แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา

รหัสโครงการ 58-03801 รหัสสัญญา 58-00-2213 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

-

-

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่
 • เกิดสภาชุมชนในการแก้ปัญหาขยะของชุมชนมีสมาชิก35 คน ประกอบด้วยประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/สมาชิกเทศบาล, ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด, อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน และครูตาดีกา ผู้ประกอบการในตลาดชุมชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมีบทบาททำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

รายงานการประชุม

 • แนะนำให้เชิญกลุ่มเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการสภามากขึ้น โดยเน้นจากชุมชนเป็นหลัก
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

-

 

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

-

-

-

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

-

-

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

-

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

 

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

-

-

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
 • เกิดธนาคารขยะ 1 กองทุน ทีมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน มีการนำผลการดำเนินงานมาสนับสนุกิจกรรมในชุมชน ปริมาณขยะอยู่ลดลง เกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ 1 กลุ่ม กลุ่มธนาคารขยะ 1 กลุ่ม กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 1 กลุ่ม แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายเยาวชนจัดการขยะ

-การงานกิจกรรม

 • การขยายผลไปกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการจัดการขยะ กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

-

-

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

-

-

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

-

-

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

-

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
 • มีการระดมทุนจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นจากเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน แต่ไม่ได้รายงานในรายงานกิจกรรมอย่างชัดเจน
 • รายงานกิจกรรมwebsite
 • สรา้งความต่อเนื่องของทุนชุมชน ด้วยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-

-

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

-

-

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนนำชุมชนมีความภาคภูมิใจที่่ชุมชนสามารถจัดการปัญหายาเสพติดได้

-

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล
 • การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกัน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

-

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

-

-

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา
 • ในการดำเนินงานมีการพูดคุย โดยใช้เหตุและผลในการดำเนินกิจกรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง

-

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ
 • เกิดสภาชุมชนในการแก้ปัญหาขยะของชุมชนมี สมาชิก35 คน ประกอบด้วยประธานชุมชน กรรมการชุมชน สมาชิกเทศบาล, ผู้นำศาสนากรรมการมัสยิด, อสม. , กลุ่มสตรี แม่บ้าน และครูตาดีกา ผู้ประกอบการในตลาดชุมชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมีบทบาททำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งจากการดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
 1. เกิดกิจกรรมการแกไข้ปัญหาชุมชนร่วมกับการข้อตกลงชุมชนในการจัดการขยะ แต่ไม่เกิดกติกาอย่างชัดเจน สำหรับกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มธนาคารขยะ และกลุ่มทำวัสดุจากขยะ กลุ่มละ 150 จำนวน 3 กลุ่ม คน พบว่า เกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กลุ่มธนาคารขยะ150 คน ร้อยละ 100 ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ 50 คน และกลุ่มทำวัสดุจากขยะเหลือใช้ จำนวน 70 คิดเป็นร้อยละ 46.67 เกิดธนาคารขยะ 1 กองทุน ทีมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ขยะโดยรวมลดลง เทียบปริมาณจากรถขนขยะ จาก 14 คันต่อสัปดาห์ คงเหลือ 3 คัน/สัปดาห์
 2. จัดตั้งธนาคารขยะ การจัดทำปุ๋ยชีวภาพและกลุ่มทำวัสดุจากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ ขยะโดยรวมลดลง เทียบปริมาณจากรถขนขยะ จาก 14 คันต่อสัปดาห์ คงเหลือ 3 คัน/สัปดาห์
 3. มีการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำเสื้อผ้าเก่ามาทำเป็นหมอน ที่มัดผม และพรมเช็คเท้า ของที่ทำเสร็จแล้ว เอาตั้งที่กองทุนหมู่บ้านบ้านตาบาเพื่อจำหน่ายและเป็นของค่าตอบแทนให้กับสมาชิกกองทุนที่ชำระดี
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3