รหัสโครงการ 58-03801
สัญญาเลขที่ 58-00-2213
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

2. ชุมชน ชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ต.เจ๊ะเหอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

3. รหัสโครงการ 58-03801 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2213

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชุมชนรับทราบและมีส่วนร่วมในโครงการติดตามโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการจัดกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน ทำให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบโครงการ สสส.ว่าชื่อโครงการชุมชนตายาน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา ทำให้เข้าใจวัตถุประสงค์การทำโครงการเพื่อจัดการขยะในหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่และสะอาด
 • ชาวบ้าและหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมได้รับรู้ว่าในการทำโครงการ สสส.มีทีมสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการแต่งตั้งของคนในหมู่บ้านจำนวน 35 คน คอยดำเนินการจัดทำโครงการและประสานการทำกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ในชุมชนด้วย
 • กิจกรรมที่จัดขึ้นประชาชนในชุมชนให้ความสนใจในกิจกรรม มีความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อื่นๆ ได้ทำโครงการร่วมกับตาดีกาเรื่องอบรมจริยธรรม มีการอ่านอานาซีด เล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชน มีรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี และมีผู้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน สภอ.ตากใบ สถานีตำรวจน้ำตากใบ ด่านตม.ตากใบ และเทศบาลเมืองตากใบร่วมทำกิจกรรมกรรมในครั้งนี้ การดูแลความปลอดภัยทางเทศบาลได้จัดให้ตำรวจหมู่บ้านมารักษาความปลอดภัย เกิดความร่วมมือทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ เกิดความสามัคคีลดความหวาดระแวงต่อกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานโครงการ(เปิดโครงการ)พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ จากขยะเพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน
 2. คัดเลือกผู้แทนสภาผู้นำชุมชน จากกลุ่มตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวทีชีแจงโครงการจัดพร้อมกับกิจกรรมตาดีกาในหมู่บ้าน ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมารับรู้การทำโครงการ สสส.เยอะ และเป็นโอกาสดในการประชาสัมพันธ์โครงการ
 1. รวมตัวกันที่ศูนย์ตาดีกาตาบาฮีเล เวลา 7.30 น. จัดความเรียบร้อยเตรียมเด็กนักเรียนเยาวชนเดินรณรงค์ เริ่มออกเดินทาง 8.00 น.เริ่มจากศูนย์ตาดีกาตาบาไปยังตลาดแวมาแอ ออกถนนใหญ่ รอบชุมชนตาบาฮีเล เพื่อทำการเดินรณรงค์พร้อมมีการแจกเอกสารแผ่นพับโครงการชุมชนตาบาน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเราไปตามทางที่เดิน จนถึงสิ้นสุดมาที่ศูนย์ตาดีกาตาบาฮีเล
 2. เวลา 9.00 น.อีหม่ามประจำมัสยิดอิฮซานกล่าวชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
 3. เปิดพิธีโดยท่านซาฟีอีเจ๊ะเล๊าะ นายอำเภอตากใบและผบ.ฉก.31 จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวชี้แจงโครงกา สสส.และชี้แจงวัตถุประสงค์ งบปะมาณที่ได้รับ และกิจกรรมในโครงการที่สามารถบูรณาการทำกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมอื่นในหมู่บ้านได้
 4. การแรก กีฬาฟุตบอลเด็กนักเรียนตาดีกาอายุไม่เกิน 5 ปี
 5. กิจกรรมที่ 2 มอบรางวัลกับเด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะครูที่มีความประพฤติดี รักสะอาด มีความรับผิดชอบ เรียนดี
 6. กิจกรรมที่ 3 อ่านอานาซีตของนักเรียนตาดีกา พร้อมให้รางวัล
 7. กิจกรรมที่ 4 มีการบรรยายในเรื่องขยะโดยวิทยากรนายมะทรามี เจ๊ะเล๊าะจากอ.เจ๊าะไอร้อง จ.นราธิวาส
 8. พักรับประทานอาหารเที่ยงทำพิธีละหมาด
 9. ช่วงบ่ายมีการจัดกีฬาฟุตบอลระหว่างเด็กตาดีกาอิฮซานกับเด็กตาดีกาตะปอเยาะ ฟุตบอลเยาวชนและกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 10. มอบรางวัล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

