวนทั้งหมด 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เยาวชนในพื้นที่พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนร่วมละหมาดร่วมกันหลังจากละหมาดแล้วมีการบรรยายให้ความรู้ด้านศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามให้ฟังและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในวันนี้โต๊ะอิหม่ามได้บรรยายเกี่ยวกับการเป็นเยาวชนที่ดี การดำเนินชีวิตตามแนวทางของนบี
 • หลังจากละหมาดอีซาเสร็จเรียบร้อยมีการจับกลุ่มพูดคุยให้ความรู้แก่เยาวชนเพิ่มเติมโดยมีผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในการแบ่งกลุ่มพูดคุยกันนั้นทางผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิต เรื่องการศึกษาและเรื่องของการลองใช้ยาเสพติด และจะให้โอกาสตรงนี้ในการกล่าวตักเตือนและให้โอวาทที่ดีเพื่อให้เยาวชนได้สำนึกและนำไปปรับปรุงตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไป
 • หลังจากนั้นเยาวชนทุกคนก็จะนอนที่มัสยิดร่วมกับผู้นำเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดในช่วงดึกพร้อมกัน และในช่วงเช้าก็จะทำการละหมาดร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนใกล้ชิดและพูดคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น

 • เยาวชนได้รับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น

 • เยาวชนกล้าที่พูดกับผู้ใหญ่มากขึ้น

 • เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนากิจพร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

 • ผู้ปกครองของเยาวชนให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยผู้ปกครองของเยาวชนบางคนก็ได้มานอนร่วมกับบุตรหลานที่มัสยิด

 • เยาวชนต้องมีความอดทนมากขึ้น อดทนที่จะต้องอยู่ในระเบียบวินัย อดทนที่จะต้องตื่นปฏิบัติศาสนกิจในช่วงดึก

 • ผู้ปกครองของเยาวชนบางคนก็ได้มาเยี่ยมนำขนมมาให้บุตรหลานและผู้ปกครองชายบางคนก็ร่วมมานอนที่มัสยิดด้วย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1

3 ธันวาคม 2558 เวลา 17:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ความรู้ด้านศาสนาและพูดคุยกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเป็นผุ้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาและเยาวชนในพื้นที่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เยาวชนในพื้นที่พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองเยาวชนร่วมละหมาดร่วมกันหลังจากละหมาดแล้วมีการบรรยายให้ความรู้ด้านศาสนาโดยโต๊ะอิหม่ามให้ฟังและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
 • หลังละหมาดมัฆริบเสร็จจะให้เยาวชนอ่านกุรอานพร้อมกัน
 • หลังจากละหมาดอีซาเสร็จเรียบร้อยก็มีการจับกลุ่มพูดคุยให้ความรู้แก่เยาวชนเพิ่มเติมโดยมีผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่ม
 • หลังจากนั้นเยาวชนทุกคนก็จะนอนที่มัสยิดร่วมกับผู้นำเพื่อที่จะตื่นมาละหมาดตะฮัจยุดในช่วงดึก ประมาณ 3.00 น.พร้อมกัน และในช่วงเช้าก็จะทำการละหมาดซุบฮีห์ช่วงเวลา 5.00 น. ร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้ปฏิบัติศาสนากิจร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครอง
 • ทำให้เยาวชนและผู้นำได้ใกล้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
 • ได้รับความรู้ด้านศาสนาเพิ่มขึ้นอันจะนำไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง
 • ทำให้เยาวชนได้ความรู้และตระหนักเกี่ยวยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักศาสนาอิสลาม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายเป็นผุ้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาและเยาวชนในพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2

1 ธันวาคม 2558 เวลา 20.00-22.00 น. น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพูดคุยและร่วมวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในพื้นที่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาและคณะกรรมการในสภาชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • มีการประชุมเพื่อพูดคุยวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านและการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการดำเนินงานตามโครงการจะมีโต๊ะอิหม่ามเป็นแกนนำหลักและผู้นำหมู่บ้านจะคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้ช่วยที่รับผิดชอบในแต่ละโซนพื้นที่ในหมู่บ้านทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การประชุมผ่านไปด้วยดีสภาชุมชนทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านต่อไป

