หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

รหัสโครงการ 58-03780 รหัสสัญญา 58-00-2222 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

-

-

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

ในชุมชนมี 4 โซน

 • โซนที่ 1.นายนาซูฮา หะยีอาแว(ผู้ใหญ่บ้าน)0850787676
 • โซนที่ 2.นายเจ๊ะอาลี หะยีโวะ(อีหม่าม)
 • โซนที่3.นายบาฮาเรน ยูโซะ(สมาชิกเทศบาล)
 • โซลที่ 4.นายมะลูเด็ง มูหะมะ(คอเต็บ)

-

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดสภาชุมชน ในการแก้ไขความสามัคคีในชุมชน ด้วยการเสริมความรู้ศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะในชุมชน การใช้ประเพณีวัฒนธรรมกีฬา การฝึกอาชีพ และยุวชนจิอาสา เยี่ยมเยียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมการใช้มาตรการทางสังคมของชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้นโดยมีสมาชิก35 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านอบต. ผู้นำศาสนากรรมการมัสยิดชรบ.อสม.กลุ่มสตรีแม่บ้าน และครูตาดีกา

-

 • แนะนำให้เชิญกลุ่มเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการสภามากขึ้น โดยเน้นจากชุมชนเป็นหลัก
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

ชุมชนมีการรวมกลุ่มออกำลังกาย แต่ละกลุ่ม และรูปแบบสอดคล้องวิถีชุมชน

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • เกิดพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง

-

 • การส่งต่อพื้นที่ปลอดบุหรี่จากมัสยิดสู่บ้านและชุมชน
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และมีการนำแนวทางศาสนาอิสลามกับสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วย

-

 • การสอดแทรกสถานการณ์ปัจจุบันและหลักการศาสนาในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

-

-

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

-

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 • กลุ่มเยาวชนทำเพาะเห็ดนางฟ้า 1 กลุ่ม นอกจากการประกอบอาชีพแล้ว กลุ่มเพาะเห็ด ยังรองรับเยาวชนในชุมชนที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมาฝึกอาชีพ เป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ การป้องกันการกลับเสพยาซ้ำ
 • กลุ่มในชุมชนโดยนายอับดุลฮาฟิต เจ๊ะแม เป็นผู้ประสานงาน0807067256
 • จัดตั้งกอนทุนบริหารจัดการกลุ่มเห็นฟางและการคืนสู่สังคมและสาธารณะของชุมชน
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน
 • มีมาตรการการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายให้ถูกต้องตามหลักศาสนา
  • ชายหญิงที่มิได้เป็นสามีภรรยากันหากพบอยู่ที่ปลอดผู้คนสองต่องก็จะมีการตักเตือนแต่หากมีการปฎิบัติที่เกินเลยระหว่างชายหญิงก็จะมีมาตรการโดยบังคับแต่งงานกัน
 • ผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมสอดส่ง

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภายนอก

-

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

-

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
 • มีการสนับสนุนขอสนับสนุนทุนจากชุมชนเพื่อช่วยเหลือและสมทบกิจกรรม

รายงานรับจ่ายโครงการ

 • ระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆในชุมชนหรืออาจจะรัดมทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรม

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล
 • การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกัน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 • ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักเพิ่มขึ้น และใช้พืืชสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่แบบเรียบง่าย

-

--

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร
 • เกิดการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา
 • ในการดำเนินงานมีการพูดคุย โดยใช้เหตุและผลในการดำเนินกิจกรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • เกิดสภาชุมชน ในการแก้ไขความสามัคคีในชุมชน ด้วยการเสริมความรู้ศาสนาและการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะในชุมชน การใช้ประเพณีวัฒนธรรมกีฬา การฝึกอาชีพ และยุวชนจิอาสา เยี่ยมเยียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมการใช้มาตรการทางสังคมของชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้นโดยมีสมาชิก35 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านอบต. ผู้นำศาสนากรรมการมัสยิดชรบ.อสม.กลุ่มสตรีแม่บ้าน และครูตาดีกา มีบทบาททำหน้าที่ในการสำรวจและให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เสริมสนับสนุนให้เกิด อำนวยการและติดตามประเมินผล ในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยการดำเนินงานเกิดผลผลิตผลลัพธ์ดังนี้
 1. ชุมชนสามารถกำหนดนโยบายสาธารณะชุมชน ทั้งนี้ชุมชนเลือกประเด็นพฤติกรรมเยาวชนมีความสุ่มเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ครั้งที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน ครั้งที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ครั้งที่ 3 หากยังพบพฤติกรรมเดิมอาจจะต้องบังคับแต่งงานเพื่อให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม
 2. ด้านความสามัคคีของชุมชน พบว่าชุมชนเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น กวนอาซูรอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีความพยายามที่จะจัดทุกปี แต่ไม่สามารถจัดการได้
 3. เกิดกลุ่มเยาวชน จิดอาสาเยี่ยมดูแลผู้อายุและผู้พิการ เกิดกลุ่มอาชีพที่ชุมชนเตรียมพร้อมรับเยาวชนในชุมชนที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดและเข้าร่วมกลุ่มอาชีพของชุมชน จำนวนสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก 20คน/ครั้ง เป็น 80 คน/ครั้ง ชุมชนสามารถระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะได้
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3