350 350

2. 2 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั้งยืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะชุมชน
 • เกิดสภาชุมชนทีมีส่วนร่วม 1 สภา
 • เกิดกติกาในการจัดการขยะชุมชน อย่างน้อย 1 กติกา
 • มีการประชุม อย่างต่อเนื่อหาน้อย ต่อเนื่อง 1 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการประชุม และรวบรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด
 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานเรื่องเต้นท์มอบหมายให้ นายซายูตี เจ๊ะลี เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ กับคณะกรรมการอีก 5 คน เป็นผู้ประสาน
 3. นายมะทรามี เจ๊ะเล๊าะ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเด็ก กับกรรมการ10 คน
 4. นางแมะยะ บือรา ให้เป็นหัวหน้าเรื่องอาหาร รับผิดชอบกับกรรมการ 6 คน
 5. นายเจ๊ะรุสดี เจ๊ะดาโอ๊ะ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเรื่องเวทีกับกรรมการ 3 คน
 6. นายอิบบือราเฮง เว๊าะบ๊ะห์ เป็นหัวหน้าดูแลเรื่องจัดทำรางวัลที่ได้รับบริจาคจากร้านค้าในตลาดตาบาที่ให้การสนับสนุนในจัดกิจกรรม กับกรรมการ 2 คน
 7. นายมะยูโซ๊ะ มะ อีหม่ามมัสยิด เป็นผู้ประสานวิทยากร
 8. นายสุรินทร์ ยา เป็นผู้ประสานด้านความปลอดภัยกับกรรมการ 1 คน
 9. นายอับดุลรอหิง บินมะตอเห เป็นผู้ดูแลเรื่องป้ายต่างๆสมาชิกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไวรายชื่อคณะกรรมการชุมชนโครงการตาบาฮีเล น่าอยู่ ปลอดขยะ ด้วยสองมือเรา
 • ได้รับการแต่งตั้งจากมติในที่ประชุมจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนตาบาฮีเล จำนวน 35 คน ดังนี้
 1. นายอับดุลรอหิง บินมะตอเห ประธาน
 2. นางสาวไซนูณ ช้างวงค์ รองประธานคนที่ 1
 3. นางแมะยะ บือราเฮง รองประธานคนที่ 2
 4. นางสาวแวนาบีล๊ะ นิโว๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ
 5. นางสุปียา เว๊าะบะ เลขานุการ
 6. นายซายูตี เจ๊ะอาลี เหรัญญิก
 7. นายมะยูโซ๊ะ มะ กรรมการ
 8. นางสางฮามีเน๊าะ ดือราแม กรรมการ
 9. นางสาวซูรียานิง บือราเฮง กรรมการ
 10. นางสาวเซาเด๊าะ ยา กรรมการ
 11. นางสาวรอฮานี เจ๊ะสือแม กรรมการ
 12. นางสาวผ่องศรี หารฤทธิ์ กรรมการ
 13. นางสาวมานีซ๊ะ เว๊าะบะ กรรมการ
 14. นางสาวนูรีซัน ปะจูหะมะ กรรมการ
 15. นางสาวมาลิน ดารามัน กรรมการ
 16. นางสาวอาซูราเจ๊ะอีซอ กรรมการ
 17. นางสาวมาลียานี ดือราแม กรรมการ
 18. นางบัวผัด สายสงค์เดือน กรรมการ
 19. นางสาวยารีน่า ยูโซ๊ะ กรรมการ
 20. นายรอสะดี มามะหะ กรรมการ
 21. นายมะกอเบ ยาโก๊ะ กรรมการ
 22. นายอิบราเฮง เว๊าะบ๊ะห์ กรรมการ
 23. นายสุรินทร์ ยา กรรมการ
 24. นายสะตอปาบือราเฮง กรรมการ
 25. นางสาวพรรณี บุณเทพ กรรมการ
 26. นายฟีรเดาส์ บินมะตอเห กรรมการ
 27. นายซาการียารูปายี กรรมการ
 28. นายกูอารีเป็งพระศรีณวงค์ กรรมการ
 29. นางนาร์นิง อาฮะ กรรมการ
 30. นางรอซีตา ลีเป็ง กรรมการ
 31. นางปารีด๊ะ แวเนาซา กรรมการ
 32. นายมาหามะ ยูโซ๊ะ กรรมการ
 33. นางสาวรอฮายา มะแอ กรรมการ
 34. นายเจ๊ะรุสดี เจ๊ะดาโอ๊ะกรรมการ
 35. นายมะทรามี เจ๊ะเลาะ กรรมการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ที่ผ่านการคัดเลือก 35 คน พร้อมทั้งประชุมกำหนด แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะของชุมชน และประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1

