รหัสโครงการ 58-03801
สัญญาเลขที่ 58-00-2213
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 1
3) ทำป้ายปลอดบุหรี่
4) 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
5) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
6) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 2
7) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 3
8) สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูล
9) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 4
10) ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง
11) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานความก้าวหน้า
12) การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน
13) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 5

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,740.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 2.80 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 600.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,015.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 342.80 บาท
รวมรายรับ (1) = 80,342.80 บาท รวมรายจ่าย (2) = 86,015.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -5,672.20 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 99,680.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 (17 ตุลาคม 2558)
 2. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 1 (19 ตุลาคม 2558)
 3. ทำป้ายปลอดบุหรี่ (21 ตุลาคม 2558)
 4. 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ (25 ตุลาคม 2558)
 5. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน (21 พฤศจิกายน 2558)
 6. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 2 (30 พฤศจิกายน 2558)
 7. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 3 (27 ธันวาคม 2558)
 8. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูล (16 มกราคม 2559)
 9. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 4 (26 มกราคม 2559)
 10. ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง (2 กุมภาพันธ์ 2559)
 11. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานความก้าวหน้า (14 กุมภาพันธ์ 2559)
 12. การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 13. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 5 (22 กุมภาพันธ์ 2559)
 14. ปฏิบัติการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษขยะ (16 มีนาคม 2559)
 15. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 6 (26 มีนาคม 2559)
 16. การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโดยรับสมัครแกนนำรับซื้อขยะและใช้ครัวเรือนต้นแบบ เป็นแกนนำหลัก (13 เมษายน 2559)
 17. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 7 (30 เมษายน 2559)
 18. การทำปุ๋ยชีวภาพ (11 พ.ค. 2559)
 19. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 8 (29 พ.ค. 2559)
 20. การแปลรูปขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการจัดการขยะ (15 มิถุนายน 2559)
 21. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 9 (26 มิถุนายน 2559)
 22. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 10 (31 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห )
15 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายซายูตีเจ๊ะลี )
15 มีนาคม 2559