รหัสโครงการ 58-03801
สัญญาเลขที่ 58-00-2213

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา
รหัสโครงการ 58-03801 สัญญาเลขที่ 58-00-2213

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 199,350.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 79,740.00 บาท
งวดที่ 2 = 99,680.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 179,420.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 2.80 บาท
งวดที่ 2 = 0.85 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 3.65 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 600.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 600.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 199,950.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,926.35 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดี 37,500.00 37,500.00
1. 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมหลัก : 2 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล 9,750.00 9,750.00
1. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 1
2. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 2
3. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 3
4. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 4
5. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 5
6. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 6
7. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 7
8. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 8
9. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 9
10. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : 3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม 13,000.00 13,000.00
1. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูล
2. ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง
กิจกรรมหลัก : 4.การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน 90,100.00 90,100.00
1. การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน
2. ปฏิบัติการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษขยะ
3. การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโดยรับสมัครแกนนำรับซื้อขยะและใช้ครัวเรือนต้นแบบ เป็นแกนนำหลัก
4. การทำปุ๋ยชีวภาพ
5. การแปลรูปขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : 5.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนโครงการ 36,000.00 36,000.00
1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,600.00
1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานความก้าวหน้า
4. ร่วมกิจกรรมงานสรา้งสุขภาคใต้ ปี 2559
5. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงาน
3. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

199,350.00 199,950.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559