 1. เชิญประชุมตามนัดวันเวลาดังกล่าวโดยใช้ประชุมที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน
 2. ประธานชี้แจงในที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ความเป็นมาของโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน สจรส.มอ. หาดใหญ่
 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนหน้าที่ความรับผิดชอบ
 4. กำหนดจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม กำหนดวันเวลาที่จะจัดทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เปิดประชุมโดยผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรมและงบประมาณในโครงการ
 2. ชี้แจงเรื่องที่จะปฏิบัติและแต่งตั้งสภาชุมชนตาบาฮีเล
 3. แต่งตั้งหน้าที่ของและคน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข็มแข้งและยั้งยืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะชุมชน
 • เกิดสภาชุมชนทีมีส่วนร่วม 1 สภา
 • เกิดกติกาในการจัดการขยะชุมชน อย่างน้อย 1 กติกา
 • มีการประชุม อย่างต่อเนื่อหาน้อย ต่อเนื่อง 1 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อขยะออกเป็น 5 โซน ดังนี้
 • นายอับดุลรอหิง บินมะตอเห เป็นประธาน รับผิดชอบบริเวณตลาดนัดในชุมชนตาบา จำนวน 10 คน
 • นายซายูตีเจ๊ะอาลี เป็นประธาน รับผิดชอบบริเวณถนนหน้าด่านจำนวน 5 คน
 • นายรอสะดีมามะหะ เป็นประธาน รับผิดชอบบริเวณพื้นที่กูโบร์จำนวน 5 คน
 • นางแมะยะ บือราเฮง รับผิดชอบบริเวณพื้นที่กูโบร์ตลาดนัดแวมะแอ จำนวน 5 คน
 • นางสาวไซนูณ ช้างวงค์ เป็นประธาน รับผิดชอบบริเวณหาดเสด็จร่วมกับเทศกิจ 10 คน

2.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขยะในการแยกขยะและรับซื้อขยะ ตกลงเรื่องราคาประสานกับโรงงานขยะผู้รับซื้อขยะเดือนละ 1 ครั้ง

3.การประชุมในครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมาย สภาผู้นำมาประชุมครบตามที่กำหนด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ที่ผ่านการคัดเลือก 35 คน พร้อมทั้งประชุมกำหนด แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะของชุมชน และประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วาระการประชุมสภาผู้นำในครั้งนี้
 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่อง การจัดซื้อขยะ
 2. เรื่องที่จะรับผิดชอบในแต่ละคลุ่ม
 3. เปิดให้แสดงข้อเห็นพร้อมให้คำอธิบาย
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่ยั้งยืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะชุมชน
 • เกิดสภาชุมชนทีมีส่วนร่วม 1 สภา
 • เกิดกติกาในการจัดการขยะชุมชน อย่างน้อย 1 กติกา
 • มีการประชุม อย่างต่อเนื่อหาน้อย ต่อเนื่อง 1 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หัวหน้าที่ได้รับมอบหมายรับซื้อขยะแต่ละโซน ได้แจ้งการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ทำไปในแต่ละพื้นที่ที่ได้แบ่งส่วนในการรับผิดชอบในเรื่องแยกขยะ เพราะขยะแต่ละชนิดมีราคาต่างกัน และราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่กับช่วงเวลา
 • มีการประชาสัมพันธ์ในการจะจัดซื้อขยะในวันพุธของทุกเดือน
 • ได้ตกลงกติกาในการจัดการขยะชุมชน ดังนี้ สมาชิกทุกคนจะต้องขายขยะให้กับธนาคารขยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นร้านค้าที่มีขยะจำนวนมากจะต้องขายขยะ อาทิตย์ละ 1 ครั้งของแต่ละประเภทขยะ)
 • ทำการตกลงและให้สัญญาว่ากำไรจากการบริหารจัดการขยะ จะเป็นกองทุนสวัสการของชุมชน คือ
 1. 15% จะช่วยเด็กกำพร้า
 2. 15% จะช่วยเด็กเรียนเก่งแต่ขาดทุนทรัพย์
 3. 10% จะช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง (กรณียากจน)
 4. 15% ประกันความเสี่ยงของคณะทำงาน
 5. 20% ค่าตอบแทน คณะทำงาน
 6. 25% สมทบทุนเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ที่ผ่านการคัดเลือก 35 คน พร้อมทั้งประชุมกำหนด แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะของชุมชน และประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วาระการประชุม
 1. แจ้งผลดำเนินการที่ผ่านมา เรื่องการรับซื้อขยะ และการจัดการกองทุนขยะ
 2. ปัญหาข้อเสนอแนะของสมาชิก
 3. วิธีการแยกขยะอย่างถูกต้อง
 4. ชีแจงเรื่องราคาขยะทุกประเภทให้ชัดเจน
 5. แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 6. เปิดแสดงความคิดเห็น อื่น ๆ
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 4

