คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

รหัสโครงการ 58-03791
สัญญาเลขที่ 58-00-2218
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน
2) คัดเลือกและแต่งตั้ง(สภาซูรอ ) บ้านน้้ำตก ,อาสาสมัครแกนนำและคณะทำงานร่วมกัน
3) เปิดโครงการ
4) ปฐมนิเทศ
5) ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่
6) อบรมพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำ(สภาซูรอ) ,แกนนำอาสาสมัครและคณะทำงาน เพื่อการสำรวจชุมชน
7) จัดทำหลักสูตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม
8) สำรวจข้อมูลเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดยาเสพติด และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนในการดำเนินงานโครงการ
9) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
10) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่
11) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่2
12) ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม
13) ติดตามการดำเนินงานโครงการและตรวจสอบระบบรายงานโครงการ
14) รายงานการปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 60,880.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 15.08 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 200.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -1,473.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 595.08 บาท
รวมรายรับ (1) = 61,095.08 บาท รวมรายจ่าย (2) = 61,973.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -877.92 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 76,095.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รอซาลี เลาะโอะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. กีฬาสานใจต้านภัยยาเสพติด (5 มีนาคม 2559 - 6 มีนาคม 2559)
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่3 (12 มีนาคม 2559)
 3. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 2 (15 มีนาคม 2559)
 4. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 3 (16 มีนาคม 2559)
 5. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 4 (17 มีนาคม 2559)
 6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่4 (9 เมษายน 2559)
 7. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 5 (11 เมษายน 2559)
 8. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 6 (12 เมษายน 2559)
 9. ดำเนินการตามหลักสูตรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการวิถีอิสลาม ครั้งที่ 7 (13 เมษายน 2559)
 10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่5 (23 เมษายน 2559)
 11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่6 (7 พ.ค. 2559)
 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่7 (28 พ.ค. 2559)
 13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 8 (4 มิถุนายน 2559)
 14. กิจกรรมอบรมขัดเกลาจิตใจ ในเดือนรอมฎอน (14 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559)
 15. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่9 (2 กรกฎาคม 2559)
 16. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่10 (23 กรกฎาคม 2559)
 17. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่11 (6 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย รอซาลี เลาะโอะ )
28 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวมารีแยสะตอปา )
28 กุมภาพันธ์ 2559