หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

รหัสโครงการ 58-03780
สัญญาเลขที่ 58-00-2222
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) 5ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4
2) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลในชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล
3) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่4
4) การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่3
5) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่5
6) 7.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5
7) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่6
8) พัฒนายุวจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนสร้างสุข
9) ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 4
10) 8.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 6
11) ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 5
12) 9.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7
13) 11.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8
14) 10.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9
15) การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 4
16) การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพที่สอดคลองกับภูมิสังคม
17) การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพที่สอดคลองกับภูมิสังคม
18) 6.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 10
19) การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 5
20) การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 6
21) การแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
22) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ
23) งานสร้างสุข
24) ถ่ายภาพกิจกรรม
25) ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 2
26) จัดทำรายงาน
27) ถอนค่าเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 19,913.43 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 100,250.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 121.94 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,324.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.37 บาท
รวมรายรับ (1) = 120,285.37 บาท รวมรายจ่าย (2) = 126,609.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,323.63 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6,323.63 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วอเฮะ เจ๊ะแม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วอเฮะ เจ๊ะแม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว )
15 ตุลาคม 2559