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั้งยืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะชุมชน
 • เกิดสภาชุมชนทีมีส่วนร่วม 1 สภา
 • เกิดกติกาในการจัดการขยะชุมชน อย่างน้อย 1 กติกา
 • มีการประชุม อย่างต่อเนื่อหาน้อย ต่อเนื่อง 1 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลจากการประชุมได้ข้อมูล ดังนี้

 1. หลังจากได้ดำเนินการรับซื้อขยะ ปรากฏว่าชาวบ้านในชุมชนมีจิตสำนึกในเรื่องขยะ โดยการเก็บขยะ และเห็นคุณค่าของขยะเพิ่มมากขึ้น
 2. เกิดการสร้างรายได้ให้ักับประชาชนในชุมชน โดยการเก็บขยะมาขาย แยกประเภทขยะ ขยะแต่ละชนิดมีราคาที่แตกต่่างกัน แล้วเอาไปขายให้โรงงานขยะต่อ
 3. ขยะที่ขายได้ ทางสภาผู้นำชุมชนที่ดูแลเรื่องขยะจะเอาไปขายต่อเกิดเป็นกำไรที่นำาเข้ากองทุน
 4. ประชาชนในชุมชนรู้จักเก็บขยะอย่างถูกต้อง
 5. เทศบาลให้การสนับสนุนแจกถุงขยะให้กับประชาชนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ที่ผ่านการคัดเลือก 35 คน พร้อมทั้งประชุมกำหนด แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะของชุมชน และประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ทำจริง

วาระการประชุม

 1. ประธานชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อรับทราบ
 2. ชี้แจงบัญชีรายรับ รายจ่าย
 3. เปิดโอกาสให้สมาชิกออกความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่ผ่านมาให้ดีขึ้น
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.5 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 5

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข็มแข็ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะชุมชน
 • เกิดสภาชุมชนทีมีส่วนร่วม 1 สภา
 • เกิดกติกาในการจัดการขยะชุมชน อย่างน้อย 1 กติกา
 • มีการประชุม อย่างต่อเนื่อหาน้อย ต่อเนื่อง 1 เดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมได้สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในงวดท 1ซ่า ชาวบ้านรู้จักนำขยะมาใช้ประโยชน์ และบริหารจัดการเรื่องขยะ โดยกำหนดราคาขยะประเภทต่างๆ ราคาขยะมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
 • ประชุมเรื่องเยาวชน จะมีการชวนให้เยาวชนหันมาสนใจเรื่องการทำงานในชุมชน เพื่อให้มีงานทำ เช่น งานรับจ้างขนของ
 • ประชุมเรื่องปัญหาการเกิดไฟไหม้จากบ้านของสมาชิกจะระดมทุนช่วยเหลือกัน และประชุมแหล่งท่องเที่ยวที่หาดเสด็จเพื่อให้น่าสนใจและน่าเที่ยวโดยเน้นหาดที่สะอาดไม่มีขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ที่ผ่านการคัดเลือก 35 คน พร้อมทั้งประชุมกำหนด แนวทางการสำรวจสถานการณ์ขยะของชุมชน และประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วาระประชุม 1.ติดตามผลการจัดมหกรรมจัการขยะเพื่อเป็นวาระเร่งด่วนของชุมชน 2.การนำเสนอของคนในชุมชนเพื่อนำข้อเสนอมาแก้ไขปัญหา
 • photo
 • photo

 