 • ที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้จัดในคืนของวันพฤหัสบดีเนื่องจากคืนวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคืนที่ดีตามหลักของอิสลามโดยจะมีการร่วมละหมาดร่วมกันระหว่างผู้นำ ผู้ปกครองและเยาวชนและจะมีการสอนอ่านกุรอานและมีกิจกรรมกลุ่มก่อนนอนและร่วมตื่นละหมาดตะหยูด (กราบไหว้พระเจ้าช่วงหัวรุ่ง) ในช่วงเวลา 3.00 น.และละหมาดซุบฮี (กราบไหว้พระเจ้าช่วงเช้าตรู้่) ช่วงเวลา 5.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 • ที่ประชุมได้ตกลงกันว่ากำหนดให้มีผู้นำร่วมจัดเวรเฝ้าในช่วงที่มีกิจกรรมในช่วงกลางคืน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนาและคณะกรรมการในสภาชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา ครั้งที่ 1

28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรเสริมด้วยยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา เป็นทำหลักสูตรและปฏิบัติการให้ความรู้ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดย ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา ผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยใช้หลักการให้ความรู้ในหลายมิติ เช่น หลักศาสนา สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีการดึงนักเรียนตาดีกามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจัดให้มีสัปเปลี่ยนพูด ความคาดหวังต่อตนเอง ชุมชน การการป้องกันยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ฯลฯ หรือการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนพูดทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเชิงสร้างสรรค์

4.2 กิจกรรมสื่อสารข้อมูลยาเสพติดให้ชุมชน ใช้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจากการสำรวจ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำเสนอและสอนทักษะด้านการบรรยายธรรม,ร้องอานาซีด,ซาเยาะ การโต้วาที ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนเป็นคนในพื้นที่ โดยจะทำการสอนทักษะ 6 ครั้ง ุ6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน กย.58 ครั้งที่ 2 เดือน พย.58 ครั้งที่ 3 เดือน มค.59 ครั้งที่ 4 เดือน มีค.59 ครั้งที่ 5 เดือน พค.59 ครั้งที่ 6 เดือน กค. 59 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนรวมทั้งหมด จำนวน 90 คน

4.3 กิจกรรมศาสนบำบัดยาเสพติด

4.3.1 ให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50 คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน = 30 คน รวม 120 คน
- วิทยากรนอกพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหายาเสพติด ให้ความรู้เรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเช่น ทำหน้าที่ต้อนรับและการบริการในกิจกรรมสาธารณพ การพูดความคาดหวังต่อชุมชน ความต้องการของตนเองต่อชุมชน

4.3.2 มีการทำค่ายเยาวชนโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง
โดยกิจกรรมในค่ายดังนี้

- มีการเรียนรู้ตามฐานโดยแบ่งกลุ่มเยาวชนใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ตามประเด็นที่กำหนด เช่น ยาเสพติดให้โทษอย่างไร การสังเกตเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร ภาพอนาคตของตนเอง ฯลฯ
- ปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน เช่น พัฒนามัสยิด พัฒนามัดราเซาะห์ พัฒนากูโบร์(สุสาน) และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การนำเอาเยาวชนเด็กดีรุ่นพี่เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลเด็กในค่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง=50คนและกลุ่มติดสารเสพติด=40 คนผู้นำชุมชน =15คนกลุุ่มเยาวชนเด็กดี 15 คน รวม 110 คน


