เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ
 • จากข้อมูลปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนติดยาเสพติดในชุมชนบ้านน้ำตก ร้อยละ 30 ติดใบกระท่อม และร้อยละ 15 ติด ยาบ้า อีกทั้งยังมีพ่อค้า ที่อยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง มีการต้มใบกระท่อมในหมู่บ้าน มีการจับกุมพ่อค้าต้มใบกระท่อม มีการเสียค่าปรับหลังจากนั้นก็ขายอีก ทำให้เด็กและเยาวชน แวะเวียนกันซื้อกินอย่างง่ายดาย ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้มีผู้ติดสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น ดังนั้นชุมชนจึงมีวามตั้งใจที่จะแก้ปัญหาและป้องกันกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว จากการทำประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนบ้านนำ้ตกจึงเลือกปัญหาวัยรุ่นและยาเสพติดเป็นอันดับแรก เนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อชุมชนทำให้เกิดการลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านในหมู่บ้านบ่อยครั้งและชุมชนมีความตระหนักที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจิงจัง ใช้หลักการศาสนา โดยมีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ดังกล่าว
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
คน :

4.3.1.1. ความรู้และความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างแท้จริง 4.3.1.2. ความตระหนักถึงผลเสียของคนที่ไม่เข้าใจในหลักการศาสนา

สภาพแวดล้อม :

4.3.2.1. ผู้ปกครองขาดการศึกษาขั้นสูง 4.3.2.2. เศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ชาวบ้านมุ่งแต่หาเงิน โดยไม่นึกถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

กลไก :

4.3.3.1. ไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติดในชุมชน
4.3.3.2. ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดี

จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาซูรอ) บ้านน้ำตก
 2. .เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน 3.
  4.
  5.
 3. เพื่อให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพโดยใช้หลักการศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 5. เพื่อให้สถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด 9.
 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

 1. เกิดสภาผู้นำ(สภาซูรอ)1 สภา
 2. มีการประชุมสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)เดือนละ 1 ครั้งโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรดำเนินงานโครงการในชุมชน

 3. มีสมาชิกภาผู้นำ(สภาซูรอ)เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกล่าร้อยละ 80

 4. มีฐานข้อมูลสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในชุมชน
 5. เกิดเยาวชนจิตอาสาในการจัดการข้อมูลชุมชน อย่างน้อย 10 คน


 6. เกิดแหล่งเรียนรู้หลักการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อบำบัดภาวะการติดยาเสพติด

 7. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักการศาสนาเกี่ยวกับข้อห้ามและผลกระทบของการติดยาเสพติด

 8. เกิดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดโดยบรูณาการวิถีอิสลาม

 9. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด

 10. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน

 11. เกิดกลุ่มเยาวชนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกไว้ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
 12. เกิดเยาวชนรักสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
 13. เกิดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์
 14. มัสยิดปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

 15. โรงเรียนตาดีกาปลอดบุหรี่และยาเสพติด 1 แห่ง

 16. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

 17. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 18. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 19. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการสำคัญ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน

4.4 .1. สร้างกระบวนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน โดยใช้กลไกสภาผู้นำเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 4.4 .2. สงเสริมบทบาทและศักยภาพของสภาผู้นำและคณะทำงานในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมรับรู้สถานการณ์ ร่วมวางแผนปฏิบัติการ ร่วมดำเนินกิจกรรม
ร่วมรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล พัฒนาชุมชน 4.4 .3. สร้างจิตสำนึกให้รักบ้านเกิด 4.4 .4. สร้างกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน
4.4 .5. ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล พัฒนาชุมชน

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม

4.4.2.1. จัดโซนให้มีสถานที่สอนอัลกุรอานและการอบรมศาสนา 4.4.2.2. จัดโซนปลอดบุหรี่และสารเสพติด

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

4.4.3.1. สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน และการป้องกันยาเสพติด   4.4.3.2. ประชุมวางแผนเดือนละ หนึ่งครั้ง 4.4.3.3. แบ่งหน้าที่คณะกรรมการตามความถนัด 4.4.3.3. แบ่งหน้าที่ให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน

3.1ในชุมชนของท่านมีใครที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำ และแกนนำ ด้านใดบ้างที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน (เช่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอพื้นบ้าน ครู เป็นต้น) 3.1.1. นายดือเระ เลาะโอะ (หมอพื้นบ้าน)
3.1.2.นายสาอิ ดอฆอ(อิหม่าม) 3.1.3.นางอามีเนาะมะมิง ( ครู ตาดีกา )

กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย

3.2  ในชุมชนของท่านมีกลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่ายใดบ้างที่มีความเข้มแข็งเป็นกำลังหลักในงานพัฒนาชุมชน (เช่น เทศบาล, อบต.,รพ.สต.,โรงเรียน,อสม.,  กลุ่มแม่บ้าน,  กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มอาชีพ เป็นต้น)
3.2.1. กลุ่มแม่บ้าน 3.2.2. กลุ่มสรี ในหมู่บ้าน
3.2.3. สถาบันสอนอัลกุรอาน

วัฒนธรรม

3.3  ในชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตหรือประเพณี วัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นจุดเด่น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน (เช่น ศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน การบริโภค อาชีพ กีฬาและการละเล่น เป็นต้น) 3.3.1. อิตีกาฟ ในเดือนรอมฏอม 3.3.2. ละหมาดตารอเวียะห์ ในเดือนรอมฎอน 3.3.3. ละศีลอดพร้อมกันที่มัสยิด ในเดือนรอมฎอน 3.3.4. เมาลิดินนบี 3.3.5. กิจกรรมกีฬาฟุตบอล 3.3.6. กิจกรรมอาซูรอในเดือนมุฮัรรอม 3.3.7. การขับร้องเพลงอนาซีด , การอ่านอัลกุรอาน ,การอาซาน (เยาวชนและผู้เรียนตาดีกา)

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

3.4.1. ทำฝายส่งน้ำประปาขนาดเล็กด้วยด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
3.4.2. การร่อนทองในคลองใอร์ตียะห์บ้านน้ำตก

งบประมาณ

152185.00

บาท
บุคลากร
 1. นาย รอซาลี เลาะโอะ
 2. นาย กฤษกร โอ้เหรียญ
 3. นาย สาลุดิง ยะโก๊ะ..………
 4. นาย ดาแม สือแม
 5. นางสาว มารีแย สตอปา
 6. นาง อามีเน๊าะ มะมิง


  แกนนำในชุมขน

 7. นายอนุศักดิ์สือแม ประธานกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านน้ำตก5 ปี

 8. นายสมพงษ์ โอ้เหรียญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 5ปี 3.นายอาหามะ บีรู ชรบ. หมู่บ้านน้ำตก 2 ปี
ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน

3.5.1.การอนุรักษ์ ต้นน้ำลุ่มแม่น้ำสายบุรี

การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.6 .1. มีการทำงานเป็นกลุ่มแบ่งเครือข่ายการทำงานตามสายงานที่ถนัด

เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อจัดทำงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต

ขั้นตอนทำงาน

 1. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
 2. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำ (สภาซูรอ) บ้านน้ำตก อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน
 3. พัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน
 4. เปิดโครงการและอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนาอิสลามกับยาเสพติด
 5. สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ
 6. จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม
 7. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม
 8. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายใต้ชื่อ กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด
 9. ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 10. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่
 11. กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน
 12. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บทเรียน
 13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
 14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ผลผลิต

  1. คณะกรรมการมีความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
 1. มีคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ
  1. มีสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)
 2. มีแกนนำอาสาร่วมจัดกิจกรรม

 3. สภาผู้นำ(สภาซูรอ)คณะทำงานมีวิธีการดำเนินงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเครื่องมือในจัดทำโครงการ สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำ และมีแนวทางในทางในทางป้องกันปัญหายาเสพติด
 4. 1.ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือนูเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม และมีความเข้าใจ ,มีทัศนคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการประสพผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ประเมินโดย มีทะเบียนลงชื่อเข้าร่วมประชุมและมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 5. มีฐานข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ ติดยาเสพติด มีแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชุมชน
 6. เกิดหลักสูตรการดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
  1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 7. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
 8. เยาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คน(ร้อยละ 80) 10.2 เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด มีทักษะการเล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง อย่างคน(ร้อยละ 50) เด็กและเยาวชนติดสารเสพติดรายใหม่ไม่เกิน 5 คน(ร้อยละ 10)
 9. เกิดกลุ่มตัวอย่างอาชีพเลี้ยงปลาดุกในเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 10. ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย
  1. เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คนเข้าร่วมละศีลอดและพักแรมและปฏิบัติศาสนากิจในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนลีกเลี่ยงจากอบายมุข หยุดสูบบุหรี่ และเครื่องที่มึนเมาและให้โทษแก่ร่างกาย
 11. เกิดแกนนำเยาวชนในการดูแลกันเองเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 12. -ร้อยละ 80 มีสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม -มีรายงานการประชุมสภาผู้นำ(สภาซูรอ)หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด 1 ครั้งมีการสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลผล วิเคราะห์ปัญหาและผลการพัฒนางานในชุมชนต่อไป