35 35

3. 3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูล

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ขยะที่มีชุมชนมีส่วนร่วมในการสำรวจ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ทำการสำรวจขยะ ดังนี้
 • สายที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก 1 หน้าด่าน นำโดยนางรอฮานีเจ๊ะสือแม เป็นประธานและกรรมการจำนวน 10 คน
 • สายที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก 2 ถึงคิวรถสองแถวตาบา-นรา โดยนายรอสะดีมามะหะ เป็นประธานและกรรมการจำนวน 5 คน
 • สายที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก 3 คิวรถสองแถวตาบา-โกลก โดยนายสะตอปา บือราเฮง เป็นประธานและกรรมการจำนวน 5 คน
 • สายที่ 4 บริเวณรอบโรงเรียนตาดีกาและมัสยิดอิฮซาน โดยนายมะทรามีเจ๊ะเล๊าะ เป็นประธานและกรรมการจำนวน 10 คน
 • สายที่ 5 ตลาดตาบาถึงด่านเก่า โดยนางสาวซูรียานิง บือราเฮง เป็นประธานและกรรมการจำนวน 15 คน
 • สายที่ 6 ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสุรินทร์ ยา เป็นประธานและกรรมการจำนวน 5 คน
 • สายที่ 7 ตลาดสดแวมะแอ โดยนายซายูตีเจ๊ะลี เป็นประธานและกรรมจำนวน 10 คน
 • จากการสำรวจใน 7 สายปรากฏว่ามีกระดาษลังเป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาพลาสติก กระป๋อง สังกาสี อลูมีเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง ขวดต่าง ๆ ประเภทผักผลไม้เน่าเสียและวัสดุเศษเหลือใช้ต่าง ๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำมติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูลโดยคัดเลือกกลุ่มผู้นำและคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ เป็นผู้ร่วมเก็บข้อมูล และใช้แบบสอบถามที่ออกแบบโดยชุมชน พร้อมประชาชนชี้แจงทำความเข้าใจในตัวแบบสอบถามและวิธีการเก็บข้อมูลแก่ทีมงานที่จะเก็บข้อมูลในชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คะกรรมการประชุมจัดทำแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยเตรียมข้อมูลที่จะไปเก็บ ดังนี้ อาชีพที่ทำของกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดโซนในการเก็บข้อมูล
 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งหมด 7 สาย โดยแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 15 คน โดยแบ่งตามสายที่มีคนเยอะ ในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งเยาวชน อสม.คณะทำงานโครงการ และแกนนำชุมชน
 2. สำรวจปริมาณขยะในชุมชนในแต่ละสาย
 3. สำรวจประเภทขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือหลักสูตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
 2. เพื่อใช้ข้อมูลในการออกมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการจัดการขยะของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ขยะที่มีชุมชนมีส่วนร่วมในการสำรวจ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพบว่า ขยะที่พบคือ
 • ขยะแห้ง ได้แก่ การดาษหลัง หนังสือพิมพ์ พลาสติก ขวด เศษเหล็ก อลูมีเนียม ขยะอีเลกโทรนิค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองแดง ทองเหลือง และเศษต่าง ๆ
 • ขยะเปียก ได้แก่ น้ำมันที่ใช้แล้ว น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตาที่ใช้แล้ว เศษอาหารปะปนกับผักผลไม้เน่าเสีย
 • ในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่มีจำนวนขยะหลากหลายและจำนวนมาก จากการคำนวน พบว่าขยะในแต่ละครัวเรือนมีจำนวนประมาณ เกิน 2-3 กิโลกรัม ต่อวัน
 • ผลที่ได้รับจากการสำรวจได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี สามารถลดปริมาณขยะและเข้าใจวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือหลักสูตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเพื่อใช้ข้อมูลในการออกมาตรการทางสังคมและมาตรการทางศาสนาหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการจัดการขยะของชุมชน โดยมีผู้วิเคราะห์ข้อมูล อสม.=3คน,ผู้นำชุมชน=5คน,กรรมการชุมชน=5คน,ผู้นำศาสนา=2คน,กรรมการมัสยิด=2คน, กลุ่มสตรี=4คน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน= 3 คน ตัวแทนนักเรียนประถม จำนวน 36คน รวม จำนวน 60 คน
กิจกรรมที่ทำจริง