4.4 กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยง โดยการนำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาฝึกให้กับเยาวชน โดยบ้านต้นตาลนำช่างแกะสลักไม้มาใช้การดำเนินกิจกรรมจะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอาชีพการแกะสลักไม้ และมีการนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ที่มัสยิด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม เสี่ยง 50 คน กลุ่มเสพ40 คน = 90 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียนในโรงเรียนตาดีกาจำนวน 120 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ทางอุซตาสได้เรียกนักเรียนตาดีกาให้รวมตัวกันเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโทษ พิษภัยของยาเสพติด 2.อุซตาสบรรยายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน พร้อมถึงได้สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลตัวอย่างในสังคมทั้งที่เป็นคนดีและคนไม่ดีให้นักเรียนได้เห็นถึงความแตกต่าง 3.หลังจากที่บรรยายจบมีการซักถามและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องโทษ พิษภัยจากยาเสพติด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 เด็กและเยาวชน ในตาดีกา ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 เด็กนักเรียนตาดีกามีความกล้าแสดงออก

4.2 ได้หลักสูตรพร้อมสื่อการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา 1 หลักสูตร ผู้ปกครองเยาวชนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดที่ดีขึ้น เด็กนักเรียนตาดีกามีทักษะในการร้องอานาซีด การซาเยาะ 4.3 เกิดเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 เครือข่าย ให้ผู้ปกครองและกลุ่มผู้นำสภาชุมชนสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพเช่น การร่วมละหมาดที่มัสยิด การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการเก็บขยะ การบูรณกูโบร

4.4 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพใช้มีทักษะในอาชีพของชุมชนและเกิดกลุ่มอาชีพที่สืบทอดภายในชุมชน 1 กลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนมีความสนใจในเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในชุมชน

2.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดทำให้อุซตาสได้ทักษะในการบรรยายเรื่อวยาเสพติดและถือเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ

3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

4.จากที่ทางอุซตาสได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนนักเรียนส่วนใหญ่ให้คำตอบเดียวกันว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันคือ น้ำกระท่อมและยาบ้า

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

นักเรียนในโรงเรียนตาดีกาจำนวน 120 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,600.00

การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติด

27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหายาเสพติด
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือหลักสูตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเพื่อใช้ข้อมูลในการออกมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันยาเสพติด โดยมีผู้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆดังนี้ผู้นำชุมชน=2คน ,สมาชิก อบต.=2คน, ผู้นำศาสนา=1คน , อสม.=2คน, กลุ่มสตรี=1คน , ครูตาดีกา=1คน,บัณฑิตอาสา=1คน,ปราชญ์ชาวบ้าน=1คน,ครูสอนอิสลามศึกษา=1,ข้าราชการในพื้นที่=1คน,ตัวแทนเยาวชน=2คน จำนวน 15 คน

- นำผลการสำรวจ นำเสนอสภาชุมชน เพื่อ

- กำหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน
- วางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำหมู่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้ใหญ่บ้านกล่าวนำและเปิดการประชุม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและข้อมูลของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ที่ประชุมรับทราบ

 • ให้ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการป้องกัน

 • ทางผู้นำชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

 • ให้ผู้นำชุมชนแบ่งโซนพื้นที่ในการดูแลลูกบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

3.1 เกิดแผนงาน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.2 เกิดนโยบายสาธารณะของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้

 • สาเหตุการติดยาเสพติดของเยาวชนในหมู่บ้านหลักๆมาจาก สถาบันครอบครัวการดูแลเลี้ยงดูและการคบเพื่อน และเกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดของพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงทำให้เยาวชนเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง
 • เยาวชนที่ติดยาเสพติดมี 20 คน อายุอยู่ในช่วง 15-25 ปี โดยยาเสพติดที่ใช้คือยาบ้าและกระท่อม จากการสอบถามทำให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยจะดื่มประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 • เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 12-25 ปี มี 50 คน พบว่ามีการลองสูบบุหรี่และลองใช้ยาเสพติดประเภทอัลปราโซแลม
 • เยาวชนมักจะเที่ยวเตร่ในช่วงเวลากลางคืนช่วง 19.00 น.- 24.00 น. และมักจะไปมั่วสุมกับเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง
 • เยาวชนในพื้นที่บ้านต้นตาลเคยประสบปัญหาด้านการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นเด็กเกเร ซึ่งเคยทางโรงเรียนบ้านต้นตาลเคยได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีการมอบหมายให้ทางผู้นำหมู่บ้านร่วมจัดเวรในช่วงเวลากลางคืนเพื่อดักเยาวชนที่ซิ่งรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนช่วงดึกๆเรียกมาตักเตือนและให้กลับบ้านหลังจากปัญหาถูกแก้ไขก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทางผู้นำหมู่บ้านได้กำชับไปยังผู้ปกครองและให้ตัวแทนที่มาประชุมในวันนี้ไปประชาสัมพันธ์บุตรหลานให้เข้าร่วมในกิจกรรมตามโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำหมู่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 2,200.00

สำรวจสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน

25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

 • สำรวจผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

 • สำรวจประเภทของยาเสพติดที่ระบาดในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

- พัฒนาศักยภาพทีมสำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,ด้านสิ่งแวดล้อม กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้อสม.=2คน,ผู้นำชุมชน=2คน,กรรมการหมู่บ้าน=1คน,ผู้นำศาสนา=1คน,กรรมการมัสยิด=1คน, กลุ่มสตรี=1คน,เยาวชน=7คน รวม15 คน ร่วมกันกำหนดประเด็นคำถามและสำรวจข้อมูล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้นำหมู่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน แยกเป็นกลุ่มเสียงและกลุ่มปกติ
 • สำรวจปัญหาและปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยแบ่งเป็น ด้านคน ครอบครัว กลไกล และทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • แบ่งการสำรวจเป็นกลุ่มของเป็นชุมชน
 • การสำรวจข้อมูลยาเสพติดสำรวจจากกลุ่มของผู้ปกครอง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนจากำรวจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าจะเป็นเยาวชนกลุ่มปกติ ส่วนที่เป็นกลุ่มที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านแต่ทางผู้นำได้พยายามนำเยาวชนเหล่านี้มาเข้าร่วมโครงการ บางครอบครัวไม่ค่อยกล้ายอมรับว่ามีบุตรหลานติดยาเสพติด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้นำหมู่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 2,600.00

ประชุมสภาจัดตั้งสภาชุมชน ครั้งที่ 1

22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดตั้งสภาที่ชัดเจนและแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมสภาชุมชนเพื่อกำหนดโตรงสร้างการทำงานในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำหมุ่บ้าน ผู้นำศาสนา ตัวแทนเครือข่ายในหมู่บ้าน จำนวนทั้งหมด 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • จัดการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ และร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำหลัักในการประชุมพร้อมด้วยผู้นำศาสนาเพื่อทบทวนโครงสร้างของสภาชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้สภาชุมชนของบ้านต้นตาลดังรายชื่อต่อไปนี้