ผลลัพท์

  1. คณะกรรมการมีความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
 1. มีคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ
  1. มีสมาชิกสภาผู้นำ(สภาซูรอ)
 2. มีแกนนำอาสาร่วมจัดกิจกรรม

 3. สภาผู้นำ(สภาซูรอ)คณะทำงานมีวิธีการดำเนินงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเครื่องมือในจัดทำโครงการ สภาผู้นำและแกนนำอาสามีภาวะการเป็นผู้นำ และมีแนวทางในทางในทางป้องกันปัญหายาเสพติด
 4. 1.ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต., ผู้นำศาสนา/กรรมการมัสยิด , ชรบ. , อสม. , กลุ่มสตรี/แม่บ้าน , ครูตาดีกา/ข้าราชการในพื้นที่หรือตัวแทนของครัวเรือนูเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม และมีความเข้าใจ ,มีทัศนคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการประสพผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ประเมินโดย มีทะเบียนลงชื่อเข้าร่วมประชุมและมีการเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 5. มีฐานข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ ติดยาเสพติด มีแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชุมชน
 6. เกิดหลักสูตรการดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
  1. ร้อยละ 100 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ติดยาเสพติด
 7. เกิดเยาวชนต้นแบบอย่างน้อย 1 คน
 8. เยาชนมีสุขภาพแข็งแรงลดการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คน(ร้อยละ 80) 10.2 เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดสารเสพติด มีทักษะการเล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง อย่างคน(ร้อยละ 50) เด็กและเยาวชนติดสารเสพติดรายใหม่ไม่เกิน 5 คน(ร้อยละ 10)
 9. เกิดกลุ่มตัวอย่างอาชีพเลี้ยงปลาดุกในเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 10. ถนนมีความสะอาด ริมถนนไม่รก ข้างในและนอกมัสยิดมีความสะอาดผู้ขับขี่ยานพหานะมีความปลอดภัย
  1. เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อสม.สมาชิก อบต.จำนวน 40 คนเข้าร่วมละศีลอดและพักแรมและปฏิบัติศาสนากิจในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนลีกเลี่ยงจากอบายมุข หยุดสูบบุหรี่ และเครื่องที่มึนเมาและให้โทษแก่ร่างกาย
 11. เกิดแกนนำเยาวชนในการดูแลกันเองเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 12. -ร้อยละ 80 มีสมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม -มีรายงานการประชุมสภาผู้นำ(สภาซูรอ)หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมด 1 ครั้งมีการสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลผล วิเคราะห์ปัญหาและผลการพัฒนางานในชุมชนต่อไป

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน

4.5.1.1. เยาวชนในชุมชน สามารถอ่านอัลกุรอานได้       4.5.1.2. ผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชน สามารถปฏบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง                     4.5.1.3. เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชน ไม่ติดสารเสพติด       4.5.1.4. ชาวบ้านในชุมชน มีความสามัคคีกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่

4.5.2.1. มีเขตปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด         4.5.2.2. ถนนในหมู่บ้านสะอาดขึ้น         4.5.2.3. มีสถานทีสอนอัลกุรอานและอบรมศาสนา

การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

4.5.3.1. มีการทำงานเป็นระบบและขั้นตอน
        4.5.3.2 มีการวางแผน ก่อนลงมือทำ         4.5.3.3. มีการแบ่งหน้าที่การทำงานได้อย่างชัดเจน

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

10.1. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 15 วัน 10.2. ประเมินผลด้วยการสอบถามความพึงพอใจของชาวบ้านต่อการจัดกิจกรรม
10.3. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 10.4. คณะกรรมทุกคนเป็นผู้แจกแบบประเมินโดยให้ชาวบ้านและผู้ร่วมโครงการเป็นผู้ประเมิน

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน

10.1. ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 15 วัน 10.2. ประเมินผลด้วยการสอบถามความพึงพอใจของชาวบ้านต่อการจัดกิจกรรม
10.3. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 10.4. คณะกรรมทุกคนเป็นผู้แจกแบบประเมินโดยให้ชาวบ้านและผู้ร่วมโครงการเป็นผู้ประเมิน