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

 1. วางแผนเข้าหากลุ่มเป้าหมาย
 2. ตรวจสภาพขยะในร้านค้าและบ้านเรือน
 3. แยกประเภทขยะและจำนวนปริมาณขยะต่อวันต่อสัปดาห์และต่อเดือนเพื่อต้องการขยะตามเป้าหมาย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

4. 4.การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข็มแข็งและยั้งยืน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

4.1 จำนวน ครอบครัวต้นแบบ และ เยาวชนเข้าร่วม เข้าร่วมมหกรรมรณรงค์จัดการขยะ ร้อยละ 80 4.2ครอบครัวต้นแบบ สามารถคักแยกขยะถูกต้อง ร้อยละ 90
4.3กลุ่มธนาคารขยะสามารถสรา้งรายได้จากธนาคารขยะ 1000 บาท/เดือน

4.4จำนวนครอบครัวต้นแบบ สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90

4.5 เกิดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้และนำมาใช้ใน/นอกชุมชน อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ประชาชนรับทราบถึงปัญหาสถานการณ์ขยะในชุมชนและเล็งเห็นความสำคัญของขยะในการนำไปขายเพิ่มรายได้กับชุมชนสามารถนำมาผลิตปุ๋ยชีวภาพและนำขยะที่เหลือมาผลิตทำให้เกิดประโยชน์ได้
 2. จำนวนครัวเรือนต้นแบบและเยาชนที่เข้าร่วม ทั้งหมด 200 คน ครบตามเป้าหมายที่ตั้ไว้ คือ 100 เปอร์เซ็นต์
 3. ได้จำนวนครัวเรือนที่ต้องการเข้าร่วมธนาคารขยะทั้งหมด 150 ครัวเรือน และ เยาวชน 50
 4. ได้จำนวนครัวเรือนที่ต้อการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกเพื่อนำไปใช้ 50 ครัวเรือน
 5. ได้จำนวนครัวเรือนที่ต้องการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 70 ครัวเรือน
 6. เกิดจำนวนครัวเรือนที่ต้องการนำขยะไปขาย30ครัวเรือน และกลุ่มเยาวชน50 คน
 7. จากเอกสารที่ได้แจกทำให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจมากขึ้นและพร้อมที่จะลงมือไปปฏิบัติ
 8. เกิดคู่มือธนาคารขยะ
 9. เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน
 10. เกิดอาชีพให้กับคนในชุมชน
 11. เกิดรายได้จัดการบริหารปริมาณขยะ
 12. เกิดจิตสำนึกจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การจัดมหกรรมการจัดการขยะเพื่อเป็นวาระเร่งด่วนของชุมชน โดยโรงเรียน ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย โดยมีผู้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆดังนี้ตัวแทน ครอบครัวต้นแบบ จำนวน 150 ครัวเรือน และ แกนนำนักเรียนและเยาวชนจำนวน 50 คน รวม 200 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การนำเสนอสถานการณ์และจัดทำแผนการขยะของชุมชนโดย นายซูไอมิง บือราเฮง
 • ฐานพัฒนาความรู้การจัดการขยะ การลดการสร้างขยะ เน้นให้ทราบถึงสถานการณ์ขยะโลก ประเทศ อายุการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทวิธีลดการสร้างขยะ ฐานการคัดแยกขยะเน้นการคัดแยกเพื่อนำกลับเพื่อขายให้เกิดมูลค่า ให้รู้ว่าอะไรขายได้ เก็บขายอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ฐานการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เน้นว่าสามารถนำขยะอะไรกลับมาใช้ซ้ำได้บ้าง
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้เป็นคู่มือให้ครัวเรือนต้นแบบฯ เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนต้นแบบมีความรู้สามารถปฏิบัติการจัดการขยะได้ครบวงจร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