1.อัมรัง ยามาอู เป็นประธานสภา

2.นางซูกัยนะห์ ปาทาน เป็นรองประธานสภา

3.นายมูฮัมหมัด เลาะเมาะ รองประธานสภา

4.นายสมัย มานีบากอผู้นำธรรมชาติ

5.นายรอบีลัน ดอเลาะ กรรมการ

6.นายอุสมาน กูโน กรรมการ

7.นายสะมะแอ อาลานาวอ กรรมการ

8.นายอับดุลเลาะ สาเมาะ กรรมการ

9.นายอับดุลรอเซะ ยีลาดอ

10.นายเจะอาแซ ราเซะ

11.แวสะมะแอ บิลลาโละ

12.นายแวหะมะ ฮะ

13.นายมะซอแล๊ะ บูงออีซา

14.นายแวสะมะแอ เลาะเมาะ

15.นายมะกอเซง เจะเตะ

16.นายอับดุลฮาลีม วาแม

17.นายยาฮูดา แวหะมะ

18.นายดุลซอมะ ยามาอู

19.นายรอซาลี มะแซ

20.นายรุสลี มะแซ

21.นายรุสดี สาและ

22.นายวสันต์ หะยียูโซ๊ะ

23.นายรอฮะ อาตาลาฮา

24.นายสะแปอิง สีวาจิ

25.นางสะอาดะ เลาะเมาะ

26.นางยีซ๊ะ ลองบู

27.นางนิฮานีส๊ะ มะดาโอะ

28.นางสาวซอย๊ะ บูงออีซา

29.นางแวสะปีเยาะ วายา

30.อาซือน๊ะ ราเซะ

31.นางพาตีเมาะ หะยีสะมะแอ

32.นางอาแวเสาะ ยีลาดอ

33.นางอามีเน๊าะ สือแตมาแล

34.นางอารีย๊ะ บินสะอิ

35.นางไซนี ซีบะ

 • ได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน -การจัดทำกิจกรรมต่างๆเน้นผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานโดยมีคณะอุซตาสจากโรงเรียนตาดีการ่วมในการทำกิจกรรมกับเยาวชนในพื้นที่
 • ที่ประชุมได้ตกลงว่าจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ได้มีการทบทวนกฎ กติกา ฮูกุมปากัตของหมู่บ้านซึ่งเดิมมีกฎเกี่ยวกับยาเสพติดว่า หากพบบุตรหลานหรือเยาวชนในพื้นที่เสพยาเสพติดหรือก่อความเดือร้อน

ขั้นที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน

ขั้นที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้สร้างความเดือดร้อน

ขั้นที่ 3 หากยังพบการเสพยาเสพติดอีกจะไม่มีการตักเตือนพูดคุยแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำหมุ่บ้าน ผู้นำศาสนา ตัวแทนเครือข่ายในหมู่บ้าน จำนวนทั้งหมด 35 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 875.00

อบรมการเขียนรายงาน

21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อให้สามารถลงข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละจังหวัด

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโดยมี สจรส.ม.อ.และพี่เลี้ยงโครงการร่วมในการอบรมเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องตามหลัก สสส. และพูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงาน สสส.ได้วางไว้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม ต้องเขียนข้อมูลให้ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์กิจกรรม
 • ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ เข้าใจหลักการเบิกจ่าย เชน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ต้องยึดระเบียบกรมทางหลวง และเข้าใจเรื่องการจ่ายภาษีให้สรรพากร
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละจังหวัด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00

เปิดโครงการ

14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.
gentlen05gentlen05
รายงานจากพี่เลี้ยง
ร่างรายงาน
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรา้งความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สมาชิกสภาชุมชน จำนวน 35 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการระหว่างชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ให้คำแนะนำบริหารจัดการโครงการ การรายงานการเงินและการรายงานผ่านเวปไซด์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สภาชุมชนเข้าใจและตอบรับโครงการ ในการบริหารจัดการโครงการในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(0)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 • แนะนำให้นำเสนอรายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าใช้ชุมชนเป็นระยะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมชี้แจงโครงการ

14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.ประชุมชี้แจงโครงการกับทางผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่โดยมีตัวแทนผู้ปกครองจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือนๆละ ๑ คน พร้อมกับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวสถนการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด

2.ตั้งสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการในสภาผู้นำชุมชนประกอบ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มป่าไม้ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 35 คน


- ประชุมกำหนดโครงสร้างสภาชุมชนชัดเจนใหม่
1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน

2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง X 10 ครั้ง
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสภาผู้ชุมชนในแต่ละครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 80
4. มีการประชุมติดตามโครงการละวาระอื่นๆของชุมชน
5. จัดทำกติกาชุมชนจากสภาผู้นำชุมชนด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กติกา

- ทบทวนกฎ กติกาชุมชน (ฮูกุมปากัต) เดิมที่ไม่ได้นำไปใช้เพื่อกำหนดกติกาชุมชนใหม่ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

