หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

รหัสโครงการ 58-03780
สัญญาเลขที่ 58-00-2222

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
รหัสโครงการ 58-03780 สัญญาเลขที่ 58-00-2222

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 200,450.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 80,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 100,250.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 180,450.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 70.43 บาท
งวดที่ 2 = 121.94 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 192.37 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 187,066.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -6,323.63 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการฯ 27,250.00 28,750.00
1. 1.ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำและชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการฯ
2. 2.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 1
3. 3.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 2
4. 4.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3
5. 5ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4
6. 7.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5
7. 8.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 6
8. 9.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 7
9. 11.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 8
10. 10.ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 9
11. 6.ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : 1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลในชุมชน2.กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล 7,400.00 6,714.00
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลในชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมหลัก : 3.การวางแผนและพัฒนาแผนปฏิบัติการชุมชนน่าอยู่เพื่อเสริมสร้างความสมัคคีและความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 145,800.00 130,702.00
1. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1
2. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 1
3. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 2
4. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 2
5. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 3
6. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาวชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 3
7. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 1
8. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 2
9. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่4
10. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่3
11. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่5
12. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับเยาว์ชนในการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่6
13. พัฒนายุวจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนสร้างสุข
14. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 4
15. ส่งเสริมการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ของชุมชนครั้งที่ 5
16. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 4
17. การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพที่สอดคลองกับภูมิสังคม
18. การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพที่สอดคลองกับภูมิสังคม
19. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 5
20. การถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาและจารีตชุมชนครั้งที่ 6
21. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ 7,000.00 6,500.00
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 11,400.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. รายงานปิดงวดที่1
4. งานสร้างสุข
5. ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 2
6. ถอนค่าเปิดบัญชี
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

200,450.00 187,066.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย วอเฮะ เจ๊ะแม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559