รหัสโครงการ 58-03801
สัญญาเลขที่ 58-00-2213
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฏิบัติการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษขยะ
2) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 6
3) การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโดยรับสมัครแกนนำรับซื้อขยะและใช้ครัวเรือนต้นแบบ เป็นแกนนำหลัก
4) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 7
5) การทำปุ๋ยชีวภาพ
6) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 8
7) การแปลรูปขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการจัดการขยะ
8) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 9
9) จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 10
10) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนโครงการ
11) ร่วมกิจกรรมงานสรา้งสุขภาคใต้ ปี 2559
12) จัดทำรายงาน
13) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
14) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -5,672.20 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 99,680.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.85 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -19,950.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 23.65 บาท
รวมรายรับ (1) = 94,008.65 บาท รวมรายจ่าย (2) = 113,935.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,926.35 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,926.35 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายซายูตี เจ๊ะลี )
15 ตุลาคม 2559