หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

รหัสโครงการ 58-03780
สัญญาเลขที่ 58-00-2222
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) 1.ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการฯ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) 2.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 1
5) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1
6) อบรมการเขียนรายงาน
7) 3.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2
8) ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 1
9) ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 2
10) 4.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3
11) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 2
12) ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 3
13) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 3
14) การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 1
15) การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 2
16) รายงานปิดงวดที่1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 80,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 70.43 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -3,357.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 23,270.43 บาท
รวมรายรับ (1) = 80,370.43 บาท รวมรายจ่าย (2) = 60,457.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 19,913.43 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 100,250.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วอเฮะ เจ๊ะแม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 2 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. รายงานปิดงวดที่1 (15 มีนาคม 2559)
 3. 5ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4 (17 มีนาคม 2559)
 4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลในชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
 5. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่4 (19 มีนาคม 2559)
 6. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่3 (24 มีนาคม 2559)
 7. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่5 (27 มีนาคม 2559)
 8. 7.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5 (1 เมษายน 2559)
 9. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่6 (3 เมษายน 2559)
 10. พัฒนายุวจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนสร้างสุข (13 เมษายน 2559)
 11. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 4 (21 เมษายน 2559)
 12. 8.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 6 (1 พ.ค. 2559)
 13. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 5 (25 มิถุนายน 2559)
 14. 9.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7 (26 กรกฎาคม 2559)
 15. 11.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8 (1 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วอเฮะ เจ๊ะแม )
15 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายอับดุลเลาะเจ๊ะแว )
15 มีนาคม 2559