- สภาชุมชนร่วมกำหนดแนวทางการ สำรวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน ด้านคน,ครอบครัว,กลไกลของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาวางแผนแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนครัวเรือนและผู้นำหมู่บ้านที่เป็นผู้นำทางการและผู้นำศาสนา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การดำเนินงานในการชี้แจงโครงการ

1.โต๊ะอิหม่ามเปิดพิธีการประชุมชี้แจงโครงการ

2.ผู้ใหญ่กล่าวพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม

3.ผู้ร่วมดำเนินโครงการชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ

4.โต๊ะอิหม่ามได้บรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในหลักศาสนาอิสลามเพิ่มเติมและการร่วมดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด

5.ผู้เข้าร่วมประชุมพูดคุย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.1- ต้องได้สภาชุมชนและกติกาชุมชน (ฮูกมปากัต)ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

1.2 ได้แนวทางการและแบบสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดที่มีรายละเอียดมากขึ้น

1.3 ชาวบ้านและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้นโดยใช้วิธีการอบรม ตามหลักของศาสนาอิสลามโดยอาศัยความร่วมมือของผู้นำศาสนาในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมชี้แจงโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่บ้านต้นตาล ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านผู้นำศาสนาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ และเกิดสภาชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแกนนำหลักและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แนวทางในการสำรวจข้อมูลด้านยาเสพติดในหมู่บ้านและทำให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ได้พูดคุยดกี่ยวกับการจัดตั้งสภาชุมชนเพื่อเป็นที่ปรึกษาและเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานในชุมชนในทุกๆด้าน ซึ่งในที่ประชุมมีข้อข้อตกลงดังนี้
 • จะมีการประชุมผู้นำหมู่บ้านร่วมกับชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ที่ประชุมมีมติว่าการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดจะดำเนินงานโดยให้ผู้นำศาสนาเป็นแกนนำหลัก ได้แก่ โต๊ะอิหม่าม บิลาล คอเต็บ และอุซตาสในโรงเรียนตาดีกา เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นหนักไปกับการดำเนินงานกับกลุ่มเยาวชน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านต้นตาลเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตลอดจนการประสานกับองค์กรและภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนครัวเรือนและผู้นำหมู่บ้านที่เป็นผู้นำทางการและผู้นำศาสนา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาหามะ เจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
800.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโทษพิษภัยจากบุหรี่
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ชาวบ้านต้นตาลที่มาร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • จัดทำป้ายโครงการและสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ให้ชาวบ้านได้เห็นถึงการดำเนินงานตามโครงการ เห็นถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และชาวบ้านในความร่วมมืองดสูบบุหรี่ในช่วงทำกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

ชาวบ้านต้นตาลที่มาร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ปฐมนิเทศ

17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นายอัมรัง ยามาอูนายอัมรัง ยามาอู
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน
 • เพื่อสามารถลงข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมทำโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558 มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลกิจกรรม การจัดทำรายงานการเงิน การสังเคราะห์โครงการ และการบันทึกข้อมูลปฏิทินโครงการในเวบไซต์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สามารถเข้าถึงข้อตกลงในการจัดทำโครงการฯ
 2. สามารถทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ สสส.โดยภาพรวม
 3. สามารถทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงาน และบันทึกกิจกรรมรายงานผล ซึ่งจะประกอบด้วยแบบรายงานสรุป 4 ฉบับ (ส1-4) และแบบรายงานการเงิน 2 ฉบับ (ง1-2) 4.รับทราบถึงวิธีการจัดทำรายงานการเงิน การเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อเบิกจ่าย 4. สามารถจัดกระบวนการการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมพร้อม ขั้นทำ และขั้นตอนการทบทวนเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน
 4. สามารถป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 5. สามารถป้อนข้อมูลแผนภาพโครงการได้
 6. สามารถป้อนแผนการดำเนินงานลงในปฏิทินโครงการได้
 7. สามารถรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมได้
 8. รับรู้ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลในเว็บไซต์
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมทำโครงการเข้าร่วมประชุมกับพี่เลี้ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
อาหามะเจ๊ะโซะ
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00