5. 5.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-14.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนทำโครงการ และสร้างทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในชุมชน
 • ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำกิจกรรม การลงปฏิทินในเวบไซต์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมี 3 ครั้ง คือ การทำรายงานและการเงิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานระยะเริ่มโครงการกับวันที่ทำกิจกรรมว่า ให้ทีมงานต้องไปถึงสถานที่ก่อนเวลา เตรียมป้ายชื่อโครงการ ป้ายปลอดบุหรี่ เตรียมเอกสารลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน บันทึกรูปถ่าย และหลังจากเสร็จกิจกรรม ต้องเขียนรายงานบอกรายละเอียดว่ามีกลุ่มใดร่วมบ้าง ใครทำหน้าที่อะไร มาสอนเรื่องการใช้สื่อ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมปฐนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ปี 2558 สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ
 • มีการบรรยาเรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ โดย อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
 • อบรมการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข ให้ความรู้การเขียนรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงิน และวางแผนกำหนดปฏิทินกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สจรส.เรื่องการบริหารจัดการโครงการ ,การลงปฏิทิน กิจกรรมตามรายละเอียดในโครงการ เรียนรู้การทำงานอย่างมีส่วนร่วมรู้จักตนเอง และจัดการโครงการเป็น
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานกิจกรรมและการจัดทำเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในชุมชน
 1. สามารถบันทึกข้อมูลลงในรายงานโครงการได้
 2. สามารถทำปฏิทินของโครงการได้
 3. สามารถที่จะจัดทำใบเสร็จให้ตรงตามที่ สจรส.มอ.กำหนด
 4. ส่วนเรื่องรายละเอียดทั้งหมดที่ได้คือ การบันทึกลงในโครงการ รายงานโครงการบางส่วน เขียนใบเสร็จให้ถูกต้อง และเ้าใจเรื่องการจ่ายภาษี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สจรส.เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง และการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อธิบายการเขียนรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ โดยคุณญัตติพงศ์ แก้วทอง
 • อธิบายการจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง โดยคุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
 • อธิบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคุณสุทธิพง อุสาหะพงษ์สิน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานความก้าวหน้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการทำรายงานกิจกรรมและเอกสารการเงินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถลงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ปฏิทินกิจกรรม ผลการดำเนินงาน และรายงานกิจกรรมตามโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขได้เมื่อมีการบันทึกผิดพลาด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงปรึกษาเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงได้ทำการตรวจสอบเรื่องเอกสาร ใบเสร็จทางการเงิน การบันทึกรายงานเพิ่มเติมในเวบไซต์ โดยรวบรวมเอกสารให้ตรงกับ สจรส.มอ. กำหนดไว้ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
 • photo

 

2 2

7. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ทำป้ายปลอดบุหรี่

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการสูบบุหรีในสถานที่สาธารณะ และพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่ ทำให้ผู้ที่พบเห็นป้าย เกิดความตระหนัก ไม่สูบบุหรีในบริเวณสถานที่ดำเนินกิจกรรม และพื้นที่สาธารณะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำแผ่นป้ายโครงการ นำไปติดตั้งป้ายอย่างถาวรตามบ้านเรือน มองเห็นชัดเจน รณรงค์ลดการสูบบุหรี่
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 27 13                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 199,350.00 86,015.00                  
คุณภาพกิจกรรม 52 39                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 ( 17 ตุลาคม 2558 )
 2. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 1 ( 19 ตุลาคม 2558 )
 3. ทำป้ายปลอดบุหรี่ ( 21 ตุลาคม 2558 )
 4. 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ( 25 ตุลาคม 2558 )
 5. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน ( 21 พฤศจิกายน 2558 )
 6. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 2 ( 30 พฤศจิกายน 2558 )
 7. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 3 ( 27 ธันวาคม 2558 )
 8. สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูล ( 16 มกราคม 2559 )
 9. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 4 ( 26 มกราคม 2559 )
 10. ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง ( 2 กุมภาพันธ์ 2559 )
 11. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานความก้าวหน้า ( 14 กุมภาพันธ์ 2559 )
 12. การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 13. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 5 ( 22 กุมภาพันธ์ 2559 )
 14. ปฏิบัติการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษขยะ ( 16 มีนาคม 2559 )
 15. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 6 ( 26 มีนาคม 2559 )
 16. การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโดยรับสมัครแกนนำรับซื้อขยะและใช้ครัวเรือนต้นแบบ เป็นแกนนำหลัก ( 13 เมษายน 2559 )
 17. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 7 ( 30 เมษายน 2559 )
 18. การทำปุ๋ยชีวภาพ ( 11 พ.ค. 2559 )
 19. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 8 ( 29 พ.ค. 2559 )
 20. การแปลรูปขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการจัดการขยะ ( 15 มิถุนายน 2559 )
 21. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 9 ( 26 มิถุนายน 2559 )
 22. จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 10 ( 31 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......